• Home
  • KU Leuven
  • Research Institute for Work and Society (HIVA)
  • Katleen De Rick
Katleen De Rick

Katleen De Rick
KU Leuven | ku leuven · Research Institute for Work and Society (HIVA)

About

56
Publications
13,054
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
141
Citations
Introduction
Katleen De Rick has been a research manager at HIVA-KU Leuven since 2003. She is responsible for the acquisition and management of research projects and supervises a small team of researchers. Her main research interests are education and training, school-to-work-transitions, lifelong learning, career development, and the integration in the labour market of at risk groups. Katleen has extensive experience in programme, process and impact evaluation. She uses both quantitative and qualitative research methods, often in combination, tailored to the aim of the project. Specializing in policy research, she provides assistance to governmental services and other organisations that design policy measures or interventions regarding education and labour market issues.
Additional affiliations
May 2003 - present
KU Leuven
Position
  • Project Manager

Publications

Publications (56)
Article
Full-text available
De Gids op maatschappelijk gebied, 112 (5), 21-29. Begin maart 2021 trokken de centra voor deeltijds beroepsonderwijs aan de alarmbel: heel wat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zullen die binnenkort mogelijk niet meer krijgen. Door de recente introductie van het duaal leren en de geplande 'inkanteling' van het stelsel van leren en w...
Book
Full-text available
Verloop in de socioculturele sector Kenmerken en determinanten in kaart gebracht
Book
Full-text available
Faced with a large inflow of immigrants, and the many challenges that come with it, effective integration policies are of fundamental importance, both for the immigrants as well as for the receiving society. Across Europe, policy goals are set forward in terms of integration, and a multitude of policy initiatives are taken. However, it often remain...
Book
Full-text available
Dit boek bekijkt kritisch de veralgemening van duaal leren in het arbeidsgericht secundair onderwijs (SO) in Vlaanderen, op basis van de beschikbare economische en sociologische wetenschappelijke literatuur. We behandelden hierbij volgende vijf concrete vragen: (1) In welke mate wordt de vraag voor de institutionele hervorming van het duaal leren o...
Book
Full-text available
In dit rapport onderzoeken we het aanbod en de kwaliteit van werkleerplekken in Vlaanderen. We onderzoeken we het huidig aantal werkleerplekken, alsook het potentieel aantal werkleerplekken. Daarnaast gaan we dieper in op de kwaliteit van de werkleerplekken, benaderd aan de hand van het leerpotentieel en de trainingsintensiteit. Tot slot onderzoeke...
Technical Report
Full-text available
Studie in opdracht van perspective.brussels voor een onderzoek naar schoolverzuim in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Book
Full-text available
Dit document bevat de evaluatie van de pilootcasus van de interventie Doorstart van het partnerschap SamenLoopbaan. Het ontwerpen, ontwikkelen en uittesten van Doorstart werd financieel onder¬steund vanuit het ESF-programma Innovatie door exploratie. Inhoudelijk bestaat Doorstart vooral uit een reeks workshops die aan collectief ontslagen werkneme...
Technical Report
Full-text available
Via het Beleidsdomein Werk wordt een breed gamma van opleidingen aangeboden aan werkzoekenden, werknemers en ondernemers. De aanbieders zijn in dit geval VDAB en SYNTRA Vlaanderen. De overheid heeft er belang bij om inzicht te hebben in de effectiviteit en efficiëntie van de opleidingen, om te kunnen beslissen over het al dan niet verder gaan met h...
Article
Full-text available
Het systeem van loopbaanbegeleiding bestaat uit verschillende componenten die het mogelijk ma-ken om te komen tot een loopbaanbegeleiding met een duur die aansluit bij de behoeften van de klant: het werken met twee cheques, kunnen kiezen uit verschillende aanbieders van loopbaan-begeleiding, kunnen veranderen van aanbieder na een pakket en de mogel...
Book
Full-text available
In dit rapport wordt de instroom op de arbeidsmarkt onderzocht van jongeren die in het secundair onderwijs een horeca-gerelateerde studierichting volgden. Eerst gaan we na hoe hun arbeidsmarktintrede tijdens het eerste jaar na schoolverlaten verloopt. Daarna wordt de arbeidsmarktpositie van deze schoolverlaters op langere termijn onderzocht. Hiervo...
Book
Full-text available
The 2012 Council recommendation on validation encourages Member States to put in place national arrangements for validation by 2018. These arrangements will enable individuals to increase the visibility and value of their knowledge, skills and competences acquired outside formal education and training: at work, at home or in voluntary activities. T...
Article
Full-text available
Via het beleidsdomein Werk wordt een breed gamma van opleidingen aangeboden aan werkzoekenden, werknemers en ondernemers. De aanbieders zijn in dit geval VDAB en SYNTRA Vlaanderen. Het Vlaams regeerakkoord benadrukt het belang van competentieontwikkeling voor (toekomstige) werknemers. Competentieontwikkeling moet er ten eerste voor zorgen dat mense...
Book
Full-text available
Op 10 juli 2008 werd het systeem voor leren en werken ingrijpend hervormd. Dit rapport bevat de resultaten van de evaluatie van het decreet. De volgende onderwerpen komen aan bod: het profiel van de leerlingen, het maatwerk, het voltijds engagement, het proces en de effecten van modularisering, de financiering en de rol van de regionale overlegplat...
Book
This report delivers evidence-based and practical recommendations on how to better support employment and economic development in Flanders, Belgium. It builds on sub-national data analysis and consultations with local stakeholders in two case study areas (Antwerp and Limburg). It provides a comparative framework to understand the role of the local...
Article
Policy makers and researchers are increasingly showing interest in lifelong learning due to a rising unemployment rate in recent years. Much attention has been paid to determinants and benefits of lifelong learning but not to the impact of social capital on lifelong learning so far. In this article, we study how social and human capital can predict...
Technical Report
Full-text available
Deze onderzoeksnota over de validiteit van de vragenlijst "Loopbaancompetenties" werd opgesteld in het kader van het ESF-proefproject " Verlengde tijdsduur " dat uitgevoerd werd door VDAB en HIVA, in samenwerking met de centra voor loopbaanbegeleiding. We raden de lezer aan om deze nota te lezen in samenhang met het VIONA-onderzoek over de duur van...
Book
Full-text available
Het POP: een effectief instrument in het arbeidsmarktbeleid? Een kwalitatieve analyse van de uitvoeringspraktijk en effecten van POPs in drie cases
Article
Full-text available
Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een instrument dat in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid naar voor wordt geschoven om de inzetbaarheid van (potentiële) werknemers op de arbeidsmarkt te verhogen. Het gebruik van POPs zou moeten bijdragen tot positieve evoluties in talentontwikkeling, een betere inzetbaarheid van individuen, vlotte arbeidsmark...
Article
Policymakers worldwide consider participation in adult learning beneficial for employability, in particular for specific target groups. However, still little is known about the effect of adult learning pursued by low-qualified young adults on their employment prospects. On the basis of a Flemish longitudinal database, we study the determinants and...
Article
Full-text available
Tijdens de economische crisis van 2009-2010 werd in Vlaanderen massaal gebruik gemaakt van het stelsel van de tijdelijke economische werkloosheid. Naar aanleiding van deze crisis werd begin 2009 door de Vlaamse Regering beslist om aan werknemers die tijdelijk economisch werkloos werden de mogelijkheid te bieden om gratis een opleiding bij VDAB te v...
Book
Full-text available
Naar een hogere opleidingsdeelname tijdens periodes van inactiviteit Drempels en kritische succesfactoren voor opleidingsdeelname tijdens tijdelijke werkloosheid in kaart gebracht
Book
Full-text available
Werknemers moeten inzetbaar blijven in veranderende economische omstandigheden. Dit vergt een continue aandacht voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, ook lang nadat we de schoolpoorten achter ons lieten. In de Lissabondoelstellingen werd door de Europese lidstaten afgesproken om tegen 2010 12,5% van de totale bevolking tussen 24 en 64 ja...
Article
E. Bohlmeijer, & M. Hulsbergen (2009), Voluit leven. Mindfulness of de kunst van het aanvaarden, nu als praktisch hulpboek.
Book
Full-text available
Onderzoek in opdracht van het Departement Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (OBPWO 05.01)
Article
Onderzoeksresultaten publiceren kan een behoorlijk lastige opgave zijn, ook voor wie het regelmatig doet of voor wie het zelfs een wezenlijk onderdeel van zijn vak is.
Article
Full-text available
In Vlaanderen zijn er drie systemen waarin leerplichtige jongeren leren kunnen combineren met werk: de leertijd, het deeltijds beroepsonderwijs en de deeltijdse vorming. De finaliteit van de drie systemen is jongeren op te leiden en te kwalificeren voor een beroep door een combinatie van leren en werken. Ze staan open voor alle jongeren vanaf vijft...
Article
Om een bedrijf met succes te kunnen leiden, zijn niet alleen technische en rationele vaardigheden noodzakelijk, maar ook creativiteit en de kunst om anderen te inspireren. Dat was het uitgangspunt van ‘The three faces of leadership.' Een bedrijfsleider moet volgens de auteurs manager en tegelijkertijd artiest en priester zijn. Om die twee aspecten...
Article
Bespreking van: J. Green & N. Thorogood (2004). Qualitative methods for health research. London: Sage Publications.
Article
In Belgium, data have been gathered on the prevalence of psychological and psychiatric health problems (31% of the population aged 15 or more) but not on the number of severely mentally ill. However, data on the severely mentally ill are important for the organization of their mental health care. In this article, the number of severely mentally ill...
Article
Full-text available
Werkervaring in het deeltijds beroepsonderwijs Met de wet van 29 juni 1983 werd de leerplicht in België opgetrokken van 14 tot 18 jaar. Hier-mee wou de wetgever, tijdens een periode van grote werkloosheid, de weerbaarheid van de jongeren in hun persoonlijk en maatschappe-lijk leven verhogen. Omdat men besefte dat voltijds onderwijs tot 18 jaar niet...

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
The aim of this project is to study the effectiveness and efficiency of entrepreneurship and adult education programs.
Project
Onderzoek over de overgang van school naar werk
Project
This collection contains publications about collaboration between education and training providers and labour market actors.