Kateřina Lojdová

Kateřina Lojdová
Masaryk University | MUNI · Faculty of Education

Ph.D.

About

29
Publications
12,884
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
105
Citations
Citations since 2017
11 Research Items
66 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
Introduction
I work at Department of Education, Faculty of Education, Masaryk University. Currently, I am conducting two research projects funded by Czech Science Foundation: 1) Ethnography of diversity in pre-service teacher education (2019–2021) as a co-investigator and 2) Narrative identities of participants in education at private alternative schools (2020–2022) as a main investigator. Previous projects were focused on classroom management and power in the classes taught by student teachers.

Publications

Publications (29)
Book
The book includes twelve interviews about pedagogical, curricular and didactic topics conducted with leading experts and important personalities in contemporary Czech pedagogy. It captures the ways of thinking about these issues in the second decade of the 21st century. It is intended for the wide professional public – academics, teachers and stude...
Article
This study investigates how pre-service teachers of English as a foreign language do correction during their initial teaching practice at lower-secondary schools. The study employs multimodal conversation analysis on a dataset of 16 lessons taught by three pre-service teachers in Czechia. The analysis focuses specifically on how the teachers orient...
Article
Full-text available
Teacher identity is one of the key factors influencing the form and quality of educational processes. The aim of our literature review is an analysis of research on teachers' narrative identity in primary and secondary education. We used the Web of Science database and selected studies from 2010-2020 in English. The analysis shows that the area of...
Book
Full-text available
Úspěšnost v řízení třídy je jedním z faktorů, které u začínajících učitelů rozhodují o tom, zda setrvají v profesi, a u zkušenějších učitelů o jejich spokojenosti s profesí. Začínající učitelé se často cítí na řízení třídy studiem nepřipraveni, a to i přes to, že absolvují praxe na školách. Není-li však učitel s to řídit úspěšně třídu, nevytváří po...
Article
The period of emerging adulthood is seen as a period of transition from adolescence to adulthood and is associated with increased alcohol consumption. The aim of the study is to understand the meaning of alcohol for emerging adults through stories about alcohol intoxication. Eighty-two drinking stories written by emerging adults were analysed using...
Article
Full-text available
The growing consumerism has its opponents. Among these are environmental activists within the freegan subculture. The goal of the study is to describe how freegans construct and practice non-consumerism. The qualitative research on the freegan subculture was conducted in Brno, the Czech Republic. Two main categories were identified. Each category i...
Article
Full-text available
Abstrakt: Příspěvek mapuje reformu pedagogicko-psychologického modulu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, který je podstatnou součástí učitelských studijních programů. Představuje východiska, postupně se měnící strukturální podmínky a hlavní dilemata, která provázela jeho tvorbu. Na jejich základě se zaměřuje na principy kvality vysokoško...
Article
Full-text available
Classroom management can be viewed as a system of strategies employed by a teacher to influence the social space of the classroom to foster an environment where learning can occur. Teachers’ effective classroom management leads to high student achievement and contributes to teachers remaining in the profession. Two basic dimensions of classroom man...
Article
Full-text available
Abstrakt: Přehledová studie se zabývá systematizací poznatků ke konceptu řízení třídy (classroom management). Řízení třídy představuje jako komplexní fenomén vytváření podmínek pro vyučování a učení, facilitaci procesu učení a hodnocení jeho průběhu a výsledků. Rozmanité zahraniční i domácí teoretické a výzkumné poznatky k této problematice strukt...
Article
Full-text available
This paper considers the potential consequences of neoliberalism for present-day universities. From the perspective of critical pedagogy, it focuses on the possible connlicts between neoliberalism and academic freedom as the fundamental component of the academic spirit at universities. The article consists of two parts. The irst part introduces cri...
Article
Full-text available
Cílem naší studie je představit metodologii smíšeného designu výzkumu na konkrétním příkladu. Zvolily jsme si tříletý výzkum moci ve školních třídách studentů učitelství, ϐinancovaný Grantovou agenturou ČR. Propojení kvantitativní a kvalitativní metodologie ilustrujeme na úrovni teorie, formy smíšeného designu, výzkumné otázky, vzorku, sběru dat, a...
Article
Full-text available
Cílem této kritické studie je představit vztah výzkumu a výuky v pregraduální přípravě učitelů na příkladu kvalitativního výzkumu. Studie se skládá ze dvou částí. První část se zabývá historicky a terminologicky vztahem výzkumu a výuky v českém i v zahraničním kontextu. Druhá část se zaměřuje na kvalitativní výzkum v pregraduální přípravě učitelů a...
Chapter
Full-text available
V monografii je upozorněno na některe determinanty, ktere ovlivňuji ucinnost ucitelských praxi studentů ucitelstvi. Kapitoly se opiraji zejmena o výzkumy doktorandů. Jejich obsahem je utvařeni tacitnich znalosti studentů v průběhu praxi, sdileni těchto znalosti s cvicným ucitelem, reflexe studentů v průběhu praxi a tacitni dimenze ucitelova hodnoce...
Article
Full-text available
The aim of this qualitative research was to describe forms of student nonconformity at school and how these were codified. An analysis of 61 student teachers' narratives about their own school attendance gave us some insight into their childhoods. Based on this analysis, we describe the normative worlds of the family and peer collective that can re...
Research
Full-text available
Empirická studie je věnována skrytému kurikulu v příbězích o zkušenostech studentů učitelství se školou. Výsledkem narativní analýzy 88 studentských vyprávění je identifikace dvou typů skrytého kurikula. Kritériem pro typologii je to, zda se skryté kurikulum utváří mezi aktéry na různých sociálních pozicích ve škole, mezi kterými je hierarchický vz...
Article
Full-text available
Abstrakt: Výzkumný článek popisuje podoby rezistentního chování žáků 2. stupně základní školy, které zachytili studenti učitelství ve svých denících v průběhu dlouhodobé praxe. Jedná se o chování, které může reprezentovat specifickou podobu nekázně. Na rozdíl od jiných po-dob nekázně je rezistentní chování interpretováno skrze mikrosociální jevy ve...
Article
Full-text available
Abstrakt Moc jako schopnost ovlivňovat postoje, hodnoty a jednání je základní charakteristikou vyučovacího procesu. Potřeba vyjednání mocenského uspořádání v procesu vyučování vyvstává zejména u začínajících učitelů a studentů na praxi, kteří mají oborové znalosti, ale potýkají s jejich předáváním v sociálním prostředí školní třídy. V tomto textu z...
Article
Full-text available
Empirická studie je věnována skrytému kurikulu v příbězích o zkušenostech studentů učitelství se školou. Výsledkem narativní analýzy 88 studentských vyprávění je identifikace dvou typů skrytého kurikula. Kritériem pro typologii je to, zda se skryté kurikulum utváří mezi aktéry na různých sociálních pozicích ve škole, mezi kterými je hierarchický vz...
Book
Full-text available
Monogra fie prezentuje výsledky výzkumu ustavování a uspořádání mocenských vztahů ve výuce studentů učitelství, kteří se při své dlouhodobé praxi ocitají ve školních třídách coby nastávající učitelé. Autoři vycházejí z tradiční teorie relační moci Frenche a Ravena a na základě videonahrávek vyučovacích hodin, rozhovorů se studenty učitelství, jejic...
Article
Full-text available
This theoretical study deals with a concept of power, in relation to which it follows several objectives. The purpose of the study is to analyse the concept of power through its central features and seize deeper understanding of its definition. Firstly, we define the concept of power as circular, situational and reciprocal phenomenon. Following thi...
Article
Full-text available
Abstrakt Článek se zabývá edukačními aktivitami ultrapravicové subkultury skinheadů a environmentální subkul-tury freeganů ve veřejném prostoru, které zasazuje do rámce veřejné pedagogiky. Na základě etnografického výzkumu edukačních aktivit subkultur ve veřejném prostoru jsou popsány základní kategorie veřejné pedagogiky subkultur, jimiž jsou cíle...
Book
Full-text available
Monografie se zabývá edukačními aktivitami subkultury freeganů ve veřejném prostoru. Freegani jsou současnou environmentálně orientovanou subkulturou usilující o minimalizaci konzumního životního stylu. Zároveň se podílejí na ekologickém aktivismu skrze demonstrace, happeningy, využívání online médií atd. a jsou tak aktivní ve veřejném prostoru. St...
Article
Full-text available
Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou hodnot v punkové subkultuře. Punková subkultura je ukotvena na poli sociální pedagogiky jako jedno z přirozených prostředí výchovy. Diskutováno je také užívání pojmu sub-kultura v éře, která bývá označována jako postsubkulturní. Výzkum se zakládá na polostrukturovaných rozhovorech se sedmi členy punkové subkul...
Article
Full-text available
The paper deals with subculture as a topic in social pedagogy. Following investigations into subcultures undertaken by the Chicago School and by Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies, it presents its own qualitative research of socialization into the subculture of skinheads based on interviews with seven informants. It identifies some...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
The project will allow for in-depth research on selected alternative schools across the compulsory education spectrum from primary to lower secondary level. It comprehensively takes up the narrative identities of participants in these schools (head teachers, teachers, pupils, parents) and classroom discourse.
Project
The aim of the project is to describe in detail how power is negotiated, used, and perceived by student teachers and their pupils on the level of lower secondary schools (ISCED 2A) whom the student teachers teach during their one semester long teaching practice. The project pursues the following partial aims: (1) to establish the concept of power in the Czech scientific educational discourse; (2) to carry out a research study using mixed methods that comprises (a) qualitative part in ethnographic research design that aims to describe power relationships between student teachers and pupils in the classroom; (b) quantitative part that aims to discover how power is perceived by student teachers and pupils which includes adaptation of a questionnaire on how student teachers and pupils perceive power; (3) to increase the current understanding of theory, possibilities, and limitations of mixed methods design.
Project
The research will explore theoretical and practical aspects of pre-service teacher education in relation to the pressing issue of diversity. Diversity is conceptualized as negotiated in everyday interactions. The research is situated in the tradition of school ethnography and employs multi-sided ethnography, which is suitable for the simultaneous study of the links among multiple related contexts (the university and the lower-secondary school environment). The research focuses on 1) the ways in which students in a Master’s teacher education program become acquainted with the principles of working with diversity during the general education courses, 2) the ways in which diversity is constructed at the lower-secondary schools where the students do their teaching practice. The project introduces an innovative methodological approach and expands ethnographic research in the university environment.