Katarzyna Osiak-Krynicka

Katarzyna Osiak-Krynicka
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin · Faculty of Law and Administration

Master of Laws

About

15
Publications
3,835
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
10
Citations
Introduction
I am a lecturer and a doctoral student at the Department of Criminal Procedure at UMCS. My main research area is child participation in a criminal trial. I'm particularly interested in interrogating minors in a criminal trial.

Publications

Publications (15)
Article
Full-text available
Małoletni pokrzywdzony, który będzie przesłuchany w procesie karnym w trybie art. 185a k.p.k., powinien zostać przygotowany do tej czynności, ponieważ wiedza o tym czego się od niego oczekuje i co się wydarzy daje mu większe poczucie bezpieczeństwa. Przygotowanie polega na zwiększeniu zdolności dziecka do udzielenia precyzyjnych i wyczerpujących wy...
Chapter
Full-text available
Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości zwracają się o pomoc profilerów, czy to do psychologów policyjnych czy do psychologów powoływanych w charakterze biegłych. W postępowaniu przygotowawczym tworzy on opinię psychologiczną nieznanego sprawcy przestępstwa, która ma pomóc organom ścigania w zawężeniu kręgu osób podejrzanych o popełnienie przestę...
Chapter
Full-text available
Przemoc rówieśnicza jest zjawiskiem występującym w polskich szkołach, ale dochodzi do niej również na podwórkach i placach zabaw oraz portalach społecznościowych. Uświadamianie dzieci o konsekwencjach wynikających ze stosowania przemocy może stać się kluczem do zmniejszenia się tego niekorzystnego zjawiska występującego wśród dzieci i młodzieży.
Chapter
Full-text available
Mediacja jest instytucją, którą wykorzystuje się do rozwiązywania konfliktów i ugodowego załatwienia sprawy. Współcześnie jest stosowana niemalże we wszystkich gałęziach prawa, ale i wielu krajach na świecie. Wśród rodzajów mediacji można wymienić te, których stroną będzie zawsze osoba niepełnoletnia. Zalicza nie do nich mediacją rówieśniczą oraz m...
Chapter
Full-text available
W pracy została przedstawiona problematyka przesłuchania małoletniego w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego. Celem pracy jest podkreślenie ogromnej wagi tej instytucji. Przybliżenie tej tematyki pomoże uświadomić jak ważne jest odpowiednie przygotowanie przesłuchania. Ponadto w pracy zwrócono uwagę na problematyką praw i obowiązków małole...
Article
Full-text available
Małoletni przesłuchiwany w procesie karnym ma prawo do tego, aby zostać przygotowanym do tej czynności procesowej oraz by organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości wykonywały swoje obowiązki, chroniąc go przed wtórną wiktymizacją. Niestety, jak wynika z badań aktowych, mimo ciągłej nowelizacji przepisów oraz poświęcania większej uwagi na znaczenie...
Article
Full-text available
This paper explores criminal and procedural aspects of examination of an injured child under Article 158a of the Code of Criminal Procedure. Technical organizational issues pertinent to, and the method of conduct-ing examination are comprehensively described with reference to relevant statements by legal academics and commentators, case law, and re...
Chapter
Full-text available
Małoletni, który został pokrzywdzony przestępstwem nie działa samodzielnie w procesie karnym, lecz przez swoich przedstawicieli ustawowych, którymi w procesie karnym są, co do zasady jego rodzice lub opiekunowie. Jednakże, w sytuacji, gdy sprawcą przestępstwa na szkodę małoletniego jest jego rodzic lub małżonek rodzica, nie może być on reprezentowa...
Chapter
Full-text available
Przesłuchanie małoletniego w postępowaniu karnym jest jedną z najtrudniejszych czynności procesowych. W celu uzyskania wiarygodnego materiału dowodowego, konieczne jest jej staranne przygotowanie. Jednym z najważniejszych etapów przygotowania przesłuchania, jest przygotowanie do niego małoletniego pokrzywdzonego. Celem niniejszego artykułu jest opi...
Article
Full-text available
Przestępstwa wskazane w art. 197-199 Kodeksu karnego są najbardziej dotkliwymi przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Pozostawiają ślady nie tylko na ciele ofiary, ale także w jej psychice. Ze względu na potrzebę zapewnienia ochrony pokrzywdzonego przed wtórną wiktymi- zacją, a także pogłębieniem się traumy doznanej na skutek...
Article
Full-text available
W Polsce żyje około 6 milionów dzieci. Niestety, jak wynika ze statystyk rocznie ofiarom przestępstw pada około 10 tysięcy małoletnich. Są to jedynie dane szacunkowe ponieważ nigdy nie dowiemy się ile dzieci rzeczywiście stało się ofiarami przestęsptw, ponieważ bardzo często fakt popełnienia przestęstwa nie zostaje zgłaszany na Policję czy prokurat...
Article
Full-text available
Celem pracy jest podkreślenie, jak nietypową metodą kryminalistyczną jest otoskopia kryminalistyczna. Nietypowość metody wynika z faktu, iż małżowina uszna jest odporna na urazy mechaniczne, wobec czego możliwe jest wykorzystanie otoskopii kryminalistycznej w przypadkach, gdy inne części ciała uległy zniszczeniu. Z rozważań przedstawionych w niniej...
Article
Full-text available
Zaniedbanie jest współcześnie występującą formą przemocy wobec dziecka. Przybiera różne postaci i może dochodzić do niego już w okresie prenatalnym. Jedną z najskraj-niejszych form zaniedbania jest porzucenie dziecka, co stanowi przestępstwo według polskiego prawa. Polega ono na zostawieniu dziecka w miejscu, w którym istnieje nie-wielkie prawdopod...
Article
Full-text available
Przesłuchanie dziecka w trybie art. 185a k.p.k. jest instytucją, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w celu zagwarantowania większej ochrony małoletniemu pokrzywdzonemu przed wtórną wiktymizacją. Jednym z najważniejszych elementów tej regulacji jest problematyka osób, które mogą wziąć udział w przesłuchaniu małoletniego pokrzyw...
Article
Full-text available
Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że z roku na rok wzrasta liczba przesłuchiwanych dzieci w trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego (kpk). Świadczy to o tym, że organy wymiaru sprawiedliwości uznają dziecko za wiarygod-ne źródło dowodowe. Trzeba mieć jednak na uwadze, że każde takie przesłuchanie niesie ze sobą ryzyko wtórnej...