Katarína Kurčíková

Katarína Kurčíková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici · Department of Social Work

About

9
Publications
822
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations

Publications

Publications (9)
Book
Full-text available
Táto publikácia vznikla v spolupráci s pedagógmi a pedagogičkami na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Obsahuje päť prípadových štúdií, ktoré sú výsledkom intenzívneho cyklu školení, konzultácií a monitoringu, realizovaných Nadáciou Milana Šimečku v rámci projektu Začleňovanie princípov a postojov ku globálnym témam do...
Article
Full-text available
Abstract: The aim of the study was to analyse the relevance of global issues among university students for their field of study. The research sample consisted of 581 students of Matej Bel University (Faculty of Economics, Faculty of Arts, Faculty of Education, Faculty of Natural Sciences and Faculty of Political Sciences and International Relat...
Article
Full-text available
Analýza spracovaná v rámci národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti Kód projektu ITMS2014+: 314 011 V576
Conference Paper
Full-text available
Príspevok sa zaoberá potrebami detí a mládeže a poukazuje na potrebu ich mapovania a implementácie do tvorby mládežníckej politiky v obciach. Na úvod autori vo všeobecnosti popisujú základné východiská mládežníckej politiky na úrovni miest a obcí v Slovenskej republike, ktoré vychádzajú z viacerých dokumentov na národnej aj medzinárodnej úrovni, ak...
Book
Full-text available
Global Education in University was implemented throught subject Game of Planet. Publication bring theories an too practise about Global Education on our University.
Book
Full-text available
Zámerom predloženej monografie je prispieť k rozvoju poznania v tejto oblasti a poskytnúť obraz o stave globálneho vzdelávania na Slovensku v prostredí vysokých škôl z troch špecifických perspektív, ktoré odráža aj predložená monografia. The aim of this monograph is to contribute to the development of knowledge in this area and to provide a pictur...
Article
Full-text available
The contribution answers the question as to what the benefits of service-learning in the development of key competences of Slovak university students of caring professions are. We used a combination of research methods to answer the research question. The survey sample was made up of students of social work, social pedagogy and teaching who graduat...
Article
OBJECTIVES: The text answers the question as to what are the benefits of the service-learning in the development of key competences of social work students. THEORETICAL BASE: Service learning is an teaching and learning strategy that combines service goals with learning objectives. The subject of the research verification of its impact are also the...
Article
Full-text available
Príspevok sa zaoberá potrebami detí a mládeže a poukazuje na potrebu ich mapovania a implementácie do tvorby mládežníckej politiky v obciach. Na úvod autori vo všeobecnosti popisujú základné východiská mládežníckej politiky na úrovni miest a obcí v Slovenskej republike, ktoré vychádzajú z viacerých dokumentov na národnej aj medzinárodnej úrovni, ak...

Network

Projects

Projects (2)
Project
The main objective of the project is enhancing the acquisition of social and civic competencies, fostering knowledge, understanding, and ownership of values and fundamental rights. For this project, the consortia will use the Service Learning model already in place in the universities that are partners in the project, “scale it up” and “test” in cooperation with high schools in 5 countries and advocate for service learning to be part of the secondary school curriculum.
Project
The main scientific goal of this project is empirical and experimental testing of the influence of service learning as an innovative strategy for education on the development of key competencies and civic engagement of university students. In the first phase of the project, we will focus on theoretical and methodological synthesis of current state of knowledge on the influence of service learning on students. We will do a pilot research in which we will verify selected research tools corresponding with our research aim. In the second phase we will use a complex and holistic approach to implement our own quantitative and qualitative research that will help us to verify hypotheses about the influence of service learning on development of key competencies and civic engagement of students not only on the level of their subjective perception and evaluation but also on the level of exact and experimental testing.