Kamil Kopecký

Kamil Kopecký
Palacký University Olomouc · Centre for the Prevention of risky virtual communication

Professor

About

140
Publications
84,459
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
865
Citations
Citations since 2017
55 Research Items
680 Citations
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
Introduction
Kamil Kopecký, PhD focuses on topics connected with cyberbullying, cybergooming, cyberstalking, sexting, danger of social networks, cybercrime, new media and online technologies. Kopecký created and produced more than 40 projects focused on education of children (E-Bezpečí project, more in annual reports), adults, seniors... police officers, teachers etc. He also realizes national researches on target group children (more than 21000 respondents). He is a head of Centre PRVoK (prvok.upol.cz).
Additional affiliations
October 2013 - present
Google Inc.
Position
  • External research and educational specialist
January 2010 - present
Palacký University Olomouc
Position
  • Professor (Assistant)
January 2010 - present
Palacký University Olomouc
Position
  • Head of Centre

Publications

Publications (140)
Research
Full-text available
In our research, we focused on whether Czech children practise sexting (share and spread their own intimate materials) in the online environment, what motivates them, with whom and how they communicate, and whether they perceive sexting as risky. We were also interested in how the children get acquainted, which tools they use for making acquaintanc...
Book
Full-text available
The on-line world where children spend a huge amount of their free time is a great unknown for many parents and teachers. We have set on a quest into this world on behalf of them, in order to discover what children do in the on-line world, what risks and threats they face there, what video production they are interested in, but also whether they co...
Research
Full-text available
Online svět, ve kterém děti tráví ohromné množství svého volného času, je pro řadu rodičů i pedagogů často velkou neznámou. Proto jsme se za ně do tohoto světa vypravili, abychom odhalili, které aktivity v online světě děti provozují, s jakými riziky a hrozbami se setkávají, jaká videoprodukce je zajímá, ale třeba také, zda se nestaly obětí interne...
Article
Full-text available
El uso continuo de los sistemas de videoconferencia para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones de educación superior, durante la pandemia derivada de la Covid-19, ha influido negativamente en el aprendizaje de los estudiantes universitarios, provocando fatiga digital. Esta fatiga afecta principalmente a la vista, es...
Book
Full-text available
The publication focuses on the issue of safe behaviour in the online environment, especially on topics related to child Internet users. The book Safe behaviour on the Internet for boys and girls is a set of various educational activities (worksheets, teaching topics, etc.) designed primarily for primary school pupils, but it can also be used by adu...
Research
Full-text available
Nový výzkum Sharenting u českých rodičů se věnuje problematice tzv. sharentingu, tedy rizikovému sdílení citlivých informací dětí v online prostředí jejich vlastními rodiči. Rodiče totiž v online prostředí o svých dětech sdílejí velké množství citlivých informací, které mohou být uživateli internetu různými způsoby zneužity. Zároveň si rodiče často...
Research
Full-text available
Social networks have become an inseparable part of our lives. According to AMI Digital Index, social networks are used by 95% of the Czech population aged 15 to 26 years. Regardless of age, we spend on average 2 hours and 39 minutes a day on social networks. There is a plethora of activities we can do on social networks; as the name suggests, they...
Article
Full-text available
Internet use has skyrocketed in recent years, leading to risky behaviour such as online aggression. The aim of this study was to analyse the risks in the online environment of Czech and Polish students, with a special focus on online aggression. A quantitative approach was employed using an online survey. A total of 13657 students from the Czech Re...
Book
Full-text available
Sociální sítě se staly pevnou součástí našich životů. Podle výzkumu Ami Digital Index je používá 95 % české populace ve věku od 15 do 26 let, nehledě na věk pak na sítích průměrně trávíme 2 hodiny a 39 minut denně. Aktivit, které na sítích můžeme dělat, je nespočet – už jenom ze samotného jejich názvu plyne, že jsou primárně zaměřeny na komunikaci...
Research
Full-text available
The research Online World in Children´s Homes aims to map the environment of children´s homes with regard to the risky forms of communication experienced by their child clients in the online environment. In our research, we are therefore mapping the risk situations children from children´s homes face, what preventive measure the children´s homes im...
Conference Paper
Full-text available
The twenty-first century is associated with ever-accelerating technological progress. In particular, the development of the Internet and things related to it (such as social networks) brings with it increasing demands on the critical assessment of texts and media messages by their recipient. Orientation in the media, whether classic or so-called ne...
Conference Paper
Full-text available
Jednadvacáté století je spojeno se stále se zrychlujícím technologickým pokrokem, a to zejména na poli informačních a digitálních technologií. Především rozvoj internetu a fenoménů s ním spojenými, jakými jsou například sociální sítě, s sebou přináší zvyšující se nároky na kritické posouzení textů a mediálních sdělení jeho recipientem. Právě orient...
Research
Full-text available
Výzkum Online svět v dětských domovech si klade za cíl zmapovat prostředí dětských domovů s ohledem na rizikové formy komunikace, které v online prostředí zažívají jejich dětští klienti. V našem výzkumu tedy mapujeme, jaké rizikové situace děti z dětských domovů zažívají, jaká preventivní opatření dětské domovy realizují, jaká témata s dětmi řeší,...
Article
Full-text available
Sharenting is a current phenomenon of online communication, which is related to the sharing of images of the youngest members of the family (often minors) by parents or relatives, mainly on social networks. However, this constitutes a series of consequences that compromise privacy and may put the child at risk. The aim of this work was to validate...
Article
Full-text available
Instagram is an image-based social network that has become very popular amongst young people. This social network has become one of the channels for self-expression of its users. This behavior can also lead to the intensive use of this social network, which in turn is beginning to be linked to technological addiction. The objective of this paper wa...
Book
Full-text available
Mediální gramotnost patří v současnosti k velmi důležitým kompetencím, které nám umožňují pohybovat se bezpečně v rozsáhlém světě masmédií a sami se také aktivně podílet na jeho tvorbě. Pandemie Covid19 nám dokázala, jak důležité je umět pracovat s informacemi šířenými virtuálním prostorem, stejně tak předvedla, jak může virtuální prostor zásadním...
Article
Full-text available
Disinformation in the on-line world has been recently spreading across the world, especially in relation to major global issues (the COVID-19 pandemic, migration, vaccination, elections, etc.) The recent COVID-19 pandemic has been accompanied by disinformation, affecting the lives of millions across the world. In this text, we are trying to describ...
Book
Full-text available
Today, media literacy is a very important skill, allowing us to move around safely in the vast world of media, and to actively participate in creating it. The Covid19 has proved how important it is to be able to deal with information in the virtual space, and how virtual space can significantly affect the non-virtual space. In our new research call...
Article
Full-text available
Today's young people spend most of their time in contact with mobile devices. Their excessive use carries many risks, such as addiction, cyberbullying and social disruption. Based on this, this study analysed the mobile phone use of young Czechs between 7 and 17 years old (n = 27.177) and assessed the differences in their behaviour according to the...
Book
Full-text available
Kniha Moderní technologie ve výuce je průvodcem po světě vzdělávacích technologií, které lze s úspěchem využít ke zvyšování efektivity a kvality výuky na všech stupních škol. Svým zaměřením pak kniha cílí především na učitele, kteří se potřebují rychle zorientovat ve světě moderních technologií a potřebují jednoduchého průvodce. Publikace se skládá...
Book
Full-text available
Online child abuse has increased exponentially over the past decade. In Europe, online child sexual abuse reports rose from 23,000 in 2010 to over 725,000 in 2019. As we delve into a digital world, developing proper rules and mechanisms to address this challenge and ensure children’s online safety has become more important than ever. This publicat...
Article
Full-text available
Background: Sexting is an increasingly common phenomenon among adolescents and young adults. Some studies have investigated the role of personality traits in different sexting behaviors within mainstream personality taxonomies like Big Five and HEXACO. However, very few studies have investigated the role of maladaptive personality factors in sexti...
Book
Full-text available
The publication is focused on the issue of risky communication and acquaintance of Czech children in cyberspace. In the introductory chapter, therefore, it discusses the specifics and psychological aspects of communication in the online environment, which co-create the conditions for the development of potentially risky communication. Their nature...
Book
Full-text available
Dezinformace v online světě představují fenomén, který se v posledních letech v souvislosti se závažnými celosvětovými problémy (pandemie COVID19, migrace, vakcinace, volby apod.) rozšířil po celém světě. Dezinformace intenzivně provázely také aktuální pandemii onemocnění COVID19 a zasáhly do životů milionů lidí z celého světa. Proto jsme se rozhod...
Book
Full-text available
The monograph takes a comprehensive look at the issue of sexting, one of the most potentially risky modern communication phenomena. The introductory chapter analyses the communication base of this phenomenon, i. e. psychological aspects of cyberspace communication, disinhibitory effect and other peculiarities contributing not only to the developmen...
Research
Full-text available
The new “Czech teachers in the world of technologies” research is focused on a topic that has become important and widely discussed recently – during the coronavirus pandemic when a majority of schools were forced to switch from in-house to on-line teaching. We focus on Czech teachers in the world of technologies, both on-line and off-line. We exam...
Research
Full-text available
Nový výzkum Český učitel ve světě technologií se zaměřuje na velmi aktuální téma, které se stalo důležitým a celospolečensky diskutovaným právě v současnosti – v době koronavirové epidemie, kdy byla velká část škol nucena přejít z prezenční výuky do online prostředí. V našem výzkumu se zaměřujeme na české učitele ve světě technologií – a to nejenom...
Article
Sexting has been defined as sharing sexually suggestive content (i.e., sexts) via Internet or smartphone. To date, only a few studies investigated the role of personality traits in relation to sending or receiving sexts, and most of them used the Five Factor Model of Personality. No studies applied the theoretical model of HEXACO six personality tr...
Article
With the advent of the Internet, young people make up the largest percentage of the Czech population who spend the most time interacting with the digital network and the various tools it offers. In order to find out what activity they carry out within the digital network, this research was undertaken, which aims to find out how young Czechs spend t...
Article
Full-text available
Online challenges are a phenomenon that existed before the advent of the Internet and has developed massively, mainly through Internet-based services that allow the sharing of large amounts of information (mainly audiovisual content) among other users. Online challenges can be positively targeted, for example, to different types of campaigns to sup...
Article
Full-text available
El uso problemático de internet (UPI) ha empezado a vincularse con la predisposición a padecer ciertas patologías que afectan la salud del ser humano. Este trabajo se propuso determinar las patologías asociadas al uso problemático de internet a partir de una revisión sistemática en Web of Science y Scopus, y analizar la incidencia del UPI en cada u...
Article
Full-text available
In our paper, we deal with the results of the research Sexting and Risky Acquaintances Made by Czech Children in Cyberspace, which was implemented during 2017 by the Centre for the Prevention of Risky Virtual Communication at the Pedagogical Faculty of Palacky University in Olomouc in cooperation with the company O2 Czech Republic. The research foc...
Article
Full-text available
Ve většině případů kyberšikany, o kterých informují média a organizace, které se intervencí či prevencí v oblasti kyberšikany zabývají, se velmi často dozvídáme pouze to, co bylo výsledkem kyberšikany. Na naše emoce pak silně působí příběhy dětských obětí-dozvídáme se např. informace o tom, že se spolužáci v online prostředí posmívají spolužačce, s...
Research
Full-text available
Digital parenting.
Article
Full-text available
Příspěvek se zaměřuje na analýzu projevů online závislostního chování u hráčů populární hry Minecraft, a to pohledem kvantitativního výzkumu realizovaného na přelomu roku 2016 a 2017 na území České republiky. Do výzkumu se zapojilo více než 2 300 hráčů (n = 2 331). Autoři se zaměřují především na projevy nadměrného hraní této hry v oblasti psychick...
Article
Full-text available
This paper focuses on the results of research among players of Minecraft conducted in 2017 the Czech Republic. More than 2,300 predominantly child players participated in the research. The research focused on general characteristics of the gaming community in terms of age, gender, time spent in the game and game preferences, while also investigatin...
Chapter
Full-text available
Samostatná příloha metodického doporučení ministerstva školství 32550/2017-1
Article
V únoru leto‰ního roku informovalo nûkolik bulvárních deníkÛ o tom, Ïe na území âeské republiky pronikla z Ruska sebevraÏedná hra Modrá velryba, pod jejímÏ vlivem spáchaly sebevraÏdu stovky dûtí. Tato informace nevzbudila vût‰í ohlas, protoÏe ãtenáfii bulvárních deníkÛ jsou zvyklí na ãasto zkreslené a nepravdivé informace a nepfiikládali textÛm vel...
Article
Full-text available
V únoru letošního roku informovalo několik bulvárních deníků o tom, že na území České republiky pronikla z Ruska sebevražedná hra " Modrá velryba " , pod jejímž vlivem spáchaly sebevraždu stovky dětí. Tato informace nevzbudila větší ohlas, protože čtenáři bulvárních deníků jsou zvyklí na často zkreslené a nepravdivé informace a nepřikládali textům...
Research
Full-text available
Výzkumná zpráva z projektu aplikovaného výzkumu.
Article
Full-text available
This paper focuses on the results of the national research of cyberbullying of Czech teachers, which was realized in year 2016 in the entire Czech Republic. The research focused on the prevalence of cyberbullying of teachers, the impact of cyberbullying on teachers, strategies of coping with cyberbullying and methods of solving the incidents. The r...
Research
Full-text available
In our research, we have focused on why children actually play Minecraft, what brought them to playing Minecraft, how much time they spend in this environment and in which activities they engage, whether they have encountered risk forms of communication in this environment and how they solved any such situations. We also focused on whether and to w...
Research
Full-text available
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zkoumalo oblíbenou počítačovou hru Minecraft a její vliv na dětskou populaci. V českém prostředí se výzkum s názvem Fenomén Minecraft uskutečnil ve spolupráci s firmami Google a Vodafone. Zapojilo se do něj více než 2 300 aktivních, především dětských...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących związanych z mediami elektronicznymi zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Republice Czeskiej. W tekście przedstawiono wybrane wyniki badań realizowanych przez Centrum Prewencji Ryzyka Wirtualnej Komunikacji Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Centrum prevence rizikové virtuální komu...
Article
Full-text available
The aim of the article is to present research results concerning sharing confidential data and risky behaviors that are derived from it among the young Internet users. The analysis of the topic was depicted on the basis of quantitative research carried out in Poland and Czech Republic. According to the analysis, behaviors connected with sharing the...
Research
Full-text available
Cyber aggression has been experienced by every fifth teacher. The school management is mostly unaware Olomouc (June 14, 2016)-Totally 21,73% of Czech teachers has become the victims of cyber attacks. This was confirmed by the National Cyberbullying Research of Czech teachers, where more than 5100 primary and secondary school teachers from all regio...
Research
Full-text available
Cílem našeho výzkumu je především zmapovat, jak moc je kyberšikana učitelů v České republice rozšířena, jaké formy útoků na učitele převládají, jak dlouho trvají, jaký mají na učitele dopad, jak učitelé krizové situace řeší, kdo jsou pachateli útoků, zda se daří je úspěšně odhalovat a jakým způsobem jsou následně potrestáni.
Presentation
Full-text available
Infografika pro konferenci k Národnímu výzkumu kyberšikany učitelů
Article
Full-text available
This paper focuses on the research results of risky behaviour of Slovak children on the Internet, which was implemented in late 2013 and 2014 by the research team of the Centre for the Prevention of risky virtual communication, Palacky University in Olomouc. In our text we have focused on a key part of the research - cyberbullying from the perspect...
Article
The paper presents the results of the survey Czech Children and Facebook in 2015, which was conducted by the Virtual Communication Risks Prevention Center at Palacky University in Olomouc during 2015. The research which involved 1,122 respondents aged 8-17 years, aimed to find out basic information about how Czech children use the social networking...
Chapter
Full-text available
V posledních letech vzrůstá počet případů, ve kterých se senior stal obětí kriminálního jednání – trestného činu (nejčastěji podvodu). Kriminalita páchaná na seniorech je páchána také na internetu. Případy zneužití důvěřivosti seniorů mají vysokou latenci – řada z poškozených trestnou činnost nehlásí – obávají se zejména sekundární viktimizace, pří...
Article
Full-text available
Příspěvek se zaměřuje na výsledky výzkumu rizikového chování českých dětí v prostředí internetu, který byl realizován v roce 2014 výzkumným týmem Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s firmami Seznam.cz, Google.cz a Vodafone. V rámci našeho textu jsme se zaměřili na jednu z...
Book
Full-text available
Publikace Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu je moderní studií rizikových fenoménů spojených s interpersonálními útoky v kyberprostoru. V úvodních částech publikace shrnuje základní poznatky o vybraných rizikových jevech – kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu a rizikovém chování v prostředí sociálních sítí....
Conference Paper
Full-text available
In recent years, mobile touch devices (touchscreen mobile devices) have been winning increasing recognition in the sphere of lifelong learning; they represent powerful tools for distributing educational content as well as being effective means for controlling knowledge and skills among students. As these portable touch devices become more and more...
Article
Full-text available
Text příspěvku je zaměřen na výsledky výzkumu rizikového chování českých dětí v prostředí internetu (Nebezpečí internetové komunikace V), který byl realizován v roce 2013 na celém území České republiky na vzorku více než 28 000 respondentů. Výzkum realizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Pala...
Conference Paper
Full-text available
V posledních letech se v celoživotním vzdělávání stále více prosazují mobilní dotyková zařízení, která představují účinné nástroje pro distribuci vzdělávacího obsahu, ale také účinné prostředky pro kontrolu znalostí a dovedností studentů. Mobilní dotyková zařízení se stala pro masovou populaci cenově dostupná a jejich prodej dominuje trhu s informa...
Article
Full-text available
Background: Sexting represents electronic distribution of text messages; own photographs or videos with sexual content that takes place within the framework of virtual electronic media-Internet in particular. Mobile phones are very often used for sexting. The paper is focused on the results of the research of risky behaviour among Slovak children o...
Article
Full-text available
BACKGROUND: The paper focuses on the results of a research study looking into Czech children’s risky behaviour on the Internet (Danger of Internet Communication 5). The research was conducted by the Centre for the Prevention of Risky Virtual Communication, Faculty of Education, Palacky University Olomouc in cooperation with the companies Seznam.cz...
Chapter
Full-text available
Kreativita (tvořivost) patří k nejvíce ceněným vlastnostem lidské osobnosti a je jedním z ústředních hybatelů vývoje lidské společnosti. Bez kreativity by pravděpodobně neprobíhal vědeckotechnický, kulturní ani společenský vývoj. Kreativní lidé dokáží měnit svět kolem sebe, rekombinovat a reaplikovat stávající nápady a vytvářet nová řešení, jsou sc...
Conference Paper
Full-text available
This paper focuses on the specific features of the communication of children in the Internet communication platforms (especially social networks), in situations where the child communicates with an unknown Internet aggressor. The paper describes the forms of communication in the various stages of an attack-from the initiation phase (in which the at...
Article
Full-text available
Cyber grooming (child grooming, grooming) represents the Internet users’ behaviour (predators, cyber groomers) which is supposed to raise false confidence and make victim come to a secret personal meeting. The sexual abuse of the victim, physical violence or child prostitution and pornography abuse might be the results of this rendezvous which mean...
Conference Paper
Full-text available
The paper focuses on using of mobile touch devices (especially tablets) in a process of teaching and study at primary, secondary and tertiary educational level. It describes the newest trends connected with using of specialized application for improvement of knowledge and skills of pupils, students and adults, the examples of good praxis, the exper...
Conference Paper
Full-text available
The paper describes an educational project Webrangers, which is realized in cooperation of Google Inc. , Palacký University in Olomouc and NGO Google Education Group. "Webrangers project" focuses on topics connected with risky behaviour of children and adults on the Internet - especially on cyberbullying, sexting and communication with strangers on...
Book
Full-text available
Distanční text, který máte před sebou, je určen pro studující vzdělávacího projektu s názvem „Nebezpečné komunikační praktiky na internetu“, který je realizován v rámci projektu „Moderní učitel“. Cílem publikace je seznámit studenty projektu „Moderní učitel“ s nebezpečnými komunikačními praktikami realizovanými na internetu a v prostředí GSM sítí....
Conference Paper
Full-text available
Background: Sexting represents electronic distribution of text messages; own photographs or videos with sexual content that takes place within the framework of virtual electronic media-Internet in particular. Mobile phones are very often used for sexting. The paper is focused on the results of the research of risky behaviour among Slovak children o...
Article
Full-text available
The paper is focused on the presentation of basic results from the research of a risky behaviour of Czech children´s online interactions, which was done in 2013 in the whole Czech Republic. Research included more than 28,000 respondents and was aimed at the areas of cyberbullying, sexting, personal meetings of children with the Internet friends kno...
Article
Full-text available
The article focuses on sexting as a phenomenon.
Article
Full-text available
Příspěvek představuje dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na nebezpečné komunikační jevy realizované v prostředí nových médií.
Article
Full-text available
Cyber grooming (child grooming, grooming) represents the Internet users' behaviour (predators, cyber groomers) which is supposed to raise false confidence and make victim come to a secret personal meeting. The sexual abuse of the victim, physical violence or child prostitution and pornography abuse might be the results of this rendezvous which mean...
Article
Full-text available
The paper focuses on the occurrence of cyberbullying among university students as part of research on risky behaviour of Czech university students on the Internet. The article describes the results of descriptive research conducted on a sample of 386 students of the Pedagogical Faculty of Palacky University in Olomouc. The research focused on risk...
Article
Full-text available
Příspěvek se zaměřuje na výsledky výzkumu rizikového chování českých dětí v prostředí internetu (Nebezpečí internetové komunikace V), který byl realizován v roce 2013 na celém území České republiky na vzorku více než 28 000 respondentů. Výzkum realizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackéh...
Article
Full-text available
This paper focuses on cyberbullying as a specific form of risky behaviour in the Internet environment, which occurs both at pubescents and adolescents, as well as in the adult population. The paper analyses various manifestations and forms of cyberbullying, it focuses both on extortion, threats, humiliation, and various forms of harm to victims thr...
Article
Full-text available
The online extortion and/or sextortion of children is a dangerous phenomenon related to the use of internet services (social networks, etc.). There is, as estimated, about 6 – 8 % of the child population in the Czech Republic affected by it. In the majority of serious cases of extortion the process evolves through an elementary succession of commun...
Article
Full-text available
aper deals with implementation of multicultural education topics to the literary education based on the common socializing and formative functions of both disciplines within the educational framework. Paper's core is formed by presentation of research that was focused on monitoring of present state and current possibilities of multicultural educati...
Conference Paper
Full-text available
Minecraft is a computer game created by Mojang in 2011, which has gained popularity in a very strong community of players from all over the world in the recent years. Minecraft is the sandbox game that allows players to do basically anything - to build houses, grow plants, raise animals, mine minerals, build social relationships, etc. The game is v...
Article
Full-text available
Příspěvek se zabývá problematikou sdílení osobních údajů u českých pubescentů a adolescentů v prostředí internetu. Zaměřuje se na typy sdílených osobních údajů, jejich nebezpečnost a možné zneužití. Dále monitoruje ochotu dětí sdílet fotografie obličeje s jinými uživateli internetu a sleduje rozdíly ve sdílení osobních údajů v různých věkových skup...