Justyna Łapaj-Kucharska

Justyna Łapaj-Kucharska
University of Silesia in Katowice · Institute of Political Sciences

Doctor of social sciences

About

23
Publications
7,881
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
9
Citations
Citations since 2017
12 Research Items
9 Citations
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
Introduction
Justyna Łapaj currently works at the Institute of Political Sciences University of Silesia in Katowice. Justyna does research in International Relations and Politics, Foreign Policy and Human Rights.

Publications

Publications (23)
Article
The purpose of the article was to analyse the implications of the Velvet Revolution on the bilateral relations of Armenia with the entities of supra-regional reach (European Union and Russian Federation) and Poland, in the context of active shaping of the eastern dimension of the European Union foreign policy by this country. The article focuses on...
Book
Full-text available
Treść książki poświęcona została wybranym teoretycznym i praktycznym zagadnieniom dotyczącym stosunków międzynarodowych, wokół których to zagadnień koncentrują się zainteresowania badawcze profesora Mieczysława Stolarczyka, któremu książka jest dedykowana. Na książkę składa się 36 artykułów, przygotowanych przez naukowców zajmujących się różnymi a...
Book
Full-text available
Praca, pt.: „Polityka zagraniczna Polski wobec Ameryki Łacińskiej w okresie pozimnowojennym”, poświęcona jest analizie polityki zagranicznej Polski wobec wybranych państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów w okresie pozimnowojennym. Monografia w kompleksowy sposób ukazuje charakter relacji polsko-latynoamerykańskich, ze szczególnym uwzględnieniem relacj...
Chapter
Full-text available
Artykuł porusza najważniejsze obszary stosunków polsko-rumuńskich na płaszczyźnie politycznej w XXI wieku w kontekście członkostwa obu krajów w Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położono na okres rumuńskiej prezydencji, która trwała od stycznia do końca czerwca 2019 roku. Celem artykułu było ukazanie obszarów zbieżności interesów naszych państw,...
Article
Full-text available
The article addresses several issues that constitute the main areas of Polish-Romanian relations in the 21 st century in the political dimension and in the broad sense of security. Relations between Poland and Romania have been characterized in the context of the membership of both countries in the European Union. Particular emphasis was placed on...
Article
Full-text available
Polish-Mexican relations on the political, economic, cultural and scientific levels have developed over the decades. The first political contacts between our two countries, after Poland regained its independence, were established in the 1920s. However, interstate contacts have not been developed on a larger scale. This was due, among others, to the...
Article
Full-text available
Od momentu zakończenia zimnej wojny i rozpadu dwublokowego podziału świata, w Ameryce Łacińskiej następowały istotne przemiany o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym. Państwa latynoamerykańskie rozpoczęły w latach dziewięćdziesiątych XX wieku proces przeobrażeń systemowych, a także przeprowadziły liczne reformy gospodarcze, które korz...
Chapter
Polish settlers reaching the lands of Latin America in different historical periods, were the true ambassadors of Poland and Polish culture in the countries of their residence. The greatest intensity of emigration from polish lands to South America took place in the late nineteenth and early twentieth century. Then, during the so-called Brazilian f...
Article
Full-text available
Polish settlers reaching the lands of Latin America in different historical periods, were the true ambassadors of Poland and Polish culture in the countries of their residence. The greatest intensity of emigration from polish lands to South America took place in the late nineteenth and early twentieth century. Then, during the so-called Brazilian f...
Chapter
Full-text available
Mimo iż relacje bilateralne zostały nawiązane w 1949 r., to zalążków kontaktów pomiędzy narodami należy upatrywać znacznie wcześniej, bo już w czasach pierwszej wojny światowej, kiedy to naród australijski i żydowski uczestniczyły wspólnie w działaniach wojennych. Pozytywne relacje, jakie zostały wówczas nawiązane, kontynuowano i intensyfikowano po...
Chapter
Full-text available
Demokracja deliberatywna, mimo, iż często podejmowana w naukach społecznych jako model teoretyczny, nie cieszy się równie dużą popularnością w praktyce. Model stworzony przez J. Rawlsa i J. Habermasa ma zarówno swoich przeciwników jak i zwolenników. Jedni, twierdzą, że jest on zbyt idealistyczny i zawiera utopijne wręcz postulaty oraz zasady niemoż...
Chapter
Full-text available
Jak powiedział Hans-Georg Gadamer: "Rozmowę czyni rozmową nie to, że doświadczyliśmy w niej czegoś nowego, lecz że napotkaliśmy w drugim człowieku, czego jeszcze w naszym doświadczeniu świata nie spotykaliśmy". Zagadnienie jakim jest najlepsza forma rządów jest jednym z najstarszych problemów z pogranicza filozofii, polityki i innych nauk społeczny...
Chapter
Full-text available
Zarówno Brazylia jak i Polska znajdują się obecnie na etapie kształtowania swojego miejsca na arenie międzynarodowej. Polska, jako państwo, które zrealizowało cele stawiane w swojej polityce zagranicznej w latach 90. oraz w pierwszej dekadzie XXI wieku, poszukuje obecnie możliwości wzmocnienia swojej pozycji w wymiarze regionalnym i globalnym. Braz...
Article
Full-text available
Sytuacja Polaków osadzonych w ekwadorskich więzieniach za przemyt narkotyków w kontekście kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Ekwadorze Artykuł powstał dzięki uprzejmości Konsula Honorowego RP w Ekwadorze, Tomasza Morawskiego, który zgodził się udzielić informacji dotyczących funkcjonowania ekwadorskich ośrodków penitencjarnych i warunków w nich panu...
Article
Full-text available
Chcąc zrozumieć, dlaczego Żydzi otaczają Szabat tak wyjątkową czcią, a także dlaczego właśnie to święto zajmuje w żydowskim życiu religijnym szczególną pozycję, należy mu się przyjrzeć w nieco szerszym kontekście. Istotna dla niego jest cała gama różnych elementów, począwszy od powodu, dla którego obchodzony jest Szabat, przez wachlarz symboli budu...
Chapter
Full-text available
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP określa Amerykę Łacińską i Karaiby jako ważny obszar. Faktycznie jednak nigdy nie zajmował on szczególnie istotnego miejsca w polskiej dyplomacji. Uwarunkowania i doświadczenia polskiej polityki zagranicznej pozwalają domniemywać, że region ten w przyszłości również nie zyska priorytetowego znaczenia. Jest to det...
Article
Full-text available
Uwagi wstępne. Osadnictwo żydowskie na ziemiach polskich datuje się niemal od samych początków istnienia państwa polskiego. Długotrwała koegzystencja na jednej ziemi powodowała, że Żydzi współtworzyli życie polityczne, gospodarcze i kulturalne Polski. Ze względu na wielowiekowe współistnienie w relacjach obu narodów można wyróżnić zarówno etapy pok...
Article
Full-text available
Podjęcie zagadnienia stosunków chińsko-izraelskich wydaje się być zasadne ze względu na fakt, iż temat ten nie należy do często rozpatrywanych. Wynika to oczywiście z tego, że relacje pomiędzy Chińską Republiką Ludową a państwem Izraela nie rozwinęły się w stopniu, który znacząco wyróżniałby je na arenie międzynarodowej czy nadawał priorytetowego z...
Article
Full-text available
Dokładna liczba Polonii zamieszkującej obecnie największe państwo Ameryki Południowej nie jest znana. Brakuje odpowiednich danych statystycznych, zaś w literaturze i dokumentach pojawiają się znaczące rozbieżności. Jedni twierdzą, iż Brazylię zamieszkuje ok. 800 tys. Polonusów, inni, że ok. 1,5 mln, zaś liderzy polonijni szacują tę liczbę na ok. 2-...
Article
Full-text available
Zagadnienia stanowiące treść artykułu - Szabat i koszerność - odnoszą się do dziedzin zajmujących niezwykle ważkie miejsce w życiu religijnym Żydów. Powierzchowna wiedza na ich temat powoduje jednak niewłaściwą interpretację ich treści lub bezzasadne uwypuklenie pewnych charakterystycznych cech, co częstokroć zaburza ich prawdziwy sens. Zagadnienia...

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Project
Bez wątpienia pandemia koronawirusa jest obecnie najważniejszym wyzwaniem dla całej społeczności międzynarodowej. Wyjątkowość sytuacji, która generuje wiele trudności dla państw, szczególnie uwidaczniają działania na rzecz reagowania na kryzys COVID-19. Celem ścieżki badawczej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy państwom europejskim udało się opracować spójny model reagowania kryzysowego w obliczu nowego wyzwania o charakterze globalnym. Zespół badawczy skoncentruje swoje wysiłki na rzecz wyjaśnienia przyczyn braku/występowania wspólnego modelu reagowania kryzysowego w wybranych regionach Europy. Próba badawcza będzie składała się z państw, stanowiących reprezentatywne przykłady dla specyfiki poszczególnych części Europy. Aby osiągnąć cel badawczy, zespół naukowców podda analizie sekwencyjność reakcji wybranych państw przy użyciu metody porównawczej. Motywacją do podjęcia tak wieloaspektowych badań naukowych jest wyraźny deficyt w literaturze przedmiotu ram teoretycznych reagowania kryzysowego w dobie pandemii. Stworzenie modelu analitycznego umożliwi analizę innych przykładów niż wybrane przez badaczy, tworząc nowy wskaźnik klasyfikowania państw w okresie walki z koronawirusem. Ścieżka badawcza stanowi forum współpracy badaczy z różnych dyscyplin, a wyniki badań będą ważnym głosem w międzynarodowej debacie naukowej odnośnie do efektywności działań zainicjowanych przez państwa w obliczu wspólnego wyzwania.