Jožica Škofic

Jožica Škofic
Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts | ZRC SAZU · Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

Professor

About

37
Publications
1,799
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
41
Citations

Publications

Publications (37)
Chapter
V znanstveni monografiji Dialektologija na Dnevih akademikinje Zinke Zorko so predstavljeni referati s simpozija Prvi Dnevi akademikinje Zinke Zorko (Selnica ob Dravi, 15. 10. 2022). Akademikinja Zinka Zorko je svoje življenje posvetila znanstvenemu, raziskovalnemu in pedagoškemu delu. Študentom je posredovala svoje znanje z izrazito osebno noto, k...
Chapter
V monografiji Narečno besedje slovenskega jezika. V spomin na akademikinjo Zinko Zorko je v šestnajstih poglavjih predstavljeno delo Zinke Zorko in najnovejše slovenske raziskave, ki nadaljujejo njeno delo dialektološko delo: Zinka Zorko in Pleteršnikovi dnevi, Zinka Zorko in Slovenski lingvistični atlas, Narečna podoba malečniškega govora, Germani...
Article
Full-text available
Dialect lexemes for peasant landowners as motivation for house names in the Gorenjska/Upper Carniola region. The article presents dialect house names in the Gorenjska/Upper Carniola region, motivated by names for peasant landowners, collected as part of the project What do you call your house? (2009–2020). The material has been compared with dialec...
Conference Paper
The children’s language portal Franček, currently under development, will consist of eight modules providing pupils and secondary-school students with a variety of lexical information. The entries in the dialect module consist of onomasiological and semasiological sections, and an optional commentary. The dialect module was derived from dialect dat...
Chapter
Full-text available
By utilizing the methodology of linguistic geography this paper presents the words for the potato (Latin Solanum tuberosum) in European languages at 2631 netpoints, as contained in the net of the European Linguistic Atlas (ALE). In parallel with the spread of a plant, its name would usually spread as well – more precisely, the name that the plant h...
Book
Full-text available
Article
Full-text available
This article presents a methodology for data collection and documentation of microtoponyms in the Upper Carniola/Gorenjsko dialect of Slovenian based on visual and audio recordings. Special attention is placed on transcription (phonetic or simplified phonological transcription and standardization), which should be based on a morphological analysis...
Article
Full-text available
In the article the declension and the accentuation of a-stem feminine nouns in the local dialect of Kropa (SLA T202) of the Gorenjsko (Upper Carniola) dialect of Slovenian are discussed, from the diachronic and the synchronic point of view. The descriptive-linguistic perspective presents the inventory of accent classes and their paradigms (ictus, q...
Article
Full-text available
Glasoslovje govora Krope na Gorenjskem (Slovenski lingvistični atlas, točka št. 202) je predstavljeno v oblikifonološkega opisa, kakršna se je pri nas uveljavila po izdaji fonoloških opisov govorov, zajetih v mrežo za OLA (Fonološki opisi, Sarajevo 1981). Tako je v prvem delu predstavljen inventar fonemov (samoglasnikov in soglasnikov) in prozodemo...
Article
Full-text available
Članek prinaša predstavitev knjige B s 'dnjak rutaršče 'n srenšče špraše, avtorja Stanka Koširja, ki jo je v samozaložbi izdal leta 1997.
Article
Full-text available
V članku bodo predstavljeni toponimi v Kropi in bližnji okolici: naselbinska zemljepisna lastna imena (poleg krajevnih imen tudi imena delov kraja Kropa), ledinska imena, vodna imena (hidronimi), imena vzpetin, dolin... (oronimi), imena poslopij (in nekatera hišna imena), imena poti in drugih samostojnih objektov.
Article
Full-text available
Članek prinaša opis govora celjskega industrijskega predmestja Gaberje na glasoslovni, oblikoslovni in besedni ravnini. Gre za različico celjskega nadnarečja, govori posameznih informantov pa se med seboj razlikujejo vsaj v nekaterih podrobnostih, ki so jih posamezniki ali njihovi starši in zakonci prinesli iz različnih (pa vendarle predvsem štajer...
Article
Full-text available
Fonološki opis govora kraja Zgornje Gorje (Slovenski lingvistični atlas, točka št. 198) je predstavitev fonološke ravnine gorenjskega gorjanskega govora. V prvem delu je predstavljen inventar fonemov (samoglasnikov in soglasnikov) in prozodemov, sledi predstavitev distribucije/razporeditve fonemov in njihovih polozajnih različic/alo-fonov ter prozo...
Article
Full-text available
Irena Stramljič Breznik, Prispevki iz slovenskega besedoslovja
Article
Full-text available
Herta Maurer-Lausegger, Orodje s koroških podstrešij
Article
Full-text available
Fonološki opis govora kraja Lom1 (Slovenski lingvistični atlas, točka št 204) je predstavitev fonološke ravnine gorenjskega lomskega/lomenskega govora (gre za fonetični prikaz fonemov). V prvem delu je predstavljen inventar fonemov (samoglasnikov in soglasnikov) in prozodemov, sledi predstavitev distribucije/ razporeditve fonemov in njihovih položa...
Article
Full-text available
V članku so predstavljena poimenovanja za pojme semenj (SLA 182), zegnanje - farni praznik (SLA 210) in blagoslov (SLA 234) v govorih, zajetih v mrežo za Slovenski lingvistični atlas. Ta poimenovanja so močno prepletena, skupna obravnava (z gradivom v preglednici) zato omogoča lažje primerjanje med njimi, z metodo lingvistične geografije pa je pred...
Article
Full-text available
V članku je predstavljen Uvodni zvezek k Slovarju nenaselbinskih zemljepisnih lastnih imen na Češkem (Slovnikpomistnich jmen v Čechach, Uvodni svazek), ki ga je leta 2000 v Pragi izdala Academia. Slovar nenaselbinskih zemljepisnih lastnih imen na Češkem bo imel karte najpogostejših leksikalnih enot in bo obsegal okrog 45000 geselskih člankov s pol...
Article
Full-text available
V članku je predstavljena monografija mariborske dia-lektologinje Mihaele Koletnik Slovenskogoriško narečje, kije kot 12. knjiga iz zbirke Zora izšla pri Slavističnem društvu Maribor. V njej avtorica predstavlja rezultate svojega večletnega raziskovanja gla-soslovne, oblikoslovne in skladenjske ravnine panonskega slovensko-goriškega narečja ter ute...
Article
Full-text available
V prispevku so predstavljena poimenovanja za malino (SLA 415 A) in robidnico (SLA 415 B) v govorih, zajetih v mrežo Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA). Leksemi so etimološko in besedotvorno razčlenjeni, poimenovanje za robidnico pa je primerjano s poimenovanji v sorodnih - slovanskih in sosednjih - neslovan-skih jezikih, zajetih v ALE (Evropsk...
Article
Full-text available
V članku je v obliki fonološkega opisa predstavljeno glasoslovje srednjeprleškega govora Juršincev v Slovenskih goricah (Slovenski lingvistični atlas, točka št. 378), tako da je v prvem delu predstavljen inventar fonemov in prozodemov tega govora, sledi predstavitev distribucijskih omejitev fonemov in njihovih položajnih različic ter prozodemov, v...
Article
Full-text available
V članku je prikazano, katere podatke različnih jezikovnih ravnin je mogoče pridobiti s t. i. (delno) anketno metodo ob enkratnem obisku pri narečnem govorcu z intervjujem, ki informanta ne omejuje v njegovem pripovedovanju, ampak mu omogoča, da ob odgovarjanju na deloma vnaprej pripravljena vprašanja sledi tudi svojim asociacijam in se sproščeno r...
Article
Full-text available
V prispevku je predstavljan lingvistični atlas Spodnje Bretanje, ki je leta 2001 v dveh zvezkih izšel na zahodnobretonski univerzi v Brestu. Njegov avtor Jean le Dû, ugledni bretonski dialektolog, ki je tudi sodelavec Evropskega lingvističnega atlasa (ALE) in Romanskega lingvističnega atlasa (AliR), je v njem predstavil sadove skoraj tridesetletneg...
Article
Full-text available
Paradigmatika glagolskih oblik, tj. njegovih oblikotvornih in oblikospreminjevalnih vzorcev, v gorenjskem kroparskem govoru (SLA 202) daje sinhroni pogled na naglasne, predvsem tonemske vzorce; izhaja iz primerjave z naglasnimi vzorci knjižnega jezika, kot so predstavljeni v uvodnem delu SSKJ, kjer glagolska tipologija temelji na naglasu v nedoločn...
Article
Full-text available
Osemindvajsetega aprila 2011 je svoj 70. rojstni dan v družbi sodelavcev Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU praznoval doc. dr. Vlado Nartnik.
Article
Full-text available
This paper briefly presents the methodology for the collection and transcription of dialect micro-toponyms and house names, which are an important part of non-material/live cultural heritage. The principles of the standardised transcription (based on morphonological analysis) of these geographical proper names are outlined here, with an emphasis on...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
For decades, the project of compiling the Slovenski lingvistični atlas (Slovenian Linguistic Atlas, SLA) involved various methods of mapping and commenting on the collected dialect material at all linguistic levels. However, in recent years the use of database software in connection with a geographical information system (GIS) has also enabled auto...
Article
Full-text available
Slovene-Croatian Language Contact, as it is Shown in the Lexics, Gathered for Slovene Linguistic Atlas Abstract The article presents lexemes, gathered for Slovene Linguistic Atlas, of which the first volume -A geolinguistic presentation of dialectal vocabulary from the semantic field 'man'- will be published in 2011 by ZRC SAZU in Ljubljana. The ar...
Article
Full-text available
V prispevku je predstavljeno slovensko narečno besedje za pomen ‘sinova žena’ v Slovenskem lingvističnem atlasu (SLA) v primerjavi s kajkavskim narečnim besedjem za ta pomen, zbranim za Hrvaški jezikovni atlas (HJA). Narečno gradivo, zbrano za ta dva temeljna nacionalna dialektološka projekta je namreč zanimivo tudi za raziskovanje slovensko-hrvašk...
Article
Full-text available
The aim of our study is a detailed determination of the local speeches areas which are parts of the Slovenian Linguistic Atlas (SLA). The SLA is a geolinguistic project designed in the 1930s with its publishing expected in 2010. One of the goals of this subproject is to analyse the impact areas and to geographically allocate the local speeches for...
Article
Full-text available
The article presents the work conducted during the compilation of the Slovenian Linguistic Atlas (SLA) by the Dialectological Section of the Fran Ramovs Institute of the Slovenian Language at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts in Ljubljana. Special software (SlovarRed 2.0), based on a carefully designed dat...
Article
Full-text available
SLOVENE: Članek prinaša besedila in besedje, zbrano ob raziskovanju zanimivega običaja moških prebivalcev Krope na Gorenjskem — ptičjega lova. V slovarskem delu članka so za pripovedmi ptičarjev predstavljena poimenovanja vrst ptičev, poimenovanja naprav, priprav in postopkov pri lovu na ptiče, besedje, ki označuje ukvarjanje z ujetimi ptiči ipd. K...

Network

Cited By