Józef Marczak

Józef Marczak
Akademia Sztuki Wojennej · Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Prof. ASzWoj dr hab. (PhD Habilitated)

About

17
Publications
7,233
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
12
Citations

Publications

Publications (17)
Presentation
Full-text available
Prezentacja zawiera wybór tez strategicznych, istotnych dla bezpieczeństwa RP w XXI wieku, uporządkowanych według następujących zagadnień: 1. Organizacja (system) powszechnej Obrony Terytorialnej, 2. Niepokonalność/niezwyciężalność, 3. Środki strategiczne niepokonalności Polski, Strategia wojskowa w obronie narodowej.
Presentation
Full-text available
Wybór tez klasyków strategii, związanych z problematyką osłony strategicznej państwa.
Data
Wybór tez klasyków strategii, dotyczący zagadnienia osłony strategicznej państwa. Rozszerzony wybór można znaleźć w prezentacji "Wielcy stratedzy dla bezpieczeństwa RP w XXI wieku", DOI: 10.13140/RG.2.2.34320.76803/1
Presentation
Full-text available
Prezentacja wprowadzająca do problematyki Armii Krajowej i wykorzystania jej doświadczeń w tworzeniu powszechnej Obrony Terytorialnej Polski w XXI w.
Data
[POL] Dokument zawiera wstęp, zakończenie oraz spis treści książki: "O obronie militarnej Polski przełomu XX-XXI wieku", która ukazała się nakładem wydawnictwa Bellona w 1995 roku. [ENG] This document contains the introduction, ending and table of contents from the book: "On military defense of Poland at the turn of the XX-XXI century", which was...
Conference Paper
Full-text available
[POL] Utworzenie powszechnej OT jest najważniejszym i najpilniejszym wyzwaniem w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI w., ponieważ zapewni ona wiarygodne i skuteczne odstraszanie i niepokonalność, tworząc zarazem warunki konieczne do wykorzystania mobilnych wojsk operacyjnych – własnych i ewentualnego wzmocnienia NATO. Warunkiem koniec...
Book
Full-text available
Niniejszy „Raport strategiczny1: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku)” przygotowano w Akademii Obrony Narodowej na potrzeby Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Tezy Raportu stanowią naukową syntezę ponad 20-letnich narodowych studiów strategicznych zapoczątkowanych Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 7/MON z dnia 1 ma...
Book
Full-text available
Celem opracowania jest przedstawienie strategicznej syntezy doświadczeń organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku jako podstawowego, niezastępowalnego źródła wiedzy naukowej do tworzenia bezpieczeństwa narodowego RP w XXI wieku. Główny problem dociekań zawiera się w pytaniu: jakie środki i działania w sferze bezpieczeństwa nar...
Article
Światowy terroryzm wymusza przedsięwzięcia w zakresie koalicyjnej walki często z dala od terytoriów narodowych państw nim zagrożonych. Nie zwalnia to jednak przywódców państw, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich społeczeństw, od braku zainteresowania ochroną i obroną terytorium narodowego. A to z kolei wymusza dodatkowe wzmocnienie struktury słu...
Data
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie, uczynienie dostępnymi, najważniejszych tez strategicznych C. u. Clausewitza z ponad 800 stronicowego dzieła 110 wojnie" (Wydawnictwo ,,TEST", Lublin 1995 r.). Potrzeba dokonania takiego wyboru tez wynika nie tylko z olbrzymiej objętości tego dzieła ale także z tego, że sam C. u. Clausewitz uważała...
Presentation
Full-text available
[POL] Prezentacja będąca wizualnym uzupełnieniem wykładu: "Działania nieregularne w strategii obronnej RP" prowadzonego w ramach szkolenia uzupełniającego kadry kierowniczej SG WP. Cel: zasygnalizowanie strategicznych wyzwań i wizji wyzyskania działań nieregularnych jako podstawowego narodowego środka wiarygodnego odstraszania i skutecznej obrony...
Book
Full-text available
Praca wskazuje na ogromne możliwości społeczeństwa w zakresie kreowania bezpieczeństwa własnego państwa. Właściwie obronnie zorganizowane społeczeństwo - w ramach strategii powszechnej obrony narodowej - może postawić Polskę w rzędzie tych państw demokratycznych Europy, które od wieków powszechnie organizują ludność w ramach Obrony Terytorialnej. D...
Book
Full-text available
... celem niniejszego opracowania jest przekazanie wiedzy – pojęciowej, historycznej, prawnej i organizacyjnej w zakresie samoobrony powszechnej, która może stanowić źródło wzbudzenia wiary i aktywności społecznej w tworzeniu fundamentów społecznych naszego bezpieczeństwa narodowego.
Book
Full-text available
Przedmiotem rozważań jest zapewnienie Polsce skutecznej obrony militarnej odpowiednio do uwarunkowań geopolitycznych, militarnych i ekonomicznych, w jakich znajduje się nasze państwo w końcu XX wieku. Książka zawiera uogólnioną wiedzę polityczno-wojskową i wojskową, opartą na doświadczeniach obronnych Polski i innych państw oraz dorobku myśli wojs...
Book
Full-text available
[POL] Niniejsze opracowanie stanowi wprowadzenie do studium problematyki operacyjnego przygotowania obszaru kraju - OPOK. Ukierunkowuje ono poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe pytania z tego zakresu: 1. Czym jest współcześnie OPOK? 2. Jakie wnioski płyną z doświadczeń wojennych w zakresie OPOK? 3. Jaki jest wpływ terenu na skuteczność bojową wspó...

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
[POL] Celem niniejszego projektu jest przekazanie wiedzy pojęciowej, historycznej, prawnej i organizacyjnej z zakresu samoobrony powszechnej, która może być źródłem wzbudzenia wiary i aktywności społecznej w tworzeniu fundamentów społecznych naszego bezpieczeństwa narodowego. [ENG] The goal of this project is to provide conceptual, historical, legal and organizational knowledge in the field of universal self-defense, which can be a source of stimulating faith and social activity in creating the social foundations of Poland's national security.
Archived project
Celem nadrzędnym realizacji zadania badawczego była identyfikacja tworzonego systemu bezpieczeństwa narodowego oraz dokonanie oceny podsystemów kierowania i obronnego. Szczegółowym zaś celem poznawczym była ocena przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego oraz udział w tych przygotowaniach organów administracji publicznej i sektora gospodarczego.
Project
The goal of this project is to describe the irregular warfare as one of key strategic defense means in national security strategy.