Joanna Rudawska

Joanna Rudawska
Jan Kochanowski University of Kielce · Management

Phd

About

34
Publications
24,212
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
37
Citations
Introduction
My areas of interest: innovation, innovation units such as S&T parks, incubators, TTOs, technology transfer, business and science cooperation, industry 4.0, competitiveness, entrepreneurial and innovation orientation.
Additional affiliations
February 2019 - present
Jan Kochanowski University
Position
  • adiunkt
Description
  • I'm research and teaching employee. I provide lectures from entrepreneurship, management, project management, team work and others.
August 2011 - March 2020
Kielce Technology Park
Position
  • Manager
Description
  • I'm responsible for research & development projects, advisory and training services for innovative companies. I'm also animator of international projects and design thinking moderator.
Education
February 2018 - October 2018
Poznan University of Economics
Field of study
  • Economics

Publications

Publications (34)
Article
Full-text available
Purpose-The aim of this paper is to determine the role of the technology park support in the relationship between entrepreneurial orientation (EO) and enterprise performance. Research method-A multi-stage statistical analysis with elements of econometrics was utilised. The reliability of individual scales by Cronbach's alpha test was performed. Var...
Book
Full-text available
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone w głównej mierze ocenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw ulokowanych w polskich parkach i inkubatorach technologicznych. Analizie poddano również poziom zaangażowania tych podmio- tów w procesy internacjonalizacji oraz ich gotowość adaptacji do globalnych wy- zwań związanych z czwartą rewolucją przemys...
Conference Paper
Full-text available
Institutions of higher education play a key role in regional innovation support ecosystems. Their role, apart from prevailing education and research missions, is also to transfer knowledge and technology to business. This transfer may take place in various ways, and one of them is to support students, doctoral students and academics in developing i...
Article
Full-text available
Ośrodki innowacji (OI) stanowią instytucjonalną formę wsparcia przedsię-biorstw w procesie wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Celem badań była identyfikacja ba-rier napotykanych przez OI w Polsce w świadczeniu usług proinnowacyjnych na rzecz przed-siębiorstw. W artykule dokonano syntetycznego zestawienia oraz klasyfikacji ośrodków innowacji w Polsc...
Chapter
Full-text available
Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych wśród studentów z dwunastu uczelni z sześciu krajów w kontekście współpracy biznesowej, zatrudnienia w firmie członków rodziny, krewnych i znajomych. W rozdziale zaprezentowane zostały źródła finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw na pierwszych etapach rozwoju start...
Book
Full-text available
Niniejszy raport dotyczy pogłębionego badania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce przeprowadzonego w pierwszej połowie 2021 roku. Jest to kolejne badanie realizowane w ramach projektu własnego SOOIPP. Ze względu na obszerność zebranych danych raport składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje metodologię, ogólną analizę stanu oś...
Article
Full-text available
The aim of this article was to analyse the level of entrepreneurship of Bulgarian and Polish students by using a construct examining entrepreneurial attitudes, namely: Individual Entrepreneurial Orientation (IEO) based on three dimensions: innovativeness, proactivity and risk-taking. The research involved 1,199 students, including 681 students from...
Chapter
Full-text available
The aim of the article is to present the results of empirical research on the level of Individual Entrepreneurial Orientation (IEO) and Entrepreneurial Intention (EI) of students from two countries of Poland and Bulgaria, analyzed in terms of gender. The study covered a group of 1,199 students, including 681 from Bulgaria and 518 from Poland. Data...
Article
Full-text available
Purpose: The aim of the study was to measure and understand the relationship between Individual Entrepreneurial Orientation (IEO) and Entrepreneurial Intention (EI) among students from Poland and Bulgaria within the country context. Design/methodology/approach: The respondents were 1,199 students, including 681 students from Bulgaria and 518 studen...
Article
Full-text available
Purpose – The aim of the article is to review the research on the functioning of companies in technology parks and to try to answer the question whether companies located in such institutions are more competitive and innovative than those outside innovation centers, such as technology parks. Research method – The article uses the results of literat...
Conference Paper
Full-text available
Involving close relatives or friends in business activities has both advantages and disadvantages. It is one of the methods of bootstrapping financing that gives a chance to generate savings, reducing expenses at the beginning of building a business [Block, Fisch, Hirschmann, 2021; Winborg and Landstrom, 2001]. By using the support of family and fr...
Chapter
Full-text available
gig economy – a phenomenon that has emerged in response to the challenges of modern market and development of technology, while the work of gigers has begun to change the face of today’s labour market. In addition, new generations Y and Z entered the labour market with their different approaches to professional aspirations and work, which also cont...
Conference Paper
Full-text available
Entrepreneurial activity is an essential element of economic growth. It is also crucial topic for university students, their behaviors and tendencies to start own business. Entrepreneurship can be measured by Entrepreneurial Orientation and Entrepreneurial Intention constructs. Research findings so far indicates that situational or demographic fact...
Article
Full-text available
Purpose: The purpose of this article is to identify the role of market dynamism in the relationship between market orientation and the performance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) operating in technology parks (TPs) in Poland. Methodology: The two methods used for performing the quantitative empirical research are CAWI and PAPI. The...
Conference Paper
Full-text available
ccording to the European Commission, entrepreneurship is recognized as one of the key competences in the lifelong learning process (Mccallum et al., 2018). Entrepreneurs through the creation of new, also innovative ventures stimulate the development of the economy, improve its competitiveness and create job places (Mitchelmore, Rowley, 2010). The d...
Article
Full-text available
People planning a business and start-up companies can use a wide range of support instruments in the first stages of their business development, the task of which is to reduce the risk associated with the implementation of a business idea. The offer available on the market includes both financial and non-financial support. One common support instru...
Book
Full-text available
In the beginning of 21st century many jobs have already been displaced by the automation and the artificial intellect. Many others are going to be displaced, due to the corporative plans for higher profits with less human resources. Variety of films about Detroit city describe the consequences from these on-going changes. The only cell, which treat...
Chapter
Publikacja jest prezentacją holistycznej, ewolucyjno-problemowej analizy innowacji społecznych. Autorzy, praktycy innowacji i naukowcy, nowe procesy społeczne i gospodarcze prezentują w sposób przystępny, ilustrując je przykładami z wielu różnych dziedzin i wskazując na możliwości coraz szerszego spektrum rozwoju tych innowacji. Opisane studia przy...
Article
Full-text available
Zewnętrzne czynniki (deregulacje, przełomy technologiczne, zmiany demograficzne) tworzą przestrzeń dla podejmowania przedsiębiorczych przedsięwzięć i mają wpływ na ich powodzenie. Przedsiębiorstwa poszukują szans i odkrywają potrzeby rynku poprzez sprawdzanie różnych opcji i bawienie się pomysłami (Dyduch, 2015). Idee takich przedsięwzięć mają char...
Article
Full-text available
Most of Polish small and medium-sized enterprises (SMEs) treat the implementation of a new product or service as too expensive, time-consuming and risky. The share of innovative industrial and service enterprises in the years 2015–2017 in the total number of these enterprises amounted to 18.5% and 10.4%, respectively. Most of these companies do not...
Article
Full-text available
In the context of current economic climate in which enterprises revise business models as well as seek new opportunities and their significance for economic growth policies in a situation where the government recognises the need to support micro-, small and medium-sized enterprises, analysing paths for learning good practices by the technology park...
Article
Full-text available
Celem publikacji jest określenie roli dynamizmu rynku w relacji między orientacją przedsiębiorczą a wynikami przedsiębiorstwa na podstawie rezultatów badań empirycznych zrealizowanych na próbie przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce i w Bułgarii. Badanie to rozpatruje tę relację kontrolując wielkość i wiek przedsiębiorstwa. Ustalono, że innowacyj...
Article
Full-text available
Abstract The aim of the study is to identify the similarities and differences regarding the level of entrepreneurial orientation and the performance results between Polish and Bulgarian companies in the context of the market dynamism they operate on. The subject is part of the research stream on discovering the context role in studying the effects...
Technical Report
Full-text available
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości rozwijają się w Polsce od początku lat 90 tych XX wieku. Jednakże ich dyna- miczny rozwój nastąpił dzięki dostępności środków z funduszy strukturalnych UE w pierwszym (2004–2006) i drugim (2007–2013) okresie programowania. Trzeci, aktualny okres programowania (2014–2020), ma na celu ustabilizowanie i wzmocnien...
Article
Full-text available
Celem opracowania jest identy kacja barier procesu innowacji w teorii i praktyce przedsiębiorstw. Studia literatury umożliwiły przedstawienie dotychczas rozpoznanych barier procesu innowacji, z kolei informacje pozyskane w drodze wywiadu bezpośredniego z właścicielką rmy pozwoliły na ich wery kację w praktyce. W analizie wyników uzyskanych z prze-...
Article
Full-text available
The aim of this article is to identify the use of innovation organizations as a tool for measuring entrepreneurial orientation (EO). It will give the answer to the question whether the innovativeness is a correct measurement of EO. Considerations start with the review of the conceptualisation of the innova-tiveness of the companies and of the innov...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest rozpoznanie podejść i wybranych narzędzi pomiaru innowacyjności organizacji. Realizacja tego celu wiązała się z odniesieniem się do definicji, istoty innowacji i zdolności innowacyjnej. W rozważaniach przedstawiono różne ujęcia innowacyjności przedsiębiorstw oraz narzędzi jej pomiaru. Przegląd istniejącego stanu wiedzy, literatu...
Technical Report
Full-text available
Within the framework of implementation of the project “Towards modernization of higher education institutions in Uzbekistan” (MATcHES) project executors team in Karshi engineering-economics institute, Bukhara engineering-technological institute and Namangan engineering-pedagogical institute in 2014 carried out a survey among the participants of the...
Article
Full-text available
Celem badawczym jest identyfikacja możliwości instytucjonalnego wspierania przedsiębiorczości przez konkretne powołane do tego celu organizacje. Syntetyczne zestawienie rodzaju oferowanego przez te organizacje wsparcia zostało poprzedzone klasyfikacją i charakterystyką ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (OIiP). Odsłoniło to podobieństwa i odmi...
Article
Full-text available
Celem opracowania jest identyfikacja modeli innowacji w teorii i praktyce przedsiębiorstw. Jego realizacja wiązała się z wykorzystaniem zarówno metody analizy i krytyki piśmiennictwa, jak i metody sondażu diagnostycznego. Zastosowaną techniką badawczą w metodzie sondażu diagnostycznego był wywiad z właścicielką przedsiębiorstwa, która łączy funkcje...
Article
Full-text available
Jednym z najbardziej kompleksowych obecnie narzędzi, wspierających rozwój przedsiębiorstw w obszarze innowacji, są parki technologiczne. Innowacje kojarzone są najczęściej z technologiczną czy techniczną zmianą, nowym lub ulepszonym produktem, usługą. Warto jednak zwrócić uwagę na innowacje nakierowane na rozwiązanie problemów społecznych, podnoszą...
Article
Full-text available
A review of good practices dedicated to evaluation of activities of technology parks (TPs) and science and technology parks (STPs) indicates that all countries are struggling with the problem of measurement and hence the problem of evaluation of individual effectiveness of each (S)TP and in its comparison to those best ones. Realisation of the main...
Article
Full-text available
The aim of the study was to identify and describe determinants of knowledge transfer related to the characteristics of the organizations involved in this process (tech-nology parks-companies), in connection with achieving the transfer goals by them. The solution of this problem was based on the integration of two approaches: one based on knowledge...
Technical Report
Full-text available
In accordance with the project description of the MATсHES project (544573-TEMPUS-1-2013-1-BG-TEMPUS-JPHES, Towards the ModernisAT ion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan - MATcHES) the consortium has organized interactive trainings in the three Uzbek HEIs - Bukhara engineering-technological institute (BETI), Karshi engineering-economic i...

Questions

Question (1)
Question
Can you recommend some scale to measure the intensity of relations between university and business supporting institutions?
I'm looking for some recommendation, tips or examples of scales, research, articles presenting different ways how to measure the intensity of cooperation between the university and business supporting organizations such as technology parks, incubators, ventures funds, agencies etc.
I will be grateful for help.
Joanna

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
Weryfikacja potencjału instytucji wsparcia rozwoju sektora MSP, ustalenie zakresu i skali świadczonych przez nie usług oraz zasad ich finansowania oraz określenie ich możliwości i potrzeb rozwojowych.
Project
The project is continuation of INTERGEN-1 (2018-2020). In the international consortium we will do some basic research on the student intentions to have intergenerational family businesses. http://intergen-theory.eu/index.html
Archived project
The main purpose of the INTERGEN academic consortium is to support different efforts of many people to preserve the family in a respectful way, using the following example as a visualization of the intergenerational business linkages: - the grandparents produce grape; - the parents produce wine (including the grape of their parents); - the children create an on-line shop and they also sell the grape and the wine of their relatives. http://intergen-theory.eu