Joanna Fryca-Knop

Joanna Fryca-Knop
University of Gdansk | UG · Faculty of Economics, Chair of Economics and Management of Transportation Companies

PhD

About

25
Publications
10,311
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
12
Citations
Introduction
Joanna Fryca-Knop currently works at the Faculty of Economics, Chair of Economics and Management of Transportation Companies, University of Gdansk. Joanna does research in Organizational Studies, Labour Economics and Transport Economics. Their most recent publication is 'Strategic Analysis of Risk of Employing in Public Utility Transport Enterprises.'
Additional affiliations
June 2004 - January 2016
University of Gdansk
Position
  • Professor (Assistant)

Publications

Publications (25)
Chapter
The chapter presents the results of the research on professional drivers in the context of their professional behaviour. Based on a development of the Ajzen’s Theory of Planned Behaviour, a questionnaire is constructed, in which four groups of variables which shape the drivers’ professional behaviour are analysed. The research sample consists of 12...
Article
Full-text available
Being a socially responsible company brings about many benefits but is also a challenge. Therefore, every company, especially a transport company should generate organisational behaviour on an internal and external labour market which are positively verified by its current and potential employees. They are the ones who care about the existence of t...
Article
Full-text available
Many factors affect the quality of public transport. Apart from the traditional elements, the behaviour of the people having contact with the passengers, i.e. the drivers, matters a lot. Currently, the ethical aspects of the professional drivers’ work have a growing significance. Therefore it seems appropriate to review the determinants of the beha...
Chapter
The aim of the article is to present a concept for the methodology for the research of social professional behaviour, with particular reference to the labour market of drivers in road transport. The deconstruction method was used as a research method. As a result of the adaptation of reasoned action models (I. Ajzen and M. Fishbein) and planned beh...
Article
Full-text available
The variability of the environment requires road transport enterprises to adapt to new conditions in short and long strategic management perspectives. Both approaches require them to set measurable objectives whose fulfilment improves their efficiency and durability. The measures to achieve the partial objectives are the measures of effectiveness,...
Article
Full-text available
The functional efficiency and durability of road transport companies is affected by a number of conditions, e.g. the particularly important social conditions. Their impact shape the effective and efficient implementation of transport processes that require a relatively constant availability of human resources providing high-quality work in the time...
Chapter
Sprawność procesów gospodarowania wymaga rzetelnej informacji o kapitale ludzkim, umożliwiającej skuteczne kształtowanie efektywności finansowej przedsiębiorstwa. Jednocześnie praca stanowi coraz większe wyzwanie poznawcze, gdyż badania pracy mogą stanowić użyteczne źródło wiedzy na temat sposobu wykorzystywania tego zasobu przez przedsiębiorstwa o...
Chapter
Strategic risk of employing is of particular importance in the case of public utility transport enterprises, due to the importance of the human factor to their functioning, development and to ensure undisturbed public access to the services of collective public transport. Hence, the need for strategic analysis of risk is associated with employing i...
Chapter
TSL enterprises are constantly looking for development reserves, which would provide a relatively sustainable competitive advantage to support their development in an increasingly demanding environment. This advantage is possible due to the decision-making systems. The systems foster effective decisions that promote creation and implementation of i...
Chapter
Full-text available
STRESZCZENIE: Kształtowanie konkurencyjności podmiotów funkcjonujących w sektorze usług portowych z konieczności musi wiązać się z ich innowacyjnością. Ponieważ generują one różnorodne zachowania w tym zakresie, można przypuszczać, że dysponują różnym potencjałem działalności innowacyjnej będące rezultatem złożonego oddziaływania wielu uwarunkowań....
Chapter
STRESZCZENIE: Zdolność do systemowego tworzenia i wdrażania innowacji jest podstawowym warunkiem sukcesu współczesnych przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Mogą one jednak dysponować różnym potencjałem działalności innowacyjnej, czyli różnym zasobem możliwości, mocy i zdolności innowacyjnych. Sprawność innowacyjna podmiotów gospodarczych jest wsp...
Chapter
Full-text available
STRESZCZENIE: Świadczenie usług transportu drogowego na wysokim poziomie stawia coraz wyższe wymagania podmiotom gospodarczym. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z różnorodnością zjawisk i problemów stojących przed współczesnymi przedsiębiorstwami tego sektora jest tworzenie w nich zaplanowanych struktur związanych z kształtowaniem zasobów ludzkic...
Chapter
STRESZCZENIE: Utrzymanie aktywności zawodowej osób po 45. roku życia stało się w ostatnich latach pierwszoplanowym wyzwaniem dla organizacji pozarządowych. Ponieważ problem ten ma charakter nie tylko ekonomiczny, ale także społeczny, istotnym zadaniem stało się zidentyfikowanie jednej z funkcji jakie realizują organizacje te na rzecz przedsiębiors...
Article
STRESZCZENIE: Współczesny rynek pracy podlega przemianom zarówno natury ilościowej jak i jakościowej. Stanowią one wyzwanie dla przedsiębiorstw sektora TSL zmuszonych do poszukiwania źródeł swojej przewagi konkurencyjnej w dobrze wy-kształconej, doświadczonej i lojalnej kadrze. Za szczególnie ważne wyzwania wynikające ze współczesnego rynku pracy...
Chapter
STRESZCZENIE: Jedną ze sfer działalności gospodarczej, która może być rozpatrywana jako narzędzie poprawiania skuteczności działań podmiotów gospodarczych, ale też sama w sobie powinna charakteryzować się skutecznością, jest logistyka. Jest ona specyficznym obszarem działalności gospodarczej wymagającym odpowiednich, systemowych działań wewnątrz o...
Article
STRESZCZENIE: Bycie społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwem niesie za sobą istotne korzyści, ale też stanowi wyzwanie. Stąd każde przedsiębiorstwo powinno generować zachowania organizacyjne na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy pozytywnie weryfikowane przez jego obecnych i potencjalnych pracowników. To przecież od nich zależy byt przedsięb...
Chapter
Full-text available
Dla przedsiębiorstw funkcjonujących w XXI wieku innowacje są kluczem do ich wzrostu. Z tego powodu powinny być systemowo wprowadzane we wszystkich sferach funkcjonowania organizacji, zarówno w okresie dobrej koniunktury, jak i w warunkach kryzysu. Dynamiczne otoczenie wymusza na współczesnych organizacjach gospodarczych stosowanie takich rozwiązań,...
Chapter
Full-text available
Efektywność procesów innowacyjnych zależy od kompetencji organizacji w zakresie tworzenia warunków do swobodnego przepływu wiedzy, właściwego jej wykorzystania w procesach organizacyjnego uczenia się oraz niezakłóconego wdrażania użytecznych innowacji powstałych w tych warunkach. Dlatego celem niniejszego opracowania stało się wskazanie zachowań or...
Book
Full-text available
Opracowanie jest recenzowanym dziełem zbiorowym, przygotowanym przez grupę pracowników naukowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i skupionych wokół Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wpisuje się ono w społeczną problematykę państwa i sferę zarządzania zasobami polskich przedsiębiorstw w kontekście procesu starze...
Chapter
Full-text available
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu „Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w Twojej firmie” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich celem podstawowym był monitoring sytuacji prac...
Chapter
STRESZCZENIE: Celem opracowania jest wskazanie roli wiedzy w kreowaniu innowacji w przedsiębiorstwach. Zdolność do systemowego tworzenia i wdrażania innowacji jest podstawowym warunkiem funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w dobie globalizacji, rosnącej konkurencji oraz gospodarki opartej na wiedzy. Barierą ograniczającą działalność innowa...
Article
STRESZCZENIE: Elastyczność behawioralna pracownika prowadzi do pojawienia się w przedsiębiorstwie zachowań optymalizacyjnych. Są one niezbędne aby przedsiębiorstwo mogło zachowywać się elastycznie w zmiennym otoczeniu. Umiejętność skutecznego dopasowywania się przedsiębiorstwa do wymogów rynku jest czynnikiem sprzyjającym pomnażaniu jego wartości...
Chapter
Full-text available
Kluczem do sukcesu współczesnych przedsiębiorstw są kompetencje decydenta, które pozwalają na podejmo-wanie skutecznych decyzji marketingowych w każdej sytuacji. Złożoność sytuacji decyzyjnej wymaga prze-twarzania coraz większej ilości informacji. Do tego celu nie wystarczą sprawnie funkcjonujące narzędzia wspomagania decyzji pod postacią zaawansow...
Chapter
Full-text available
Przedsiębiorstwa wciąż poszukują rezerw rozwojowych, które zapewniłyby względnie trwałą przewagę konkurencyjną pozwalającą im na rozwój w wymagających warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Jej osiągniecie jest możliwe dzięki systemom decyzyjnym umożliwiającym podejmowanie skutecznych decyzji, a szczególnie decyzji marketingowych. Istotną rolę w k...
Book
Full-text available
Wśród przedsiębiorstw wzrasta świadomość cenności człowieka w procesie gospodarowania. Zasadniczym zmianom ulegają procesy pracy oraz ich znaczenie dla jednostek i grup społecznych, a to stawia trudne wyzwania przed menedżerami zmuszonymi do poszukiwania rozwiązań uwzględniających te kwestie. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z różnorodnością zja...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Archived project
Celem projektu były badania ilościowe i jakościowe skoncentrowane na monitoringu sytuacji pracowników w wieku 45+ na rynku pracy województwa pomorskiego. Analizie poddano postawy i opinie pracodawców na temat tej grupy pracowników oraz ich potencjału, a także korzyści i barier w ich zatrudnianiu. Jako projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 miał również charakter informacyjno-promocyjny. Był skierowany do MSP województwa pomorskiego. Wymagał zaangażowania zróżnicowanych środków przekazu. Kampania medialna, wykorzystująca lokalne rozgłośnie radiowe oraz telewizyjne, a także prasę miała na celu wzbudzić zainteresowanie przedsiębiorstw realizowanym projektem oraz zachęcić pracodawców do zdobywania wiedzy o możliwościach pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników w wieku 45+. W jej ramach powstała również publikacja zbiorowa pt. „Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie”.
Archived project
The project ended with publication under the same title.