Jasminka Zloković

Jasminka Zloković
University of Rijeka · Department of Art Education

PhD Full Professor

About

57
Publications
11,164
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
87
Citations
Citations since 2017
46 Research Items
67 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520

Publications

Publications (57)
Article
Full-text available
The aim of this paper is to show the results of a study of the relationship between adult children and parents from the elderly parents’ perspective. Results of the qualitative study, conducted on 15 participants living in two Croatian cities, show that the relationship between adult children and their parents is not only positive, but the elderly...
Article
Full-text available
Društvene mreže kao snažan medij omogućavaju dvosmjernu komunikaciju ipojavu influencera sa značajnim utjecajem na druge ljude, posebice djecu i mlade u vrijeme njihovog intenzivnog razvoja. Influenceri svoje djelovanje ostvaruju konceptima parasocijalne povezanosti i identifikacije želja kao i influence marketingom. Medijske ličnosti danas preuzim...
Article
Full-text available
Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization-WHO,2014) mentalno zdravlje definira stanjem dobrobiti pri kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, moţe se nositi sa svakodnevnim i iznenadnim ţivotnim stresom, radno je sposoban i produktivan te sposoban pridonositi obitelji i zajednici. Respektirajući značaj zdravlja na osobnoj, ob...
Book
Full-text available
Zbornik pod nazivom Poremećaji u ponašanju djece i mladih je publikacija koja je nastala u okviru naučnog skupa "Društvene devijacije", a u okviru kojeg smo publikovali 77 naučna rada. U Zborniku su predstavljeni aktuelni problemi djece i mladih iz ugla raznih naučnih disciplina.
Article
Full-text available
Obitelj kao temeljna društvena zajednica zahtijeva razmatranje različitih aspekta etiologije obitelji i obiteljskih odnosa, uloge obitelji u životu djeteta, primjenu različitih istraživačkih pristupa i teorijskih polazišta. Uvažavajući činjenicu pluralizma obitelji, različitost izazova i specifičnosti potreba svake obitelji u sklopu znanstvenog pro...
Conference Paper
Full-text available
Violence of minors against parents is a form of domestic violence whose existence is practically denied in public despite the facts from everyday life that tell a different story and still presents a family secret. The violence some parents experience is sometimes a normal occurrence for many others. The results of a study conducted in 2014 on a sa...
Conference Paper
Full-text available
Family satisfaction is significant and complex concept that includes personal satisfaction and relationship satisfaction among family members. The aim of this paper is to present and discuss the preliminary young people’s and their parents’ perception family satisfaction analysis. The research was conducted on a convenient sample of students/young...
Conference Paper
Full-text available
The students's self-perception of the coronavirus crisis indicates the importance of family adaptation to the new situation. Spending more time together than before opens up the opportunity for stronger bonding among family members, but at the same time opens the possibility of breaking relationships and deepening pre-existing tensions.
Article
S obzirom na učestalost razvoda brakova na čitavom prostoru Europske unije, pa i šire, cilj istraživanja bio je ispitati neke uočene promjene u ponašanju djece razvedenih roditelja te važnost uloge učitelja razredne nastave u procesu prilagodbe djeteta na nastalu obiteljsku situaciju. Istraživanje je provedeno na uzorku učitelja razredne nastave iz...
Article
Autorice u radu analiziraju znanstveno-teorijske pristupe i obiteljske prakse o međugeneracijskim odnosima u obitelji koji neminovno podrazumijevaju razmatranje odnosa odrasle djece i njihovih ostarjelih roditelja. Razmatra se i sukob uloga unutar moralne međugeneracijske solidarnosti pripadnika moderno nazvane "sendvič generacije", te se kritički...
Book
Full-text available
Brojni dokumenti pružaju nam dragocjene spoznaje o razvoju i funkciji obitelji kroz povijest. No, u ovome radu ne pretendiramo na širu analizu evolucije obitelji koja bi obuhvaćala vremensko razdoblje "od najranijih zapisa" do danas. Zbog namjere da u knjizi prikažemo neke suvremene pravce i tendencije u razvoju i funkcioniranju obitelji, njenoj ul...
Article
Full-text available
Sažetak: Rad predstavlja znanstveno-pedagošku raspravu o problemima djece roditelja ovisnika o opijatima, te ukazuje i na diskrepancu deklarativnog stanja i uočenog stanja koje upućuje na marginaliziranje problema velikog broja maloljetne djece. Ovisnost o opijatima je kompleksan osobni, obiteljski i društveni problem per se. U Hrvatskoj tijekom 20...
Article
Full-text available
Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju Prof. dr. sc. Jasminka Zloković jzlokovic@ffri.hr Hrvatska Žene i muškarci kao žrtve i nasilnici-Socijalni i pedagoški problem-Stari i(li) novi izazovi-Sažetak: U suvremenom društvu evidentan je problem porasta nasilja pa tako i onog u obitelji. Ne umanjujući izrazio veliki globalni prob...
Article
Full-text available
Sveučilište u Rijeci Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Rijeka prof.dr.sc. Jasminka Zloković jzlokovic@ffri.hr Sudjelovanje roditelja u sukonstrukciji kurikuluma ranog odgoja Sažetak: U razmatranju problema sudjelovanja roditelja u sukonstrukciji kurikuluma ranog odgoja polazimo od ekološke teorije koja ukazuje na međuovisnost i recipročnos...
Book
Full-text available
Problem društvenih devijacija i marginalizacije posebno je izražen u zemljama koje su prošle, ili su još uvijek, u procesu tranzicije. Obim i rasprostranjenost socijalnih problema i društvenih devijacija najbolji su indikator društvenih promjena i argument za ocjenu ukupnih efekata tranzicije. Stoga su socijalni aspekti tranzicije od prvorazrednog...
Conference Paper
Full-text available
U radu se govori o borilačkim vještinama i njihovom odgojnom značaju kod djece i mladih. Dosadašnja znanstvena istraživanja potvrđuju kako tjelesne aktivnosti pozitivno utječu na psihičko i tjelesno stanje djece i mladih. Uvažavajući određene činjenice i s obzirom na socijalne stereotipe postavlja se i pitanje jesu li borilačke vještine pozitivan o...
Article
The contemporary conception of early and preschool education is based on a humanistic developmental paradigm orientation that stipulates that the child is an individual personality from birth and should be respected as such. In the educational process, the child is not an object but a subject who participates, (co)constructs and largely determines...
Article
Adolescenti u životom razdoblju burnih psihofi zičkih i socijalnih promjena iznimno su podložni vanjskim utjecajima vršnjaka i društvene okoline, umanjenom autoritetu roditelja i nastavnika te su pogodan , , predmet’’ brojnih društvenih manipulacija. Kohezivna se ravnoteža obitelji narušava i potrebna je fl eksibilnost u odnosima i vještinama komun...
Article
Subjektivan doživljaj roditeljstva ima važnu ulogu u funkcioniranju roditelja i njegovu odnosu prema djeci. Zadovoljstvo, zahtjevi i stres koji proizlaze iz roditeljske uloge te osjećaj kompetencije bitne su dimezije koje određuju odnose unutar obitelji i utječu na razvoj djeteta. U radu se interpretiraju rezultati istraživanja osjećaja zadovoljstv...
Article
Possible responses to the extremely complex and delicate question of the influence that "virtual reality" exercises on the development of a child as a unique personality, on the childs psycho-social development and on the education of a child generally may be provided by serious research of a cohort sequential design, either in research programmes...
Article
Naraščanje zasvojenosti z alkoholom, mamili in drugimi psihoaktivnimi snovmi je očiten pojav v vsej družbi. Starost, izobrazba, gmotmi položaj, spol zasvojencev so spremenljivke, ki kažejo zvezo s tveganim vedenjem. Opazen je velik starostni razpon zasvojencev-vse več jih je med otroki pa tudi med starejšimi uživalci mamil in alkohola. Zaradi poman...
Article
Suvremeni svijet je "proizveo" različite "tipove" problema i vrijednosti kao i mogućnosti davanja indirektnih savjeta. U tu svrhu gotovo sve zemlje obiluju nizom « ; self literature» ; u kojoj je moguće pronaći niz savjeta koji su potrebni "modernoj" osobi, kao onoj koja je "u trendu" na svim područjima života. Self literatura orijentirana je na es...
Article
U ovome radu autorice analiziraju fenomen odgovornosti, njegovo teorijsko utemeljenje i praktičnu provedbu u različitim obrazovnim sredinama. S obzirom na značaj odgovornosti koja se na različite načine odražava na individualnoj i društvenoj razini, autorice su provele empirijsko istraživanje na uzorku od 150 studenata kojemu je cilj bio ispitati d...
Article
Moderni pristupi darovitosti polaze od multifaktorskih teorija koje uključuju kognitivne, socijalne, emocionalne, kulturalne, antropološke kao i druge determinante i njihove međuovisnosti. U tom kontekstu poznato je da djeca kao niti odrasle osobe ne moraju zadržati dostignuti intelektualni, emocionalni ili bilo koji drugi razvojni nivo, posebice n...
Book
Full-text available
Posmatrajući problem nasilja kroz istoriju vidimo da su najčešće djeca i brojne marginalizovane grupe bili žrtva ove devijantne društvene pojave. Pored nasilja diskriminacija, segregacija i getoizaciju su bile prateće pojave žrtava nasilja. Iako smo već uveliko kročili u XXI vijek i dalje se suočavamo sa etiketiranjem i stigmom pojedinaca, grupa, n...
Book
The book Family Empowerment for Positive Relationships Development arose within the research project “Pedagogical Aspects of Family Relationships”, conducted by Full Professor Jasminka Zloković, and supported by the University of Rijeka. It discusses various aspects of the etiology of family and family relations, role of the family in child’s life...
Article
Changes made in all of the important human activities and social life areas inevitable require accepting professional development as a part of our life, and not as an alternative choice of a few enthusiasts. "School" also must adapt to this contemporarily discontinuity period which "traditional educational conception" makes often "unstable". Learne...
Article
Rezultati multidisciplinarnih istraživanja pokazuju da međusobna povezanost, potpora, pozitivna obiteljska atmosfera, način i razina komunikacije u obitelji i širem društvenom okruženju mogu da potiču, ali i da osporavaju i ograničavaju razvoj ličnosti. U radu polazimo sa stanovišta pitanja o obiteljskoj komunikaciji i koheziji s ciljem poticanja d...
Article
Full-text available
Since 2000s, special attention has been devoted to the paradigm shift about the child and childhood. Several legal acts have enabled a more high-quality organisation of the preschool education in the Republic of Croatia. The preschool educational system has significant regional differences in the number of pupils attending preschool institutions. T...
Article
Full-text available
Research on the prevalence and forms of partnership between parents of preschool children and preschool teachers were conducted on a sample of 350 parents. The results indicate insufficient presence of certain forms of partnership, which may impede the preschool teachers to better understanding of the family context of the child, a deeper understan...
Article
Full-text available
This paper analyzes different aspects of the knowledge society with special emphasis on the new roles and the repositioning of school and family. The authors are critical of the concept of “knowledge societies,” emphasizing the very wide range of (re) interpretation and (re) defining both society and knowledge. Knowledge is a very elusive term, and...
Article
Full-text available
In this paper, the authors address the youth as a research phenomenon and present the current position of young people in the Croatian society. The authors exhibit interesting results of a recent study of youth in Croatia and present the results of their research conducted among Croatian students aiming to explore the attitudes of young people and...
Article
Full-text available
A child develops in the context of family dynamics but his/her competence and the adoption of cultural and social norms depend on his/her peers, teachers, the media and other educational environments that impact behaviour and view formation. Studies reveal that the media have radically changed the way children play and behave by neglecting the impo...
Book
U knjizi Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja maloljetne djece nad roditeljima – problematizira se jednu od obiteljskih tabu-tema rastuće ali u obitelji i javnosti prešućivane i marginalizirane problematike. Osim što je jedan od glavnih ciljeva ove knjige javno progovoriti o ovoj temi, senzibilizirati društvo i institucije koje bi se ovom problem...
Article
Full-text available
Rad predstavlja raspravu o izazovima s kojima su se autorice susrele prilikom pokušaja implementacije modela učenja zalaganjem u zajednici na kolegiju ''Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja'' tijekom akademske 2011/2012. godine na diplomskom studiju pedagogije. Temelj za raspravu o izazovima implementacije ovog modela čine razmišljanja...
Article
Full-text available
The aetiology of the problem and risk behaviour of children and young people is mostly investigated by generic or ecological models which consider the individual, community and social factors on a micro and macro level. This paper reveals the results of research on teachers' and educators' perceptions of the problem and risk behaviour of elementary...

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
Obitelj kao specifična socijalna grupa i jedinstven čimbenik razvoja individue u centru je pozornosti različitih znanosti i multidisciplinarnog proučavanja obiteljskoga pluralizma,razvoja i funkcija obitelji,odnosa u obitelji,odgoja djece, budućnosti obitelji i drugih pitanja ključnih za njezino bolje funkcioniranje. Obitelj je iznimno moćna društvena grupa i jedna od najsnažnijih socijalnih i odgojnih sredina,čak i kada odnosi u njoj nisu zadovoljavajući.Mnogo je razloga zbog kojih obiteljski život nije uvijek emocionalno topao,zbog čega su supružnici, roditelji, djeca i stariji članovi obitelji međusobnim odnosima zbunjeni i nesretni. Povezanost članova obitelji,pozitivno obiteljsko ozračje i prihvaćajuće socijalno okruženje mogu poticati,ali i ograničavati uspješan razvoj osobnosti. Dosadašnje znanstvene spoznaje(Beavers i Hampson,2000;Olson i Garall, 2003;Ljubetić,2011;Walsh,2012; Berc, 2012;Zloković, 2012 idr.) i međunarodne EU inicijative prilog su podršci i pozitivnim nastojanjima da se osnaži obitelj i život u njoj učini humanijim. U istraživanju primijenit će se baterija instrumenata, a kao konceptualni okvir za mjerenje obiteljskog sustava funkcioniranja Circumplex Model of Marital and Family Systems(Olson,Garrall,2003)putem tri osnovne dimenzije:kohezija,fleksibilnost,komunikacija.Osnovni spoznajni ciljevi su:longitudinalno istraživanje obiteljske kohezije,fleksibilnosti, komunikacije, odgojnih postupaka i kompetencija na nezavisnom probabilističkom uzorku roditelja, djece i starijih članova. Istraživanje je pedagoški i socijalno aspektirano suočavanje s nekim izazovima obiteljskih odnosa a na temelju rezultata kreirat će se program podrške osnaživanju obitelji bitne pretpostavke i višoj razini kvalitete života kao važne strateške ciljeve Vijeća Europe. Predloženi projekt predstavlja novinu u znanstvenom pristupu razumijevanja obitelji i doprinos temeljnim razvojnim i praktičnim spoznajama obiteljske pedagogije i pedagogije ranog i predškolskog odgoja.