Janjo de Haan

Janjo de Haan
Wageningen University & Research | WUR · Wageningen Plant Research

Master of Science

About

184
Publications
8,833
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
459
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
366 Citations
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
Introduction
Janjo de Haan currently works at Wageningen University & Research Field Crops. Janjo does applied research in soil science fertilization and water management in arable farming and field vegetables.
Additional affiliations
January 2008 - January 2016
Wageningen University & Research
Position
  • Senior Researcher
Education
September 1990 - September 1996
Wageningen University & Research
Field of study
  • Soil Water Atmosphere

Publications

Publications (184)
Article
N fertilization is often viewed as a cheap insurance against yield loss in vegetable production because of the generally large added value, resulting in application of fertilizer N often in excess of actual crop demand. In combination with the low fertilizer N recovery by many vegetable crops and the often excessive irrigation, this may lead to bot...
Article
Full-text available
Conventional agricultural production systems, typified by large inputs of mineral fertilizers and pesticides, reduce soil biodiversity and may negatively affect ecosystem services such as carbon fixation, nutrient cycling and disease suppressiveness. Organic soil management is thought to contribute to a more diverse and stable soil food web, but da...
Preprint
Full-text available
Soil biota plays an essential role in ecosystem services such as carbon fixation, nitrogen and phosphorous cycling, and disease suppressiveness. Conventional soil management with large inputs of mineral fertilizers and pesticides have a significant impact on primary decomposer communities (bacteria and fungi), as well as on protists and metazoa, re...
Article
A key challenge for sustainable intensification of agriculture is to produce increasing amounts of food and feed with minimal biodiversity loss, nutrient leaching, and greenhouse gas emissions. Organic farming is considered more sustainable, however, less productive than conventional farming. We analysed results from an experiment started under ide...
Article
Application of animal manure in vegetables, when used right, can improve soil quality, crop production and financial returns on the long term. Use of animal manure closes nutrient and carbon cycles and contributes to several ecosystem services. The composition of animal manure varies considerably depending on animal species, housing system and feed...
Article
Application of animal manure in vegetables, when used right, can improve soil quality, crop production and financial returns on the long term. Use of animal manure closes nutrient and carbon cycles and contributes to several ecosystem services. The composition of animal manure varies considerably depending on animal species, housing system and feed...
Technical Report
Full-text available
In de praktijk lopen telers steeds vaker tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Om de bodemstructuur te verbete...
Technical Report
Full-text available
De verliezen van stikstof (N) naar grond- en oppervlaktewater worden, onder meer, bepaald door de mate waarin de aanvoer van N naar een akker hoger is dan de afvoer van N vanaf die akker. Het verschil tussen die twee hangt af van de hoeveelheid door het gewas onttrokken nutriënten, de hoeveelheid en aard van de gebruikte meststoffen, het tijdstip e...
Article
Full-text available
Het doel van deze studie was te inventariseren welke waardevolle stoffen uit mest gewonnen kunnen worden en wat de potentie is in technologie en markt om deze te verwaarden. De inhoud van mest kan onderverdeeld worden in de volgende hoofdcategorieën: organische stof, mineralen, zware metalen, aminozuren, vluchtige vetzuren, antibiotica, hormonen. V...
Technical Report
Full-text available
In potentie zou stadslandbouw leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe bestemming kunnen geven. Op papier zijn er volop kansen: veel leegstand, productieruimte dicht bij stedelijke afzetmarkt, maatschappelijke belangstelling voor lokale producten en beschikbaarheid van geavanceerde teelttechnieken (LED, aquaponics). Uit verschillende hoeken (o.a. Pro...
Article
Met de invoering van het topsectorenbeleid wordt Publiek Private Samenwerking (PPS) breed ingezet in de uitdaging om de Nederlandse landbouw te ontwikkelen tot een duurzame sector. In publiek private samenwerking werken ondernemers, onderzoekers en de overheid samen aan innovatie; dit wordt wel de gouden driehoek genoemd. Trekkers van innovatieproc...
Conference Paper
Background/Question/Methods Sustainable food production for a growing world population requires a healthy soil that can buffer environmental extremes and minimize its losses. There are currently two views on how to achieve this: by intensifying conventional agriculture or by developing organically based agriculture. It has been established that y...
Article
Full-text available
In 2009, a research program was initiated in the Netherlands to develop soilless cultivation systems for outdoor crops, with the objective to design cost effective cultivation systems with minimal emissions of fertilizers and pesticides. To test whether these objectives have been achieved, a sustainability impact assessment of growing vegetable cro...
Article
Current field vegetable production in the Netherlands has difficulty to meet the requirements of the EU directives on water quality and to meet the market requirements on food safety, product quality and predictability. Therefore, a multiannual research program has been carried out to develop new soilless systems for field vegetables next to other...
Article
Full-text available
Organic agriculture is often considered to contribute to reducing energy use and greenhouse gas (GHG) emissions, also on a per unit product basis. For energy, this is supported by a large number of studies, but the body of evidence for GHGs is smaller. Dutch agriculture is characterized by relatively intensive land use in both organic and conventio...
Article
Tuinbouw in de volle grond is mogelijk met een minimale emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit blijkt uit het onderzoeksprogramma ‘Teelt de grond uit’, waarvan eind 2013 de eerste fase is afgesloten. In het kader van dit programma zijn verschillende nieuwe teeltsystemen ontwikkeld en getest voor milieuvriendelijke tuinbouw in de...
Technical Report
Full-text available
Het onderzoeksprogramma “Teelt de grond uit” ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen, naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren en gewaardeerd worden door de maatschappij. De teeltsystemen ondersche...
Article
Artikel n.a.v. presentatie van Janjo de Haan en Brigitte Kroonen tijdens Kennisdag Bodemkwaliteit op zand en mestbeleid
Article
Jaarlijkse aanvoer van organische stof aan bouwland zorgt op langere termijn voor hogere gewasopbrengsten. Janjo de Haan vertelt over de meerwaarde op lange termijn van het toedienen van dierlijke mest op kunstmest in het project Bodemkwaliteit op zandgrond tijdens de velddag bodem en bemesting op het PPO-proefbedrijf Vredepeel.
Article
De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het organische stofgehalte in de bodem. Vandaar de vraag: is het mogelijk landbouwkundige en milieukund...
Article
De tuinbouw in de volle grond veroorzaakt, vooral op zandgronden, een te grote emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Met technologie uit de glastuinbouw worden nieuwe teeltsystemen voor deze teelten ontwikkeld die een veel lagere emissie hebben en die ook rendabel zijn. Door de lagere verdamping in de...
Article
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze zesde aflevering Janjo de Haan, onderzoeker bodem, water en bemesting van PPO AGV in Lelystad over zandgronden en bodemverbeteraars.
Article
In 2011 is op PPO locatie Vredepeel het project Bodemkwaliteit op Zand (BKZ) gestart. Het project Bodemkwaliteit op Zandgrond richt zich op de ontwikkeling van maatregelen voor een duurzaam bodembeheer op zandgronden op gebied van organisch stofbeheer en grondbewerking.
Article
De stikstofbemesting van groenbemesters dreigt volgend jaar flink in de verdrukking te komen. De norm voor uitspoelingsgevoelige gewassen voor zand en lössgronden in Brabant en Limburg daalt met 20 procent. Hierdoor zullen steeds meer telers de stikstof die toegestaan is voor de groenbemester geven aan het hoofdgewas. Interview met onderzoeker Janj...
Article
Extra aanvoer van organische stof compenseert een lagere aanvoer van mineralen. De gewasopbrengst blijft op peil en nitraatuitspoeling vermindert. Dit project 'Bodemkwaliteit op zandgrond’ richt zich op ontwikkeling van maatregelen voor duurzaam bodembeheer op zandgrond op het gebied van organischestofbeheer en grondbewerking. Het onderzoek wordt u...
Technical Report
Full-text available
De mest- en mineralenwetgeving is en wordt verder aangescherpt. Telers moeten daardoor het aanbod van meststoffen steeds scherper afstemmen op de gewasbehoefte. Bij gebruik van kunstmest is dat makkelijker dan bij gebruik van organische mestsoorten en composten. Deze beweging veroorzaakt dus een tendens naar verminderd gebruik van organische mestst...
Technical Report
Full-text available
De Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen bevat de meest actuele bemestingsadviezen. Deze adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting. De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van...
Article
Full-text available
De mest- en mineralen wetgeving is en wordt verder aangescherpt. Telers moeten daardoor steeds scherper het aanbod van meststoffen afstemmen op de gewasbehoefte. Bij gebruik van kunstmest is dat makkelijker dan bij gebruik van organische mestsoorten en composten. Deze beweging veroorzaakt dus een tendens naar verminderd gebruik van organische mests...
Article
Tabel met volumegewicht grond (kg/dm3) bij % organische stof.
Article
Tot de zogenoemde secundaire hoofdelementen die nodig zijn voor de plantengroei, behoren magnesium, zwavel en calcium. In dit artikel worden adviezen gegeven voor de bemesting van akkerbouwgewassen met magnesium en calcium.
Article
In dit deel van de adviesbasis vindt u de meest actuele fosfaatbemestingsadviezen. Het advies bestaat uit een gewasgericht advies voor het behalen van een economisch optimale opbrengst en uit een bodemgericht advies voor handhaving van de streeftoestand van de bodem en eventuele reparatie daarvan.
Article
In dit artikel worden adviezen gegeven voor de bemesting van akkerbouwgewassen met de sporenelementen; borium, mangaan, koper, ijzer, zink en molybdeen.
Article
Om het organische-stofgehalte in de bodem te handhaven, moet er evenveel effectieve organische stof (EOS) worden aangevoerd als er wordt afgebroken van de organische stof (humus) in de bodem. Effectieve organische stof is de hoeveelheid organische stof die één jaar na toediening nog over is in de bodem en dan deel uitmaakt van de bodem-organische s...
Article
Bemonsteringsvoorschriften voor grondmonsters en voor het nemen van bladsteelmonsters van aardappelen.
Article
De omvang van de kalibemesting hangt af van de kalitoestand van de bodem en de gewasbehoefte. In dit deel van het handboek bodem- en gewasgericht bemestingsadvies.
Article
De meeste bolgewassen groeien gewoon in de grond. Toch zijn er nog andere manieren. Het programma 'Teelt de grond uit' onderzocht de verschillende mogelijkheden zoals telen op water, substraten en op een afgedichte ondergrond. Tijdnes een informatiedag in Venray werd de stand van zaken tot nu toe toegelicht. Er zijn mogelijkheden, maar vervolgonder...
Article
Is het mogelijk om in een biologisch akkerbouw- en groentebouwplan op zandgrond te voldoen aan de EU-nitraatnorm van 50 mg nitraat/l? Het biologische bedrijfssystemenonderzoek op PPO-locatie Vredepeel laat zien dat dit inderdaad mogelijk is.
Article
Dit rapport geeft de resultaten van veeljarig onderzoek naar effecten van fosfaatgiften afgestemd op evenwichtsbemesting. Hierbij wordt gepoogd een antwoord gegeven op de volgende vragen: 1. Welk risico levert een veeljarige evenwichtsbemesting met fosfaat op vermindering van opbrengst en kwaliteit van landbouwgewassen? 2. Vermindert een gebruiksno...
Article
Om het effect van bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proeven aangelegd op drie kleilocaties (Westmaas, Kollumerwaard en Lelystad), één dalgrond (Valthermond) en één zandlocatie (Vredepeel). In deze proeven worden de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappe...
Article
Het programma Teelt de Grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw (groenten, bloembollen, boomteelt, fruit en zomerbloemen & vaste planten) die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren (zoals ee...
Article
Forsfaatgebruiksnormen zijn aangescherpt en verdere aanscherping dreigt. Een veldproef toont effecten op opbrengst, kwaliteit en vruchtbaarheid.
Article
Full-text available
Aanvoer van organische stof lijkt essentieel voor het behoud van het producerend vermogen van de bodem. Wanneer er jaren achtereen geen dierlijke mest wordt opgebracht, beginnen de opbrengsten na zes jaar terug te lopen. Dat blijkt uit systeemonderzoek op de PPO-locatie Vredepeel. Gemiddeld is de opbrengstdaling daar nu 4 à 5 procent.
Article
Akkerbouwers zoeken naar een rendabel bodembeheer, waarbij waterbeheer, klimaatverandering en biodiversiteit een rol spelen.
Article
Metingen naar concentraties van stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgevoerd in het Watersense proefveld op PPO-locatie ’t Kompas te Valthermond. Gedurende ruim een jaar is de waterkwaliteit gemeten. Voordeel van Sorbisense metingen ten opzichte van standaardmetingen is dat over een lange tijd bemonsterd wordt. De techniek is echt...
Article
In het project 'Bodemkwaliteit op zandgrond' werkt PPO aan de ontwikkeling van een strategie voor niet-kerende grondbewerking en vergelijkt het diverse organische-stof-beheerstrategieën. Achterliggende reden is de zoektocht naar mogelijkheden om aan de nitraatnorm te voldoen.
Article
Onvoldoende organische stof in de bodem en onvoldoende aanvoer van organische stof kan leiden tot een slechte bodemvruchtbaarheid. Voor een hoge productie, vooral ook op lange termijn is een goed organische stofbeheer erg belangrijk. Met de huidige mestwetgeving is echter de aanvoer van organische stof met mest beperkt. Door het slim inzetten en co...
Article
Full-text available
Onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2011
Article
Full-text available
Meerjarenanalyse veldproeven op PPO-locatie ‘t Kompas 2007-2011 binnen het project Watersense.
Article
Speciaal aangelegde moerassen met rietplanten kunnen bij een gecontroleerde watertoevoer ruim 60 procent van de stikstof of 40 procent van het fosfaat verwijderen uit drain- en slootwater. Dat blijkt uit proeven in Limburg door de universiteit van Wageningen. Aanleg van dit soort zuiveringsmoerassen kan voor de landbouw een belangrijke maatregel zi...
Technical Report
Full-text available
Dit rapport beschrijft de resultaten van het project WaterSense, dat liep van 2008 tot en met 2012. In het project zijn de mogelijkheden van sensortechnologie onderzocht voor waterbeheer door landbouwers, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het doel van WaterSense was: - het onderzoeken en ontwikkelen van het concept van een beslissingsondersteun...
Article
Om de nutriëntenbelasting van het grondwater en oppervlaktewater verder terug te dringen, is de rijksoverheid op zoek naar maatregelen, die door de landbouw geïmplementeerd zouden kunnen worden. Het gaat om maatregelen aanvullend op die van het huidige mestbeleid, omdat de maatregelen van het huidige mestbeleid vooralsnog ontoereikend zijn om alle...
Article
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops en een enquête onder telers is een inschatting gemaakt van de mate van toepassing van in totaal 42 m...
Article
Current open field vegetable production systems in The Netherlands do not meet market and society demands. Among the most important demands are: (1) the EU Water Framework Directive, requesting strong reductions in emissions of nutrients and pesticides to surface- and groundwater; (2) continuous delivery of uniform, high quality products by retaile...
Article
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops en een enquête onder telers is een inschatting gemaakt van de mate van toepassing van in totaal 42 m...
Article
Zowel milieueisen als de noodzaak om constante kwaliteit en constant volume te produceren tegen een acceptabele kostprijs, zullen tot de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen leiden. Door ‘gestuurd’ te telen kan de bodem voornamelijk als substraat gebruikt gaan worden. In de jaren 2008 tot en met 2010 is fertigatie met standaard rijenbemesting verg...
Article
Toepassing van fertigatie in herfstprei geeft meer productie dan bij standaard rijenbemesting. Toch blijkt uit driejarig onderzoek van PPO-AGV dat fertigatie geen meerwaarde heeft voor de huidige preiteelt in Nederland.
Article
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops en een enquête onder telers is een inschatting gemaakt van de mate van toepassing van in totaal 42 m...
Article
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops en een enquête onder telers is een inschatting gemaakt van de mate van toepassing van in totaal 42 m...
Article
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops en een enquête onder telers is een inschatting gemaakt van de mate van toepassing van in totaal 42 m...
Article
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops en een enquête onder telers is een inschatting gemaakt van de mate van toepassing van in totaal 42 m...
Article
In de periode 2005-2010 is onderzoek uitgevoerd naar de technische mogelijkheden en de perspectieven van diverse systemen van zuiveringsmoerassen, als aanvullende mogelijkheid op het verminderen van stikstof- en fosfaatemissies uit de landbouw. Diverse experimenten op kleine schaal zijn gemonitored gedurende een aantal jaren. Naast de effectiviteit...
Article
In het kader van het 10 jarig bestaan van PPO een bloemlezing van de expertise en het onderzoek van PPO-AGV op het thema bodem. PPO-AGV heeft de kennis en ervaring in huis om oplossingen te bieden voor de vragen en knelpunten die met de ontwikkeling van duurzaam bodembeheer gepaard gaan. PPO AGV heeft sterke onderzoeksgroepen met circa 25 onderzoek...
Article
Van 2005 t/m 2008 is op de BSO-percelen het project Nutriënten Waterproof (NWP) uitgevoerd. Dit project richtte zich op het ontwikkelen van bedrijfssystemen met een minimale emissie van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. In NWP zijn, naast een biologisch systeem, twee geïntegreerde bedrijfssystemen vergeleken: 1. GI-Hoog: voldoende aan...
Article
Full-text available
In recent years scientists of Wageningen UR (University & Research centre) dedicated much effort to systems innovations in agriculture and horticulture. Complex and persistent environmental problems require new approaches, new so-called proof of principles that should offer farmers and growers of the future new perspectives in a development course...
Article
Vegetable growing leads to high nitrogen emissions. In the Netherlands, nitrogen emissions can hardly be reduced by reducing fertilization without risks for yield and quality loss. An alternative measure to reduce emissions is to collect nitrate-rich drain water and remove nitrate from the drain water in constructed wetlands. This was tested in thr...
Article
In de praktijk lopen telers steeds vaker tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Om de bodemstructuur te verbete...
Article
De teelt van vroege zomerprei is een lastige teelt met veel risico’s zowel wat betreft rendabiliteit als wat betreft emissies. Toepassing van fertigatie in combinatie met lage tunnels of vliesdoek geeft enerzijds hogere kosten maar geeft ook een hogere opbrengst en betere sturing door veel kleine giften die goed geplaatst bij het gewas zijn en kan...
Article
Dit rapport geeft een samenvatting van de resultaten van het project Duurzaam Nutriëntenbeheer Zuidoost Nederland. Het project is voortgekomen uit de wensen van de provincies om te werken aan het terugdringen van de emissies in de open teelten en dan met name de vollegrondstuinbouw. Uit de projecten Nutriënten Waterproof en Telen met toekomst was e...
Article
Zowel milieueisen als de noodzaak om constante kwaliteit en constant volume te produceren tegen een acceptabele kostprijs, zullen tot de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen leiden. Door ‘gestuurd’ te telen kan de bodem voornamelijk als substraat gebruikt gaan worden. Vooral in Zuidoost Nederland is de milieuproblematiek rond emissie van mineralen...
Article
‘Teelt de grond uit’ geeft een ontwikkelingsrichting aan voor nieuwe teeltsystemen. Doel is om een aantal rendabele, toepasbare teeltsystemen te hebben met een verminderde emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. In negen gewasgroepen zijn nieuwe teeltsystemen ontworpen: aardbei, bladgewassen, bloemkool/b...
Article
Broccoli, aardbeien, zomerbloemen, bloembollen en bomen hebben geen grond nodig om te groeien. Het kan ook met teelt op water of substraat, en dat is beter voor het milieu. Het prijskaartje dat eraan hangt is voor veel gewassen nog wel te hoog. Onderzoekers van Wageningen UR en Proeftuin Zwaagdijk proberen daar wat aan te doen.

Network