Jakub Slawik

Jakub Slawik
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie · Wydział Teologiczny/Department of Theology

Dr. Habil.

About

57
Publications
24,625
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
36
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
27 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Introduction
Jakub Slawik currently works at the Wydział Teologiczny/Department of Theology, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (The Christian Theological Academy in Warsaw). Jakub does research in Biblical Literatures and Christian Religion. He is Editor in Chief of The Theological Yearbook (Rocznik Teologiczny) ISSN ISSN 0239-2550, http://theologicalyearbook.eu/

Publications

Publications (57)
Article
Full-text available
Psalm 37 uchodzi za zbiór sentencji mądrościowych, przypominający Księgę Przysłów. Szczegółowa analiza tego Psalmu prowadzi do wniosku, że jest on kunsztowną kompozycją (pomijając drobne redakcyjne uzupełnienie) i jako taki powinien być interpretowany. Rzeczowo przynależy on do Psałterza (umieszczony w końcowej części pierwszego Psałterza Dawidoweg...
Book
Full-text available
DEUTERO-ISAIAH’S SERVANT OF YHWH: AN EXEGETICAL STUDY The book focuses on the figure of the servant of God from Isaiah 40-55, and in particular the extremely contentious issue of his identity. In the centre of interest four so-called Songs of YHWH’s Servant can be found, (Is 42:1-4; 49:1-6; 50,4-9; 52:13-53:12). The aim of the study is to capture...
Article
Full-text available
What’s New in Ancient Israel’s History? On the Book: Niesiołowski-Spanò, Łukasz and Krystyna Stebnicka. 2020. Historia Żydów w starożytności: Od Thotmesa do Mahometa [History of the Jews in Antiquity: From Thotmes to Muhammad]. Warsaw: PWN. A review article presenting the content of the new book by Łukasz Niesiołowski-Spanò and Krystyna Stebnicka...
Article
Full-text available
Nieuniknione założenia hermeneutyczne badań biblijnych zostały rozważone z punktu widzenia luterańskiego biblisty w kontekście obchodzenia się z Biblią w lekturze wierzących oraz w badaniach naukowych, zarówno literackich, jak i historycznych. Nie tylko wyniki lektury Biblii i badań naukowych, ale również przed-rozumienie czy "uprzedzenia" hermeneu...
Article
Full-text available
Deborah and Jael opposite to Barak and Sisera: Gender Roles in Judges 4:1-24 Abstract: The story of Deborah in Judg 4 provokes a question about gender roles of the four main female and male characters. Although Deborah and Yael are shown in the traditional role of a wife, almost all their activities go beyond the gender roles which are attributed t...
Article
Full-text available
The exegesis of Isa 61 demonstrated that the chapter is a separate composition, which comprises a framing device in vv. 1-3.10.11, and a middle section in vv. 4-9. This section did not have to originate as a single fragment. From the literary-critical standpoint, the suspect element is v. 3aa, which currently serves to connect Isa 61 with the adjac...
Article
Full-text available
Szczegółowa historyczno-krytyczna analiza słów Jezusa z Mt 19,10-12 w powiązaniu z bliższym (Mt 19,3-9) i dalszym kontekstem. Opowiadam się za szerokim rozumieniem logionu Jezusa o trzech kategoriach eunuchów. Wszyscy oni mogli budzić wśród odbiorców Jezusa i Mateusza niechęć czy wręcz odrazę. Nawet jeśli Jezus chciał uświadomić uczniom wagę rezygn...
Article
Full-text available
Exegesis of Is 61 has shown that the chapter is a literal composition, which consists of two parts: a frame vv. 1-3+10-11 and a middle part vv.4-9. The two framing sections, vv.1-3(10-11) could first have been a separate text. V. 3aa is possibly a secondary addition, which joins chapter 61 with chapters 60 and 62. But it is reasonable to read and i...
Article
Full-text available
After a short discussion of main terms for aliens in the Hebrew Bible, ethnic Foreign characters of the Old Testament narratives are depicted. The presentation is not restricted to persons who were described as ger, zar or nochri. In the case of groups, Foreigners are most oft en Israel’s enemies or rivals whereas individuals (men and women) were,...
Article
Full-text available
Popular-scientific presentation of Ezekiel 36,26 in a historical and literary context
Article
Full-text available
ROCZNIK TEOLOGICZNY 59/4 (2017) Streszczenie W artykule postawiono pytanie o to, czy i w jaki sposób M. Luter ujmował napięcie pomiędzy znaczeniem dosłownym tekstów biblijnych (przede wszystkim starotestamentowych) i ich chrystologiczną interpretacją oraz jakie znaczenie ma dzisiaj jego interpretacja Starego Testamentu. Przedstawiono zasadnicze ele...
Article
Full-text available
Artykuł przedstawia dyskusję dotyczą chronologicznego interpretowania różnic językowych w biblijnym języku hebrajskim. Pomimo rozpowszechnionego posługiwania się klasyfikacją wczesny/klasyczny/standardowy i późny biblijny język hebrajski, model chronologiczny zawiera trudne do pokonania trudności, przede wszystkim ze względu na stan źródeł (dominac...
Article
Full-text available
A bookreveiw: John Barton. 2014. Ethics in Ancient Israel. Oxford: Oxford University Press.
Presentation
Full-text available
Short information about my participation in the excavation in City of David (area E) in Jerusalem, spring 2016 (published in Rocznika Teologiczny 58, 2016).
Article
Full-text available
Popularno-naukowe opracowanie odnoszące się do dyskusji w polskim Kościele luterańskim (Kościół Ewang.-Aug. w RP) o pełnoprawnej ordynacji kobiet prezentujący biblijno-teologiczne podstawy dla rozstrzygniecia tej kwestii. Autor opowiada się za równoprawnym dostępem kobiet od urzędu kościelnego. The Ordination od Women in Biblical Perspective. The p...
Conference Paper
Full-text available
Article
Full-text available
Chrześcijańskie, chrystologiczne odczytanie Starego Testamentu stało się możliwe jedynie w świetle wiary wielkanocnej uczniów Jezusa, nawet jeśli było ono mocno zakorzenione w żydowskich interpretacjach z I wieku n.e. Bez wiary wielkanocnej interpretacja chrystologiczna byłaby nie do pomyślenia i jest niezbywalna jedynie w społeczności chrześcijańs...
Article
Full-text available
W artykule postawiono pytanie o pochodzenie i znaczenia wyrażenia z Mt 1,25a. Przeanalizowano wszystkie starotestamentowe teksty, w których czasownik poznać (jd') pojawia się na oznaczenie współżycia seksualnego i występuje z przeczeniem, co prowadzi do wniosku, że Mt 1,25 bazuje na Rdz 24,16; 38,26b i 1 Krl 1,4. Maria, matka Jezusa, została ukazan...
Article
Full-text available
WHERE DOES A TRADITION OF JOB COME FROM ? ANTONI TRONINA VERSUS ŁUKASZ NIESIOŁOWSKI-SPANÒ In two recent articles in SBO Antoni Tronina and Łukasz Niesiołowski-Spanò discussed about the origin of the figure of Job. A. Tronina originated him from a man, who’s name is in the Amarna archive attested. In his response Ł. Niesiołowski-Spanò suggested, tha...
Article
Full-text available
HISTORY OF HEBREW BIBLE TEXT(S) – AN OVERVIEW Summary The paper offers an overview of the history of Hebrew text(s) of the Old Testament from oral beginnings to medieval manuscripts (so called Masoretic Text). Following stages are listed: oral tradition – (first) writing down – collecting, supplementing and editing – coping – canonizing – uniformin...
Chapter
Full-text available
Analiza Rdz/Gen 38, ukazująca nieprawość, z jaką konfrontowana jest Tamar oraz jej reakcję: odważna, na granicy tego, co ówcześnie było dopuszczalne, ale rozważna obrona czy odzyskanie własnego życia,. W ten sposób wybija się na ważną postać w gronie patriarchów. Nie ma znaczenia, kim jest, skąd pochodzi, ale co robi. TAMAR (GEN 38): PROSTITUIEREN...
Article
Full-text available
Artykuł popularno-naukowy prezentujący szerokiemu kręgowi odbiorców najważniejszą metodę/metody egzegetyczne: historyczno-krytyczną. Historical-critical Exegesis. A popular science paper about the most important method of exegesis.
Article
Full-text available
The author surveys social roles, in which the Hebrew Bible shows women. Commonly they were subordinated to men mothers, women and daughters. However they perform almost all – with exception of the priesthood – social functions, but their striving for a hereditary kinghood was always denied by biblical writers. Other activities of women were judged...
Article
Full-text available
IS THE OLD TESTAMENT A WITTNESS OF PATRIARCHAL CULTURE? The paper suggests an answer to the question, how far texts of Hebrew Bible reflect patriarchal order of the society, in which the authors and readers lived. An examination of chosen laws, which deal with the relation among men and women (Ex 22:15-16 and Dtn 22:28-29; see also Ex 20:14), and s...
Article
Full-text available
ABOUT LUTHERAN IDENTITY A very short and popular text about main features of modern lutheran identity: Christ - freedom - equality - sisterhood/brotherhood.
Chapter
Full-text available
In the paper the author explains what truth in the Gospel to John means, and in which way the truth makes people free. The truth has soterological and christological dimension and the freedom based on holding in Jesus' promises.
Thesis
Full-text available
HIOB: DIE THESEN DER HABILITATIONSSCHRIFT VON JAKUB SLAWIK (Eine literarkritische und redaktionsgeschichtliche Untersuchung des Prologs, des Epilogs und der Hiobsreden). Thesis to redaction critism and literary history of the Book of Job in German - from my Book "Job before God. An Exegetical Study of the Book of Job: Prologue, Epilogue and Job's...
Article
Full-text available
COULD A SACRED PROSTITUTION BE FOUND IN ANCIENT ISRAEL? QEDEŠĀH IN THE OLD TESTAMENT? The author asks a question, if there was a sacred prostitution in Israel in biblical times. This question is related to the word qedešāh in the Old Testament. Th ere is no unambiguous extra-biblical evidence for any kind of the temple-prostitution in Mesopotamia a...
Article
Full-text available
In dem Aufsatz wird die Frage nach der Gewalt im Alten Testament am Beispiel von Gen 34 behandelt. Die Untersuchung zeigt, dass die Erzählung nicht einheitlich ist. Der ursprüngliche Text besteht aus V. 1-4.7a.8.10b.11*-13a. 14-15.17-21a.22aa.b-23ba.24(*?).25a.26a-ba.29b.26bβ (und vermutlich 35,5bβ). Sie wurde in Rahmen von der J-Komposition um V.3...
Chapter
Full-text available
Psalm 51: Human Sinfulness Defeated by New Creation. Critical exegesis of the Psalm (v.20-21 are secondary) with a special attetion to the relantionship with prophetical texts (Ez 11:19-20; 36:26-27; Jr 31:31-34 and Am 5:22; Is 1:11(.13).18; 43:22-28; Jer 6:20; 13:23; 17,1; Hos 5:4) and complain psalms.
Article
Full-text available
In dem Aufsatz wurden biblische Texte untersucht, die für Diskussion um die Haltung der Kirche gegenüber den Homosexuellen relevant sein können. Nach der Klärung der Terminologie, die man bei der Besprechung der Sexualität benutzt, und kurzem Bericht zum medizin-wissenschaftlichen Stand der Diskussion wurden die alttestamentliche (Lev 18,22 und 20,...
Book
Full-text available
Job before God. An Exegetical Study of the Book of Job: Prologue, Epilogue and Job's Speeches. A two-part monograph. First part contains a critical translation of the Hebrew text of the Book of Job and a detailed exegetical commentary. Second part answers a question about the literary unity/complexity of the proloque, epilogue and Job's speeches....
Article
Full-text available
Der Aufsatz nimmt an der Diskussion um die Eigenart prophetischer Botschaft teil, indem er die Frage nach dem Selbstverständnis prophetischer Aufgabe Amos, des ersten unter den Schriftpropheten, zu beantworten sucht. Den Ausgangspunkt bildet die Untersuchung von Am 3,3-8, wobei auf die kunstvolle Aufbau des Textes verweisen wurde. Auch andere Texte...
Chapter
Full-text available
An drei nicht ausführlich besprochenen Texten des Alten Testaments (Genesis 12,9-20; Hohelied 7,2-13; Genesis 6,1-4) wird auf den Kontext der theologischen Arbeit und die mögliche Anwendung der Texten verweisen.
Book
Full-text available
Old Testament Exegesis: An Introduction to the Method of Historical-Criticism Prezentacja klasycznej w badań nad literaturą biblijną metody historyczno-krytycznej wraz ze starotestamentowymi przykładami stosowania poszczególnych metod składających się na egzegezę historyczno-krytyczną. Skrótowo przedstawiono zostały również inne podejścia metodolo...
Article
Full-text available
A short study on Gen 3: does the Text speek about original sin?
Article
Full-text available
GEN 6:1-4 - AN OLD TESTAMENT'S MYTHOS? The paper examinates Gen 6:1-4 and shows a mythological impact on the Old Testament. The author votes for a recognition of mythological meanings of Old Testament's texts, what protects from misreading of the texts as historical accounts.
Article
Full-text available
MEANING OF THE SONG OF SONGS AS A PART OF THE OLD TESTAMENTS CANON BASED ON CANT 7:2-13 Der Artikel untersucht drei Lieder aus dem 7. Kapitel des Hh. Sie preisen die physische Schönheit des (vor allem weiblischen) Körpers und die erotische Liebe, die ausser jeder Bindung an der Hochzeit, Ehe, Familie oder Vermehrung (Kinder) steht. Der Artikel trei...
Article
Full-text available
DO WE NEED A FEMINIST EXEGESIS? AN ANSWER BASED ON GEN 12:9-20 Der Artikel untersucht die erste Erzählung von Abram nach seiner Berufung und seinem Ankommen nach Palestina. Abram preisgibt seine Frau Sarai, um sie den anderen Männer in Ägypten anbieten zu können und dadurch reich zu werden. Um sie dazu zu zwingen, versucht er sie zu überzeugen, das...
Article
Full-text available
Thesis
Full-text available
Redation criticism of the First Part of Deutero-Isaiah's Book (Is 40-48). Ph.D. dissertation to Is 40-48 (so called Deutero-Isaiah) contain a study of the Chapters which lead to a reconstriction of literal creation of Deutero-Isaiah's Book in four stages: basic layer (Grundschicht), Cyrus-layer, critic of idols-layer, Israel's sin-layer.

Questions

Question (1)
Question
I can't find any possibility to enter Journal name, in which I published my artucles, nor to add a new journal.

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Opracowanie domniemanego historycznego sensu czterech Pieśni o słudze w ich Deuteroizajaszowym kontekście oraz ich relektury w ramach IZ 40-66, tzw. Deutero- i Tritoizajasza.