• Home
  • Jacques Van Dinteren
Jacques Van Dinteren

Jacques Van Dinteren
Independent consultant at Zjak Consult / Founding partner and President of the Innovation Area Development Partnership (IADP)

Professor doctor

About

106
Publications
13,604
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
135
Citations
Citations since 2017
7 Research Items
20 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
Introduction
Various issues in the field of spatial and spatial-economic developments are my broad field of expertise. More information can be found on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jacquesvandinteren/

Publications

Publications (106)
Article
Full-text available
In the Netherlands over the last fifteen years business-service activities have decentralized towards the intermediate provinces and the regions around the large cities in the west. A survey, based on postal questionnaires, was conducted to analyze this sector in thirteen medium-sized cities in the intermediate provinces. Work in this paper centers...
Article
Full-text available
A cross-national survey of the relationship between the evolving organisation and structure of consultancy service enterprises and the urban hierarchy in Europe has been undertaken. Primate cities in Europe are still the preeminent foci for business services performing strong national and international control. The relationship between markets for...
Conference Paper
Full-text available
During the fourth industrial revolution there could be competition between science parks and innovation districts. The latter seems to be a better answer to changing demand by innovative companies and knowledge workers. However, the science park concept is not static. We think the science park has its own position amidst industrial innovation campu...
Conference Paper
Full-text available
While the emphasis early on was on the physical development, along the way developers started realising that science and technology parks (STPs) require an entirely different approach. This paper starts with presenting an overview of the development of the STP‐concept and the impact of management on the success of these parks. In The Netherlands th...
Conference Paper
Full-text available
EXECUTIVE SUMMARY Over the last decade, the innovation district concept has been greeted with growing enthusiasm. The question arises whether this has more to do with creating an engine for urban transformation or even just pure city marketing. So, when can one speak of the development of an innovation district? What conditions must be met? This pa...
Book
Full-text available
In February 2021, IADP published a new book on innovation areas to mark the fifth anniversary of IADP. Em. prof. dr. Jacques van Dinteren and Paul Jansen MSc provided the texts. In seven chapters the reader gets a good insight into the latest developments in science parks and innovation districts. Contents: - Facilitating knowledge development - Su...
Conference Paper
Full-text available
Innovation districts are urban areas with networks of knowledge-producing organisations such as universities, research bodies, teaching hospitals, cultural institutions, and knowledge-intensive businesses. Innovation districts are becoming the locations of choice for spin-out, start-up, and scale-up science and technology driven firms, as well as f...
Conference Paper
Full-text available
In this paper, we focus on the role of universities in innovation districts. Regarding the growing interest in innovation districts, the question arises if an innovation district can do without a university. Or, the other way round, can a university campus be a good starting point for an innovation district? Can an innovation district be successful...
Article
Full-text available
Moderne economieën worden gedragen door kennisontwikkeling en innovatie. Ken-nis is zo belangrijk, dat zij leidt tot wereldomspannende netwerken. Toch blij nabij-heid van belang. Dat hee geleid tot concentratiepunten: scienceparken, industriële co-innovatie parken en innovatiedistricten (tezamen: 'innovation areas'). Die komen echter alleen tot sta...
Chapter
Full-text available
De gemeentelijke financiën krijgen tot op heden over het algemeen geen positieve impuls door de aanleg en exploitatie van bedrijventerreinen. Het is dat op bedrijventerreinen de nodige werkgelegenheid is te vinden-de basis voor het stedelijk functioneren-want anders zou elke weldenkende bestuurder de aanleg ervan eerst eens zeer kritisch willen bes...
Article
Full-text available
W il de huidige economische positie van Nederland worden versterkt, dan zal er veel moeten verande-ren. Daarbij speelt innovatie een cruciale rol. De rijksoverheid was zich daar aan het begin van deze eeuw goed van bewust en richtte het Innovatieplatform op dat de te onder-nemen acties onderzocht. Dat leidde tot de Kennisinvesteringsagenda 2006 -20...
Article
Full-text available
De hoogte van grondprijzen voor bedrijventerreinen V oor wie niet bekend is met de 'wereld van de bedrijventerreinen' zal het wellicht verrassend zijn te ontdekken hoe grondprijzen hier tot stand komen. Het merendeel van de gemeenten maakt gebruik van de comparatieve methode. Het gaat hier-bij om een eenvoudige methode waarbij een gemeente haar gro...
Article
Full-text available
J a c q u e s v a n D i n t e r e n e n E r w i n v a n d e r K r a b b e n het nieuwe werken: méér dan werkplek en inrichting Om geheel verschillende redenen zijn werkgevers en werknemers op zoek naar flexibiliteit. Voor de werkgevers spelen efficiency en kostenbesparingen een rol; werknemers zoeken meer zelfstandigheid, uitdagingen, een betere ve...
Conference Paper
Full-text available
Presentation of the outcomes of an ongoing research project in co-operation with the University of Groningen. It shows that, in the case of science parks in The Netherlands, the parks vary in the way they function. The importance of a coherent admission strategy is emphasized.
Chapter
Full-text available
Dit hoofdstuk presenteert de belangrijkste uitkomsten van het Interregproject ‘Revitalisering Oude Industriehavens’ (ROI). In dit project wisselen acht steden uit de grensregio Vlaanderen-Nederland kennis en ervaringen uit over de revitalisering van oude havengebieden. De steden Antwerpen, Vlissingen, Gent, Tilburg, Oostende, Tilburg, Roermond en L...
Article
The Dutch market for industrial estates is dominated by municipalities who have always felt responsible for supplying sufficient industrial sites at all times. As a result, a number of undesired market outcomes have occurred in this market, including oversupply of land and a high rate of deteriorating industrial estates. Policy interventions have b...
Article
Full-text available
U 6 -/ " Ê E Ê , / U M a r k e t i n g e n s t e d e n b o u w g e ï n t e g r e e r d b e s c h o u w d EEN STEVIG FUNDAMENT IS FLEXIBEL De financiële crisis en de daaraan gerelateerde instorting van de markt treffen de wereld van ruimtelijke planning hard. Projecten in een vergevorderd stadium worden stopgezet, uitgesteld of zelfs afgeblazen. In...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
U H e t m e t e n v a n d e k w a l i t e i t o p v e r o u d e r d e b e d r i j v e n t e r r e i n e n EEN OUD BEDRIJVENTERREIN IS NIET ALTIJD VEROUDERD Met een schok hebben we het ons moeten realiseren: je kunt niet alleen maar nieuw bouwen. Aandacht voor het bestaande en de vernieuwing ervan is essentieel. Dat geldt zeker ook voor bedrijventer...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Regionale aanpak bedrijventerreinenbeleid Mede naar aanleiding van het advies van deTaskforce (Her)structurering Bedrijventerreinen hebben de ministers Van der Hoeven en Cramer in december 2008 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat regionale planning en samenwerking essentieel is om beter met bedrijventerreinen om te gaan. Wat is het bel...
Article
Full-text available
Er leeft in Nederland bij beleidsmakers een algemeen gevoel dat de grondprijzen op bedrijventerreinen te laag zijn (vaak nog zelfs onder de kostprijs) om werkgelegenheid aan te trekken. Verhuisbewegingen van bedrijven worden daardoor in de hand gewerkt, want het stemt ondernemers niet tot nadenken over herinvesteringen op de bestaande locatie. De l...
Article
Full-text available
Prof. dr. Jacques van Dinteren, Royal Haskoning / Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke wetenschappen Dr. Erwin van der Krabben, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Beleidswetenschappen Onder het oude regiem van wet-en regelgeving op de grondmarkt was het niet altijd mogelijk om bij locatieontwikkelingen een goed of redelijk koste...
Article
Full-text available
At present there are three cities in the Netherlands experimenting with city-centre management. The main issue involved is to draw up an organisational framework for public and private parties to co-operate, in order to improve or preserve the city centres' quality. Apart from small-scale projects, the field of activity also includes large-scale ur...
Article
Full-text available
1 Royal Haskoning; Rijksuniversiteit Groningen Te verschijnen in PropertyEU 2008 Birmingham komt uit een diep dal. Eind jaren tachtig werd een nieuwe koers ingezet om tot een radicale ombuiging te komen. Nadat eerst een aantal grote publieke investeringen waren gedaan, werd vervolgens de samenwerking met private partijen in gang gezet. Een groot aa...
Article
Full-text available
De verwachtingen waren hoog gespannen toen het rapport van de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen in september van dit jaar werd verwacht. Na presentatie van de resultaten waren veel positieve reacties te beluisteren van betrokken organisaties als VNG, IPO, VNO-NCW, Milieudefensie en andere. Hier en daar met een kritische noot. Het rappo...
Article
Full-text available
V a l k u i l e n g e b i e d s o n t w i k k e l i n g • S t e d e l i j k e g e b i e d s o n t w i k k e l i n g : donkere wolken aan de horizon In de afgelopen decennia zijn de meeste Nederlandse gemeenten in staat geweest om de kosten van gebiedsontwik-keling te financieren uit de opbrengsten van diezelfde ontwikkelingen. Marktpartijen zijn be...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Article
Full-text available
d u u r z a a m h e i d • D u u r z a a m h e i d b i j b e d r i j v e n t e r r e i n e n b r e e d b e s c h o u w d BeDrijven als sprinkhanenplaag De ideeën rond duurzame bedrijventerreinen hebben in het verleden vrij sterk gestalte gekregen langs de lijn van de ecologie. De maatschappelijke en economische invalshoeken mogen echter niet worden...
Book
Full-text available
Oratie Jacques van Dinteren, Rijksuniversiteit Groningen
Article
Full-text available
2 0 0 7 / 5 4 • 2 6 • S c i e n c e p a r k s e n u n i v e r s i t e i t e n WORDEN WE ER WIJZER VAN? Om kennisuitwisseling tussen universiteiten en bedrijven, maar ook tussen bedrijven onderling te bevorderen zijn vooral in de laatste twee decennia science parks tot ontwikkeling gekomen. Gaat het hier om sec vastgoedontwikke-lingen of hebben deze...
Article
Full-text available
0 1 5 • E e n n i e u w t y p e w e r k l o c a t i e 'ENJOY WORK!' ALS LEIDEND PRINCIPE Veranderingen in de economische structuur hebben de afgelopen decennia geleid tot verschillende typen van werklocaties. Het toenemende belang van kennis, interacties en de verkrijgbaarheid van hoogopgeleiden geven nu aanleiding voor nieuwe concepten. Niet lange...
Book
Full-text available
Reflecties op (inter)nationale ontwikkelingen van bedrijventerreinen RICHTINGEN IN GEBIEDSONTWIKKELING Reflecties op (inter)nationale ontwikkelingen van bedrijventerreinen
Article
Full-text available
V olgens de Nota Ruimte moet in de nabije toekomst 40 procent van de nieuwbouw in bestaand bebouwd gebied plaatsvinden. Hoe ouder een gebied, des te lastiger is het vaak om de goede mogelijkheden voor dergelijke inbrei-dingen te vinden. In de naoorlogse wijken zit doorgaans meer ruimte dan in een stationsom-geving. Maar in een stationsomgeving hebb...
Book
Full-text available
Boek over de recente (1960 - 2005) geografische geschiedenis van Nijmegen
Article
Full-text available
31 MAART 2005 | 65 De zeehaven van Rotterdam is, net als in meer haven-steden in de wereld, in de loop der tijd opgeschoven naar de zee. Deze ontwikkeling doet zich al decennia lang voor. Schaalvergroting in het maritieme transport is de belangrijkste drijfveer. De oudste havens in de bin-nenstad hebben hun functie allang verruild voor woningbouw,...
Article
Full-text available
rol van het beleid van verschillende overheden bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen, het ontbreken van kwalitatieve locatiekenmerken in de behoefteramingen en de vraag of de prognoses wel juist zijn. In dit artikel beargumenteren wij dat veranderingen in de economie en wijzigingen in ruimtelijke voorkeuren vragen om aanpassingen in de prognos...
Article
Full-text available
I n de dagelijkse praktijk wordt de vastgoedsector meer en meer geconfronteerd met cultureel erfgoed, vanwe-ge het minder stringente bouwbeleid in het landelijk gebied en het toenemend aantal stedelijke herontwikke-lingsopgaven. Het is dus vrijwel onontkoombaar dat de private betrokkenheid bij cultureel erfgoed gaat toene-men. Zo ver is het echter...
Article
Full-text available
NovaTerra Nova Terra, jaargang 4, nummer 1, april 2004 Onafhankelijk tijdschrift over vernieuwend ruimtegebruik en aanverwante zaken. Bedoeld voor iedereen die door zijn of haar werk in aanraking komt of zou moeten komen met meervoudig ruimtegebruik. Nova Terra wordt gemaakt in opdracht van Habiforum, expertisenetwerk meervoudig ruimtegebruik. Abon...
Article
Full-text available
Inleiding Zorgvuldig omgaan met bedrijfsruimte Zoals vele gemeenten in Vlaanderen wordt ook Gent geconfronteerd met slechts gedeeltelijk benutte bedrijventerreinen. Wanneer gepeild wordt naar de reden van deze onderbenutting worden meestal voor de vuist weg diverse oorzaken aangehaald zoals bodemvervuiling, onvoldoende uitrusting, behoud als intern...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
1 Real Estate Magazine, mei 2002 Zorgvuldiger ruimtegebruik en bedrijfsgebouwen Dr. Jacques van Dinteren, hoofd sector Economische Ontwikkeling en Vastgoed, Buck Consultants International Drs. Peter de Kruijk, senior adviseur, Buck Consultants International Enthousiast werpen beleidsmakers zich de laatste tijd op het intensiveren van het ruimtegebr...
Article
Full-text available
Aan de hand van opgestelde voorbeeldplannen voor drie in het Groene Hart gelegen bedrijventerreinen kan worden geconcludeerd dat intensivering van het ruimtegebruik goed mogelijk is. Er kan ruimtewinst worden geboekt. Niet alleen met behoud van ste-debouwkundige kwaliteit, maar zelfs met verhoging ervan. Om intensivering daadwer-kelijk tot een succ...
Book
Full-text available
With regard to the state of the art of research on offices in the Netherlands the study reported here has focussed on firms in 13 medium sized cities (50.000-200.000 inhabitants) in the intermediate region. The objective of this investigation has been to analyse the locational behaviour (taking into consideration the differences between types of of...
Chapter
Full-text available
Veranderingen in het Nijmeegse hoofdwinkelcentrum in de periode 1978 - 1982 met aandacht voor detailhandel en consumentengedrag

Network

Cited By