J. G. Bokhorst

J. G. Bokhorst
Gaia Bodemonderzoek

About

36
Publications
3,182
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
297
Citations

Publications

Publications (36)
Article
Full-text available
In deze brochure worden handreikingen gegeven voor de praktijk, waarbij zowel strooiselbewonende, bodembewonende en pendelende regenwormen aan bod komen.
Article
Full-text available
Fosfaat is belangrijk in de biologische landbouw. Het opraken van fossiele voorraden en emissies naar het oppervlaktewater maken het noodzakelijk het gebruik van fosfaatmeststoffen te beperken en kringlopen na te streven. In de praktijk van de biologische landbouw is er al gauw een fosfaatoverschot op de mineralenbalans wanneer men niet oplet. Aan...
Article
In de praktijk van de biologische landbouw is er al gauw een fosfaatoverschot op de mineralenbalans wanneer men niet oplet. Aan de andere kant blijkt dat er in de praktijk ook goed geteeld kan worden bij zeer lage fosfaatgehalten in de bodem. Redenen genoeg om een en ander nader te analyseren. Dit literatuuronderzoek zet kennis maar ook open vragen...
Article
Full-text available
Bij de ontwikkeling van duurzaam en klimaatbestendig bodem- en waterbeheer in de Gelderse Vallei wordt gezocht naar mogelijkheden om de capaciteit van weidegrasland voor berging en nalevering van water te vergroten. Daarbij zou actief gebruik kunnen worden gemaakt van het vermogen van landbodems om neerslag op te vangen, vast te houden en na te lev...
Article
Full-text available
White clover has a lower root biomass and a higher abundance of earthworms than grass. This might have an impact on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation when white clover is introduced in the grassland on organic dairy farms. We investigated the root biomass, the abundance of earthworms and a selection of soil phys...
Article
Full-text available
In dit verslag wordt een bedrijfsontwerp besproken voor een akkerbouwbedrijf dat gebaseerd is op stikstofvoorziening uit luzerne en grasklaver als maaimeststof. Het daardoor ontstane tekort op de P-balans wordt gecompenseerd door lokaal beschikbare natuurcompost. Het bedrijfsmodel is gebaseerd op de vruchtwisseling en de bedrijfsomstandigheden van...
Article
Biotic soil parameters have so far seldom played a role in practical soil assessment and management of grasslands. However, the ongoing reduction of external inputs in agriculture would imply an increasing reliance on ecosystem self-regulating processes. Since soil biota play an important role in these processes and in the provision of ecosystem se...
Article
Full-text available
De bemesting met stikstof en fosfaat wordt in de Nederlandse landbouw begrensd. Dit heeft ook consequenties voor de biologische teelt. Om inzicht in deze consequenties te krijgen zijn bouwplan en bemesting op twee akkerbouwbedrijven en drie tuinbouwbedrijven geanalyseerd, zijn meerdere deskundigen geraadpleegd en is de relevante literatuur bestudee...
Article
Full-text available
Een vruchtwisseling van gras en maïs zou duurzaam kunnen zijn in termen van nutriëntengebruik, maar het effect op regenwormen is nog onvoldoende bekend. Regenwormen zijn verzameld in permanent akkerland, permanent grasland en grond waarop een vruchtwisseling was toegepast. De hoeveelheid regenwormen was het hoogst in permanent grasland. Na gebruik...
Article
Full-text available
Witte klaver heeft een lagere wortelbiomassa, maar een grotere hoeveelheid regenwormen dan gras. Dit heeft waarschijnlijk invloed op de ecosysteemdiensten bodemstructuur en waterregulatie. De bodemeigenschappen tijdens de teelt van witte klaver, grasklaver en gras zonder anorganische stikstofbemesting zijn vergeleken. Dit onderzoek bevestigt dat pu...
Article
Duurzaam bodembeheer is mogelijk interessant als klimaatadaptatiemaatregel voor de Utrechtse zandgebieden. Het project had een tweeledige doelstelling: 1. inzicht krijgen over de relatie tussen chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit enerzijds en het vochtleverend en waterbergend vermogen anderzijds; 2. opstellen van aanbevelingen voor op...
Article
After 8 years, the MAC field trial in Lelystad, the Netherlands, shows the effects of different fertiliser strategies, ranging from animal manure to plant compost to mineral fertiliser. The impact on yield, soil quality, soil health, environment and climate change is discussed. The trial is unique in monitoring the effect of so many types of fertil...
Article
Full-text available
Door de opgang van mestvergisting en mestbewerkings- en mestverwerkingsmethoden komen er nieuwe mestproducten in de handel. Dit roept vragen op over de waarde van deze nieuwe producten en hoe deze waarde vooraf vastgesteld kan worden. In dit onderzoek zijn digestaat en de dikke fractie van gescheiden digestaat vergeleken met enkele vanouds bekende...
Article
Bij het beheer van natuurgebieden en landschapselementen zoals houtwallen, rietlanden en singels, komen grote hoeveelheden plantaardig materiaal vrij. Afvoer en verwerking van dit materiaal drukken zwaar op de beheerskosten. Biologische boeren kunnen die druk verlichten door het materiaal na compostering te gebruiken. Sinds enkele jaren onderzoekt...
Article
Het project “Zorg voor Zand” levert een bijdrage aan het ontwikkelen van kennis en identificatie van maatregelen om bodemkwaliteit en daarmee de grasopbrengst op zandgrond te kunnen sturen en verbeteren. Dit rapport beschrijft indicatoren en bijbehorende streefwaarden voor bodemkwaliteit. Het betreft abiotische en biotische indicatoren afzonderlijk...
Article
Full-text available
Organic products were analysed for the presence of contaminants, microorganisms and antibiotic resistance and compared with those from conventional products. No differences were observed in the Fusarium toxins deoxynivalenol and zearalenone in organic and conventional wheat, during both a dry period and a very wet period which promoted the producti...
Article
Full-text available
Organic products were analysed for the presence of contaminants, microorganisms and antibiotic resistance and compared with those from conventional products. No differences were observed in the Fusarium toxins deoxynivalenol and zearalenone in organic and conventional wheat, during both a dry period and a very wet period which promoted the producti...
Article
Wat betreft onderhoud van de bodemkwaliteit is de bemesting een maatregel waar de boer het makkelijkst in kan variëren. Onzekerheid over de uiteenlopende eigenschappen van meststoffen maakt dat de keuze van meststoffen sterk wisselt tussen bedrijven. Op het proefveld Mest als Kans worden 13 verschillende bemestingstrategieën vergeleken. Diverse soo...
Article
De bodemkwaliteit van een perceel is sterk bepalend voor de benutting van meststoffen en uiteindelijk de gras- en maïsproductie. Een schrale of een rijke zandgrond is dus ook bepalend voor de portemonnee. Voor een veehouder is het belangrijk de bodemkwaliteit van zijn percelen op waarde te kunnen beoordelen. Dit om aan de ene kant de bemesting stra...
Article
Jaarlijks worden de proefvelden achter het Centrum Biologische Landbouw in Lelystad bemest volgens vast stramien. Op het proefveld worden 13 verschillende bemestingsstrategien vergeleken. In 2006 is voor diverse varianten uitvoerig onderzoek gedaan. Mest als kans Opbrengst: Dierlijke vaste meststoffen geven na 8 jaar de hoogste opbrengsten. De opbr...
Article
In een proef in het kader van het project Zorg voor zand wordt het verband tussen gewas, beworteling, bodemleven en bodem bevestigd. De biomassa van wormen in een puur klaverzode blijkt bijna 2 x zo hoog te zijn t.o.v. onbemest grasland, waardoor ook de klaver weer beter kan bewortelen
Article
Bij veehouders bestaat de vrees dat organischestofgehalten in zandgronden zullen dalen als gevolg van het mineralenbeleid en de nieuwe gebruiksnormen. In het landelijke project 'Zorg voor Zand' is voor de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant nagegaan of deze vrees terecht is. Tevens is gekeken naar de kwaliteit van de organis...
Article
In the Netherlands we investigated animal and plant products on potentially hazardous contamination with heavy metals, mycotoxins, pesticide residues, patho-genic micro-organisms and nitrate. In most cases, the organically produced foods had equal or lower amounts of contaminants than conventionally pro-duced products. These results conflict with a...
Article
Full-text available
Voor dit rapport is een beperkt aantal contaminanten en micro-organismen in biologisch geproduceerde producten of productiewijzen bekeken. Resultaten zijn vervolgens vergeleken met die uit de gangbare landbouw. Aan de orde komen Mycotoxinen in tarwe; zware metalen en arseen in tarwe, sla, peen en aardappel, in varkensvlees en in eieren; nitraat in...
Article
In de meteorologie wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van kansverwachtingen. Vroeger was de weersverwachting gebaseerd op één modeluitkomst. Deze deterministische verwachting zegt echter niets over de zekerheid van die verwachting. Tegenwoordig wordt de deterministische verwachting dan ook vaak gecombineerd met een kansverwachting, die de mog...
Article
The validation of the carbon and nitrogen model NDICEA ( Nitrogen Dynamics in Crop rotations in Ecological Agriculture) is presented. The model allows one to estimate how crop rotations and manure applications affect the amount of mineral nitrogen in different phases of a crop rotation. The model was tested on 8 organic farms and research sites. Th...
Article
Analysemethoden om de stabiliteit van de organische stof van verschillende organische meststoffen inclusief digestaat te beoordelen.

Network

Cited By

Projects

Project (1)