Ivo Giesen

Ivo Giesen
Utrecht University | UU · Utrecht Centre for Accountability and Liability Law

PhD

About

165
Publications
13,716
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
226
Citations
Introduction
Ivo Giesen currently works at the Utrecht Centre for Accountability and Liability Law, Utrecht University. Ivo does research in private law, tort law in particular.
Additional affiliations
August 2004 - present
Utrecht University
Position
  • Professor of Private Law

Publications

Publications (165)
Chapter
In deze bijdrage presenteren wij de hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek als een uniek moment in de dialoog tussen twee staatsmachten: de rechter en de wetgever. De wetgever, van oorsprong de belangrijkste rechtsvormer, schept de kaders waarbinnen de rechter kan en mag opereren.1 Als de wetgever aan zet is geweest, is het toepassen, interprete...
Article
Full-text available
Hoe had de wereld eruit gezien als de coronacrisis nooit had plaatsgevonden? Of wat als je niet in Nederland geboren zou zijn? Wie op zoek is naar een openingszin voor een gesprek bij de koffieautomaat of op een verjaardag, hoeft maar een dergelijke vraag te stellen en is verzekerd van de meest creatieve speculaties. Hoewel velen al het hoofd over...
Article
Full-text available
Er is al veel bekend over toezicht, verantwoording en beoordeling in de publieke sector enerzijds en over menselijk oordeelsvermogen, biases en beoordelingsfouten anderzijds. Maar die kennis is nog maar in zeer beperkte mate onderling verbonden. In dit artikel wordt verslag gedaan van drie verkennende experimenten naar de kwaliteit van beoordelinge...
Book
Cambridge Core - Private International Law - Regulating Risk through Private Law - edited by Matthew Dyson
Article
Judge-made risk regulation and tort law: an introduction - Volume 9 Issue 1 - Elbert R DE JONG, Michael G FAURE, Ivo GIESEN, Peter MASCINI
Chapter
Full-text available
INTRODUCTION An important part of analysing Dutch tort law has been devoted to the way the law should and does deal with situations characterised by (technological or health) risk. Important focal points in the case law include the line of cases decided by the Dutch Supreme Court (Hoge Raad) concerning asbestos (prescription, duty of care, causatio...
Article
Full-text available
Op 1 juli 2012 is de 'Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad' in werking getreden. De wet creëert de mogelijkheid om al vroeg in een procedure het ant-woord op een prangende rechtsvraag te verkrijgen, in gevallen waarin de maatschappelijke behoefte aan een richtinggevende uitspraak van de Hoge Raad groot is, hetgeen tot (versnelde) rechtsvorming...
Book
Full-text available
Sportschoenen, benzine, koffie, smartphones. Veel van (de grondstoffen voor) onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én juridische vragen op. Hoe ver reikt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Westerse on...
Chapter
Full-text available
The fields of tort and crime have much in common in practice, particularly in how they both try to respond to wrongs and regulate future behaviour. Despite this commonality in fact, fascinating difficulties have hitherto not been resolved about how legal systems co-ordinate (or leave wild) the border between tort and crime. What is the purpose of t...
Article
Full-text available
Following the US example, European scholarship has seen more and more interdisciplinary or multidisciplinary academic work being carried out over the last few decades, not only in criminal law but also relating to private law and civil procedure. In such studies ‘extralegal’ knowledge from, for example, psychology, sociology and economics, is combi...
Book
Full-text available
De institutionele fundamenten van onze Westerse maatschappij zijn aan structurele veranderingen onderhevig. Ingrijpende ontwikkelingen als liberalisering, secularisering ,Europeanisering, globalisering, en zeker ook privatisering, stellen onze belangrijkste instituties - overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven - voor nieuwe uit...
Article
Full-text available
This special issue of the Utrecht Law Review is entirely devoted to a set of topical issues and questions concerning liability, responsibility and accountability, within private, criminal and administrative law. This issue is the academic result of one of the research initiatives which marked the start of a new research group, the Utrecht Centre fo...
Chapter
Full-text available
Uit onderzoek op het gebied van de cognitieve en sociale psychologie blijkt dat cognitieve illusies, in de vorm van ‘heuristics’ en ‘biases’, in veel gevallen een belangrijke invloed uitoefenen op onze besluitvormingsprocessen. Dit geldt niet alleen voor alledaagse beslissingen in de privésfeer, maar ook voor oordeels- en besluitvorming in de profe...
Article
Full-text available
In deze bijdrage staat de vraag centraal waar de ruimte ligt binnen het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht om tot beweging – en daarmee tot veranderingen – te komen, gekoppeld aan de vraag welke maatschappelijke ontwikkelingen en knelpunten zullen kunnen leiden tot belangwekkende beweging(en) binnen dat aansprakelijkheidsrecht. Daarbij worden de v...
Article
Full-text available
Wrakingsverzoeken worden steeds vaker ingediend, maar níet vaker gehonoreerd. Dit suggereert dat het middel ‘oneigenlijk’ wordt ingezet. De effectiviteit van de regeling komt echter onder druk te staan als miskend wordt dat deze een correctiemechanisme is voor uitzonderlijke gevallen. Oneigenlijk gebruik knaagt derhalve aan de fundamenten van onze...
Book
Full-text available
De vorige uitgave van dit boek verscheen in 2008 onder de titel Gedrag en privaatrecht. Deze nieuwe druk biedt wederom een unieke verzameling van multidisciplinaire inzichten in en perspectieven op privaatrecht. Ditmaal zijn er meer bijdragen en worden er dus meer rechtsgebieden bestreken. Maar bovendien is de opzet ruimer. Onderzocht wordt wat we...
Article
Full-text available
Following the US example, European scholarship has seen more and more inter- or multi-disciplinary academic work being carried out relating to private law and civil procedure over the last few decades. In such studies ‘extralegal’ knowledge stemming from, for example, psychology, sociology and economics is combined with existing legal insights and...
Book
Full-text available
A comparative legal study into the possibilities for revising the Dutch procedure for disqualification of judges.
Chapter
The current Dutch legislation and rules regarding fault liability are basically a product of case law, indirect influences such as academic writings and legal practice left aside. This may seem remarkable as legislation is the primary source of law in the Netherlands: constitutionally legislation is formed by the Government and approved by Parliame...
Article
Full-text available
In analysing 'wrongful life' cases, comparative law is used extensively. This article examines these wrongful life cases, especially in light of the contradicting outcomes in different jurisdictions across the world, with the Dutch Kelly case and the South African decision in Stewart v Botha as its main examples. I will test the hypothesis that it...
Article
Full-text available
De discussie over mensenrechtenschendingen door internationaal opererende bedrijven is zeer actueel en krijgt zowel binnen Nederland als internationaal veel politieke en maatschappelijke aandacht. Een belangrijke vraag hierbij is hoe, door wie en waar multinationals civielrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden als zij in het kader van hun w...
Article
Full-text available
De discussie over mensenrechtenschendingen door internationaal opererende bedrijven is zeer actueel en krijgt zowel binnen Nederland als internationaal veel politieke en maatschappelijke aandacht. Een belangrijke vraag hierbij is hoe, door wie en waar multinationals civielrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden als zij in het kader van hun w...
Article
In analysing ‘wrongful life’ cases, comparative law is used extensively. This article examines these wrongful life cases, especially in light of the contradicting outcomes in different jurisdictions across the world, with the Dutch Kelly case and the South African decision in Stewart v Botha as its main examples. I will test the hypothesis that it...
Article
Full-text available
Als de normstellende taak en meer in het algemeen de positie van de Hoge Raad aan de orde is, komt tegenwoordig belangrijke betekenis toe aan de door de wetgever in 2010 in de steigers gezette mogelijkheid voor feitenrechters om, na invoering van het betreffende wetsvoorstel, in civiele zaken prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te gaan stellen. Da...
Article
The aim of this paper is to describe how private law rules on causal imputation fit the actual conduct of people, given the existence of attribution as a psychological phenomenon. Which behavioural presumptions are hidden behind the rules on causation in our civil codes and case law and does the image stemming thereof correspond with what psycholog...
Article
Full-text available
Although it is not one of its main features, the Principles of European Tort Law (PETL) have devoted some attention to the rules regarding the burden of proof in tort cases, especially to the possibility of a reversal of that burden. Since such a reversal of the burden of proof will be highly relevant for the substantive outcome of a tort case, one...
Article
Full-text available
Ketens in de rechtspleging stonden het afgelopen jaar vooral in de belangstelling. Mediation is niet meer weg te denken uit de geschilbeslechtingsdelta. Schikkingen blijken ook beter te worden nageleefd dan rechterlijke uitspraken.
Article
Full-text available
In onderstaande bijdrage wordt naar aanleiding van het verschijnen van de bundel fen procesrecht? de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de rechter en de partijen in civiele procedures besproken. Het betreft hier een van de kernvragen van het (burgerlijk) procesrecht: de zoektocht naar de juiste balans tussen de taken van de procesdeelnemers.
Article
Full-text available
In analysing ‘wrongful birth’ and ‘wrongful life’ cases, comparative law is used extensively. This article examines those claims in light of the Dutch Kelly case and the recent South African decision in Stewart v Botha. I argue first that the right to self-determination and the sanctioning of a breach of that fundamental right are at stake here and...
Chapter
Full-text available
This contribution deals with the (importance of the) burden of proof, especially in tort cases, and its relationship with procedural law in general, i.e. other devices within procedural law, most notably evidence law. To be more precise: I will analyse the burden of proof in European tort law systems against the background of the use of other proce...
Article
The quality of procedures is believed to play an important role in access to justice. It is assumed, that the quality of a procedure is high if people evaluate it as fair. Fair procedures are likely to improve access to justice. For the purpose of the present paper, the quality of procedures is determined in terms of people's perceptions of procedu...
Article
Full-text available
In honour of Horton Rogers, as the holder of the rotational G.J. Wiarda chair at Utrecht University, a symposium was held on 13 June 2007 concerning the right of third parties to compensation in cases of injury – one of the most provoking themes in tort law and the law of damages. The key question was to what extent relatives and the employer of an...
Article
Wie Van Dam’s Nederlandse boek Aansprakelijkheidsrecht uit 2000 kent, zal de opbouw van het onderhavige werk redelijk bekend voorkomen. In Deel I worden diverse stelsels van aansprakelijkheidsrecht geïntroduceerd, namelijk Europa (zowel de invloed van het EVRM, als het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in de EU, de ‘breach of Community law...
Article
Full-text available
Citizens need access to a private or public mechanism that induces government officials and other citizens to respect their rights. They need 'paths to justice'. Walking these paths is costly. Disputants, for instance, spend money, time and effort when they bring their case forward in negotiations, in a court action, or in other dispute resolution...
Article
Full-text available
This article claims that liability of supervisors, given the arguments in favour and against liability, should be treated as a regular form of civil law liability (either in tort or contract). The rules regarding the existence and content of the duty of care are well equipped to deal with that topic fairly and justly, thus preventing undesirable or...
Book
Full-text available
Article
Kritisch commentaar leveren op een boek als het nieuwste Algemeen Deel*** is niet eenvoudig. Ik kan niet anders dan concluderen dat dit een mooi en fraai boek is. Maar dat betekent niet dat er niet ook vragen bij mij zijn opgekomen terwijl ik mij liet meeslepen door de fraaie taal en stijl van Vranken. Vragen die betrekking hebben op de motivering,...
Article
De ontwikkelingen op het terrein van de rechtspleging werden in de afgelopen jaren gedomineerd door de herbezinning op de fundamenten van onze civiele rechtspleging. Het jaar 2003 stond immers in het teken van het Interimrapport ‘Een nieuwe balans’, en de reacties daarop sijpelden makkelijk tot in 2004 door (§ 2). Datzelfde 2004 was verder een jaar...
Article
Full-text available
In deze bijdrage gaat het om de vraag hoeveel invloed het Europese, in de zin van: van de Europese Unie (EU) afkomstige, recht op het Nederlandse buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht heeft. Die invloed is niet zo heel groot, zoals wij aan de hand van een korte schets van de huidige stand van zaken zullen laten zien (§2). Dat betekent tevens d...
Article
Moet de rechter in zijn oordeelsvorming blijk geven van zijn emoties? In deze bijdrage aan de rubriek 'Forum' beantwoordt Giesen deze vraag met 'ja'.
Article
De mogelijke aansprakelijkheid van de overheid voor de aan een burger verstrekte informatie, bijvoorbeeld omdat die informatie later onjuist of onvolledig blijkt, is een betrekkelijk nieuw thema binnen het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht. De waarde van een (rechtsvergelijkende) studie daarover ligt onder andere in het grote belang dat in de hui...
Article
De bewijswaardering is in de Nederlandse literatuur over het burgerlijk procesrecht geen populair onderwerp, hoewel het in de praktijk wel zeer belangrijk is. In het onderhavige artikel wordt daarom getracht dit begrip nader te omschrijven. Gezocht wordt naar 'scherpere' normen dan de vage notie van 'een redelijke mate van zekerheid' die meestal in...

Network

Cited By