İsmet Parlak

İsmet Parlak
Pamukkale University · Department of Political Science and Public Administration

Professor

About

37
Publications
16,750
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
74
Citations
Citations since 2017
11 Research Items
56 Citations
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
Introduction
İsmet Parlak is a professor at the department of Political Science and Public Administration of Faculty of Economics and Administrative Sciences at Pamukkale University. His research interests include political discourse, media studies, political ideology, democracy and Turkish politics.
Additional affiliations
January 2009 - present
PAU
Position
  • Professor (Associate)
January 2009 - April 2016
Pamukkale University
Position
  • Professor (Associate)

Publications

Publications (37)
Article
Full-text available
Özet Bu makale, modern siyasal hayatta güvenlikçi söylem pratiği olarak komplo teorilerinin yönetme sanatı içindeki tarihsel rolünü Türkiye özelinde incelemektedir. Kapsam itibarıyla komplo teorilerinin bilgi-iktidar ilişkisi bağlamında siyasalı algılamaya dönük bir akıl yürütme ve söylem pratiği olarak kavranabileceğinden söz edilmektedir. Söz kon...
Article
Full-text available
Komplo teorisi, siyasalın bilgisini üretirken dış dünyayı algılamaya dair bir akıl yürütme, yanıt verme ve ilişkilendirme formu olarak değerlendirilebilir. Politik söylem içerisinde komplo teorisi formunun bir üretim şablonu olarak nasıl kullanıldığı sorusu, iktidar ilişkilerinin nasıl kurulduğu ve yeniden üretildiği gibi soruları da tartışmaya dah...
Article
Full-text available
Özet Popülizm, son on yıllarda gerek ekonomik gerekse politik analizlerde en fazla referans verilen, fakat anlamsal olarak neyi karşıladığı bir o kadar tartışmalı olan kavramlardan biridir. Genel olarak siyasetin ve özel olarak liberal demok-rasinin içine düştüğü temsil krizi ve ekonomik krizler ile bu krizlerin berabe-rinde getirdiği yapısal dönüş...
Article
Full-text available
İlk bakışta modern zamanlara ait bir düşünme ve söylem tarzı olduğu izlenimi uyandıran komplo teorileri, Antik çağlardan günümüze değin kriz/kaos koşullarında bilinmeyeni, gizli olanı açıklama gayreti olarak işleyegelmiştir. Brotherton’ın Joseph Roisman’dan hareketle bildirdiği üzere antik Yunan’da pek çok “hatip ve oyun yazarının eserleri Atina to...
Article
Full-text available
Individuals and non-Individuals: Liberalism and Contradictions of 19th Century Abstract In this study, the social depression experienced during the 19th century Industrial Revolution was tried to be explained by its internal dynamics of liberalism and capitalism. The study begins with the emergence of the individual followed by the eras of liberal...
Article
Full-text available
Komplo teorileri, modern siyasal hayatta iktidar ilişkilerini kurmak üzere bir şablon olarak kullanıldığından bu yana sadece statükonun iktidar stratejilerini kolaylıkla uygulayabileceği bir manivela olmamıştır. Komplo teorileriyle akıl yürütmek, duygulanım kapasitesini icra etmek ya da harekete geçirmek esasen egemenin manipülatif amaçları doğrult...
Conference Paper
Full-text available
Politik söylemin kurgusu ve bilgisini üretme bakımından komplo teorisi kavramı, Avrupamerkezli modern siyasal hayatın doğuşundan günümüze kadar çeşitli bağlamlarda, farklı ideolojik sınırlar içerisinde bir akıl yürütme pratiği olarak kullanılagelmiştir. Komplo teorisinin bir form olarak sunduğu bilgi sınırları, verili iktidar ilişkilerinin sunduğu...
Article
Full-text available
Seçim endeksli işleyen Türkiye demokrasisi, referandum süreçlerinde de ağırlıklı olarak ‘sayıca güçlü olma’ haline indirgenen bir çizgide işlemektedir. Aşağıda değinileceği gibi referandum, oylanan metnin ötesinde genel bir onay süreci olarak görülmüş ve buna bağlı olarak halkın değil seçilmişlerin alanını genişleten bir çizgide işlemiştir. Dolayıs...
Article
Full-text available
Along with the growing use of twitter as a tool of political interaction, recently, there has also been an attention in the academia to understand and explain how and why politicians use twitter, and what its impact on the political outcomes are. On the other hand, there has been little analysis about the content of the tweets that politicians from...
Chapter
Full-text available
The attitude of distrusting to the West which takes its root from anti-West idea characterizes the cultural memory of Turkish right-wing as much as it characterizes Turkish political culture. In this article which examined the course of comprehension of Islamic-conservative right-wing politics about anti-West thought, the comprehension and othering...
Article
Full-text available
ABSTRACT As an ideology of modern age, militarism is the dominance of values, norms and mentalities pertaining to the army and military to all areas of social life by being canonized. Manifesting itself by the fact that violent-based sensation and way of understanding takes whole civilian field of life under control, militarism brings an understand...
Article
Full-text available
In February 2011, Turkish police raided on OdaTV, accused of trying to launch a coup. Zaman newspaper did not evaluate it as an intervention against freedom of media. In December 2014, Turkish police raided the daily Zaman newspaper. At this point, Zaman newspaper writers evaluated this process as a violation of the freedom of speech. In this paper...
Chapter
Full-text available
The story of establishment of Turkish nation-state as the remnant of Ottoman Empire is, at the same time, the story of an ongoing struggle of collective memory. The new Turkish nation state required a new national identity, which would unify and homogenize the society. To accomplish this task, the founders of the republic deployed methods of social...
Article
Full-text available
AKP’nin ikinci iktidar döneminde, 2009 yılı Ağustos ayından itibaren önce “Kürt Açılımı”, sonrasında “Demokratik Açılım” ve nihayetinde “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” adı altında kamuoyuna sunulan, 28 Şubat 2015’te Dolmabahçe’de açıklanan mutabakat metni ile birlikte devam eden açılım tartışmaları üzerinden gerçekleştirilecek politik söylem an...
Article
Full-text available
Egemen olanın güdümünde şekillenen medya içerikleri, siyasal ve toplumsal ilişkilerin analizine önemli bir materyal sunar. Bu çalışmada, Bourdieu’nün medya ve siyaset alanlarının birbirleri üzerindeki etkisini analiz etmede kullandığı terminolojiden (simgesel sermaye, alan, habitus, doxa) yararlanarak, Mart 2011 ve Aralık 2014’te gerçekleşen gazete...
Article
Full-text available
Türk siyasal yaşamında sağ geleneğin ayırt edici özelliklerinden olan ve komplo teorilerinin kolaylaştırıcı etkisiyle kurgulanan mağduriyet söylemi ya da mazlumluk ideolojisi, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin seçim stratejisinin ana eksenini oluşturmuştur. Bu makalede kriz dönemlerinde daha yoğun biçimde k...
Article
Full-text available
Özet Bu makalede, 30 Mart 2014 yerel seçimleri özelinde iktidar partisi ile Gülen Cemaati dahil muhalefet arasındaki siyasal ilişkinin, korku siyaseti dolayımıyla bir tür düşmanlaştırma stratejisine dönüşümü üzerine odaklanılmıştır. Bir yandan iktidarın gücünü tahkim eden, diğer yandan toplumu yönetilebilir itaatkâr bir kitleye dönüştüren korku siy...
Article
Full-text available
Özet Bu makalede AKP liderliğinin yakın dönem cemaat algısı tartışmaya açılmıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimleri özelinde AKP lideri Erdoğan’ın miting konuşmaları üzerinden söylemsel bir okuma yapan çalışmada ileri sürülen ana argümana göre, cemaate yönelik ötekileştirici üslup anti-komünist propaganda tekniklerini hatırlatır niteliktedir. Cemaati a...
Conference Paper
Full-text available
Social uprisings clearly show that social media tools, especially Twitter, help news spread more than the press does recently. In some cases Twitter substitutes traditional media if censorship is enlarged to such a level that the mainstream media channels prefer not to reflect the actual volume of the protests. Twitter is also utilized by politicia...
Article
Full-text available
Osmanlı Devleti’ndeki yurttaşın izini sürerken özellikle Batı akademik literatüründeki kuramsal kategorilerden yararlanılmaya çalışılmıştır. Karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılarak ortak noktalar ve farklılıklar üzerinden hareketle Osmanlı yurttaş tipolojisi çizilmiştir. Ancak buradaki incelememiz sonucunda Batı normlarına dayandırarak elde ett...
Article
Full-text available
Bu çalışmada medya aracılığıyla gerçekleşen yeniden üretimin izinin, söylem analizi tekniği ile sürülmesi hedeflenmiştir. Analizlerde, lise öğrencilerinin kendi kanlarıyla çizip eski Genel kurmay başkanı Büyükanıt'a gönderdikleri 'bayrak' konulu haberler, Türk ulusal basınında gerçekliğin nasıl temsil edildiği ve anlamlandırıldığına ilişkin örnek o...
Article
Full-text available
This study is an attempt to analyze how the reaction to that Denmark's Jyllands-Posten newspaper published caricatures of the prophet Muhammad following September 30, 2005, which turned into a crisis between the West and East, particularly the Christian and Islamic Worlds, was interpreted and signified in the Turkish national press. Setting out fro...
Article
Full-text available
Introduction As is known, in early 2006, the results of research on the projection of two political trends were declared. One of these research studies was on nationalism (Tempo April 2006), while the other was on conservatism (Yılmaz, 2006). In both research studies, the attitude and opinion of the Turkish public about both nationalism and conserv...
Book
Full-text available
Günümüzün değişen koşutlarına uyum sağlamak amacıyla diğer kurum ve kuruluşlar gibi üniversiteler de kendilerini yenilemek ve dönüştürmek zorunda kalmaktadır Bu bağlamda üniversite ve bölümleri değerlendirme girişimleri, birçok ülkenin eğitimde kaliteyi yükseltme çabalarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Küreselleşme ile birlikte, bölgeler ve ü...

Network

Cited By