İsmail Ekinci

İsmail Ekinci
Mersin University · Faculty of Islamic Science

Doctor of Philosophy
Associate Professor of Arabic Language and Rhetoric

About

29
Publications
3,737
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Introduction
1980 Erzurum doğumlu. 2000-2004 Yıllarında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Lisans eğitimini, 2007-2010 yıllarında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimini, 2015-2019 yıllarında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora eğitimini tamamladı.
Education
February 2015 - February 2019
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Field of study
  • Arabic Language and Rhetoric
September 2007 - October 2010
Marmara University
Field of study
  • Sociology of Religion
September 2000 - July 2004
Ataturk University
Field of study
  • Faculty of Theology

Publications

Publications (29)
Book
Full-text available
Öyle bir kitap ki, kendinden önceki bin yılın tozunu alıp kendinden sonraki bin yıl(lar)a damga ‎vuracak ihtişamı ve enginliğiyle miladın ilk bininci yılın henüz tamamlanmamışken bir dâhinin ‎kalemiyle hayat buluyor. O kalem, tam 1178 yıl sonra bugün hala yazmaya devam ediyor ‎aslında. Biz hala, o kalemin yazdıklarını, yazıyor olduklarını okumaya d...
Chapter
Full-text available
Konu, tema, öz ve içerik gibi temelde aynı anlamlarda kullanılan muhteva, Arap şiiri için önemli unsurlardan biridir. Birçok edebiyatçıya göre muhteva, şiirde şekilsel ve biçimsel unsurlardan daha önemlidir. Arap şairleri Cahiliye döneminden günümüz Modern döneme kadar şiirlerinde hep bir muhteva üzerinde yoğunlaşmışlardır. Kimi zaman kafiye düzeni...
Book
Full-text available
Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Arap Edebiyatında da cömertlik temasının bilhassa Arap şiirinde ilk dönem Cahiliye döneminden günümüz Modern döneme kadar sıklıkla işlendiği görülmektedir. Cahiliye şiirinde tema olarak şecaatten sonra neredeyse ikinci derecede en sık kullanılan tema olan cömertlik, Modern dönem şiirine kadar birçok farklı an...
Article
Full-text available
Modern Arap Edebiyatı, Fransız Napolyon Bonoparte’nin 1789 yılında Mısır’ı işgal etmesiyle başlayan bir dönem olarak bilinmektedir. Mısır’ın işgali sonrasında Doğu ile Batı arasında hemen hemen her alanda etkileşimler olmuş, Arap Edebiyatı da bu etkileşimlerden nasibini almıştır. Bu yeni dönemin en meşhur Arap Edebiyatçılarından biri olan İbrahim A...
Article
Full-text available
Bir dilin zengin ve edebi bir dil olma ölçütlerinden birisi de kelime hazinesi bakımından zengin oluşudur. Gerek bir kelimenin birden fazla anlamlar için kullanılması, gerekse tek bir anlam için birden fazla farklı kelimenin kullanılması, dili zengin kılan bir hususiyettir. Bilhassa konuşma dilinde kullanılan kelimelerin dışında bütün bilim dalları...
Conference Paper
Full-text available
İlk vahyin indiği ve İslâmiyet’in ortaya çıktığı tarihten yüz elli yıl öncesinde, Cahiliye dönemi olarak başlayan ve günümüze kadar farklı dönemlere ayrılan Arap Edebiyatının son dönemi Modern dönemdir. 1789 Yılında Napolyon Bonapart’ın Mısır’ı işgali ile başlayan ve günümüze kadar devam eden bu dönem, Arap Edebiyatında Modern dönem olarak bilinmek...
Book
Full-text available
Arapçayı öğrenmek, öncelikle dilin gramer kurallarını bilmekle mümkündür elbette. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma olarakbilinen dört beceriyi elde edecek düzeyde bir dili öğrenmek için, her bir alanda etkili ve verimli yöntemlerle eğitim almak da şarttır. Bu kitapla yazma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Öğrencinin Türkçeden Arapçaya çeviri...
Article
Full-text available
Dünya Edebiyatı’nda kısa hikâyenin çok yakın bir dönemde ortaya çıktığı bilinmektedir. XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Amerikan yazarlar tarafından ortaya atılan bu edebi tür, Rus yazarlar tarafından dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Kısa hikâye türünün Arap ülkelerinde ilk nüvesi, 1917 yılında Muhammed Teymûr tarafından neşredilen “Trende (fi’l-...
Article
Full-text available
Iraklı öykü yazarlarından birisi de Zu’n-Nûn Eyyûb’dur. Zu’n-Nûn Eyyûb, muasır müelliflerden olup, hakkında detaylı bir çalışmanın yapılmadığı, kendi hayatını kendi eliyle yazan, roman ve hikâye yazarı bir edebiyatçıdır. 1908 yılında Irak’ın Musul şehrinde doğmuştur. İlk hikâye yazmaya 1933 yılında başlamıştır. Zu’n-Nûn Eyyûb, Irak kültürünün en iy...
Article
Full-text available
Modern dönem Arap şairlerinden birisi de Halîl Mutrân’dır. Halîl Mutrân Lübnan’ın Ba‘lebek şehrinde 1871 yılında doğmuştur. Annesinden şiiri ve vezinleri öğrenen şair, dönemin önemli şairlerinden dersler almış ve küçük yaştan itibaren şiirler yazmıştır. Klasik şiir anlayışını sert bir şekilde eleştiren ve şiirin muhtevasının şekil ve biçim gibi öze...
Article
Full-text available
Şecâat Arap Edebiyatında gerek nesirde gerek şiirde bir muhteva olarak sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Şecâat sözcüğü etimolojik olarak Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça’da mastar olarak yer alan şecâat sözcüğü cesaret, cesurluk, yiğitlik, kahramanlık, yüreklilik, mertlik, erkeklik, efelik, dadaşlık, gözü karalık, gözü peklik, bahadırlık gibi...
Conference Paper
Full-text available
Memluk dönemi Arap şairlerinden birisi de İbn Nübâte el-Mısrî’dir. 686/1287-768/1366 Yıllarında Mısır’ın Kahire şehrinde yaşamıştır. Ömrünün ilk yıllarında devlet büyüklerine medih şiirleri yazarak şairliğe başlamıştır. Ancak bu medih şiirleri önemsenmemiş ve beklediği ilgi ve itibarı görmemiştir. Eyyûbî Emîri el-Meliku’l-Müeyyed Ebu’l-Fidâ, İbn Nü...
Chapter
Full-text available
Nahiv ilmi, Arapçanın gramatik yapısını ve kurallarını ele alan bir ilim dalıdır. Hem nahiv ilminin hem de Basra dil mektebinin kurucusu olan Ebu’l-Esved Zâlim b. Amr b. Süfyân b. Cendel ed-Duelî’ye (ö. 69/688) Hz. Ali’nin kelime çeşitleri ve tanımlarını kapsayan bir sayfayı vermesinden sonra “Bu yola girerek ilerle.”( اُنْحُ هَذَا النَّحْوَ) demes...
Article
Full-text available
Arapçanın dil bilgisi kurallarını ihtiva eden eserlerden ikisi Ebu’l-­Kâsım Abdurrahman b. İshâk ez-­Zeccâcî’nin Kitâbu’l-­Cumeli fi’n-Nahv ve Ebu’l-Kâsım Abdurrahman b. Abdillah b. Ahmed el-­Has‘amî es-­Süheylî’nin Netâicu’l-­Fikeri fi’n-­Nahv isimli eserleridir. Bu iki eser de ağırlıklı nahiv olmak üzere, hem nahiv hem de sarf konularını ihtiva e...
Chapter
Full-text available
Edebi türlerden yalın ve sade bir tür olan hikâye, kolayca anlaşılır bir dil ve üslupla yazılması, kısa oluşu, yaşanmış ve hemen hemen herkes tarafından bilinen olayları veya yaşanması muhtemel olayları dillere pelesenk olacak bir şekilde konu edinmesi gibi özelliklerinden dolayı, toplum içerisinde tarih boyunca ortaya çıktığı ilk günden günümüze k...
Conference Paper
Full-text available
Geleneksel sınıf modeli, öğrencinin sadece pasif bir katılımcı olduğu ve öğretmenin kontrolünde yürütülen bir modeldir. Bu model öğrenen özelliklerinin, öğrenme beklentilerinin ve eğitsel teknolojilerin etkisiyle, son zamanlarda değişim göstermektedir. Bu değişim neticesinde sınıf dışı zamanın kullanımı yönünde yeni yapılanmalar zorunlu hale gelmek...
Book
Full-text available
nsanoğlunun duygularını en iyi şekilde ifade etme ve karşısındakine aktarma araçlarından birisi de şiirdir. Şiir insana özgü önemli bir ifade biçimidir. Bu özelliği ile şiire hemen hemen her toplumda ve her çağda değer verilmiş ve edebiyattaki yerini devamlı korumuştur. Ayrıca şiir, şairin duygularını yansıtmakla yetinmeyip, aynı zamanda şairin...
Article
Full-text available
Şiir insanın muhatap aldığı kişi veya topluluğa karşı duygularını en etkili bir biçimde aktardığı, yaygın bir şekilde kullanılan edebi bir türdür. Bütün dillerde ve kültürlerde bir edebi sanat olarak yer alan şiir Arap toplumu ve Arapça dili için de önemli bir unsurdur. İslam öncesi Cahiliye döneminden günümüze kadar bu önemini devam ettirmiştir. B...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın konusu, İlahiyat veya İslami İlimler fakültelerinde okutulan Arapça hazırlık eğitiminin değerlendirilmesi ve bu eğitimin kalitesinin arttırılması için Yapılabilecek hususlar hakkında öneriler ortaya koymaktır. Bu doğrultuda bu çalışmada Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıflarının 2018-2019...
Conference Paper
Full-text available
Dil, toplum hayatında insanların birbirini anlamasını ve birlikte yaşamasını sağlayan bir iletişim aracıdır. Dil, insan hayatının keyfiyeti için önemlidir. Çünkü insan ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz ve birçok ihtiyacını başkalarından yardım alarak giderir. Dolayısıyla herhangi bir dili öğrenmek, o dili bilen insanlarla iletişim kurabilmek iç...
Article
Full-text available
Konu, tema, muhteva, içerik ve öz aynı anlamlarda kullanılan kavramlardır. Şiirde konu, şiirin kafiye, ahenk gibi biçimsel özelliklerinin dışında kalan ve eserin içini dolduran kısım olarak tanımlanır. Şiirin ilk kelimesinden son kelimesine kadar hangi duygu ve düşünce üzerine yoğunlaşıldığı, şiirde hangi meselenin ele alındığı ve okuyucuya ne söyl...
Book
Full-text available
Küreselleşme, yediden yetmişe, eğitimli-eğitimsiz hemen hemen her kesimden insanın farkında olduğu, neredeyse moda olma düzeyine erişmiş, popüler, sihirli bir sözcüktür. Kimileri yerel veya evrensel sorunların kaynağı olarak küreselleşmeyi görürken, kimileri de bu sorunların çözümü olarak görmektedir. Ama küresel farkındalığı yaşayan herkesin...
Article
Full-text available
nsanoğlunun duygularını en iyi şekilde ifade etme ve karşısındakine aktarma araçlarından birisi de şiirdir. Şiir insana özgü önemli bir ifade biçimidir. Bu özelliği ile şiire hemen hemen her toplumda ve her çağda değer verilmiş ve şiir edebiyattaki yerini devamlı korumuştur. Ayrıca şiir, şairin duygularını yansıtmakla yetinmeyip, aynı zamanda şairi...
Article
Full-text available
Arap şiirinin ve belagatının gelişmesine katkıda bulunmuş Arap şairlerden birisi de Abdulganî b. İsmail en-Nablusî'dir. en-Nablusî 1641-1731 yılları arasında Dımaşḳ'ta yaşamış dönemin önde gelen alimlerindendir. Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, tecvit, tasavvuf, şiir, edebiyat, felsefe, mantık, rüya tabiri, seyahatname, tarih, cifr gibi birçok alanda y...
Thesis
Full-text available
1640-1731 yılları arasında Dımaşḳ’ta yaşamış olan Abdulganî b. İsmail en-Nablusî, pek çok ilim dalında çalışmaları bulunan, döneminin önemli bir âlimidir. İslami ilimlerde üç yüze yakın eser telif etmiş olan en-Nablusî, eserlerinin birçoğunda şiirlere de yer vermiştir. Eserlerinde yer alan şiirlerinden başka diğer şiirlerinden müteşekkil, Divânu’d-...
Article
Full-text available
Kavram olarak ortaya çıktığı ilk günden günümüze kadar üzerine hararetli tartışmaların yapıldığı kavramlardan birisi de sekülerleşmedir. Sekülerleşme yaşamımızda dinden uzaklaşma, ilahi olanla değil de sadece dünyevi olanla meşguliyet olarak gündemimizi işgal etmiştir. Bu bağlamda sekülerleşme karşısında dinlerin, özellikle de İslam'ın tutumu önem...
Article
Full-text available
Arap dili ve belagatının gelişimine katkıda bulunmuş olan dil ve belagat âlimlerinden birisi de Abdulaziz ʻAtîk’tir. Abdulaziz ʻAtîk, 1906-1976 yılları arasında Mısır’da yaşamış muasır âlimlerden birisidir. Dil, edebiyat ve belagat unsurlarını derleyip bir araya topladığı eserleriyle, Arap dili ve belagatı alanında, neredeyse tek elden bütün bilgil...
Thesis
Full-text available
5-7 Eylül 2005 tarihlerinde, Ankara’da, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Küreselleşmeye Güney’den Tepkiler başlıklı uluslar arası düzeyde bir sempozyum düzenledi. Bu sempozyum, sermayenin emperyalist sistemin çevresinde gerçekleştirmekte olduğu tahakküme karşı entelektüel, akademik, siyasal ve toplumsal direniş eylemleri üzerinde bir tartışma ve deney...
Thesis
Full-text available
Felsefenin en eski ve temel meselelerinden birisi varlık problemidir. Varlığın özü ve mahiyeti hakkında bilgi vermeye çalışan felsefe dalı ise Metafizik veya Ontoloji (Varlık Bilimi) dir. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren, insanlar, evrenin ve bu evrende var olan nesnelerin ilk nedenlerini araştırmaya koyulmuşlar ve evrende var olan nesnel...

Projects

Project (1)