• Home
  • Ірина Рудольфовна Жиленко
Ірина Рудольфовна Жиленко

Ірина Рудольфовна Жиленко
Сумской государственный университет

Доктор филологических наук

About

43
Publications
4,402
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
13
Citations
Citations since 2017
40 Research Items
13 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
Introduction
Зарубіжна література, зарубіжна публіцистика, міжнародна журналістика, світові медіа

Publications

Publications (43)
Article
Full-text available
The article discusses the response efficiency of the journalism education system to the post-truth challenges. The aim of our research is to find out whether the higher education system of Ukraine is able to provide the media system with quality professional staff ready for political participation, responsibility and upholding democratic values in...
Article
Today is characterised by the formation and development of an open, civilised society; there are fundamentally new forms of communication-based on the social and personal partnership, competition, legal and social foundations of formal equality of all citizens, the rational regulation of social relations. The quantity and quality of communications...
Article
The article highlights the issues of effective and efficient management of social communications at the enterprise. Analysis of the literature has shown that there is no single approach to determining the essence of social communications of an enterprise. The authors studied the essence and place of social communications in the enterprise; examined...
Book
Full-text available
Жиленко Ирина представляет современникам творчество Михаила Арцыбашева (1878-1927) – писателя, публициста, драматурга ХХ века. Учебно-методический комплект рассчитан на студентов, изучающих зарубежную литературу и публицистику, любителей русской словесности, а также тех, кому интересны выдающиеся личности Сумщины.
Article
Full-text available
Статья посвящена изучению творчества Владимира Нарбута. Как художественные произведения, так и публицистические, в течение всего времени существования советской власти до начала периода перестройки не издавались и не изучались. Творческое наследие автора как поэта, писателя, общественного деятеля, критика, сценариста и основателя информационных ист...
Book
Full-text available
Монографія присвячена цілісно-системному вивченню малих художніх жанрових форм української та російської еміграційної літератур міжвоєнного двадцятиріччя у порівняльному аспекті. На багатому фактичному матеріалі як уперше повернутих після довгого забуття текстів українських та російських письменників-емігрантів, так і творів відомих митців, чиї тво...
Book
Full-text available
Навчальний посібник охоплює пражурналістські явища стародавнього світу країн Сходу, Європи й Південної Америки. Звертається увага на зародження журналістських жанрів. Структура й стиль посібника обумовлені сучасними вимогами вищої освіти в Україні. Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Журналістика та інформація», «Реклама та...
Conference Paper
Full-text available
У статті досліджується тип сильної жінки, представлений у нарисах та оповіданнях українських (К. Поліщук, Д. Тягнигоре) і російських (М. Байков, І.Сургучов) письменників-емігрантів міжвоєнного двадцятиліття. Наголошується на використанні авторами деяких спільних стильових домінант: фольклорної складової, документальної основи, деталей портретної ха...
Conference Paper
Full-text available
Ім’я письменника й журналіста першої хвилі еміграції Антона Нивинського (псевдонім Антін Чекмановський) маловідоме в Україні. У своїх легендах він показав, як жіночі чари впливають на чоловіка, який втрачає розум. Жіноча сила може бути руйнівною, як у «Безодні», або чародійною, натхненною, милосердною і водночас разючою, як у «Поліщуцькій матері».
Conference Paper
Full-text available
Аннотация: Исследуются особенности поэтики рассказа «Короткий удар» писателя -эмигранта первой волны Арсения Несмелова. Проводятся параллели с творчеством Л. Н.Толстого и Э. М. Ремарка. Обращается внимание на автобиографизм, документальную основу, хронотоп, психологизм, принципы изображения героев, антивоенные настроения, лексический состав малой п...
Article
Full-text available
В статье исследуется тема Родины в малой художественной прозе Александра Куприна периода эмиграции. Определяются художественные особенности и элементы поэтики в малоизученных рассказах и очерках. Рассматривается мировоззренческая позиция писателя-патриота, которого волновали социальные проблемы большевистской России.
Article
Full-text available
Розглядаються жанрово-стилістичні особливості й визначається тематична домінанта малої художньої прози Остапа Грицая періоду еміграції 1920-х років. Наголошується на глибокій філософічності та психологізмові новел, сповнених загальнолюдських і національно-патріотичних мотивів на тлі екзотичної тематики. Ключові слова: мала проза, новела, сатира, ле...
Article
Full-text available
На матеріалі збірки Аркадія Аверченка «Дюжина ножів у спину революції» досліджуються художньо-стилістичні засоби твору. Відзначено силу «разючого таланту» письменника, який використовував живу мову з колоритною лексикою, яскравою символікою. Завдяки художнім засобам, які роблять збірку емоційною й різнобарвною, – антитеза, епітети, метафори, повтор...
Article
Full-text available
Останнім часом в українському літературознавстві з‘явилося багато нових імен митців, які за радянських часів були викреслені з історії літератури. Один із них – Василь Королів-Старий (справжнє – Василь Костянтинович Королів; інші псевдоніми – В. Диканський, В. Старий, В. Д. Подорожний та ін.; 1879–1943), письменник, художник, перекладач [11]. Народ...
Conference Paper
Full-text available
В український літературний простір, починаючи з 90-х років минулого століття, повертаються імена письменників, які з різних причин опинилися поза увагою науковців. Серед них – письменниця з Галичини Леся Верховинка (справжнє ім’я – Лагодинська-Кучковська Ярослава-Олександра; 1903–1936), яка після поразки визвольних змагань опинилася в еміграції...
Article
Full-text available
Розглядається еміграційна творчість письменника-патріота Дмитра Тягнигоре. З’ясовується активна громадянська позиція автора, аналізуються твори малої прози з точки зору проблемно-тематичного спрямування та жанрово-стильової домінанти. Наголошується, що письменник тяжіє до народно-фольклорних традицій в літературі. Тема козацтва й боротьба за держав...
Article
Full-text available
У статті аналізуються твори М. П. Арцибашева та В. К. Винниченка періоду еміграції. Проводиться порівняльно-типологічне зіставлення оповідання «Під сонцем» і роману «Сонячна машина», створених у жанрі антиутопії. Наголошується на негативному ставленні письменників до більшовицької влади. Звертається увага на деякі художні засоби, використання натур...
Article
Full-text available
У статті звертається увага на творчість М.П.Арцибашева як продовжувача традицій А.П.Чехова, підкреслюється схожість у плані поетики, стильових домінант, тематичного розмаїття тощо. Ключові слова: сюжет, ремінісценція, творче кредо, інтелігенція, природа. The article focuses on the aspects of creation of A.P. Artsybashev which continue traditions o...
Article
Full-text available
Серед імен першої хвилі еміграції – письменники-орієнталісти Микола Байков (1872–1958) і Степан Левинський (1897–1946). Зазначимо, що творчість Байкова стала досить відомою в міжвоєнний період, а публікація його повісті «Великий Ван» у 1936 році принесла авторові світову славу. Натомість єдина його книга «В горах и лесах Маньчжурии», видана у 1915...
Article
Full-text available
У статті досліджується мала проза української та російської літератури періоду еміграції міжвоєнного двадцятиліття на прикладі творчості О. Грицая і О. Купріна. Твори орієнтальної тематики написані ними в оригінальній формі, містять філософські думки загальнолюдського значення. Наголошується на спорідненості легенд і новел письменників, що виявляют...
Article
Full-text available
У статті досліджуються твори малої прози міжвоєнного періоду письменників-емігрантів В. Винниченка й А. Аверченка, присвячені світу дітей, який мав для авторів неабияку цінність. Доводиться, що збірки «Намисто» українського автора та «Діти» російського «короля сміху» містять схожі елементи, які можна об’єднати у два блоки: тематичний (святочна тема...
Conference Paper
Full-text available
Творчість українського й російського письменників-сатириків першої хвилі еміграції К. Поліщука (1891–1937) та А. Аверченка (1881–1925) не зіставлялася на жодному з рівнів компаративістики, тому з метою виявити особливості міжлітературного діалогу проаналізуємо збірки згаданих авторів, що з’явилися майже одночасно – «Веселе у сумному» (1922) і «Сміш...
Conference Paper
Full-text available
У міжвоєнне двадцятиріччя Наталена Королева і Сильвестр Калинець, звертаючись до жанру легенди, осучаснили її: до традиційної тематики додали актуального змісту й розробили нову проблематику, у якій акцентовано релігійні й національно-патріотичні мотиви.
Article
Full-text available
«Свежий смех сегодняшнего дня» Аркадия Аверченко (на материале сборника «Дюжина ножей в спину революции»). В статье сделана попытка по-новому осмыслить ленинскую рецензию на сборник рассказов Аркадия Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» (1921) и оценить ее с точки зрения современности. Аверченко, пожалуй, единственный писатель-эмигрант, боров...
Article
Full-text available
У статті досліджуються малі прозові жанри на прикладі творів маловідомих українських письменників-емігрантів 1920-х років, вміщених на сторінках емігрантських часописів. Написані в жанрах оповідання, новели, нарису, легенди твори торкаються часів більшовицької навали і стражденного життя українців у післяреволюційний період.Передчуттям майбутнього...
Conference Paper
Full-text available
Досліджуються особливості творчості маловідомого письменника українського зарубіжжя Юрка Перекотиполе. На матеріалі збірки «Експропріація» (оповідання з революційних часів на Україні) визначаються головні домінанти його творчості – глибокий патріотизм, яскрава публіцистичність і переконливі психологічні характеристики героїв. Ключові слова: оповіда...
Article
Full-text available
Досліджуються міфологічні мотиви й архетипи матері в діалозі малої прози українських та російських письменників-емігрантів міжвоєнної доби. Спираючись на вчення К. Юнга про архетипи, доводиться, що архетип Великої Матері, який залишається протягом століть незмінним, породжує образи й сюжети у творах. У залучених для розгляду оповіданнях і новелах о...
Article
Full-text available
Досліджено творчість української письменниці Г. Мневської (псевдонім – Галина Орлівна) періоду еміграції 1920-х рр. Жанрові пріоритети її малої прози складають оповідання, новела, поезія в прозі, «гротески». Визначено головні теми – Жовтнева революція, громадянська війна, життя в еміграції, доля жінки тощо. Мала проза письменниці, що тяжіє до модер...
Article
Full-text available
Анотація. На матеріалі збірок «Людина покірна» та «Голе поле» з’ясовується тип вольової людини в малій прозі Л. Мосендза й І. Лукаша –українського й російського письменників першої хвилі еміграції. У роботі зроблено висновки, що героїчний тип людини у досліджуваних творах наближений до міфологічного. Ключові слова: еміграція, вольовий тип, ідеаліза...
Article
Full-text available
Досліджується емігрантська ленініана в малій прозі українських та російських письменників міжвоєнної доби. Виявляються спільні та відмінні риси в зображенні Леніна. Звертається увага на схоже сатиричне змалювання вождя пролетаріату у творах А. Аверченка, О. Купріна, Теффі, Саші Чорного, К. Поліщука та інших. Аналізуються письменницькі підходи до ви...
Article
Full-text available
В статье освещается публицистическая деятельность М.П.Арцыбашева эмигрантского перида. Анализируя основные темы и мотивы "Записок писателя", автор показывает Арцыбашева пламенным борцом против большевизма.
Conference Paper
Full-text available
Серед представників т. зв. «культурної» еміграції, що відбулася після Жовтневого перевороту, була й Надія Лохвицька (псевдонім Теффі). В еміграції письменниця намагалася осмислити катастрофічні події, що відбулися в Росії. Розглянуто символіку в малій прозі авторки зі у збірок «Рись», «Городок», «Книга Июнь» та інших.
Article
Full-text available
Роман Гуль ("«Ледяной поход (С Корниловым)» і Антін Чекмановський (псевдонім Антона Нивинського; оповідання «Крути» зі збірки «Віки пливуть над Києвом»), розповідаючи про часи громадянської війни та визвольних змагань, акцентують увагу на ролі особистості в історії, змальовуючи її як ніцшеанську Надлюдину. Натовп у письменників реве на зразок звіра...
Article
Full-text available
У статті досліджуються питання екзистенціальних візій на прикладі оповідань українського письменника Олеся Бабія і російського Олексія Толстого періоду літературної еміграції 1919–1939 рр. У межах нової парадигми – екзистенціалізму – автори показали людину через зображення тривоги, відчаю, туги. Стверджується негативний вплив війни (в оповіданні О....
Article
Full-text available
The article is devoted to the issues of effective management of social communications of enterprises. Analysis of the literature has shown that a generally accepted theory or concept of management of social communications of an enterprise has not yet developed; moreover, there are different approaches to defining the essence of social communication...
Article
Full-text available
In connection with the changing requirements for the professional training of specialists for successful modern activity, it is no longer sufficient to possess only a high level of competence, and the need arises for the comprehensive development of the creative potential of the individual. A specialist with experience in creative work can find non...
Conference Paper
Full-text available
У статті висвітлюється прозова творчість художника й поета Василя Хмелюка празького періоду. Аналізуються мініатюри в жанрах малої прози, визначаються їхні художні домінанти. Ключові слова / Key words: мала проза / small prose, мініатюра/ miniature, поезія в прозі / poetry in prose, символ / symbol.
Conference Paper
Full-text available
Досліджені твори Остапа Грицая та Олександра Купріна засвідчують свою спорідненість із літературами України й Росії першої третини ХХ століття, а також вводять їх до кола письменників із свідомістю європейців.

Network

Cited By