Iñaki Gaminde

Iñaki Gaminde
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | UPV/EHU · Departamento de didáctica de la lengua y de la literatura

About

126
Publications
11,267
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
358
Citations
Citations since 2017
18 Research Items
137 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530

Publications

Publications (126)
Article
Full-text available
The aim of this work is to emphasize the use of the objective quantitative methods to classify varieties and informants. For that, the morpho-phonological rules used by young speakers from Igorre to make the imperfect particle have been described and analyzed. According to SKDM theory, after the study of different forms and after the linguistic ana...
Article
La finalidad de este trabajo es clasificar a jóvenes bilingües precoces en función del tiempo de reacción empleado desde la visualización de un estímulo mostrado hasta la emisión léxica correspondiente para observar las diferencias según su lengua materna (LM) y la lengua de reproducción (LR) empleada. Para ello, se han obtenido los datos de las em...
Article
Full-text available
El objetivo de este trabajo es determinar si la elección lingüística coincide con la visual al escuchar una emoción. Para ello se grabó el cuento de Caperucita Roja en el que aparecían tres emociones básicas simuladas por una joven bilingüe procedente del País Vasco y se diseñó un test específico para la investigación, en el que los 178 participant...
Article
Full-text available
Ikerketa honen helburu nagusia ahots murmurikatuaren zenbait ezaugarri akustiko aztertzea da. Horretarako, lagina 36 esaldik osatzen dute, horietako 18 ahots arruntean gauzatuak eta beste 18ak ahots murmurikatuan. 12 galdera azentuen gauzapena ikertzeko erabili dira eta 6 intonazioarena ikertzeko. [a] bokalaren formakinak aztertzeko esaldi mota guz...
Article
Lan honetan gazte euskaldun elebidunek oinarrizko emozio simulatuak egitean erabiltzen dituzten ezaugarri akustikoak ikertzen dira. Aztertu diren ezaugarri akustikoak oinarrizko maiztasuna edo f0, iraupena eta energia izan dira. Batetik, emozioek zer ezaugarri fonetiko dituzten jakin nahi izan da; bestetik, informatzaileen ama hizkuntzaren eta jato...
Article
Azken urteetan, prosodia gaitasuna lantzeko beharrizana hedatu da, baina horretarako dauden baliabideak urriak dira, are gehiago, datu argigarri gutxi eman dira, eta lan honen helburu nagusia horixe da, informatzaileen euron ama hizkuntzaren arabera bai/ez galderen pertzepzioan dauzkaten aldeak aztertzea.Azterketa burutu ahal izateko pertzepzio tes...
Article
Artikulu honen helburua gazteen testu irakurrien melodiak aztertzea da. Horretarako, melodien osagaiak ikertu dira; hau da, talde prosodikoak, etenak eta tonuak. Ikerketa eredu metriko-autosegmentalean oinarritzen da. Corpusa osatzeko bost gaztek ahoz gora egin duten testu beraren irakurraldiak erabili ditugu. Behin seinaleak jasoz gero, transkriba...
Article
The aim of this study is to analyse the influence of external factors like the diastratic, diastopic and diaphasic variations in the syllable duration in Euskera. To that end a corpus of 20,302 syllables have been analysed. This corpus is comprised by two text types ―one read and one spontaneous― produced by 100 speakers of the language, with Euske...
Article
Full-text available
Nowadays, many western speakers of varieties of the Basque language use only one affricate sound, over all, women use “tz” and men “tx”. The purpose of this article is to research the influence of the sex of young speakers from Igorre on the acoustic features of laminoalveolar affricates, that is to say, to investigate if the phonetic characteristi...
Article
Full-text available
The purpose of this paper is to describe the relation between the different tonal peaks of a prosodic group in Basque language to identify the different combination models of peaks and the relation and use of the models according to endogenous (linguistics) and exogenous (gender, linguistic group, provenance) factors. To create this corpus a text r...
Article
The purpose of this paper is to describe the relation between the different tonal peaks of a prosodic group in Basque language to identify the different combination models of peaks and the relation and use of the models according to endogenous (linguistics) and exogenous (gender, linguistic group, provenance) factors. To create this corpus a text r...
Article
Full-text available
Lan honetan dardarkari anizkunaren alofonoak deskribatzen dira, eta alofonoak erabiltzean aldakortasuna zerk eragiten duen aztertzen da. Horretarako, Euskal Herriko zazpi probintzietako 23 eta 36 urte bitarteko 155 gazteri grabatu zaie bat-bateko testu bat. Era bitako azterketak egin dira; batetik, alofonoak euren artean bereizteko ezau-garri fonet...
Conference Paper
Full-text available
The principal aim of this study focuses on observing the types of vocalizations that the Basque children issue in the pre-linguistic stage, the pragmatic functions of these and the combination of it with the look. For it, the corpus of analysis has been constituted with the communicative acts of two-year-old age girls of Basque Country whose mother...
Article
Full-text available
En los últimos años se ha constatado un impulso de estudios sobre los elementos discursivos del texto (tono, pausas, etc.), que defienden la necesidad de trabajar estos componentes de la competencia comunicativa oral para mejorar la comprensión de los textos leídos en voz alta. Por lo tanto, con el objetivo de estudiar las pausas como elementos que...
Conference Paper
La presente comunicación aborda la relación entre la intención comunicativa y la prosodia de las vocalizaciones producidas por cuatro niños/as del País Vasco de entre 12 y 20 meses de edad con lengua materna vasco-español. Este estudio longitudinal explora los patrones combinatorios de gestos y habla desde la etapa proto-conversacional hasta la eta...
Article
Lan honetan mendebaldeko gazteek irakurtzen dituzten testuetan agertzen diren dardarkari bakunek zer motatako alofonoak dituzten aztertzen da. Alofonoen deskripzioa egiteaz gain, euren bereizketarako iraupenaren nahiz energiaren indize akustikoen azterketa egiten da. Datuak jaso eta corpusa osatzeko hamabost informatzaile erabili dira, guztiak gazt...
Conference Paper
Full-text available
Laburpena Aurkezten den ikerketak helburu hirukoitza du. Lehenengoz, zizelkatze aldi askotarikoan, haurrek noiz eta nola konbinatzen dituzten keinuak eta bokalizazioa komunikazio asmoarekin deskribatzea. Ikerketa honetan bi euskal haurren keinu errepertorioa bokalizazioekin konbinatuz eta asmo-jokaeran aztertuko da (0;9 eta 1;1), ama hizkuntza eusk...
Article
Full-text available
This article presents an acoustic analysis of voiceless sibilants in Basque language. It is worth mentioning that, in some varieties of language, the three fricatives and affricates turn into and are often reduced to only one, and sometimes this distribution is linked to gender identity. In each variety it is essential to work out acoustic analyses...
Article
Full-text available
The aim of this work is to analyze the differences observed in the measures of f1 and f2 from the vowel [a] in a corpus of phrases that express the basic emotions happiness, sadness and anger produced by bilingual precocious speakers of Basque and Spanish. Though there exist numerous works that deal with the acoustic description of the emotions in...
Article
Full-text available
LABURPENA Generoa portaeratzat ulertuta eta ez hainbeste ezaugarri biologikotzat, identitatearekin lotuta dagoela esan daiteke eta uztardura horretatik genero identitatea kontzeptua sortzen da; azken honek hizkuntza-, historia-eta kultura-ezaugarriak ditu. Lan honetan, hizkuntzari dagozkion ezaugarri akustikoak eta ahots-kalitatearen ezaugarriak az...
Article
Full-text available
During the last years, the interest towards the study of prosodic elements of the text (tone, pauses, etc.) has increased, and the necessity of working on these components of the oral communicative competence, in order to improve the comprehension of texts read aloud, is constantly stated. For the purpose of analyzing pauses as elements that struct...
Article
Full-text available
This article deals with the lexical variation and cluster analysis. The corpus contains information from 40 words used in 150 towns and villages in the Basque Country. Besides discussing the advantages and disadvantages of cluster analysis, a geolinguistic language structure is also presented. Regarding this linguistic structure, on the one hand, W...
Article
Full-text available
El objetivo de este trabajo es abordar la didáctica de la prosodia desde dos puntos de vista: en primer lugar, una perspectiva histórica y teórica que examina el papel y tratamiento de la competencia prosódica; y, en segundo lugar, las implicaciones didácticas y el desarrollo de esta competencia a través del juego, teniendo en cuenta al alumnado de...
Conference Paper
Full-text available
Laburpena Aurkezten den ikerketak helburu hirukoitza du. Lehenengoz, zizelkatze aldi askotarikoan, haurrek noiz eta nola konbinatzen dituzten keinuak eta bokalizazioa komunikazio asmoarekin deskribatzea. Ikerketa honetan bi euskal haurren keinu errepertorioa bokalizazioekin konbinatuz eta asmo-jokaeran aztertuko da (0;9 eta 1;1), ama hizkuntza eusk...
Article
Full-text available
El objetivo de este trabajo es determinar si la variacion diatopica y la lengua materna influyen en la percepcion de emociones en la lengua vasca. Para ello se grabo un corpus oral en el que se recogieron las tres emociones basicas simuladas por mujeres jovenes procedentes del Pais Vasco. El corpus constaba de 24 grabaciones orales que producian la...
Article
Full-text available
El objetivo de este trabajo es analizar las propiedades acústicas de las emociones básicas simuladas producidas por hablantes bilingües precoces de vasco y español. Con este objetivo, las emociones elegidas han sido la alegría, la tristeza, el enfado y la frase neutra. Aunque existen numerosos trabajos que se ocupan de la descripción acústica de la...
Chapter
Full-text available
Liburu hau sailkideok UPV/EHUko Euskal Filologiako katedradun zen Henrike Knörr Borràs (1947-2008) irakasleari egin diogun omenaldi xume bat da. Hogeita hamabost kapituluetan zehar egun garatzen ari garen ikerlanaren aleak aurki daitezke, honako alorrak landuz: filologia, dialektologia, literatura, onomastika, hizkuntzalaritza sinkroniko eta diakro...
Article
Full-text available
The aim of this work is to analyze the differences observed in the measures of f1 and f2 from the vowel [a] in a corpus of phrases that express the basic emotions happiness, sadness and anger produced by bilingual precocious speakers of Basque and Spanish. Though there exist numerous works that deal with the acoustic description of the emotions in...
Article
Full-text available
This paper will analyse the duration, the basic frequency and the intensity of acoustic correlates in standard Basque, in order to see best the influence they have in vowels. We will see that, thanks to acoustic correlates, we can difference accented and unaccented vowels. This study will also focus on the location of the accented syllable or vowel...
Conference Paper
Full-text available
Tal y como señalan estudios recientes (Mozziconacci, 1998; Grau i Tarruell, M.; Vilá i Santasusana, M., 2009: 90; Saá, 2011; Garay y Etxebarria, 2010, Gaminde y col. 2011, 2012) la competencia prosódica, entendida como la capacidad para hacer un uso de la voz expresivo, coherente y adecuado al contexto, es uno de los pilares básicos para el desarro...
Article
Full-text available
Se aborda el fenómeno del seseo en el castellano del País Vasco desde dos parámetros: el análisis de testimonios en documentos de los siglos XVI-XIX, afianzando los datos tardomedievales, y los que se producen en siglos venideros; y un análisis de las realizaciones del seseo en hablantes actuales, para lograr una descripción fonética de un fenómeno...
Book
Full-text available
Bihar goizeko bederatzietan ikasgela beteko duten berrogeita hamar ikasleren aurrean ahoskeraz hitz egin behar dut, hain zuzen ere, prosodiaren ezaugarriez eta gaitasun hau lantzeko baliabideez. Han izango ditut ehun begi eta beste horrenbeste belarri zoli niri adi, ez dakit zer ez zelan azaldu?, arrangura honek bultzatu gaitu liburu hau idaztera,...
Chapter
El objetivo de este trabajo es presentar las diferencias en la percepción que presentan los hablantes bilingües vasco-español, que tienen como lengua materna la lengua vasca, en comparación con aquellos de lengua materna española, por medio de un análisis sistemático de las melodías superficiales de las oraciones interrogativas absolutas. En este t...
Article
Full-text available
In this paper presented acoustic features that use bilingual young Basques to emit simulated basic emotions. For this analysis we used the following acoustic features: the fundamental frequency (F0), duration and energy. One of our main objectives was to determine the phonetic features in the production of each emotion.We have also analyzed whether...
Article
Full-text available
El análisis fonológico de las emociones en la lengua vasca es un campo que está en los inicios. Este hecho puede deberse a dos circunstancias; por una parte, resulta difícil realizar encuestas sobre el lenguaje emocional; por otra parte, no se puede definir una única taxonomía de las mismas. El objetivo de este trabajo es hacer un análisis fonológi...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to analyse the boundary tones of Spanish pronominal interrogative sentences produced by early bilingual speakers of Basque and Spanish. Based on a corpus of 50 informants, 25 of them with Spanish as L1 and 25 with Basque as L1, distributed over all provinces of the peninsular Basque Country, where the Basque language is kno...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to analyse the boundary tones of Spanish pronominal interrogative sentences produced by early bilingual speakers of Basque and Spanish. Based on a corpus of 50 informants, 25 of them with Spanish as L1 and 25 with Basque as L1, distributed over all provinces of the peninsular Basque Country, where the Basque language is kno...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to analyze the acoustic properties of the basic emotions caused by simulated early bilingual speakers of Basque and Spanish. For this purpose, the emotions were chosen joy, sadness, anger and neutral phrase. Although there are numerous works dealing with an audio description of emotions in Spanish made from different points...
Article
Full-text available
Laburpena Lan honetan ahots kalitatearen zeregina aztertzen da oinarrizko emozioen adierazpidean. Ahots kalitatea zer den eta zertarako erabiltzen den azaldu ondoren, ahots karrankatua eta murmurikatua oinarrizko emozioak adieraztean euskaraz nola erabiltzen diren azaltzen da. Bigarren atalean azterketarako erabili den corpusaren ezaugarriak aurkez...
Book
Full-text available
The objective of the study is to analyze the teaching of foreign languages in the Basque Country children from a didactic point of view.
Article
Full-text available
Lan honetan ahots kalitatearen zeregina aztertzen da oinarrizko emozioen adierazpidean. Ahots kalitatea zer den eta zertarako erabiltzen den azaldu ondoren, ahots karrankatua eta murmurikatua oinarrizko emozioak adieraztean euskaraz nola erabiltzen diren azaltzen da. Bigarren atalean azterketarako erabili den corpusaren ezaugarriak aurkezten dira,...
Article
Full-text available
In this article we intend to reflect on an experience that we have launched this course in Early Childhood Education degree in Primary Education and the E.U. of Education at the UPV/EHU. Specifically, we refer to the implementation within the new plans of the new degrees (European Higher Education Area) Early Childhood Education and Elementary and...
Article
Full-text available
Las actuales tendencias metodológicas aportan especial relevancia a la enseñanza de la oralidad. De este modo, en diversas investigaciones ha quedado verificado que realizar lecturas en voz alta a los niños contribuye de forma positiva en el desarrollo cognitivo de los futuros jóvenes. Aunque, para llegar a conseguir el objetivo que se propone con...
Article
Full-text available
The objective of this paper is to analyze the relationship between meaning and linguistic content on the basis of the phonetic and phonological characteristics of statements used in courtesy contexts. After a brief introduction that highlights the importance of pragmatic expression, it then defines the concept of “prosody” and explains the type of...
Article
Full-text available
The current methodological tendencies give particular importance to the teaching of orality. Thus, several investigations have verified that reading aloud to children contributes positively to their cognitive development. However, in order to achieve the objective proposed with this type of reading, the prosodic aspect should not be forgotten. In s...
Conference Paper
Full-text available
article, nous présentons l'analyse des mélodies de base produites par les bilingues de la région Sud du Pays Basque. Les types de phrases analysées sont déclaratives, interrogative abso-lue et interrogative pronominaux. Nous avons analysé 50 informateurs. L'analyse des données a été effectuée dans le modèle théorique appelé métrique autosegmentale....
Article
Full-text available
There have been two significant events in the near history of Bizkaian affricates: at a time, the three-unvoiced-affricate sound system preserved in other local varieties was reintroduced; but more recently, numerous informants do no longer distinguish two of the affricates. This research work examines the acoustic features of data produced by youn...
Article
Full-text available
This article outlines the steps taken towards the completion of the Ahozko Hiztegia project. The decisions made to establish the accent system at word level conform, without any doubt, the project’s novelest contribution. In the introduction we mention our main objectives, and we divide the work into four sections. In the second section, and follow...
Article
Artikulu honen helburua Bermeoko berbaldiaren fonemen eta alofonoen frekuentziak aztertzea izan da, aldagai sozial bietan: adina eta generoa. Corpusaren materialak jasotzeko testu gidatuen teknika erabili dugu, kasu honetan komiki baten bidez, eta horrela bat-bateko testu sasiaskeak lortzen ditugu. Alde batetik, artikuluaren lehen atalak bokalak, d...
Article
Full-text available
UPV-EHU: Hizkuntza eta Didaktika Saila Lan honetan euskaraz bokatiboen erabileraren gaineko lehen azter-keta aurkezten dugu. Bokatiboa oso gutxi ikertu den fenomeno linguistikoa da, eta oso idiosinkratikoa nahiz konplexua izan daiteke. Horregatik, lan honen hasieran, alde batetik, bokatiboen erabilera kokatzen dugun gaitasun prosodikoaren gaineko s...
Article
Full-text available
This article represents a first approach to the analysis of courteous relationships in Basque, and following a pragmalinguistic line of study, the analysis limits itself to the area of prosody. Although little research has been carried out in this field, those are concepts that should be treated in the teaching and in the learning of a second langu...
Article
Full-text available
This paper provides a description of the main features of the 79-93EAC Young Basque People's Speech Corpus. 79-93 refers to the birthdates period of the youth of the studied generation. After pinpointing the objectives of this corpus compared to other Basque corpora used in the past or being used at present, the author gives details about the numbe...
Article
Full-text available
This paper describes the intonational variation between two generations in three different localities of the Basque Country, using data recorded and organized in the EDAK corpus (Dialectal oral corpus of the Basque language) and analysing the usage of just one type of sentence, namely y/n questions. In the selected localities, there are two mor...
Article
Full-text available
The aim of this communication is to present the state of the research related to Basque prosody. On the one hand, after having defined the boundary of our reference field, the state of current researches will be presented. On the other hand, the focus will be put on some methodological issues that have been raised by experience grounded researches....
Article
Full-text available
En este artículo presentamos los primeros resultados del análisis de los datos recogidos a un informante sordo vasco parlante. Los textos recogidos fueron espontáneos y leídos tanto en vasco como en español. Se han combinado dos tipos de análisis; por un lado se ha realizado un análisis fonológico y por otro, un análisis fonético. Los resultados pr...
Article
Full-text available
En este artículo presentamos los primeros resultados del análisis de los datos recogidos a un informante sordo vasco parlante. Los textos recogidos fueron espontáneos y leídos tanto en vasco como en español. Se han combinado dos tipos de análisis; por un lado se ha realizado un análisis fonológico y por otro, un análisis fonético. Los resultados pr...
Article
Full-text available
This paper show the result of an analyse on university student's point of view about Biscay dialect of Basque. The research is addressed at University of the Basque Country.
Article
Artikulu honetan emozioen identifikazioan intonazio hutsaren garran- tzia aztertu gura izan dugu. Garrantzi hori neurtu ahal izateko pertzepzio-test batzuetan oinarritu gara. Azterketa egiteko informatzaileek dakizkiten hizkun- tzak eta ez dakizkitenak erabili dira eta ezelako marka lexikal bako esaldien bidez burutu dira testak. Emozioen pertzepzi...
Article
Full-text available
En este articulo se analizan las pausas y los tonos que configuran la entonación del euskera de Gatika. Para ello hemos formado un corpus compuesto de 1.009 grupos prosódicos a partir de textos libres grabados. Al comienzo del trabajo después de analizar los criterios para la clasificación de las pausas se da cuenta del número de concurrencias de c...
Conference Paper
Full-text available
In this work we present a telephone speech database for Basque, compliant with the guidelines of the Speechdat project. The database contains 1060 calls from the fixed telephone network. We first describe the main aspects of the database design. We also present the recognition results using the database and a set of procedures following the languag...
Article
Full-text available
A rtikulu honetan Zeanuriko euskararen intonazio eredu nagusien azterke-ta bat aurkezten dugu. Zeanuriko euskararen intonazioaz egiten den bi-garren lana da hau, aurreko lanean (Gaminde eta lag. 1995) azterketa foneti-ko hutsa aurkeztu genuen eta datuak lortzeko erabili genuen metodoa ere nahikoa desberdina izan zen. Oraingo honetan beste metodolog...
Article
Full-text available
This paper presents the sound archive of dialectal varieties of spoken Basque called BIZKAIFON. This database contains sound archives with their associated information and it is accessible via a web interface. A prototype of BIZKAIFON is available at http://bizkaifon.ehu.es/.
Article
Full-text available
In this paper the basic features of the intonational structure of Bermeo Basque (BB) are analyzed. In BB there exists a lexical distinction between accented and unaccented words. Accented words are always stressed, and unaccented words (not containing any accented morphemes) only receive stress on their final syllable when they are immediately prec...
Article
Full-text available
Some northern varieties of Basque possess three series of plosive or oral stop consonants: voiced /b d g/, voiceless unaspirated /p t k/, and voiceless aspirated /ph th kh/. Among the languages of Europe, Basque seems to be unique in presenting this three-way opposition (although a similar contrast was found in Ancient Greek and it is not unusual i...
Article
Full-text available
Laburpena Lan honetan Bizkaiko euskararen barietateak sailkatzekotan, fonologia alorrean erabili beharko liratekeen ezaugarri batzuk aurkeztu eta eztabaidatu egiten dira. Fonologiaren alor horretatik bertatik balizko sailkapen horretarako baliagarriak izango liratekeen erizpide batzuk ere iradokitzen dira. Aztertuko ezaugarri fonologikoak lau multz...
Article
Full-text available
En este trabajo se analizan las principales características del sistema acentual del euskara de Lejona. El sistema acentual de Lejona se encuadra en la frontera de la zona de las variedades de acento de pitch del norte de Bizkaia. En este trabajo se presentan las reglas generales de acentuación utilizando las características de los nombres, adjetiv...
Article
Full-text available
L an honetan Meñakako euskararen azentueraren ezaugarri nagusiak aurkezten ditugu. Meñaka iparraldeko bizkaieraren eremuan kokatuta dago; azentuerari dagokionez, doinu-azentudunen barietateen eremuaren barruan Getxo-Gernika izendatukoaren barruan agertzen da. Barietate hone-tako beste herri batzuetako azentueren ezaugarriak aurkitzen ditugu Meña-ka...
Article
Full-text available
A rtikulu honetan Jatabeko morfologiaren azentu ezaugarriak deskribatu gura ditugu. Bizkaiko iparraldeko doinu-azentudun barietateen barruko Getxo-Gernika barietatearen ezaugarri orokorrak oso ondo ezagutzen ditu-gun arren, morfemen ezaugarriei dagokienez, oraindino nahikoa geratzen zai-gu jakiteko zehazki morfema bakoitzaren tasunak zeintzuk diren...
Article
Full-text available
This paper gives an overview of the speech material used and generated in our laboratory (AhoLab), as well as of the software tools developed for its management. The databases were created in the context of the development of a text to speech converter for Basque, in the different fields of research. The software here described is freely available...
Conference Paper
Full-text available
In this paper the basic features of the intonational structure of Bermeo Basque (BB) are analyzed. In BB there exists a lexical distinction between accented and unaccented words. Accented words are always stressed, and unaccented words (not containing any accented morphemes) only receive stress on their final syllable when they are immediately prec...
Article
Full-text available
En este artículo se presentan los materiales lingüísticos recogidos en Elosu, Nafarrate y Urrunaga, pertenecientes los tres al municipio de Legutiano en la provincia de Araba. Los materiales que se presentan han sido recogidos entre los años 1980 y 1998, el interés de los mismos reside en ser casi únicos, ya que, por la situación de la lengua en es...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
In this article text to speech conversion for the basque language -euskara- is described, taking in to account linguistic and technical difficulties. After a description of the different phases of the linguistic processing module, i.e. pre-processing, phonetic transcription, accentual and prosodic analysis, some applications of this technology are...
Article
Full-text available
Elantxobeko ahozko narrazioak izenburupean, etnotestu alorrean koka daitezkeen ahozko kontaera– bilduma ematen dugu. Bilduma honetako tes-tu guztien tasunik amankomunena eta behinena ahozkoak izatea da, hots, ahoz emanikoak eta ahal bezain fidelki papereratu direnak. Bestalde, eta he-rriaren kontatzeko era, pentsaerak, siniskerak eta bizimodua irud...