Ibrahim Sani Mert

Ibrahim Sani Mert
Antalya Bilim University · Department of Business Administration

PhD

About

66
Publications
50,600
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
431
Citations

Publications

Publications (66)
Article
Full-text available
Workplace social courage is a courageous behavior that can damage the actor’s social relationships, social image, and accrue face-loss costs. Sometimes it is difficult to differentiate courageous behavior from incivility that predicts higher levels of psychological distress. While workplace social courage is widely discussed in the management liter...
Conference Paper
Full-text available
Binlerce yıldır filozoflar hayatın anlamını idrak etmede, cesareti anlamanın önemine dikkat çekmişlerdir. Bu çabanın modern bir uzantısı olarak, günümüz bazı sosyal bilim araştırmacıları da, cesareti anlama gayretine girmişleridir. Son yıllarda yapılan bazı çalışmaların, özellikle cesaretin öncüllerine odaklanarak, adeta bu eski erdemi yeniden keşf...
Article
Courageous behaviors are risky and devoted actions performed primarily for the benefit of others, and they closely relate to many beneficial organizational (e.g., commitment) outcomes. Even courage plays a crucial role in many professions’ results; investigating it in military content is a primary issue. This paper examined the relationship between...
Article
Full-text available
Motivating employee work engagement, which has emerged as one of the most significant drivers of high performance and achievement in today's dynamic environment, has become essential in gaining a sustainable competitive advantage. As widely known, leadership is a primary factor affecting work engagement. This is also directly related to a specific...
Article
Full-text available
The use of big data and data governance in contemporary organizations has been characterized by business value and returns. Despite the importance of big data and its governance, little research has focused on its effectiveness in helping and developing employees. Based on these arguments, we examine a model scrutinizing the impact of big data gove...
Article
Full-text available
The need for effective and successful leaders in the organizations is increasing drastically due to highly competitive environment in today's business life. To provide a comprehensive understanding of the phenomenon, this article draws on social interaction theory to investigate the potential effects of the effect of inclusive leadership on the inn...
Article
Full-text available
The Ottoman Empire built, trained, organized, led, and sustained her army over a period of more than 600 years, during which had a significant effect on the history of the modern world. It underwent several transformations. In this context, the Mekteb-i Fünûn-ı Harbiyye-i Şâhâne (Turkish Military Academy) was established in 1834 in İstanbul to prov...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Purpose Workplace social courage is a courageous behavior that can damage the actor's social relationships, social image and accrue face-loss costs. Sometimes, it is difficult to differentiate courageous behavior from incivility that predicts higher levels of psychological distress. While workplace social courage is widely discussed in the manageme...
Article
Full-text available
Purpose-A traditional view of an ideal workplace is an organization with a justice climate and a supportive atmosphere. Over the past years, justice and support practices in the workplace have received significant scholarly, practical, and even political attention. Unfortunately, theoretical underpinnings and literature associated with these themes...
Article
Full-text available
Studies on the relationship between work-life balance and life satisfaction continue to increase in the relevant literature. In today’s world where double career family structures are gradually increasing, the importance of work-life balance and how this balance affects the life satisfaction of individuals and the factors that play a role in this e...
Chapter
Full-text available
The purpose of this chapter is to draw attention to the importance of courage in the management process, especially the role of courage which makes personal vision and values real, and to be sensitive about how it can emerge in this process. Courage has a complex nature. Its complex nature makes courage sensitive to misunderstandings and uses. Inve...
Conference Paper
Full-text available
Son yıllarda büyük verinin çalışanların, bir başka ifadeyle beşeri sermayenin geliştirilmesine katkı sağlaması, özellikle veriye dayanan bir yaklaşımla stratejik kararların alınması ve organizasyonların rekabet üstünlüğünü devam ettirebilmesi hususları, büyük veri ve büyük veri yönetişimini oldukça popüler hale getirmiştir. Gerçekten de büyük verin...
Article
Full-text available
Organizational and management researches have been conducted for many years in the shadow of positivism and postmodernist debates. The acceptance of such research as a social science basically depends on its proof of its scientific legitimacy. It is seen that positivism’s plain sense of causality and its stance against meta-physics and postmodernis...
Article
Full-text available
Amaç – Bu çalışmada küreselleşme, bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin bir etkisi olarak Türkiye’de inovatif girişimciliğe esas yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Çalışma Mersin’de 6 farklı sektörde faaliyet gösteren 59 küçük ve orta ölçekli işletmede yapılmıştı...
Article
Collaboration for innovation and innovative performance have been documented as critical competitive advantage tools for firms in emerging markets. Drawing on the “transactive memory” theory, this paper proposes that organizational learning (OL) and inter-organizational communication (IOC) can positively impact innovative performance through the me...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, arabulucuk yetkinliğinin belirlenebilmesine yönelik bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla, ilk olarak 30 avukatın katılımıyla oluşturulan deneysel odak grup çalışması ile bir arabulucunun sahip olması gereken yetkinlikler maddeler halinde belirlenmiştir. Hazırlanan maddeler uzman görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenmiş 17 maddel...
Article
Full-text available
The psychological capital subject is an important area in the field of organizational behavior in which crucial works have been carried out recently. The psychological capital subject analyzed with hope, optimism, endurance, and self-efficacy dimensions in literature has been analyzed with the same dimensions in this study too. The aim of the study...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı demografik değişkenlerin çalışanların duygusal emek kullanım düzeylerine olan etkisi belirlenmeye çalışmaktır. Bu amaçla Gaziantep, Adana ve Osmaniye illerindeki dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan 549 kişiden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Verilerin analizi neticesinde yaş, cinsiyet, işletmedeki pozisyon, toplam çalışm...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to analyze conceptually the efforts to establish social capital via social networks. The aim of these efforts is to establish and develop relations that will help to gain legitimation, to access, and to share of rare resources, knowledge and, technological innovations, and hence to minimize the transaction costs. The in...
Article
Full-text available
Purpose Workplace relationship has widely been recognized as an important factor to shaping employees’ workplace experience. Workplace incivility, a low-intensity form of deviant behavior, is deemed to have an adverse effect on both businesses and their employees. However, the role of individuals’ positive psychology in buffering the adverse effect...
Article
Full-text available
z Bu çalışmada, iş arkadaşlarından ve yönetimden duyulan tatminin normatif bağlılığa etkisinde kişilik özelliklerinden uyumlu kişilik özelliğinin aracılık etkisi araştırılmıştır. 228 özel hastane sağlık çalışan-larından anket yöntemi kullanılarak toplanan verinin nicel analizi sonucunda, iş arkadaşlarından tat-min ile normatif bağlılık arasında poz...
Article
Full-text available
Psychological capital has recently been a highly discussed variable in business literature. The number of studies that has examined the effects of psychological capital on the organizational outcome variables has been increased in the native and international literature. In this study, the effect of psychological capital on job satisfaction, organi...
Article
Full-text available
By this study the perceived organizational support, the perception of organizational justice, and the self-evaluation are expected as the antecedents of psychological capital. In this context, the effects of the employees’ organizational support, organizational justice perception, and the self-evaluations on their psychological capital are question...
Article
Full-text available
The fact that the products and services are consumed at the moment when they are produced in tourism enterprises causes interaction between employees and customers. In this interaction, reflecting positive or negative feelings of the employees through their behaviors towards the customers causes customers to get a certain impression about the emplo...
Article
Full-text available
Mevcut çalışmada, 240 üniversite son sınıf öğrenciden oluşan bir örneklemde, 10 personel seçim yöntemine yönelik adalet tepkileri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, personel seçim yöntemleri arasında en olumlu değerlendirilen yöntemler; özgeçmişler, iş-örnek testleri, dürüstlük testleri ve yazılı yetenek testleridir. Diğer yandan, kişisel b...
Article
Full-text available
Yaşam Tatmini Ölçeği öznel iyi oluşun ölçülmesinde kullanılan en yaygın ölçeklerden biridir. Ancak, ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmasına ve geçerlilik/güvenilirliğine yönelik çalışmalar nispeten yetersizdir. Bu çalışmada, Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J. ve Griffin, S. (1985) tarafından geliştirilen ve oldukça kısa olan (beş madde) Yaşam Tatmini Ö...
Preprint
Full-text available
Lider Üye Etkileşimi ölçeğinde yer alan sorular geçerlik ve güvenilirlik analizleri ile birlikte paylaşılmıştır.
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine the effect of transformational and conditional-rewarding leadership on the organizational silence perceptions of workers and the moderating role of satisfaction in this relation. Validity of the scales was proved with Confirmatory Factor Analysis (CFA) performed with Structural Equation Modelling (SEM). Rel...
Article
Full-text available
Örgütsel Vatandaşlık Davranışını (ÖVD) etkileyen önemli değişkenlerden biri olarak kabul edilen iş tatmininin, ÖVD’yi hangi alt boyutlarıyla ne şekilde etkilediği, karşımıza bir problem olarak çıkmaktadır. Ancak, konu ile ilgili olarak yapılan araştırmaların çoğunda iş tatmininin alt boyutları ile değil bir bütün olarak ÖVD üzerindeki etkisi incele...
Article
Full-text available
Time, as a physical, psychological, and social phenomenon today, deserves, beyond doubt, much more than current researches. When we consider current studies, it is seen that likening, which is accepted between money and time, is still effective in the studies related to time which have been conducted. Within this context, although time, as a multil...
Article
Full-text available
Behaviors of employees constitute focal point of a number of scientific studies conducted about organization behavior and the thought that such behaviors are affected from the satisfactions of employees that they get from their jobs and that they feel from their lives comes to the fore. Because of this, “Job and life satisfaction” come up as two is...
Article
Full-text available
It is assumed that the employees who manage to integrate with their organizations receive the required support and protect the reputation of their company by believing that this support could be maintained. In this study it is aimed to determine the effect of organizational trust and organizational support on organizational identification and wheth...
Article
Full-text available
The aim of this study is to explore the effects of organizational psychological capital on the main organizational result variables such as job satisfaction, organizational commitment, and ability coping with stress. Data were collected from 298 employees of a governmental organization and connected institutions in Ankara and Malatya/Turkey. The su...
Article
Full-text available
Performance appraisal has a vital importance both for employees’ motivation and organizations’ effectiveness. However, unless using a true and equitable performance appraisal method, which is debugged from appraisal errors, an effective performance appraisal can not be attained. The aim of this study is to evaluate the performance appraisal methods...
Article
Full-text available
The aim of this study is to determine the perceptions on “strategy” of the executives in the public institutions, as well as to define the strategic decision making competencies of them through a case study method. To this end, 168 executives were asked to indicate a critical incident about the behaviors - antecedent of succesful strategic decision...
Article
Full-text available
The appraisal system, which is one of the functions of Human Resources Management, usually focuses on performance dimension, thus overlooking its potential dimension. For this reason, as far as can be ascertained, there is no study in national literature that has investigated the relationship between the performance and potentials of different mana...
Article
Full-text available
zet: Đnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonlarından biri olan " değerlendirme siste-mi " nde genellikle performans boyutuna odaklanılarak potansiyel boyut ihmal edilmek-tedir. Bu nedenle, yerli yazında farklı yönetici kademelerinin performans ve potansiyel-leri arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışma, tespit edilebildiği kadarıyla henüz mevcut de...
Article
Full-text available
ÖZET: Liderlik ve iletişim yazını incelendiğinde, 1990'lı yıllara kadar, liderin kullandığı dil ve bu dilin içeriğine ait söz edimlerinin, bireysel ve örgütsel çıktılar üzerinde nasıl bir etki yarattığına ilişkin yeterli sayıda araştırma bulunmadığı gözlenmektedir. Sullivan (1988) tarafından geliştirilen Motivasyonel Dil Teorisi'nin yazındaki bu ek...
Article
Full-text available
This study makes a comparative analysis of employee responses to different management strategies in an organizational context featuring collectivism. The study was conducted at 18 branches of two public banks in Turkey. Interactions between the branch-managers and their subordinates were grouped under two categories: " Justice Scenario " and " Disc...
Article
Full-text available
Türkiye'deki iki ayrı kamu bankasının 18 şubesinde gerçekleştirilen araştırma ile toplulukçu özelliğe sahip örgüt ortamında, yöneticiler tarafından izlenen farklı stratejiilere astlar tarafından verilen tepkiler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çerçevede, tüm çalışanlara eşit mesafede olmaya gayret gösteren şube müdürlerinin, astlarıyla ola...
Article
Full-text available
The strategic importance of human resources (HR) and their contribution to the organizational performance are receiving increasing recognition worldwide. In this study, we examined strategic human resource management (SHRM) and HR practices in Turkey to assess the impact of these practices on financial/market performance, operational performance, j...
Article
Full-text available
Lider Uye Etkilesimi (LUE), kavram olarak ilk ortaya atildigi 1970’li yillardan bugune yogun bir sekilde arastirilmasina karsin, bu calismalarda kullanilan olceklerin gerekli psikometrik sartlari saglamadigi ve belirli bir kuramsal temele dayanmadigi ileri surulmustur (Vecchio ve Gobdel, 1984). Yazindaki bu eksiklik ve karmasanin, Dienesch ve Liden...
Article
Full-text available
The aim of this study is to explore the effects of leadership on organizational commitment in general and to question the role played by transactional and transformational leadership in improving organizational commitment of branch employees. The study is designed to develop and test a structural equation model of the relationship between transacti...
Article
Full-text available
This study involves the adaptation of the Organizational Justice Scale developed by Niehoff and Moorman (1993) to Turkey, and the findings of the reliability, and validity tests. The survey was conducted with a sample of 254 employees working in various departments of a public organization in Erzurum, Turkey. The results of the reliability and vali...
Article
Full-text available
Although performance appraisal is one of the most important functions of human resources management, it can not be said that the organizations have obtained the full benefit from performance appraisal system as they expected. Lack of enough investigation about employees’ perception toward the effectiveness of the performance appraisal system can be...
Conference Paper
Full-text available
Yüksek öğretim kurumlarının büyük bir kısmının temel amacı, öğreticilerine yüksek kaliteli eğitim sunmak ve onları en iyi şekilde yetiştirmektir. Bunun için kütüphane, dershane, laboratuar, sosyal tesisler ve eğitim yardımcı malzemeleri için büyük miktarlarda kaynak harcatın. Tüm bu sayılanlar, kurumun sunduğu eğitimin etkinliği üzerinde önemli rol...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Although face-to-face training is essentially indispensable, the inevitable, necessities of the pandemic have made online education compulsory. The purpose of this study is to examine the impact of technostress on online teaching exhaustion and teaching staff productivity of faculty members.