• Home
  • İbrahim Karahanci
İbrahim Karahanci

İbrahim Karahanci
Bursa Uludag University

Doctor of Linguistics

About

10
Publications
8,076
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
14
Citations
Citations since 2016
5 Research Items
12 Citations
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
Introduction

Publications

Publications (10)
Article
Full-text available
Zaman, durum, tarz, nitelik vb. anlamsal özelliklerde derecelendirme yapmak, dil birimlerinin birbirlerine göre üstünlük, denklik gibi ayrımlarını gösterebilmek için Türkçede ardıl dil birimlerinden de yararlanılabilir. Dizgenin işletilmesinde neredeyse sınırsız denebilecek yetkilerle donatılan ardıl dil birimleri, kimi yeni kavramlara karşılık yap...
Article
Full-text available
Dil biliminin sistemli inceleme düzlem ve yöntemleri, akademik üslup bilgisi araştırmalarında beklenen nesnelliğe uygun zemin oluşturmaktadır. Birtakım sıklık, dağılım ve birleşimler sonucunda belirginleşen üslup, özellikle sözcük ve cümle düzeyinde kendini göstermektedir. Bu dil birimleri, dilin mevcut olanakları içinde tercihe açıklık ve seçmeli...
Article
Full-text available
Bilimsel bir araştırma için vazgeçilmez olan nesnellik, akademik üslup çalışmalarını yakından ilgilendirmektedir. Dil bilimi, sistemli inceleme düzlem ve yöntemleriyle bu nesnelliği oluşturabilir. Belirli sıklık, dağılım ve birleşimler sonucunda oluşan üslup, özellikle sözcük ve cümle düzeyinde belirginleşmektedir. Bu dil birimleri, dilin mevcut ol...
Article
Full-text available
Attempts to define the concept of style perform in relation to language and language usage. Results that will present language research-based style studies that will be realized in order to find solution to debates of style, is the subject of literary criticism or the linguistics, yet no consensus on. In order to give a new dimension to area, can b...
Conference Paper
Full-text available
Bu bildiride Grek harfleriyle Türkçe olarak 1909’da Atina’da yazılmış Hekaye-i Şah İsmail ve Gülüzar Hanum adlı eserde geçen halk söyleyişleri ele alınmıştır. Yazıldığı dönem, hitap ettiği kitle ve içeriği açısından önemi büyük olan eser, genel olarak klasik Osmanlı Türkçesi yazım geleneğinin etkisi altında bulunsa da halk ağzına ait ögeler bakımın...
Article
Full-text available
Dil çalışmalarının belirli bir düzeye erişmesinde metin incelemelerinin yeri önemlidir. Cümle üstü birimleri merkezine alan metin dil bilimi, şu ölçütler çerçevesinde çalışmalarını yürütür: bağdaşıklık, tutarlılık, niyetlilik (amaçlılık), metin içi ilişki (metinler arasılık), bilgi vericilik (bilgilendiricilik), benimsenirlik (ikna edicilik, kabul...
Article
Full-text available
In the process of scientific studies bibliography screening is important. Scientific value, consider the historical consistency of work in a manner that is hidden in the depths of the bibliography prepared. Bibliography of studies revealed that the depth that contains data and the results accurate and comprehensive approach to the topics discussed...
Conference Paper
Full-text available
Tarihsel süreçte Anadolu’ya ne zaman geldikleri, hangi topraklarda ne kadar süre yaşadıkları ve etnik kökenleri üzerine pek çok görüş bulunan fakat Anadolulu Hıristiyan Ortodoks olmalarıyla birlikte Türkçe yazıp konuştukları kesin olarak bilinen Karamanlılar üzerine yapılan araştırmalar ne yazık ki istenen seviyeye henüz ulaşamamıştır. Tarih, sosyo...
Conference Paper
Full-text available
Bu bildiride, birtakım Türkçe sözlüklerde ortak kavram alanı oluşturan sözlükbirimlerin (madde başlarının) tanımlanmasına anlambilimsel bir bakış yapılacaktır. Sözlükler hazırlanırken, sözlük hazırlayıcılarının sözlükbirimlerin tanımlanması konusunda kullandıkları yöntem ve ölçütler oldukça önemlidir. Dilbilim çevrelerince kabul edilmiş herhangi bi...

Network

Cited By