Huub Schepers

Huub Schepers
Wageningen University & Research | WUR · Wageningen Plant Research

About

322
Publications
12,929
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
746
Citations

Publications

Publications (322)
Article
Full-text available
Phytophthora infestans is the causal organism of potato late blight, the most important disease in potato, the second most important arable crop in Europe. The P. infestans population in Europe is well known for its sudden changes in composition. Currently it is composed of a wide variety of genotypes, some of which are dominant clonal lines while...
Article
Full-text available
Since 2013 the Netherlands Ministries of Economic and Foreign Affairs has been involved in private companies in research and development (R&D) in developing countries. This in a policy going “from aid to trade”. Especially in upcoming markets, R&D is carried out through Public Private Partnerships. Such partnerships not only include R&D organizatio...
Article
Aarfusarium leidt tot kwaliteitsverlies in graangewassen. Aarfusarium in granen wordt veroorzaakt door verschillende ziekteverwekkers van het geslacht Fusarium: De belangrijkste veroorzaker van aarfusarium is F. graminearum. De schimmel infecteert de aar tijdens de bloeiperiode, onder vochtige omstandigheden. Is het tijdens de bloei droog dan is er...
Chapter
The climatic conditions in Northern and Western (NW) Europe, which are very suitable for the cultivation of potatoes, are also very favourable for a range of diseases of which late blight, caused by Phytophthora infestans, is by far the most important with the potential to cause total crop loss. It is controlled by foliar fungicides, with up to 15–...
Article
Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor de aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthtora infestans. Het uitgangspunt voor de Phytophthora-bestrijdingsstrategie is het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, indien noodzakelijk aangevuld met curatieve maatregelen. Dit geeft, over het hele seizoen bekeken, de meest...
Article
Het in kaart brengen van “witte vlekken” in de kennis omtrent Septoria in selderij en peterselie en aangeven op welke (teelt-)maatregelen het onderzoek moet worden gericht. (Teelt-)maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn rassenkeuze, gezond uitgangsmateriaal (zaad, planten, potgrond), bemesting, plantafstanden, plantversterkers, grondbede...
Article
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de effectiviteit van beide referenties tegen Alternaria tegen viel. In hoeverre dit te maken heeft met resistentieontwikkeling binnen de Alternaria populatie is niet duidelijk. In elk geval is het wenselijk om bij de Alternaria bestrijding gebruik te maken van fungiciden met verschillende werkingsmechanismen. M...
Article
Er wordt aangenomen dat normoverschrijdingen in het oppervlaktewater kunnen ontstaan door oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. In een studie naar emissie van gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van de Lage en Hoge Raam werden overschrijdingen van de MTR waargenomen van een aantal herbiciden in het oppervlaktewater. Uit bestud...
Article
Field experiments were carried out in Denmark, United Kingdom and the Netherlands in 2009, 2010 and 2011. Thus nine experiments were carried out to compare the effectiveness against tuber blight by measuring the protection of leaves and tubers against infection by late blight caused by application of a fungicide in a standard 7-day spray schedule....
Technical Report
Full-text available
Dankzij wetgeving voor gewasbescherming is de waterkwaliteit vooruit gegaan, al zijn de beleidsdoelen voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en voor de drinkwaterwinning niet bereikt. Ook bevat het oppervlaktewater op de helft van de meetlocaties nog te veel gewasbeschermingsmiddel. Wel zijn de beleidsdoelen voor voedselveiligheid e...
Article
In 2010 werd Nederland geconfronteerd met een nieuwe phytophthorastam, Green 33. Het gevonden isolaat bleek minder goed bestreden te worden door het veelgebruikte phytophthoramiddel. PPO en PRI doen nu naarstig onderzoek naar het gedrag van deze stam.
Article
De doelstelling van het rapportage-project was: - Op basis van bestaande kennis uit binnen- en buitenland (metingen, modelstudies) inzichtelijk maken in hoeverre oppervlakkige afspoeling van (vrijwel) vlakke percelen verantwoordelijk kan zijn voor (piek) belasting van oppervlaktewater; - Inzichtelijk maken in hoeverre een vergelijking met andere em...
Article
Nederland staat bekend als aardappelland, maar qua volumes vindt de meeste productie plaats in China en India. Nederlands pootgoed en Nederlandse kennis over veredeling, teelt, bewaring en verwerking zou de aardappelsector in India en Indonesië en bijvoorbeeld Chili flink vooruit kunnen helpen. Dat wijst Wagenings onderzoek uit in het kader van int...
Article
De schimmelziekte Phytophthora infestans is de grootste bedreiging bij de teelt van biologische aardappelen in Nederland. Er zijn geen chemische middelen in Nederland toegelaten om deze ziekte te bestrijden. PK2 (=kaliumfosfiet) zou een stof kunnen zijn om het aardappelgewas te beschermen tegen Phytophthora infestans. Het is een stof die in de natu...
Article
Telers van zetmeelaardappelen kunnen zeker 100 euro per hectare besparen op de phytophthorabestrijding als ze een waarschuwingssysteem gebruiken. De kostenbesparing gaat niet ten koste van de bescherming van het gewas tegen de ziekte
Article
In veel gewassen is het voorkomen of bestrijden van een aantasting door de bodemgebonden schimmelziekte Sclerotinia een toenemend probleem. Door DLV Plant en PPO AGV Lelystad is een deskstudie uitgevoerd in opdracht van de Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw om de problematiek verder in beeld te brengen en kennis omtrent oplossingsrichtingen te i...
Article
Zwarte vlekken in peen kan bij zowel gangbare als biologisch geteelde peen grote schade veroorzaken (BioKennis bericht, 2007). Een complex van omstandigheden waaronder de aanwezigheid van diverse schimmels in de grond, de groeiomstandigheden van het gewas, de oogstomstandigheden en de bewaarcondities spelen bij het optreden een rol. Een inventarisa...
Chapter
Matching spray volume to crop canopy sizes and shapes can reduce the use of plant protection products , thus reducing operational costs and environmental pollution. Developments on crop adapted spraying for fungal control are highlighted in arable crop spraying. A plant-specific variable volume precision sprayer, guided by foliage shape and volume...
Article
Tot eind juli 2010 waren er, dankzij het aanhoudende zomerse weer, maar een paar infectiekansen voor Phytophthora. Daarna waren er, afhankelijk van de regio, meerdere kritieke perioden. Tot eind juli kon het aantal Phytophthora-bespuitingen beperkt blijven en de dosering kon vaak verlaagd worden zonder nadelige gevolgen. Hiermee kon flink op middel...
Article
Full-text available
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat bij de bescherming van het aardappelloof de dosering van het preventieve contactmiddel Shirlan kan worden aangepast aan de resistentie van het aardappelras. Om de effectiviteit van meerdere fungiciden in verlaagde doseringen te testen, startte in 2007 een driejarig onderzoeksproject op 2 locaties. Door onverw...
Article
Full-text available
Aarfusarium in wintertarwe kan de kwaliteit sterk negatief beïnvloeden door de productie van mycotoxinen (DON). De bestrijding kan alleen geïntegreerd worden aangepakt met rassenkeuze, teeltmaatregelen, fungiciden en bewaaromstandigheden. Concrete aanknopingspunten uit buitenlands onderzoek zijn van 2000-2003 getoetst op hun praktische bruikbaarhei...
Article
Telers van peen hebben regelmatig te maken met zwarte vlekken op de penen. De peen gaat blank, onbeschadigd de bewaring in, maar bij het uitschuren zijn er kleine zwarte vlekjes te zien. Deze kunnen door vijf schimmels veroorzaakt worden. Om de kans op zwarte plekken zo klein mogelijk te houden geven Thieu Verdonschot (voorzitter van de commissie Z...
Article
In 2007 trad er voor het eerst in Nederland een Helminthosporium-bladvlekkenaantasting van betekenis op in maïs. Het betrof voornamelijk Helminthosporium turcicum, maar ook H. carbonum werd gevonden. In opdracht van het Productschap Zuivel is afgelopen jaar (2009) in een oriënterende pottenproef onderzocht of zieke gewasresten van maïs een volgend...
Article
Vroeger kwam Alternaria in Nederland op beperkte schaal voor, tegenwoordig komt Alternaria algemeen voor en kan het in sommige rassen en jaren flink schade veroorzaken. In dit artikel wordt daarom ingegaan op verschillende aspecten van Alternaria in aardappel: symptomen, factoren die aantasting beïnvloeden en beheersing en bestrijding van deze ziek...
Article
In het jaar 2001 werden twee veldproeven uitgevoerd waarin fungiciden werden beproefd tegen Alternaria dauci in peen. De proefvelden werden op het PPO-AGV in Lelystad en in Meterik aangelegd. Het doel van het project was na te gaan of fungiciden die toegelaten zijn in andere gewassen of nog niet in Nederland zijn toegelaten, werkzaam zijn tegen Alt...
Article
Voor de bestrijding van valse meeldauw in ui is de inzet van fungiciden vooralsnog onontbeerlijk. Om de emissie naar het milieu en de kosten zoveel mogelijk te beperken is in een veldproef in zaaiui onderzocht of door toevoeging van hulpstoffen aan fungiciden de effectiviteit tegen schimmelziektes wordt verhoogd en de dosering van de fungiciden daa...
Article
Jaarverslag 2009 van de KNPV Werkgroep Graanziekten. De excursie naar Rothamsted Research in Harpenden (UK) op 28 mei 2009 wordt beschreven.
Article
Full-text available
Partners from the EuroBlight network, with support from ENDURE, created a freely available platform that allows testing and comparing weather-based late blight models (www.euroblight.net). The platform contains extensive weather data: hourly data from many European Union countries, both north and south, between 2006 and 2009. It also contains seven...
Article
Full-text available
Phytophthora infestans is the most devastating disease in potato cultivation. Chemical control is necessary to ensure a healthy crop. At the same time Dutch governmental policy asks for a reduction of the environmental impact of potato late blight control by 75% in 2012 as compared to 1996-1998. The aim of the experiments was to compare Decision Su...
Article
Er zijn 2 pottenproeven uitgevoerd, waarbij in de ene proef de curatieve werking en in de andere proef de eradicatieve (stop) werking van fungiciden of fungicidencombinaties werd onderzocht.
Article
Bij diverse onderzoeken is gebleken dat bij de bescherming van het loof de dosering van het preventieve contactmiddel Shirlan kan worden aangepast aan de resistentie van het ras. Om de effectiviteit van meerdere fungiciden in verlaagde doseringen te testen startte in 2007 een 3 jarig onderzoeksproject. In 2007 en 2008 zijn voor de belangrijkste mid...
Article
Binnen het Parapluplan Phytophthora (gefinancierd door LNV) voert PPO-AGV meerjarig onderzoek uit naar bestrijdingsstrategieën tegen Phytophthora in aardappelen. Op vijf locaties worden strategieën getest die Phytophthora effectief bestrijden, het milieu minimaal belasten én economisch aantrekkelijk zijn. In dit artikel wordt de stand van zaken beg...
Article
Matching spray volume to crop canopy sizes and shapes can reduce the use of plant protection products, thus reducing operational costs and environmental pollution. Developments on crop adapted spraying for fungal control are highlighted in arable crop spraying. A plant-specific variable volume precision sprayer, guided by foliage shape and volume (...
Article
Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor phytophthora-aantasting in de teelt van zetmeel-, poot- en consumptieaardappelen
Article
Bladvlekkenziekte in maïs veroorzaakt door de schimmel Helminthosporium spp., kwam tot voor kort nauwelijks voor in Nederland. In meer zuidelijke Europese landen, zoals Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk heerst de ziekte al langer. Schade in snijmaïs kan door massale aantasting aanzienlijk zijn wat tot uiting komt in lagere opbrengsten en lage...
Article
Full-text available
De P. infestans-populatie wordt steeds agressiever, de cyclus wordt korter en er kan een snellere uitbreiding van de epidemie optreden als niet wordt ingegrepen. Bestrijding van Phytophthora in de teelt van aardappelen vraagt daardoor steeds meer aandacht. Het ontwikkelen van strategieën die zowel rekening houden met doseringsverlaging, rasresisten...
Article
Zwarte vlekken op peen leidt tot een ernstige vermindering en soms afkeuring van de peen. De veroorzakende schimmels bevinden zich in de grond en kunnen zich vestigen in de opperhuid van de peen. Bij de oogst liften de schimmels mee de bewaring in, met de aanhangende grond. Tijdens de bewaring worden na verloop van tijd de zwarte vlekken op de peen...
Data
Full-text available
Growing cultivars with good resistance to major diseases in winter wheat is a major factor for reducing disease problems in the crop. The benefits of growing resistant cultivars are significant and are very important in reducing the dependence on fungicides in an integrated pest manage-ment (IPM) strategy. In a specific season the number of fungici...
Article
Fungicide inputs in cereals have to be reduced, in order to sustain gross margins and reduce environmental side effects. This can be achieved by using fungicide programmes in which doses and timing of fungicides are influenced by detailed knowledge on inherent properties of the fungicides, cultivar resistance and epidemic development of diseases in...
Article
Full-text available
Phytophthora infestans, the causal agent of late blight, is a major threat to potato production in northwestern Europe. Before 1980, the worldwide population of P. infestans outside Mexico appeared to be asexual and to consist of a single clonal lineage of A1 mating type characterized by a single genotype. It is widely believed that new strains mig...
Article
In dit onderzoek zijn 12 snijmaïskuilen uit de praktijk met Helminthosporium geselecteerd. De kuilen zijn onderzocht op verschillende voederwaarde- en conserveringsparameters. De invloed van 3 verschillende voorjaarsgrondbewerkingen (ploegen, spitten en cultiveren) op de mate van aantasting door Helminthosporium in maïs is onderzocht. Het onderzoek...
Article
Zwarte vlekken in peen kan zowel bij gangbare als biologisch geteelde peen grote schade veroorzaken. In opdracht van het Productschap Tuinbouw is een analyse uitgevoerd op de teelt- en ziekte gegevens van peen, die in het jaar 2006 op praktijkschaal zijn geteeld. Agrifirm heeft een lijst van teeltgegevens van peenpartijen van hun klanten verzameld...
Article
Nog even en dan kleuren de strak getrokken aardappelruggen weer groen. Tijd om de laatste ontwikkelingen op het gebied van phytophthorabestrijding, en de nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, op een rijtje te zetten. Al is de essentie van de boodschap van phytophthora-onderzoeker Huub Schepers niet anders dan anders: preventie, preventie, preventie.
Article
Aardappelsymposium legt toekomstige uitdagingen bloot
Article
Full-text available
Recentelijk zijn enkele doorbraken gerealiseerd op het gebied van biomassa-afhankelijk doseren in open teelten. Het gaat hierbij om plaatsspecifieke dosering van bepaalde herbiciden en fungiciden op basis van de hoeveelheid bovengrondse biomassa onder de spuitdoppen. Om dit effectief te maken, zijn toegesneden sensoren, beslisregels en spuitapparat...
Article
In Europe an aggressive genetically diverse population of potato late blight is present which regularly causes problems in all potato growing regions. It is therefore of the utmost importance that blight is managed in an integrated way by combining a range of measures. Hygiene measures can keep the number of primary sources of inoculum low. In a nu...
Article
Full-text available
Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen...