Hüseyin Çalışkan

Hüseyin Çalışkan
Sakarya University · Department of Social Studies Education

PhD

About

99
Publications
62,694
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
704
Citations
Citations since 2016
44 Research Items
573 Citations
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100

Publications

Publications (99)
Article
Full-text available
The present study was carried out to examine the impact of the outdoor activity-based values education program on the effective citizenship values of sixth-grade secondary school students. In addition, the implementation process for the outdoor activity-based values education program was examined within the context of student, teacher, and paren...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to examine the opinions of parents about the value education studies and the effectiveness of “my money is my moneybox” which is carried out in order to gain the value of thriftiness. The activity was carried out with 30 students studying in the fifth grade. The study group consists of 7 male and 14 female parents and 16...
Article
Full-text available
This study aims to examine parents’ views on values education especially applied task-oriented values education (TOVE). Prepared for this purpose, TOVE was conducted with thirty fifth-grade students. TOVE, consists of seven months of training. In this process, students have grown flowers. In addition, 7 sessions were held to work with students and...
Article
Full-text available
Bu çalışma, velilerin değerler eğitimi ve uygulanan görev odaklı değerler eğitimi (GODE) çalışmalarına yönelik görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan GODE, beşinci sınıfta öğrenim gören otuz öğrenciyle yürütülmüştür. GODE, yedi aylık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Bu süreçte öğrenciler çiçek yetiştirmişlerdir. A...
Article
Full-text available
In this study, it was aimed to determine the views of the parents of the students who participated to “Youth with Values, a Responsible Society and a Clean Environment” named project supported by TÜBİTAK 4004 Nature Education and Science Schools regarding the values education program in the context of nature education. The research was carried out...
Article
Full-text available
The aim of this research is to evaluate the effect of the project titled “Youth with Values, a Responsible Society and a Clean Environment” conducted with secondary school students. The study group of the research consists of 9 inclusive students (3 girls, 6 boys) and 9 students with a high academic success (4 girls, 5 boys) making up a total of 18...
Article
Full-text available
In this study, it was aimed to determine the views of the parents of the students who participated to “Youth with Values, a Responsible Society and a Clean Environment” named project supported by TÜBİTAK 4004 Nature Education and Science Schools regarding the values education program in the context of nature education. The research was carried...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerin hoşgörü eğilim düzeylerinin belirlenebilmesine ilişkin “Hoşgörü Eğilimi Ölçeği-Yetişkin Formu” geliştirmektir. Öncelikle madde havuzunda yer alan 30 maddeye ilişkin beşli Likert tarzında bir ön form yapılandırılmıştır. Araştırmada üç farklı çalışma grubu kullanılan araştırmanın birinci çalışma grubunu ölçeği...
Article
Full-text available
Öz: Araştırmada, ortaokul öğrencilerinin etkin vatandaşlık değerlerinin düzeylerini belirlemek için alt ölçekleriyle birlikte etkin vatandaşlık değerleri ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle, 145 maddenin yer aldığı bir madde havuzu oluşturulmuştur. AFA için 829, DFA için 1223 ve test tekrar test için 92 olmak üzere toplam 2.144 ortaok...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the effect of elective law and justice course on the being-fair and responsibility value levels of seventh grade students in secondary schools. In the research, the pretest-posttest control group design, which is one of the quasi-experimental designs, was used in the context of quantitative research methods. The...
Article
This study was designed to investigate to association between motivational action conflict frequency and value orientation as well as sociodemographic correlates of value orientation among Turkish high school students. Participants consisted of 846 students in different high schools from Marmara region of Turkey and completed Motivational Action Co...
Article
Full-text available
This study aims to analyze the pedagogic content knowledge of social studies teachers and teacher candidates, regarding sixth grade the learning area of "Culture and Heritage". In line with this purpose, the study group consists of four social studies teachers who work in Sakarya in 2017-2018 educational year and four social studies teacher candida...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine the levels of basic democratic values of secondary school students and to reveal whether students' basic democratic values differ according to the cultural environment, class levels and gender they grew up with. The research was carried out in the descriptive survey model and the snowball sample selection t...
Article
Full-text available
The objective of this study was to examine the level and number of questions that social studies teachers ask during the lessons they teach. Case study which is one of the qualitative research methods was used on the study group consisting of a total of five social studies teachers at the city of Sakarya during the 2013-2014 school year four of who...
Article
Full-text available
Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruları soru türlerine ve kapsam geçerliğine göre incelemektir. Araştırma, nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu Sakarya ili Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Hendek ve Ferizli ilçelerindeki 30 ortaoku...
Article
Full-text available
zet Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruları soru türlerine ve kapsam geçerliğine göre incelemektir. Araştırma, nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu Sakarya ili Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Hendek ve Ferizli ilçelerindeki 30 ort...
Article
Full-text available
This study was carried out with two goals: The first is to demonstrate the predictive progress of value of tolerance by the value of responsibility. The second is to examine the levels of tolerance and responsibility valueof the seventh and eighth grade students in secondary schools who are growing up in families in different cultural structures ac...
Article
Full-text available
Araştırmada ergenlerin tarihsel empati düzeylerinin ortaya çıkarılabilmesi için “Tarihsel Empati Ölçeği”nin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada öncelikle, tarihsel empati becerisini ölçmeye yönelik maddeler hazırlamak için alan yazını taranarak gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda 37 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşt...
Article
Full-text available
The aim of this study was to design educational activities to teach the values of respect, responsibility and freedom values of the 7th grade social studies course under the heading Individual and Society through educational games and to implement these activities and to reveal the efficiency of these educational game activities in teaching-learnin...
Article
Full-text available
Bu çalışma sosyal bilgiler öğretmenlerinin zümre öğretmenler kurulu (ZÖK) toplantılarına ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında pilot uygulaması yapılan e-müfredata ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Yapılan araştırmaya 17’si erkek, 8’i kadın olmak üzere toplam 25 sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Katılımcıların zümre öğretmenler kuru...
Article
Full-text available
The aim of this study is to analyze the social studies teachers’ exam questions in terms of revised bloom taxonomy. The study is designed as a qualitative research and it is carried out using the descriptive survey model. The study group consisted of 32 social studies teachers working in Sakarya province. In the study, “The Cognitive Process Dimens...
Article
Full-text available
Academic Year. The study is a qualitative research in descriptive screening model. Social studies teacher candidates who participated in this study were asked to complete the sentence of "empathy is like …………. because……………." The data were analyzed by descriptive analysis method. Each participant generating metaphors is identified by the codes. In t...
Article
Full-text available
Araştırmada, ergenlerin (11-16 yaş) iyimserlik ve kötümserlik düzeylerini belirlemek üzere bir İyimserlik-Kötümserlik Ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle, iyimserlik ile ilgili alan yazın taranarak 32 maddenin yer aldığı bir madde havuzu oluşturulmuştur. 30 öğrenci ile yapılan ön uygulamadan sonra gerekli düzenlemeler yapılarak beşli Lik...
Article
Full-text available
This study is aimed at showing how learning styles and strategies of elementary and middle school students taking a Social Studies course are explained, along with their attitudes towards the course, and their achievement during the course. The study group consisted of 320 students (172 female and 148 male) attending elementary and middle schools i...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi ders işleme süreçlerindeki soru sorma tekniklerini incelemek ve örneklerle betimleyerek yorumlamak amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları Sakarya ili sınırları içinde görev yapmakt...
Book
Full-text available
Değerler eğitimi, açık ya da örtük olarak her zaman eğitimin içerisinde var olmuştur. Özellikle son yıllarda değerlerin yitimi ya da eriyişi üzerine söylemler değerler eğitimini daha da önemli hale getirmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak değerler eğitimi tüm öğretim programlarında yer almaya başlamış, değerler eğitimi ve onun nasıl yapılacağına d...
Article
Full-text available
The research was conducted to examine the opinions of social studies teacher on values education and values in the 2005 and 2017 social studies curriculum. Participants of the survey were interviewed face-to-face with 15 of them, and 30 were contacted via internet. With these two methods, a total of 45 social studies teachers were reached. In this...
Article
Full-text available
Araştırma, 2005 ile 2017 sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerler ve değerler eğitimine ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 15’i ile yüz yüze, 30’u ile internet üzerinden görüşülen toplam 45 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada...
Conference Paper
Full-text available
ABSTRACT This research was carried out within two frameworks. First, the levels of tolerance and accountability of the seventh and eighth graders of secondary school were determined and tolerance and responsibility values were compared according to the family environment in which the students were educated. Secondly, the relationship between studen...
Conference Paper
Full-text available
ABSTRACT This research aims to analyze the opinions of social studies teachers aboout the teaching programme of social studies lesson being in force and values and values education being in draft programme. The research is a qualitative investigation using the design of phenomenology. The working group of research consists of the social studies tea...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Hofer ve diğerleri (2007) tarafından geliştirilen Motivasyonel Eylem Çatışması Ölçeği (MEÇÖ)’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerliği için İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 46 kişilik öğrenci grubuna Türkçe ve İngilizce formlar uygulanmıştır. Formlardan elde edilen puanlar arasında anlamlı korelas...
Article
Full-text available
This study aimsto reveal how Turkish social studies teachers regard performance projects in elementary education, to determine problems experienced and to find out their recommendations for them. The study is based on phenomenology, a qualitative study design. The population of the study is comprised of 20 social studies teachers working for school...
Article
Full-text available
This special issue consists of selected proceedings presented in ERPA International Congresses on Education 2017 which was held in Budapest / Hungary, 18-21 May 2017. Studies are related to educational sciences, science and mathematics education, social sciences education, health and sports science education, music and fine arts education, computer...
Article
Full-text available
This study was aimed at developing a scale for revealing the views of teachers concerning the educational value of the history of science. To this end, the draft scale form, which was composed of 37 items, was administered to primary school teachers, science and technology, mathematics and social science teachers, working in elementary and middle s...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı Türkiye'nin eğitim fakültelerinde öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime ilişkin tutum düzeylerini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından durumu betimlemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu, Sakarya Üniversitesi v...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum düzeylerini betimlemek ve çeşitli değişkenlere (yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi) göre durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nicel bir araştırma olarak tasarlanan araştırmada, araştırma modeli olarak genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanı...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi ders işleme süreçlerindeki soru sorma davranışlarını incelemek ve örneklerle betimleyerek yorumlamak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması niteliğindeki araştırmanın çalışma grubunu, Sakarya ili sınırları içerisinde görev yapan biri pilot çalışma olmak üzere beş sosya...
Article
Full-text available
This study aims to investigate social studies teacher’s questioning behaviors during class hours and to describe these with examples. In the case study group of the study, which is one of the qualitative research techniques, is 5 social study teachers who work in Sakarya, including one pilot study. The data set of research is comprised from fifteen...
Article
Full-text available
The aim of this study was to examine the relationship between value preferences and life goals, and find out to what extent values preferences predict life goals. The study consisted of 273 university students. A Schwartz Value Survey was conducted to determine the value preferences of the participants, and a Life Goals Scale was used to measure th...
Article
Full-text available
The aim of the study is to develop “Social Studies Lesson In-struments Efficacy Scale” and to determine elementary school stu-dents’ efficacy levels according to different variables. Descriptive survey research design is used in this study. The sample of this study is composed of 426 elementary school students for exploratory factor analysis, 138 e...
Article
Full-text available
The purpose of this research project was to evaluate the performance and conditions of elementary-level social studies teachers, and how such variables affect their overall ability to create a constructivist learning environment. The research group was composed of 241 social studies teachers. A Turkish translation of the work “Constructivist Learni...
Article
Full-text available
Bu araştırmada “Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Araç-Gereç Yeterlikleri Ölçeği”nin geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin araç-gereç yeterlik seviyelerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizleri 426, doğrulayıcı faktör an...
Article
Full-text available
Araştırma, ortaokullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamlarını düzenleme düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu 241 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Tenenbaum, Naidu, Jegede ve...
Chapter
Full-text available
Sosyal Bilgiler; Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi, Hukuk, Siyaset Bilimi, Ekonomi vs gibi disiplinlerden oluşan içeriğiyle, temel misyonu iyi vatandaş yetiştirmek olan bir alan olarak ifade edilebilir. İyi vatandaş yetiştirmek, bir ülke veya milletin geleceğine olumlu yatırım yapmak anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler, geleceğimiz...
Article
Full-text available
In this study, the adaptation of the Value Orientation Scale (VOS), developed by Fries et al. into the Turkish language, was performed. Turkish and English forms were applied to a group of 46 students who study in the department of English Teaching for the scale’s linguistic equivalence. Significant correlations were determined to exist among the s...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Fries ve arkadaşları tarafından geliştirilen Değer Yönelimleri Ölçeği (DYÖ)’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerli için İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 46 kişilik öğrenci grubuna Türkçe ve İngilizce formlar uygulanmıştır. Formlardan elde edilen puanlar arasında anlamlı korelasyonlar saptanmıştır...
Article
Full-text available
Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme-yöntemlerine ilişkin yeterliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Genel tarama modeli temel alınarak tasarlanan çalışmanın araştırma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında beş farklı üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören 423 sosyal bilgiler öğretmen adayı o...
Article
Full-text available
This research was made with the aim to develop an “Attitude Scale for Assessment and Evaluation” to determine teachers’ attitudes towards assessment and evaluation, besides it is aimed to put forth If the social studies teachers’ attitude levels are differed or not in terms of variables “gender”, “age”, “seniority” and “settlement”. The 549 social...
Article
Full-text available
Bu araştırma, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının belirlenebilmesi için “Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Tutum Ölçeği”nin geliştirilmesi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum düzeylerinin cinsiyet, yaş, kıdem ve görev yapılan yerleşim birimi değişkenleri açısından faklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla y...
Article
Full-text available
This research has been carried out to analyze the questions on the field of social studies in the Level Assessment Exam (SBS), which plays a determinant role in transition from elementary school to secondary school. Social studies questions asked in the Level Assessment Exam (SBS) of 2008-2011 have been used as data sources. Data collection tool is...
Article
Full-text available
The knowledge era we are living in today, along with the increasing importance of science, we encounter a great deal of knowledge argued to be scientific. This pseudoscientific knowledge can be distinguished from scientific knowledge only if the real meaning of science is known. Pseudoscience which is presented as scientific, but does not adhere to...
Article
Full-text available
This study is aimed at the evaluation of the social studies teacher candidates’ level of knowledge that they perceived about the measurement and evaluation methods. The sample of the study that is designed in 2012-2013 academic year based on the general screening model has been consisted of the students of the education of social studies department...
Article
Full-text available
Bu araştırma, ilköğretim öğrencilerinin ortaöğretime geçişte belirleyici rol oynayan Seviye Belirleme Sınavlarında (SBS) sosyal bilgiler dersine yönelik sorulan soruları, kapsam geçerliliğine göre incelenmek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizinin kullanıldığı araştırmada, 2008-2011 yıllarındaki SBS’de sorulan sosyal...
Article
Full-text available
Bilgi çağını yaşadığımız günümüzde, bilimin artan önemiyle birlikte bilimsellik iddiası taşıyan pek çok bilgi ile karşılaşmaktayız. Bu bilgileri, bilimsel bilgilerden ayırt edebilmenin yolu ise bilimin ne olduğunu bilmek ile mümkün olacaktır. Bilimsel gibi görünen fakat bilime ait süreçleri, yöntemleri tam olarak karşılamayan sözde-bilim hayatımızı...
Article
Full-text available
This study has been carried out for two main reasons: One of them is to develop a scale to determine the self-efficacy levels of teachers regarding measurement and evaluation. Whereas the second reason is to determine the self-efficacy levels of social studies teachers and their status based on various variables regarding measurement and evaluation...
Article
Full-text available
The objective of the study is to determine the relationship between the attitudes of primary school students towards social studies course and their learning styles and to put forth the change between their learning styles and attitudes towards social studies course according to their classes. Descriptive scanning model has been used in the study....
Article
Full-text available
The purpose of this study is to evaluate education with museum practices used in social studies classes based on the views of students who actually receive them as part of these classes. The study sample consists of 26 seventh grade students enrolled at the Merkez Public Elementary School, located at the central district of Kastamonu province, duri...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to develop the Tendency to Tolerance Scale and to analyze the tendencies of primary school students to tolerance through certain variables. The population of the study was comprised of 899 students who studied at five different primary schools located in Sakarya. The exploratory factor analysis yielded an 18-item measur...
Conference Paper
The purpose of this study is to develop the Tendency to Tolerance Scale and to analyze the tendencies of primary school students to tolerance through certain variables. The population of the study was comprised of 899 students who studied at five different primary schools located in Sakarya. The exploratory factor analysis yielded an 18-item measur...
Article
Full-text available
Bu araştırma, sosyal bilgiler derslerinde kullanılan müze ile eğitim uygulamalarını öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Kastamonu İli Merkez İlköğretim Okulu 7/E sınıfında öğrenim gören 26 ö...
Article
Full-text available
Bu araştırma, Hoşgörü Eğilim Ölçeğinin geliştirilmesi ve ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu Sakarya Büyükşehir sınırları içindeki beş ilköğretim okulunda öğrenim gören 899 öğrenci oluşturmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 47.97...
Article
Full-text available
The common exams that have been administered in elementary school since 2007-2008 academic year are inter-classes mid-term evaluations. With these exams, measuring the teachers' performance as well as revealing the differences among the classes are aimed at. Therefore, evaluating these exams in terms of teachers' opinions is essentially important t...
Article
Full-text available
In the study, exam questions prepared by social studies teachers were analyzed in relation to Bloom’s Taxonomy. Document analysis method was used in the study. The study group consisted of social studies teachers working at 10 primary schools in Altındağ, Keçiören and Elmadağ districts of Ankara province. As a result of the study, when the levels o...
Article
Full-text available
Araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin hazırladıkları sınav soruları Bloom Taksonomisi’ne göre analiz edilmiş ve soruların ölçtüğü bilişsel düzeyler karşılaştırılmıştır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu, Ankara İli Altındağ, Keçiören ve Elmadağ ilçelerindeki 10 ilköğretim okulunda görev yapan sosyal bil...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine social studies teachers’ opinions about sixth and seventh grade Social Studies Curriculum. In this research content analysis, one of the qualitative analysis technique, has been used. Research group was consisted of 120 social studies teachers. Data was gathered by Interview Form being developed by research...
Article
Full-text available
The present study aims to investigate the application of the traditional and alternative assessment and evaluation tools used by teachers of social studies. A scan method was used as the model. The target population of the study was composed of 241 social studies teachers. As the data collection tool, a questionnaire which was structured by the res...
Article
Full-text available
This research has been conducted to examine the influence of inquiry-based learning approach on students' attitudes towards course in 7 th grade social studies course in Primary School. The research group was selected among seventh grade classes in Lalahan and Yaşar Doğu Primary Schools in Elmadağ District of Ankara during the education year of 200...
Article
Full-text available
Araştırma, ilköğretim yedinci sınıf sosyal bilgiler dersinde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin derse yönelik tutumlarına olan etkisini incelemek için gerçekleştirilmiştir. Araştırmada deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma grubu, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Elmadağ ilçesi Lalahan ve Yaşar Doğu İlköğretim okullar...
Article
Full-text available
Araştırma, sosyal bilgiler öğretmenlerinin ilköğretim altıncı ve yedinci sınıflar sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel bir analiz yöntemi olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu 120 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırm...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to develop a scale for assessing attitudes towards social studies for students who attend primary school. First of all, students’ attitude expressions from their compositions in which they had expressed their feelings and opinions about social studies lesson were analyzed. The experimental attitude scale composed of 40...
Article
Full-text available
It has been expected that the individuls should have acquired the knowledge by themselves and had high-level thinking ablities in recent years. The inquiry-based learning approach is very effective to get these skills. In our investigation, the effects of using IBL approach in Social Studies course in 7th graders in Primary School on students’ crit...
Article
Full-text available
Günümüzde bireylerden, kendi bilgilerini kendilerinin kazanmaları ve üst düzey düşünme becerilerini edinmiş olmaları beklenmektedir. Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı bu becerilerin kazandırılmasında oldukça etkili olmaktadır. Araştırmada, ADÖ yaklaşımının ilköğretim yedinci sınıflar Sosyal Bilgiler dersinde kullanılmasının öğrencilerin eleştire...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarını ölçmeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Öncelikle öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri kompozisyonlardan tutum ifadeleri çözümlenmiştir. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda 40 maddelik deneme niteli...
Article
Full-text available
The study aims at investigating the effect of Inquiry-Based Learning (IBL) approach on academic achievement and retention (remembering) level of the students during the course of social studies in 7th grade of primary school. The study was conducted in 7th grades of Lalahan and Yasar Dogu Primary Schools, in county of Elmadag, Ankara in fall term o...
Conference Paper
Full-text available
Araştırma, ilköğretim yedinci sınıf sosyal bilgiler dersinde münazara ve araştırmaya dayalı öğrenmenin birlikte kullanımına yönelik gerçekleştirilmiş örnek bir uygulamayı içermektedir. Araştırmada nitel bir veri analiz yöntemi olan durum (örnek olay) çalışması kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada verilerin toplamasında doküman analizi yöntemi kullanı...
Conference Paper
Full-text available
Araştırma, ilköğretim yedinci sınıf sosyal bilgiler dersinde tarihsel empatinin kullanılmasına yönelik örnek bir uygulama olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada savaş konularının öğretiminde sefer günlüğü tekniğinin tarihsel empati açısından etkililiğini ve bu tekniğin öğretim sürecindeki işlevselliğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Nitel bir veri...
Article
The aim of this study is to analyze the relation of the attitudes towards Social Studies Course and success levels of 5th grade primary school students with prosocial behavior. To this end, Attitude Questionnaire and Prosocial Behavior Tendency Questionnaire developed by the researchers have been applied to 282 students attending 5th grade of Prima...
Article
Full-text available
In the study, the perceptions of educators charged in primary schools on the characteristics and instructional implementation of IBL approach were examined. The study was conducted on 170 educators charged 14 primary schools in Elmadağ, Ankara in Spring 2006-2007. In the study, the survey method was used as an investigation model because of trying...
Article
Full-text available
In this study , end of unit evaluations in the primary 4th grade course books social studies prepared the 1998 (old) and 2004 (new) curriculum have been compared from the point of quality and quantity. At the result of the study, end of unit evaluations in the course books prepared the new curriculum having more questions than that prepared the old...
Thesis
Full-text available
Araştırma, ilköğretim 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin derse yönelik tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılık düzeylerine etkisini incelemek için gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, araştırma hipotezlerini test etmek için iki farklı araç kullanılmıştır. Bunlar; öğrencilerin derse yönelik t...
Article
Full-text available
Araştırma, ADÖ yaklaşımının ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılık düzeylerine etkisini incelemek için gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2006–2007 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Ankara ili, Elmadağ ilçesi, Lalahan ve Yaşar Doğu İlköğretim Okullarının 7. sınıflarında yapılmıştır. Araştırmad...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, 1998 (eski) ve 2004 (yeni) Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarına göre hazırlanan ilköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarındaki ünite sonu değerlendirme soruları nitelik ve nicelikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda; yeni programa göre hazırlanan ders kitaplarındaki ünite sonu değerlendirmelerinde, es...
Article
Full-text available
Araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan eğitimcilerin araştırmaya dayalı öğrenme (ADÖ) yaklaşımının özellikleri ve eğitimsel uygulamalarıyla ilgili algıları incelenmiştir. Araştırma, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında, Ankara ili Elmadağ ilçesinde bulunan 14 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 170 eğitimci üzerinde gerçekleştirilmiştir. A...
Article
Full-text available
Araştırmanın amacı, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları ve başarı düzeylerinin prososyal davranış ile ilişkisini incelenmektir. Bu amaçla, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında, Ankara ili Keçiören ilçesindeki ilköğretim okullarının beşinci sınıfında öğrenim görmekte olan 282 öğrenciye araştırmacılar tarafın...
Article
Full-text available
This research has formed on an application on studying a historical case-event social studies of primary fourth grade making gain the value of patriotism. The application has been realized with 35 students of fourth grade at Sincan 100. Yıl Primary School. On processing the application of a lesson hour the students have been asked to read the case...
Article
Full-text available
Bu araştırma, ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde vatanseverlik değerinin kazandırılmasında tarihi bir örnek olayın değer analizi yaklaşımına göre işlenmesine yönelik bir uygulamadan oluşmaktadır. Uygulama Sincan 100. Yıl İlköğretim Okulu’nda 4. sınıfa devam eden 35 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bir ders saati süren uygulama süre...
Thesis
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4. ve 5. sınıflarında okutulan sosyal bilgiler dersinde kullanılan eğitim ve öğretim yöntemlerini öğretmen görüşlerine başvurarak tespit etmektir. Ayrıca yöntemlerin kullanımını etkileyen etmenlerin neler olduğunu ortaya koymakta amaçlanmıştır. Değerlendirmede, şehir merkezinde ve köy yerleşim merkezlerinde görevli...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Aim: The main aim of the project is stated as; while enabling participants learn through experience and also having fun at the same time; (1) recognizing the importance of nature to human life from a scientific perspective, (2) comprehending that nature is an educative tarinig area via practices including scientific and creative thinking skills (3) Approaching scientific research as interdisciplinary method, and being aware of the relations between nature events and Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, The Sciences of astronomy and Geography they could gain a holistic perspective (4) acquiring that each discipline approaches the natural events in a different way with their own specific methods. In addition to these objectives it is aimed that (5) students will develop values such as protecting natural heritage, responsibility for nature, love of nature. (6) accordingly it also aimed to produce entrepreneurial solutions to environmental problems that they identify in their environment. Amaç: Projenin temel amacı; katılımcıların yaparak-yaşayarak ve aynı zamanda eğlenerek; (1) bilimsel bir bakış açısıyla doğanın insan hayatı için önemini fark etmeleri, (2) bilginin somutlaştırılarak görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılması, (3) bilimsel araştırmalara disiplinler arası bir nazarla yaklaşarak ve doğadaki olayların fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi ve coğrafya bilimleri arasındaki ilişkilerini fark ederek doğa olaylarına bütüncül bir bakış açısı kazanmaları, (4) her bir disiplinin kendine özgü metot ve yöntemlerle doğal olayları farklı bir şekilde konu edindiğini algılamaları şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bu kazanımlarla birlikte (5) doğal mirasın korunması, doğaya karşı sorumluluk, doğa sevgisi gibi değerlerini geliştirmeleri ve (6) bu doğrultuda kendi çevrelerinde belirledikleri çevresel sorunlara girişimci çözümler üretmeleri de amaçlanmaktadır.
Project
Projenin temel amacı; katılımcıların yaparak-yaşayarak ve aynı zamanda eğlenerek; (1) doğanın insan hayatı için önemini bilimsel bir bakış açısı ile ele alarak değerini fark etmeleri, (2) “sorumluluk”, “temizlik”, “doğal mirasa karşı duyarlılık” ve “doğa sevgisi” değerlerini yaratıcı ve bilimsel düşünme becerilerini içeren uygulamalar ile kazanmaları, (3) bu değerleri kazanırken doğa ile iç içe olabilecekleri etkileşimli uygulamalarda aktif rol almaları, (4) Çevrenin korunmasına ilişkin bilinç kazanarak olumlu tutum geliştirmeleri ve (5) bu doğrultuda kendi çevrelerinde belirledikleri çevresel sorunlara girişimci çözümler üretmeleridir. Proje, doğa bilimleri ve sosyal ve beşeri bilimler alanları ile ilişkili planlanan etkinlikler çerçevesinde sekiz günlük ve konaklamasız olarak gerçekleştirilecektir. Projenin çalışma takvimi ise 9 ay olarak planlanmıştır. Projenin hedef kitlesini, İnegöl’deki farklı ortaokullarda eğitim alan 9 akademik başarı not ortalaması yüksek olan ve 9 kaynaştırma öğrencisi olmak üzere toplamda 18 ortaokul öğrencisi oluşturacaktır. Bu kapsamda hedef kitle üç gruba ayrılarak her bir grup “çevre gönüllüleri timi” olarak isimlendirilecektir. Proje, karma desende planlanmış olup nicel kısmı ön test-son test kontrol grupsuz yarı deneysel desende; nitel kısmı ise durum çalışması deseninde gerçekleştirilecektir. “Çevreye yönelik tutum ölçeği” ve “değerlere ilişkin tutum ölçeği” nicel; “açık uçlu soru formu”, “odak grup görüşmesi”, “akran değerlendirme”, “öz değerlendirme”, “etkinlik defteri” ve “günlükler” ise nitel veri toplama aracı olarak kullanılacaktır. Proje sonucunda, katılımcıların belirlenen amaçlar doğrultusunda hedeflenen değerleri çevre etkinlikleri aracılığıyla kazanmaları beklenmektedir.