Hüseyin Akyüz

Hüseyin Akyüz
Ankara Hacı Bayram Veli University · DEPARTMENT OF BASIC ISLAMIC STUDIES Department of Hadith

Doç. Dr.

About

28
Publications
32,337
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
17
Citations
Citations since 2016
10 Research Items
12 Citations
201620172018201920202021202201234
201620172018201920202021202201234
201620172018201920202021202201234
201620172018201920202021202201234
Introduction
Hüseyin Akyüz currently works at the Ankara Haci Bayram Veli University. Faculty of Islamic Sciences.
Skills and Expertise

Publications

Publications (28)
Article
Full-text available
Bu çalışmada herhangi bir sanat eserinin fiziki formu ve bu formun içinde gizli kalmış ve sanatsever tarafından keşfedilmesi istenen ifade ve anlatım, sanat felsefesi açısından ele alınacaktır. Bu bağlamda incelenecek sanat eseri, “el-Kasibu Habibullah” hat levhası olacaktır. Önce “el-Kasibu Habibullah” levhasının konusu olan rivayetin, Hz. Peygamb...
Conference Paper
Full-text available
Kütüb-i Sitte” olarak adlandırılan meşhur altı hadis kaynağının Et’ime/Yiyecekler, Eşribe/İçecekler başta olmak üzere Nikâh, Tıp, Sayd/Av, Daʿavât/Dualar gibi bölümlerinde Hz. Peygamber’in yemek adabı, yediği yiyecekler ve içtiği meşrubatlar hakkında zengin bilgiler bulunmaktadır. Çalışmada öncelikle Yüce Allah’ın yeme-içme hakkında ne buyurduğu kı...
Article
Full-text available
Hz. Peygamber’in vefatından sonra hilâfet makamına geçenler, onun öğretilerini dünyanın dört bir tarafındaki insanlara tebliğ etmek için fetih hareketlerine girişmişlerdir. Bu girişimin yöneldiği mıntıkalar arasında Mâverâunnehir bölgesi de yer almıştır. Hicrî ilk asırlarda bölgenin İslamlaştırılması için atılan ilk adımlar, ikinci asırdan itibaren...
Conference Paper
Full-text available
Hz. Peygamber’in vefatından sonra hilâfet makamına geçenler, onun öğretilerini dünyanın dört bir tarafındaki insanlara tebliğ etmek için fetih hareketlerine girişmişlerdir. Bu girişimin yöneldiği mıntıkalar arasında Mâverâunnehir bölgesi de yer almıştır. Hicrî ilk asırlarda bölgenin İslamlaştırılması için atılan ilk adımlar, ikinci asırdan itibaren...
Article
Full-text available
Bu makalede İslam tarihinin ilginç kişiliklerinden birisi olan Abdullah b. Sa’d b. Ebî Serh konu edinilmiştir. Çalışmada öncelikle klasik hadis kaynaklarında onunla ilgili rivayetler tespit edilmiştir. Ardından bu rivayetlerin metin ve isnad tenkitleri yapılmıştır. Çalışmada İbn Ebî Serh ile ilgili bazı sorulara cevaplar aranmıştır. Bu sorulardan b...
Article
Full-text available
Mekke’de Kur’an’ı ilk olarak yazanlar arasında yer alan İbn Ebî Serh, oldukça ilginç bir kişiliğe sahiptir. Hayatında iki kez Müslüman ve bir kez de mürted olmuştur. Bazı kaynaklarda onun Kur’an’ı tahrif ettiğine dair rivayetlere yer verilmiştir. Hatta bu rivayetlerde onun bir kısım âyetlerin yazılışı konusunda Hz. Peygamber’e tavsiyelerde bulunduğ...
Article
Full-text available
Tirmizî (ö. 279/892), hadisleri derleme, tasnif etme, ezberleme ve hadis tenkitçiliği konularında çağının önde gelen âlimlerinden birisidir. Kuşkusuz onun böyle bir donanıma sahip olmasında en büyük katkıyı sağlayan kişi, hocası Buhârî’dir (ö. 256/870). Buhârî uzun seyahatleri sonunda başta el-Câmi’u’s-Sahîh adlı eseri olmak üzere birçok hadis derl...
Article
Full-text available
z Anadolu İmam Hatip Liselerinde okutulan derslerden biri de Hadis dersidir. Bu dersin öğretim programı ve ders kitabı, 2017 yılından itibaren günün şartları dikkate alınarak güncellenmiştir. Bu yeni değişikliğin başarıya ulaşabilmesi için izleme değerlendirme sonuçlarına ihtiyaç duyulacağı aşikârdır. İşte bu makale, böylesi bir gayeyi gerçekleştir...
Conference Paper
Full-text available
Yüce Allah, kâinatı bir denge içerisinde yaratmıştır. Bu dengenin bozulması, dengenin korunmasını sağlayan veyahut sağlanmasında katkısı olan nice mahlûkatı etkilemektedir. Kuşkusuz evrendeki dengenin bozulması konusunda masum olan ve sorumluluğunu daima yerine getiren varlıklardan birisi de hayvanlardır. Onlar, can taşımaları, Yüce Allah'ı tesbih...
Article
Full-text available
Ömer Nasuhi Bilmen, gelenekçi bir Osmanlı âlimidir. Eserleriyle ilmî dünyamıza zengin katkılarda bulunmuştur. Klasik yönü ağır basan Bilmen, kitaplarında birçok hadis nakletmiştir. Ancak bu hadisleri bazen metniyle ve mealini birlikte, bazen sadece metnini bazen de sadece mealini vermekle yetinmiştir. Şüphesiz ki Bilmen’in düşünce yapısını oluştura...
Article
Full-text available
z Cumhuriyetin ilk yıllarında Hz. Peygamber'in hadisleriyle ilgili menfi manada çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. Anılan yıllarda Yahya Afif müstear ismiyle kaleme alınan ‚Hadis Tehlikesi‛ adlı makale, bu iddiaların yazılı belgelerinden birisidir. Yahya Afif, son devir Osmanlı âlimlerinden Ahmed Şirânî'dir. O, çalışmasında, hadislerle ilgili bazı...
Article
Full-text available
z Su, ot ve ateş insanlığın hatta bütün canlıların ortak değeri ve mirasıdır. Ancak bu durum onlar üzerinde dilediğimiz gibi tasarruf yapabileceğimiz anlamına gelmemektedir. Çünkü bunların, herhangi bir birey tarafından sınırsız ve kontrolsüz kullanılması halinde meydana gelecek zarar, sadece kişinin kendisi değil, onlardan istifade eden tüm canlıl...
Article
Full-text available
Öz • en • tr The purpose of the science of hadith has been the conservation of the narrations ascribed to the prophet as far as possible. Therefore, Muhaddiths, have given place to the authentic (sahîh) and accaptable/good (hasan) hadiths along with weak narrations in their scripts. At the beginning, The weak hadiths that were written with the ai...
Article
Full-text available
In this article, we will try to present the opinions of the Holy Prophet about the environment. The narratives which emphasize his teachings on environment has been ranked among classical hadith sources disorderly. According to These narratives, The Holy Prophet is the greatest environmentalist in the world. The Holy Prophet used to do some acts to...
Article
Full-text available
Z Yeryüzü ve gökyüzündeki bütün cisimlerin bir rengi vardır. Yüce Allah, bu ci-simleri kusursuz bir renk uyumu içerisinde yaratmıştır. Şüphesiz bu renk uyumu-nun ana hedefi, insan ruhudur. Nitekim son zamanlarda yapılan bazı araştırma-larda, renklerin insanların düşüncelerini, hislerini, duygularını ve davranışlarını etkilediği tespit edilmiştir. İ...
Article
Full-text available
z Hz. Peygamber hayatta iken zaman zaman söz ve davranışlarının nasıl anlaşılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunmuştur. Onun vefatından sonra fakih sahâbîler, sünnetlerin hangilerinin bağlayıcı olduğunu ve hangilerinin bağlayıcı olmadığını tespit etmeye çalışmışlardır. Daha sonraki dönemlerde ise gerek Fakîhler ve gerekse Muhaddis-ler, sün...
Article
Full-text available
Today, various humor types like stand-up comedy have been popular. Since people are taken as the topic of mockery and vulgar expressions are used in such funs, the moral limits must be determined for them.Laughing and making people laugh are needs which arise from our human nature. These needs have not been left unanswered by the Prophet (pbuh) and...
Article
Full-text available
One of the ways of entering to heaven is learning science. The prophet encouraged science and praised being wise in his many hadiths. Thus, in his hadith "The scholars are heirs of the prophets", he expressed that having science is a great honor. To deserve this honor, Muslims endured long and grueling journeys since the early enturies for the sake...
Article
Full-text available
Cennete girme yollarından biri de ilim öğrenmektir. Hz. Peygamber, birçok hadisinde ilmi teşvik etmiş ve daima bilgili olmayı övmüştür. Bu bağlamda “Âlimler, peygamberlerin vârisleridir” hadisinde de ilim sahibi olmanın büyük bir şeref olduğunu ifade etmiştir. Müslümanlar, bu şerefe nail olmak için ilk asırlardan beri ilim ordusunun bir neferi olma...
Article
Full-text available
z Hadis ilminin amacı, Hz. Peygamber'e nispet edilen rivayetlerin mümkün olduğu kadar muhafa-zası olmuştur. Bu nedenle muhaddisler, eserlerinde sahîh ve hasen hadislerin yanı sıra zayıf rivayetlere de yer vermişlerdir. Başlangıçta tevakkuf etmek amacıyla yazılan zayıf hadisler, ilerleyen süreçte bu hadislerden za'fı şiddetli olmayanlarının birbirle...
Article
Full-text available
ZET Sahâbe, Hz. Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'i sözlü ve uygulamalı bir Ģekilde hayata aktarırken yaptığı konuĢmalarını, uygulamalarını ve onaylarını büyük bir itina ile kaydetmiĢtir. Hadis öğrenme ve öğretme süreci, baĢlangıçta bu kayıtların anlatım (takrir), soru-cevap ve ezberleme gibi yöntem ve tekniklerle öğretilmesiyle baĢlamıĢtır. Bu süreç, kı...
Article
Full-text available
zet Hz. Peygamber'e atfedilen bazı rivayetler içerisinde ilk okunuşta mana olarak ak-lımıza tuhaf gelebilecek hadisler var olabilir. Mecazi anlamda söylenmiş olup da zahiri anlamda birbirine zıtmış gibi görünen nakiller de bulunabilir. Herhangi bir sıhhat araştırması yapmadan böylesi rivayetleri reddetmek veya alaya almak ilmî bir yaklaşım değildir...
Article
Full-text available
In fact, the concept of value isn’t a new concept. Despite it had been existing during the history, it has came up again and became very popular today, because of the cruel practices of century in which we live. People of our century is in a misery situation because of wars and economical reasons. At the scientific meetings organising in western wo...
Article
Full-text available
zet Hz. Peygamber'in sünnetinin yazılı belgeleri olan hadislerin gerçekten ona ait olup olmadığını araş-tırma ve belirleme meselesi, güncelliğini kaybetmeyen bir konudur. Muhaddisler, bir hadisin Hz. Peygamber'e aidiyeti noktasında daha sağlıklı karar verebilmek için öncelikli olarak, o hadisin mev-cut bütün farklı kanallarını toplamaya gayret etmi...
Article
Full-text available
Öz • en • tr Hadiths are the scripted documents of the sunna of the Prophet Muhammad. It’s one of the actual issues that investigating and defining the hadiths if these belong to the Prophet Muhammad or not. For the aim of deciding more accurately at the point of defining an hadith whether belongs to the Prophet Muhammad, muhaddiths has been trie...
Article
Full-text available
Hz. Muhammad's sunnah and hadiths has been always a centre of attention in Islamic culture. Until today, most of the discours has been made around the sunnah and hadith, focused on the problem of its belonging to Hz. Muhammad or true understanding and practising of the sunnah. Most striking matter that has been seen on these discussions, describing...
Article
Full-text available
zet Herhangi bir hadisi tetkik etmek istediğimizde, atmamız gereken ilk adım, o ha-disin kaynağını araştırmaktır. Sonrasında isnadı varsa, sağlam olup olmadığının tespitidir. Eğer sağlamsa, muhtevasının İslam " ın temel esaslarına, Kur " an " a, Sün-net " e, akla, tarihî gerçeklere vb. uygunluğunun araştırılmasıdır. Şüphesiz isnad değerlendirmesind...

Network

Cited By