Hilde Marie Thrana

Hilde Marie Thrana
Norwegian University of Science and Technology | NTNU

PhD
Art activities- for inclusion and participation

About

15
Publications
5,190
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
91
Citations
Additional affiliations
August 2009 - July 2014
Inland Norway University of Applied Sciences
Position
  • PhD Student

Publications

Publications (15)
Technical Report
Full-text available
English Summary Objectives of the project The main purpose of the study was to find out more about families with long-term economic hardship in the Norwegian Child Welfare Services and how contact with the CW system effects children of these families over time. Methodology The project consists of two sub studies, a register study and the study...
Article
Full-text available
I denne artikkelen settes det søkelys på skolesituasjonen til barn som er i kontakt med barnevernet. Det tas her utgangspunkt i velkjent kunnskap om at denne gruppen barn har størreutfordringer i skolen enn andre barn. Artikkelen bygger på empiri fra prosjektet Aktiv støtte til barnevernsbarn i skolen – innovasjon i skolen i samarbeid med skole og...
Chapter
Full-text available
Et begrep som i det siste har blitt løftet fram og diskutert som betydningsfullt og utfordrende i barnevernets arbeid, til tross for at det er nokså fraværende i fagterminologien, er kjærlighet. I kapittel 11 drøftes dette begrepet både teoretisk og empirisk – hvorfor og hvordan kjærlighet som dimensjon kan stå sentralt i profesjonell yrkesutøvelse...
Article
Full-text available
The article focuses on the role love can play in professional child welfare services (CWS). It is based on participant observation and interviews with 14 young people in contact with the CWS in Norway. The youths are followed from a time when they were rebelling and in conflict with the environment through their experiences of entering into a partn...
Article
Full-text available
This article discusses love as a concept in Social work practice, within the broader context of the history of Norwegian Social work. Social work has developed from philanthropy; it is based on female charity, and became a profession within welfare services. During this transition, the content of Social work has changed, and love as a concept disap...
Thesis
Full-text available
This study explores the relationship between love and social work. The project`s research area is within Child Welfare Services (CWS) in Norway and the main question of the study is: What is the significance of love in child welfare practice? The study answers this question by examining primarily adolescents and social workers own stories and exper...
Article
Full-text available
Artikkelen drøfter hvilken plass kjærlighet kan ha i en profesjonell barnevernspraksis basert på en studie med deltagende observasjon og intervjuer av 14 ungdommer i et barnevernstiltak. Ungdommenes historier følges fra de var i opprør og konflikt med omgivelsene, til deres erfaringer med å inngå i et samarbeid med sosialarbeidere som følger dem op...
Article
Full-text available
The child welfare service (CWS) in Norway represents a growing field. In 2011 about 52,000 children received help. Families mainly received supportive services in their homes while around 8000 children were taken into the custody of the CWS. Although most actions taken by the CWS are deemed to be supportive and have the consent of the parents, many...
Article
Full-text available
Kjaerlighet: en kjernekompetanse i profesjonelt barnevernsarbeid? Denne artikkelen er et innspill i debatten om kompetanseutviklingen i barnevernet hvor det er fokus på en relasjonsbasert praksis og den profesjonelle personen. Kjaerlighet blir introdusert som en betydningsfull kjer-nekompetanse i arbeidet med ungdom med atferdsproblemer. Her blir k...
Book
Full-text available
Denne boka er basert på en stuide som har som formål å undersøke hvordan ungdom som er utenfor arbeid og opplæring, opplever sin hverdag og livssituajson. Sentralt er å identifisere de faktorer som bidrar til marginalisering av denne gruppen ungdom, både på individuelt og strukturelt nivå, og hva som kan gjøres av tiltak for å bedre tilbudet til un...
Book
Hvordan kan vi som sosialarbeidere, behandlere og pedagoger bidra til å fremme barn og ungdoms medvirkning i møte med hjelpeapparatet? · Hva betyr det å bli lyttet til og å være med å bestemme? · Barnets rettigheter inneholder både retten til å medvirke i sin sak, og retten til å bli vernet og beskyttet fra overgrep. Hvordan kan hjelpeapparatet iva...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
Dette prosjektet skal utforske hvordan bruk av kunst som uttrykksform, bidrar som metodikk og aktivitet for barn og unge som har sosiale og emosjonelle utfordringer i sitt oppvekstmiljø. Målet i første fase er å utvikle en pilot som kan gi forskningsbasert kunnskap om hvilken betydning kreative malerverksted kan ha for barn og unges sosiale deltakelse i skole og oppvekstmiljø.
Project
Prosjektets hovedmål og delmål: Prosjektet tar sikte på og nærmere utforske i praksis hva kjærlighet kan innebære i barnevernstjenestens arbeid. Kjærlighetsbegrepet har i det siste vært en del omdiskutert da det er en usikkerhet hva dette innebærer i en profesjonell rolle, og hva som forventes av de ansatte i barnevernet, enten det er i tiltak eller i tjenesten. Hovedmål er derfor: Å utforske nærmere hvordan kjærlighet kan inngå som en del av barnevernets praksis. Delmål: Å rette fokus på de ansattes menneskesyn, verdier og personlige kompetanse i møte med barn og foreldre i barnevernet på Sør Helgeland.
Archived project
Hvem er barna og familiene som kommer i kontakt med barnevernet? Hvilke behov har de? Hvordan imøtekommes behovene av barnevernet? Who are the children and the families in Child Welfare Services? What are their needs? And how do CWS meet their needs?