Hilde Dehnæs Hogsnes

Hilde Dehnæs Hogsnes
University of South-Eastern Norway | USN · Department of Pedagogy

PhD

About

15
Publications
4,896
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
54
Citations
Citations since 2017
10 Research Items
41 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810

Publications

Publications (15)
Chapter
Hensikten med denne studien er å få kunnskap om hvordan praksisoppgaven kan skape sammenheng mellom innholdet i undervisning og praksis for studenter. Konteksten er studenter på første trinn i barnehagelærerutdanningen. Barnehagelærerutdanningen i Norge skal være integrert og profesjonsrettet, og legge til rette for sammenheng mellom utdanning på u...
Chapter
I dette kapittelet vil betydningen av barns lek for erfaringer med opplevelse av sammenhenger i skolehverdagen løftes fram og diskuteres. Barns liv i skolen inkluderer skolens undervisning, friminutt og skolefritidsordning (SFO) og leken kan komme til uttrykk på ulike måter på de ulike arenaene. Problemstillingen for dette kapittelet er: Hvordan ka...
Article
Full-text available
Basert på et sosiokulturelt perspektiv der barnehagens sosiale, kulturelle og historiske praksis blir sett på som vesentlig for barns møte med og forhold til barnelitteratur og lesing, er det viktig å studere lesingens plass i barnehagen. Studien undersøker hvilke føringer policydokumentene for barnehagen i Danmark, Finland, Norge og Sverige legger...
Article
Full-text available
Gjennom kritisk lesning av offentlige dokumenter, avisartikler, internasjonale evalueringerog ny teori gir artikkelen en illustrasjon av motstridene diskurser knyttet til kravet om sammenhengmellom barnehage og skole. Formålet med artikkelen er å gi en framstilling avhvordan krav om sammenheng mellom barnehage og skole bidrar til kolonisering av ba...
Chapter
I dette kapittelet skisseres sentrale perspektiver på lek i skolen første år. Lekens potensial som «lim» i overgangen mellom barnehage og skole, der skolefritidsordningen også er sentral, belyses og drøftes. Læreplanene som gir føringer og styrer skolens mål og innhold, er både pedagogiske og politiske og det uttrykkes bekymring i forhold til «samf...
Chapter
Full-text available
I dette kapittelet rettes fokus mot skolefritidsordningen (SFO) som en sentral arena i barns møte med skolen. Kapittelet bygger på en evaluering av det faglige innholdet og kvaliteten i SFO i en kommune i Norge og belyser lekens betydning for barns trivsel og trygghet, samt ivaretakelse og utvikling av vennskap i SFO og skole. Bidraget er teoretisk...
Book
Hvordan kan barn delta aktivt i arbeidet med å skape gode overganger når de slutter i barnehagen for å begynne på SFO og skolen? Spørsmålet er sentralt i denne boka, der hovedanliggendet er å trekke fram betydningen av å se overgangen som en prosess hvor barn selv er aktive bidragsytere. Barn møter både SFO og skolen med bakgrunn i sine tidligere e...
Book
Full-text available
Undersøkelsen har rettet seg mot foresattes, SFO-lederes og barns erfaringer med og vurderinger av SFO- tilbudet og har en multimetodisk tilnærming. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant de foresatte med barn i SFO, samt fokusgrupper med representanter fra kommunalt foreldreutvalg, SFO- ledere og barn. Datainnsamlingen ble gjennomført i pe...
Thesis
Full-text available
The PhD study consists of two parts. Part one examines pedagogical practices that aim to supply the children with positive transitions and experiences of continuity between kindergarten, school and after-school programs. Part two exams children's perspectives and experiences with continuity and discontinuity during transition. Previous research sug...
Article
Full-text available
This paper focuses on how children experience continuity in the transition from kindergarten to school. The study has a multi-methodological design and combines observation and communication with participatory tools. In this paper, one child’s photos of a picture book and the subsequent dialogues and observations related to this book are discussed...
Article
Full-text available
Dette bidraget har bakgrunn i en casestudie av barns overgang og opplevelse av sammenheng mellom barnehage og skole. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole er i dag et prioritert område nasjonalt (Kunnskapsdepartementet, 2008-2009) internasjonalt (OECD, 2001;2006). Barn skal oppleve sammenheng mellom institusjonene (Kunnskapsdepartemente...
Article
Full-text available
This contribution is based on a study of children's experiences of continuity and discontinuity in the transition from kindergarten to after-school care. The focus of the study is to gather information from children about their experiences in the transition. This article presents what some observations from a fieldwork with children can tell about...

Network

Cited By