Henrik Oscarsson

Henrik Oscarsson
University of Gothenburg | GU · Department of Political Science

PhD

About

56
Publications
7,902
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
457
Citations
Additional affiliations
June 1993 - present
University of Gothenburg
Position
  • Professor in Political Science, Research Director

Publications

Publications (56)
Chapter
Full-text available
Sammanfattning Forskningens hittills bästa svar på varför klimatet på jorden förändras är att det huvudsakligen beror på mänskliga aktiviteter, främst vår förbränning av fossila bränslen. Om detta råder i det närmaste fullständig konsensus i vetenskapssamhället. Med utgångspunkt i tidigare forskning om klimatskepticism analyserar vi den svenska bef...
Article
Contemporary research on electoral integrity has focused on the functioning, evaluation, and legitimacy of electoral processes in emerging democracies. By contrast, this study investigates whether a failed election in a well-established democracy can affect individuals' evaluations of the electoral management body, the Election Authority, and wheth...
Chapter
Full-text available
Internationell forskning har i stigande grad intresserat sig för polarisering mellan stad och land. I ena ringhörnan: växande storstadsregioner där ekonomisk, politisk och kulturell elit samlas. I den andra: krympande glesbygd där globaliseringens förlorare blivit kvar. Forskare har funnit att i glesbygden ökar missnöjet, vilket i sin tur har skapa...
Article
Full-text available
The Swedish regional elections of 2018 show a consistently high electoral turnout in all regions, and large vote-share variations for different parties across regions. There are not much second order election effects, but at the same time, the nationalization effects are less than could have been expected due to the vertical and horizontal simultan...
Chapter
Full-text available
Sammanfattning En het frågeställning inom forskningen om väljarbeteende handlar om under vilka omständigheter och varför väljare fattar olika röstningsbeslut i samtidiga val till olika politiska nivåer: I vilken utsträckning är röstdelning ett uttryck för förvirring eller osäker riskspridning utifrån nationella överväganden bland väljarna, och i va...
Article
Full-text available
In electoral research, decisions by voters are usually analysed as if they choose at once from the whole set of all competing parties or candidates. Consideration Set Models (CSM) posit that voters choose differently, namely in two stages. In the first stage, they exclude certain choice options and create a consideration set of viable options, whil...
Article
This article analyzes the relative effects of a classic set of long-term and short-term determinants of party choice by treating voters' decision processes as a two-stage heterogeneous process. Departing from a consideration set model of voting behavior (CSM), we use panel data collected in Sweden in 2014 to analyze which voters considered voting f...
Article
Full-text available
Democratic theories expect citizens to be able to accurately evaluate fulfilment of parties’ election pledges. We use specifically designed survey items from the Swedish National Election Study to compare citizens’ perceptions of the fulfilment of specific party pledges with actual fulfilment and assess circumstances that lead to correct evaluation...
Article
For a long time the question of to what extent party choice in the European Parliament (EP) elections is primarily dependent on voters' orientations towards the European Union (EU) or just a mere reflection of orientations towards issues and actors in national politics has been debated. By combining insights from individual-level models of party ch...
Chapter
Full-text available
Svenskarna har ett ambivalent förhållande till kommunnivån. Å ena sidan ansvarar kommunerna för välfärdsområden som är viktiga för väljarna (till exempel barnomsorg, grund-och gymnasieskola och äldrevård), och det är här vi upplever möjligheterna att påverka som störst (Bergström & Ohlsson 2014). Å andra sidan är medborgarnas kunskap om vad kommune...
Data
Super SOM contains data from the National SOM study, an annually repeated cross-sectional self-administered mail survey conducted in Sweden since 1986. The data contains a selection of questions frequently asked over the years, focusing on time series. A general rule is that questions should have been asked at least three times
Article
Full-text available
A Mediatized Swedish Parliament? Media Adaption among Swedish MPs The purpose with this article is to investigate if and how the members of the Swedish Parliament adapt to media. Do they adapt to media in line with cartel theory and its expectations on elite control and homogenization? Or, do they adapt in line with Kitschelts' expectations on indi...
Book
Full-text available
Changing Conditions for Party Groups of the Swedish Riksdag In this special issue of Statsvetenskaplig tidskrift, the intention is to study the cartelization of the Swedish party system based on the party groups of the Swedish Riksdag. Especially if we investigate whether the parliamentary party groups have become increasingly similar from the late...
Article
Recent analyses have reported a generational pattern in electoral participation both in national and the European Parliament elections which suggests that a lower voting propensity among the younger cohorts remains relatively stable over time. Based on the Swedish national election studies 1960–2010, this article examines the magnitude of generatio...
Article
This article asks if, when, and why different groups of voters behave differently in the wake of economic downturns. We examine two Swedish elections (1994 and 2010) that were held just after two deep recessions (the financial crisis of 1991-1993 and the 2008-2009 Great Recession). We find that group differences were much larger in 2010 than they w...
Book
Full-text available
Nya svenska väljare är en introduktion till det vetenskapliga studiet av väljarbeteende. Den är en oundgänglig uppslagsbok för studenter, forskare, omvärldsanalytiker, samhällsdebattörer, opinionsbildare, journalister och medborgare som tänker följa dramatiken under supervalåret 2014 på nära håll. Bokens analyser vilar i huvudsak på ett omfattande...
Article
We propose a framework for analysing party elite perceptions of voting behaviour based on four party competition and voting behaviour models: the Downsian proximity, saliency, competence and directional models. We analyse whether and to what extent party elite perceptions support these theories of party competition and voting behaviour. Empirical a...
Article
Given the vast amounts of research on party competition, party strategy, political communication and electoral campaigning, surprisingly little attention has been devoted to the study of national party elites' perceptions of voters and public opinion. This article argues that the mindset of leading party officials, and more specifically their perce...
Article
In the mid-1990s an extensive reform of the Swedish educational system was initiated in order to create a ‘school for everyone’ intended to function like a ‘social equaliser’. The new unified gymnasium initiated longer educational programmes with an extended curriculum of social science courses. This article examines whether the well documented gap...
Article
Full-text available
The left-right positions of the political parties in Sweden, Norway, Denmark, Finland, and Iceland are compared from the late 1970s to the beginning of the 1990s. To locate the parties, survey data on the voters' self-placements along the left-right continuum are used. In order to study changes in the left-right polarity and the degree of consensus...
Article
Full-text available
What would have happened in general elections if all voters had more closely approximated the democratic ideal of a ‘fully informed’ voter? Earlier analyses have demonstrated politically consequential effects of political information on American voters’ political preferences. In an effort to expand the validity of these results, the author of this...
Chapter
As the use of local and national referendums is becoming a common trait of modern representative democracies (Kaufmann, 2004), it is important to develop theories of the dynamics of referendum campaigns. A more systematic knowledge of under what circumstances we can expect what kinds of campaign effects and of what magnitude is particularly welcome...
Article
Full-text available
Du finner dem långt under den stormiga ytan på folkopinionernas hav, väl skyd- dade från nyckfulla opinionskast, oberäknelig mediebevakning och dagspolitiska vardagshändelser. De klarar sig oförändrade genom kortsiktiga politiska och ekono- miska konjunkturer. De överbryggar generations- och nationsgränser. De utgör den hårda kärna kring vilka vi m...
Chapter
Hela publikationen kan laddas ned från: www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2001/01/sou-200165/
Article
Full-text available
Article
Extra t.p. with thesis statement and English abstract inserted. Thesis (doctoral)--Göteborgs universitet, 1998. Includes bibliographical references (p. 331-348) and index.
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Det är de två huvudfrågeställningar som skall besvaras i det här kapitlet. Bak- grunden till intresset för att kartlägga medborgares och förtroendevaldas so- ciala nätverk är det allt vanligare antagandet att individers nätverk och nät- verksbyggande kommer att spela en allt mer betydelsefull roll i ett framtida informationssamhälle. Karaktär och o...
Article
Full-text available
et typiska grundantagandet i socialisationsforskningen är att våra grund läg- gande värde ring ar cementeras i tidiga år, främst genom socia li sa tion - det vill säga so cia la inlärningsprocesser - i familjen. Efter en viss tidpunkt, som infaller olika för olika värden, är san no lik heten li ten att djupare lig gan de vär de ring ar för ändras s...
Article
Full-text available
In previous work, we have explored the effects of insider-outsider differences on electoral politics, particularly on electoral participation, testing our claims with data from Sweden, which we argue is a critical case. In this paper, we argue that center-left parties in the industrialized democracies face a dilemma. If they propose policies that b...
Article
Full-text available
V åra grundlagar reglerar den offentliga makten och fastställer demokratins spelregler. i grundlagarna återfinns samhällskontraktet mellan staten och dess medborgare: vilka fri-och rättigheter medborgarna garanteras av staten och under vilka omständigheter staten har möjlighet att inskränka dem. i grundlagen fastställs den maktpolitiska infrastrukt...
Article
Full-text available
I det framväxande informations-och nätverkssamhället konkurrerar städer och regioner om människors hjärnkraft (Castells 2000; Florida 2002). Industrisamhäl-lets logik där människor tvingades att söka sig till platser där det fanns möjligheter att försörja sig är utbytt mot en informationssamhällets logik där hyperindividu-aliserade människor har ma...

Network

Cited By