Hendrik P. Van Dalen

Hendrik P. Van Dalen
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute | NIDI · Work & Retirement

PhD

About

452
Publications
66,965
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3,906
Citations
Citations since 2016
122 Research Items
2065 Citations
20162017201820192020202120220100200300
20162017201820192020202120220100200300
20162017201820192020202120220100200300
20162017201820192020202120220100200300
Introduction
Next to a core interest in the economics of ageing, demography, pension decision making and the history and future of economic science as as well as the science of demography, I have a mind that wanders and is interested in everything that disturbs, worries, surprises me, both as an author, reader and as an editor.
Additional affiliations
September 2009 - present
Tilburg University
Position
  • Professor (Full)
Description
  • History of Economic Thought Macroeconomics
October 2007 - present
Tilburg Universiteit
Position
  • Professor
October 2002 - present
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
Position
  • Research Associate
Education
February 1987 - April 1991
Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam
Field of study
  • Economics

Publications

Publications (452)
Article
Full-text available
What role do personal values play in the practice of economists? By means of a survey among economists working inside and outside academia in the Netherlands, we present novel insights on their personal values, how these differ from the average citizen, and how values impact their economic views and their methodological choices. Three overarching v...
Article
Full-text available
The current COVID-19 crisis teaches organizations and households harsh lessons about the necessity of having buffers, to deal with the consequences of the COVID-19 virus. The financial fragility of households and the rising proportion of people becoming obese calls for intensified efforts, both by individuals and employers to create financial buffe...
Article
Full-text available
The publish-or-perish principle has become a fact of academic life in gaining a position or being promoted. Evidence is mounting that benefits of this pressure is being countered by the downsides, like forms of goal displacement by scientists or unethical practices. In this paper we evaluate whether perceived work pressure (publishing, acquisition...
Article
Full-text available
What role does population play in thinking about the problem of climate change and some of its solutions? In a survey conducted between February and April 2020, we asked European demographers to state their views on the relationship between climate change and population developments, and asked them to rate their concern about climate change and oth...
Article
Full-text available
Trust in pension providers by participants is essential because pension providers try to fulfill their pension promises in a fundamentally uncertain world. Reforms and crises are therefore the ultimate testing ground for pension trust. In this paper we estimate with repeated cross-sectional survey data how trust and distrust in Dutch pension funds...
Article
Full-text available
In het publieke debat zorgt immigratie binnen Europa voor veel verdeeldheid. Onderzoek onder Europese burgers laat echter zien dat men niet uitgesproken negatief of positief is over de invloed van immigratie op de economie en samenleving. In weerwil van de populistische roep om ‘grenzen dicht’ of de idealistische roep om ‘grenzen open’, zijn de mee...
Article
Full-text available
Is the trust that participants have in their pension fund affected by its funding ratio (i.e., asset/liabilities ratio)? Based on survey, carried out in October 2021, among Dutch pension fund participants we link our survey data to the funding ratio of their pension fund as registered by the pension regulator. First, we show that the level of the f...
Article
Full-text available
Een groeiend percentage van de Amerikaanse (witte) middenklasse gaat dood door overdoses drugs, drank of zelfmoord volgens de bestseller Deaths of Despair. Hoe verhouden de Amerikaanse cijfers zich met andere Westerse landen?
Article
Full-text available
Pensioen is geen hobby van jongeren en dat blijkt ook wel uit het zoekgedrag naar pensioeninformatie. Opvallend is echter dat de meest intensieve zoektocht naar informatie pas in ongeveer de laatste vijf tot tien jaar voor pensionering plaatsvindt, een moment waarop wijziging van financiële plannen niet of nauwelijks meer kunnen worden gerealiseerd...
Article
Full-text available
De stilzwijgende veronderstelling bij genderbeleid is dat, als mannen en vrouwen gelijk vertegenwoordigd worden, alles dan wel goed komt. Die gedachte wordt ruw verstoord wanneer je de literatuur beziet over je eigen bedrijfstak – de universiteit – waar vrouwelijke economen in hogere posities ondervertegenwoordigd zijn (ESB, 2018). Dan blijkt dat d...
Article
Full-text available
Concerns about low fertility rate regularly lead conservative politicians to call for higher birth rates by offering incentives, like baby bonuses. Will such alternative policy efforts effect a change? A survey among European demographers suggests that baby bonuses are perceived as highly ineffective.
Article
Full-text available
Sinds jaar en dag is bekend dat zzp'ers niet veel sparen voor pensioen en vaak worden de hoge kosten van een goed pensioen opgevoerd als reden hiervoor. Vertrouwen in de belangrijkste spelers in de derde pijler-pensioenaanbieders wordt vaak over het hoofd gezien. In deze bijdrage laten Van Dalen, Damman en Henkens zien dat het wantrouwen dat banken...
Article
Full-text available
In tegenstelling tot het gezegde dat je oude bomen niet moet verplanten blijkt dit niet te gelden voor pensioenmigranten. Nieuw onderzoek leert dat de meeste pensioenmigranten in het eerste jaar na hun migratie niet veel serieuze problemen hebben ervaren en zich over het algemeen gelukkiger achten dan voordat ze emigreerden.
Article
Full-text available
Vertrokken vroeger gepensioneerden bij hoge uitzondering, tegenwoordig kijkt men niet meer op van pensionado's die verhuizen naar het buitenland. Bij de keuze om te emigreren spelen vele zaken een rol. Mensen worden aangetrokken door beter weer of door de rust en natuur, anderen vertrekken omdat ze niet meer tevreden zijn in Nederland.
Article
Full-text available
Het Nederlandse pensioenstelsel geniet internationaal onder experts een hoge waardering. Uit nieuw onderzoek onder de Nederlandse bevolking blijkt echter dat de tevredenheid met het pensioenstelsel geleidelijk afneemt. Echter, over onderliggende onderdelen van het pensioenstelsel, zoals pensioeninkomen en pensioenleeftijd, tekent zich een groeiende...
Article
Full-text available
Milieuvervuiling en klimaatverandering zullen de komende decennia het beleidsdebat domineren. Tegelijkertijd is de druk van een groeiende wereldbevolking onontkoombaar. Zijn er alleen maar doemscenario’s denkbaar die op wereldschaal door overheden moeten worden aangepakt of is er ook een alternatieve toekomst denkbaar? De valkuil van een doemscenar...
Article
Full-text available
Vanaf 2023 mogen pensioendeelnemers bij pensionering eenmalig (maximaal) tien procent van hun opgebouwde pensioenvermogen opnemen. In hoeverre speelt het vertrouwen in de beloftes van pensioenuitvoerders een rol bij de interesse om gebruik te maken van deze eenmalige uitkering?
Method
Full-text available
This report describes a data collection among Dutch retirement migrants in 40 foreign countries and the way to analyze the data.
Article
Full-text available
Vertrouwen in politiek en maatschappij staat herhaaldelijk ter discussie, maar in welke mate werkt dat door op het vertrouwen in pensioeninstituties? Op basis van LISS-data uit februari 2020 worden twee hoofdvragen geanalyseerd: (1) Welke homogene groepen ten aanzien van vertrouwen in politieke en maatschappelijke instituties bestaan er in de Neder...
Article
Full-text available
Om langer doorwerken mogelijk te maken wordt er vaak gewezen op de mogelijkheid van deeltijdpensioen. Het gebruik hiervan was al laag, maar is sinds 2011 nog verder ingezakt. Wat zit hier achter?
Article
Full-text available
Jongeren hebben veel meer en langer dan vroeger te maken met flexibele arbeidscontracten. Dit blijft niet zonder gevolgen voor de samenleving. Maar hoe denken werkgevers over de flexibilisering van de arbeidsmarkt? Brengt het hen vooral voordelen of is de flexibilisering doorgeschoten? Nieuw onderzoek onder Nederlandse werkgevers laat zien dat het...
Article
Full-text available
Employers are instrumental in the growth of non-standard employment, which exposes predominantly younger workers to higher levels of insecurity. Using an interdisciplinary theoretical lens, this article identifies which considerations, both positive and negative, underlie employers’ decision making with regard to the use of flexible contracts for y...
Article
Full-text available
Vakbonden vergrijzen en staan te springen om aanwas van vooral jongere leden. Het percentage jongere werknemers dat lid is van een vakbond is zeer laag (3 à 4%). Jongere werknemers staan welwillend tegenover nut en noodzaak van vakbonden, maar het grootste manco van vakbonden is dat ze niet zichtbaar zijn en dat jongeren niet weten hoe effectief va...
Article
Full-text available
Increasing statutory retirement ages around the world are forcing employees to prolong their working lives. We study the different ways in which mid- and late-career workers respond to such changes. We distinguish between negative emotions about working longer, cognitive engagement with prolonged employment, and proactive behavior to facilitate lon...
Preprint
Full-text available
In dit artikel onderzoeken we het vertrouwen in de pensioensector in 2020 (precorona) en hoe dit vertrouwen samenhangt met het vertrouwen in politieke en maatschappelijke instituties. Drie vragen zullen achtereenvolgens worden behandeld: (1) Welke homogene groepen ten aanzien van vertrouwen in politieke en maatschappelijke instituties bestaan er in...
Article
Full-text available
De invoering van het nieuwe pensioenstelsel voltrekt zich vooralsnog in een omgeving waarbij deelnemers niet bovenmatig geïnteresseerd zijn in deze ontwikkeling. De onzekerheid die gepaard gaat met het nieuwe stelsel wordt vooral door werknemers geassocieerd met een gemiddeld lagere pensioenuitkering. Het actiever omgaan met pensioen lijkt vooral o...
Article
Full-text available
Kennis van financiële zaken is van groot belang voor zelfredzaamheid. Dat geldt zeker ook voor de grootste financiële zaak waar burgers mee te maken hebben: het pensioen. Mannen blijken echter veel meer dan vrouwen interesse voor en kennis van pensioenzaken te hebben.
Article
Full-text available
Keynes voorspelde in 1930 dat we in 2030 een vijftienurige werkweek zouden hebben. Maar ondanks een forse welvaartsgroei werken we nu nog veel meer. Hoe komt dat? En is dat vanuit een breed welvaartsperspectief wel optimaal?
Article
Full-text available
Phased retirement can be an important arrangement for societies making the transition to an older work force. However, the uptake of these type of programs is quite low. In this paper we compare the older worker and employer perspective on using these programs. While older workers point the importance of organizational barriers for refraining from...
Article
Full-text available
Drawing on a survey of academic economists in the Netherlands, Harry van Dalen¸ explores how publish or perish culture is perceived and enacted within academia. Arguing that the current arrangement of the academy along lines that promote outputs (publications) displaces both the goal of more intrinsically motivated forms of scientific innovation an...
Article
Full-text available
When does fertility in a country become so low or so high that a government needs to intervene? This paper sheds light on this population policy question, based on a worldwide survey among demographers. We examine how professionals' policy preferences regarding fertility levels are affected by their views on the impacts of population growth/decline...
Article
Full-text available
Deeltijdpensioen wordt in veel pensioenregelingen als een keuzemogelijkheid aangeboden. Vaak wordt het als een ideale mogelijkheid gezien om een carrière af te bouwen. Toch maken weinig werknemers er gebruik van. Maar waarom eigenlijk niet?
Article
Full-text available
Het pensioenvertrouwen is redelijk stabiel gebleven in het afgelopen jaar, ondanks de coronacrisis. Maar achter deze stabiliteit gaat divergentie schuil: onder gepensioneerden is het vertrouwen in pensioenfondsen toegenomen, terwijl het onder werkenden ongeveer gelijk is gebleven. Nadere analyse van de NIDI-Netspar Pensioenmonitor wijst uit dat gep...
Article
Full-text available
Hoe belangrijk is bevolkingsbeleid bij het tegengaan van de opwarming van de aarde, en welke rol speelt de bevolkingsgroei bij de opwarming van de aarde? Uit een onderzoek onder Europese bevolkingswetenschappers blijkt dat men zich weliswaar grote zorgen maakt over klimaatverandering en de rol van de mens, maar men is zeer verdeeld over de vraag of...
Article
Full-text available
Zorgen over een laag kindertal leiden bij sommige politici bij tijd en wijle tot de roep om het kindertal te stimuleren, bijvoorbeeld door een babybonus. Is dat effectief gezinsbeleid? Een enquête onder Europese bevolkingsexperts laat zien dat maatregelen die het combineren van werk en gezin vergemakkelijken, zoals gratis kinderopvang, als meest ef...
Article
Full-text available
In de aanloop naar de verkiezingen worden met enige graagte tegenstellingen gecreëerd tussen bevolkingsgroepen. Tussen jong en oud, met en zonder migratieachtergrond, man en vrouw. Maar welke rol spelen sociaal-demografische kenmerken van kiezers als het om de partijkeuze of politieke kleur gaat? Zijn de brede volkspartijen op hun retour?
Article
Full-text available
Due to policy reforms, early exit from the labor market has decreased substantially and people are participating in the labor market until much higher ages than before. As a result, there are increasingly many people that struggle to continue working until they can comfortably retire, for example due to chronic health conditions or having to provid...
Article
Het groeiende aandeel flexibele arbeidsverbanden zorgt vooral onder jonge werkenden (jonger dan 35 jaar) voor een hoge mate van onzekerheid over toekomstig werk en inkomen. Het perspectief van werkgevers op de inzet en de gevolgen van flexibele arbeid voor jongeren is tot op heden onderbelicht gebleven. Deze studie presenteert bevindingen van een s...
Article
Full-text available
Het pensioenlandschap is de laatste tien jaar danig veranderd. En ook de komende tien jaar zal dit landschap nog verder veranderen, waarbij langer doorwerken het parool zal zijn. Het besef hierover is onder jongeren echter maar beperkt doorgedrongen. Werkgevers en oudere werknemers maken zich wel zorgen over het langer doorwerken, en de toegenomen...
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper is to see whether attitudes toward older workers by managers change over time and what might explain development over time. Design/methodology/approach A unique panel study of Dutch managers is used to track the development of their attitudes toward older workers over time (2010–2013) by focusing on a set of quali...
Article
Full-text available
Met de sluiting van het pensioenakkoord in juni 2019 lijkt de pensioendiscussie – althans voor het moment – in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Het pensioenakkoord sloeg een brug tussen twee doelstellingen. Enerzijds het toekomstbestendig maken van het stelsel van oudedagsvoorzieningen dat onder invloed van de vergrijzing steeds verder onder dru...
Article
Full-text available
Wanneer is de vruchtbaarheid in een land te hoog en wanneer te laag? Wereldwijd onderzoek onder demografen laat zien dat de meesten zich geen zorgen maken zolang het gemiddeld kindertal schommelt tussen 1,4 en 3,0 kinderen per vrouw.
Preprint
Full-text available
The publish-or-perish principle has become a fact of academic life in gaining a position or being promoted. Evidence is mounting that benefits of this pressure is being countered by the downsides, notably by means of scientific misconduct or forms of goal displacement by scientists. In this paper we evaluate whether perceived work pressure (publish...
Article
Full-text available
Deeltijdpensioen wordt gezien als een veelbelovend instrument om langer doorwerken voor meer mensen mogelijk te maken. In dit artikel onderzochten we het gebruik van en de belangstelling voor deeltijdpensionering, en de belemmeringen om van deeltijdpensioen gebruik te maken. Dit vanuit het perspectief van de werknemer én de werkgever. Er is gebruik...
Article
Full-text available
Het pensioenakkoord biedt mogelijkheden om voor mensen met zware beroepen afspraken te maken over lagere pensioenleeftijden. Een belangrijke uitdaging hierbij is om voor iedereen tot een ‘eerlijke’ pensioenleeftijd te komen. Maar wat vinden Nederlanders eigenlijk eerlijk?
Article
Full-text available
How do workers in different age groups fare on the labor market when a banking crisis occurs? Using data on 41 banking crises in 38 developed countries between 1990-2014, we examine how banking crises affect the labor market position of workers from five different age groups (including those aged 65 years and older) and whether employment protectio...
Article
Full-text available
Wereldwijd is de wens om te emigreren het hoogst in Afrika. Hoewel Afrikaanse migranten grotendeels binnen Afrika blijven, is er een stijgende trend om een bestemming buiten Afrika, in het bijzonder Europa, te zoeken. Vooralsnog zijn de tekenen dat de Afrikaanse migratiedruk op Europa zal voortduren.
Article
Full-text available
Robert Shiller heeft een verfrissende kijk op economie in zijn nieuwste boek Narrative economics etaleert hij wederom zijn originaliteit. Zijn centrale idee is dat de verhalen die mensen elkaar vertellen-of ze nu juist zijn of klinkklare onzin-in de praktijk veel krachtiger zijn dan vaak wordt gedacht. Ondanks het goede basisidee stelt het boek tel...
Article
Full-text available
Het generatiepact is al een aantal jaren werkzaam binnen Nederlandse organisaties: een regeling waarbij ouderen met behoud van pensioenopbouw geleidelijk kunnen afbouwen om zo ook jongeren een kans te geven. NIDI-onderzoek laat zien dat belangstelling voor een dergelijke regeling groot is, maar ook dat het zwaartepunt van de belangstelling niet bij...
Article
Full-text available
Economen en journalisten buitelen over elkaar heen met beweringen dat de huidige crisis de zwaarste crisis sinds mensenheugenis is. Om de huidige crisis onder de loep te nemen, zet Harry van Dalen de cijfers op een rijtje voor de Verenigde Staten. De heersende onzekerheid maakt deze crisis uniek in de geschiedenis. Hoe beleidsmakers en in het geval...
Article
Full-text available
Veel wetenschappers hebben de neiging om alledaagse verhalen over de economie als onzin af te doen. Volgens Nobelprijswinnaar Robert J. Shiller hebben ze echter meer effect dan tot nu toe werd verondersteld. Hoe effectief is het verhaal van Shiller zelf?
Article
Full-text available
Zijn topverdieners gevoelig voor verhoging van belastingtarieven? Recent onderzoek laat zien dat vooral het verschil in mobiliteit tussen buitenlandse veelverdieners en die van eigen bodem groot is, hetgeen de speciale fiscale voorkeursbehandeling van buitenlandse toptalenten verklaart.
Chapter
Full-text available
Employers are central actors in shaping employment opportunities for older workers and facilitating longer working lives. In this chapter, we study the ways in which employers have adapted their attitudes and organizational policies and practices to deal with an aging workforce. We do so by comparing data from two large surveys on the topic of work...
Article
Full-text available
We onderschatten hoe gelukkig mensen zijn. Hoewel Nederlandersde wereld vaak wat donkerder zien dan hij werkelijk is blijkt deze onderschatting niet een typisch Nederlands verschijnsel, het komt overal voor.
Article
Full-text available
Met het nieuwe pensioenakkoord komt de regering tegemoet aan de kritiek op het rappe tempo van het verhogen van de AOW-leeftijd. De prijs die hiervoor betaald wordt door de regering is te overzien. Echter, het stelsel is voor velen te complex geworden, met als gevolg dat mensen niet meer weten wanneer ze nu met pensioen gaan.
Preprint
Full-text available
How do young and old workers fare on the labor market when a banking crisis occurs? Using data on 41 banking crises in 38 developed countries over 1990-2014, we examine how banking crises affect the labor market position of workers from five different age groups (including 65 years and older) and whether employment protection legislation shields wo...
Article
Full-text available
Governments increasingly focus on extending working lives by raising public pension ages and in some cases by linking pension ages to changes in the life expectancy. This study offers novel insights into how employers perceive such reforms and their consequences for their organization. A survey among employers (N = 1,208) has been carried out in 20...
Article
Full-text available
De verhoging van de AOW-leeftijd is niet ongemerkt aan Nederlanders voorbijgegaan. Maar weten zij werkelijk hoe sterk de verhoging zal zijn volgens de huidige regels? Op basis van nieuw NIDI-onderzoek blijkt dat Nederlanders de leeftijd waarop zij AOW-gerechtigd zijn zwaar onderschatten. De voortdurend verschuivende AOW-leeftijd had al kwaad bloed...
Article
Full-text available
Het generatiepact is al een aantal jaren onder ons: een regeling waarbij ouderen met behoud van pensioenopbouw geleidelijk kunnen afbouwen om zo ook jongeren een kans te geven. NIDI-onderzoek laat zien dat belangstelling voor een dergelijke regeling groot is, maar ook dat het zwaartepunt van de belangstelling niet bij oudere werknemers ligt voor wi...
Article
Full-text available
De stem voor Brexit werd mede ingegeven door de angst voor immigratie en verlies van soevereiniteit. De paradox is dat na het referendum de immigratie is toegenomen, met een sterke afname van EU-immigranten en een sterke toename van immigranten van buiten de EU, hoofdzakelijk uit Azië.
Article
Full-text available
Minister Koolmees heeft toegezegd om de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting tegen het licht te houden. Zo'n onderzoek zou mogelijk het overleg over een nieuw pensioenakkoord vlot kunnen trekken op het punt van de AOW. Onderzoek van het NIDI laat zien dat Nederlanders een verhoging van gemiddeld 1,2 jaar redelijk vinden als men vijf j...
Article
Full-text available
Vandaag de dag worden we weer met doembeelden geconfronteerd over desastreuze milieuontwikkelingen als gevolg van overbevolking en leefstijl. Dat was in de jaren zeventig niet anders toen de ecoloog Paul Ehrlich hongersnood en natuurrampen voorspelde als de groei van de wereldbevolking niet snel zou stoppen. Een econoom-Julian Simon-geloofde niets...
Article
Full-text available
Het vertrouwen van werkgevers in het stelsel en hun pensioenuitvoerder wordt zelden onderzocht. Uit deze bijdrage blijkt dat werkgevers veel vertrouwen hebben in hun pensioenuitvoerder. Negen op de tien werkgevers heeft enig tot veel vertrouwen in hun pensioenuitvoerder. In dat licht is het niet vreemd dat de meeste werkgevers niet talen om over te...
Article
Full-text available
Minister Koolmees heeft toegezegd om de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting tegen het licht te houden. Zo'n onderzoek zou mogelijk het overleg over een nieuw pensioenakkoord vlot kunnen trekken. NIDI-onderzoekers De Beer, Van Dalen en Henkens nemen alvast een voorschot en presenteren een aantal alternatieven voor de huidige een-o...
Book
Full-text available
‘De kleine Keynes’ van Harry van Dalen en Kees Koedijk is een handige samenvatting van het gedachtegoed van de Britse econoom John Maynard Keynes, een veelzijdig intellectueel die een grote betrokkenheid voelde bij het wel en wee van de wereld. Zijn bekendste werk ‘The General Theory of Employment, Interest and Money’, dat in 1936 verscheen, domine...
Preprint
Full-text available
Employers are central actors in shaping employment opportunities for older workers and facilitating longer working lives. In this chapter, we study the ways in which employers have adapted their attitudes and organizational policies and practices to deal with an aging workforce. We do so by comparing data from two large surveys on the topic of work...
Article
Full-text available
Veel oudere werknemers willen graag eerder met pensioen, zeker nu de AOW-leeftijd fors stijgt. Maar wat bepaalt eigenlijk de gewenste, de verwachte en de feitelijke pensioenleeftijd? Een uitgebreid onderzoek onder oudere werknemers (60-plus) aangesloten bij de pensioenfondsen ABP en PFZW, en het bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouw.
Article
Full-text available
Reforms of private pension plans across the world are involving the introduction of more options for pension holders to make choices to suit their preferences. Freedom of choice is not, however, a unidimensional concept despite being commonly perceived as such by policymakers. Using a unique panel survey among Dutch employees, we offer a refined ty...
Article
Demotion – the reduction of an employee’s rank and salary – is often mentioned by managers and policy-makers as a means of increasing the employability of older workers in an ageing labour force. However, so far in practice demotion is rarely applied. This paper is the first empirical investigation of how managers perceive demotion as an instrument...
Article
Full-text available
De wetenschappelijke positie van vrouwelijke economen is in vele landen sterk achtergesteld, veel meer dan bij andere sociale wetenschappen het geval is. Op het waarom hiervan lijkt er geen eenduidig antwoord te zijn, noch op de mate waarin dit ook voor Nederland geldt. Ligt het aan hun kijk op de economie, aan hun waarden, of heeft het met de prak...
Article
Full-text available
In many countries, the academic position of female economists is a very disadvantaged one – and to a far greater degree than is the case in the other social sciences. There seems to be no conclusive answer to the question why this is so, nor is it clear to what extent this also applies to the Netherlands. Is it because of their views on economic ma...
Article
Full-text available
The workforce is aging rapidly in developed countries across the globe. This has led to many policy changes to encourage and facilitate longer working lives, while also changing the retirement processes of older workers. But not only individual older workers are affected; employers also have to deal with an aging workforce looking to stay employed...
Article
Full-text available
Het ledenbestand van vakbonden vergrijst al jaren, maar dat doet structuur van de bevolking ook. Waarin verschilt de algemene demografische ontwikkeling van die van grote vakbonden zoals de FNV?
Article
Full-text available
The current landscape of retirement is changing dramatically as population aging becomes increasingly visible. This review of pressing retirement issues advocates research on (1) changing meanings of retirement; (2) impact of technology; (3) the role of housing in retirement; (4) human resource strategies; (5) adjustment to changing retirement poli...
Article
Full-text available
Trust in pension institutions is pivotal in making pension decisions, like saving or enrolling in pension programs. But which traits of pension institutions matter in making or breaking trust in providers like pension funds, banks or insurance companies? This paper presents an empirical analysis of the underlying forces of trust in private pension...
Article
Full-text available
Migration has in the past been characterized as one of the neglected research areas in demography. Is this still the case today?
Article
Full-text available
Individual freedom of choice is a much heralded and cherished principle in democracies. Milton Friedman and colleagues at his alma mater, the University of Chicago, made this a cornerstone of their belief (Friedman & Friedman, 1990). The freedom of choice is the antidote to excessive government interference and an instrument which enables people to...
Article
Full-text available
In Nederland wordt vaak geklaagd dat ouderen en dan vooral babyboomers te veel macht hebben, maar hoe laat die macht zich vergelijken als we over de grens kijken?
Article
Full-text available
Een boekbespreking van de boeken Donuteconomie van Kate Raworth en 'De neergang van de PvdA' van Wilco Boom in De Nederlandse Boekengids
Article
Full-text available
Vaak stellen managers dat oudere werknemers minder productief zijn. Deze stereotypering is schadelijk omdat ze zelfbevestigend kan werken. Hoe hardnekkig zijn die beelden eigenlijk en waar liggen de comparatieve voordelen van oudere werknemers volgens deze werkgevers?