Helen Oosterom-Staples

Helen Oosterom-Staples
Tilburg University | UVT · Department of Public Law and Governance

PhD in law

About

83
Publications
4,997
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
72
Citations
Citations since 2016
12 Research Items
32 Citations
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
Introduction
Helen Oosterom-Staples currently works at the Department of Public Law and Governance, Tilburg University. Helen's research focusses on European Migration Law and the interaction between international, EU and Dutch law including the implications of EU institutional law for national procedural autonomy.

Publications

Publications (83)
Article
Full-text available
Within the legal framework of the EU, the Member States have remained competent to regulate who qualifies as a national. As nationals of a Member State are simultaneously EU citizens and enjoy the right to intra-EU mobility, it is the Member States who, through their Nationality Laws, determine who is to be classed as an EU citizen and who enjoys t...
Article
Full-text available
De Algerijnse Toufik Lounes vraagt bij de Britse autoriteiten een verblijfskaart 'derdelander familielid van een Unieburger' aan. Zijn aanvraag wordt afgewezen, omdat zijn echtgenote naast de Spaanse ook de Britse nationaliteit bezit; er is sprake van een interne situatie waarop het Unierecht niet ziet. Het Hof van Justitie oordeelt anders. Omdat z...
Article
Full-text available
Traditionally, parents determine their children’s right to reside in a host-State. This means that a child’s right to remain in a host-State is intrinsically linked to the presence of those parents in their host-State. This changed for the eu Member States with the Court of Justice’s ruling in the Baumbast case and was extended in that Court’s Chen...
Article
Full-text available
De recente rechtspraak van het Hof van Justitie over de voorwaarde in richtlijn 2004/38/EG om over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om in een gast-lidstaat te verblijven heeft de nodige stof doen opwaaien. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de vraag wat de gevolgen zijn van de vaststelling door het Hof dat die richtlijn zelf rekening ho...
Article
Full-text available
Op 17 juli 2014 deed het HvJ uitspraak in de zaak Tahir. Dit is het zesde arrest van het HvJ over de in 2003 door de Raad vastgestelde Langdurig-ingezetenerichtlijn die begin 2006 door de lidstaten geimplementeerd moest zijn. Het arrest Tahir is de aanleiding voor een bijdrage over deze richtlijn die de verblijfspositie en rechten van langdurig ing...
Article
Full-text available
Abstract This contribution will try to answer the question whether and to what extent the introduction of the genuine enjoyment-test by the CJEU in Ruiz Zambrano can put an end to cases of reverse discrimination. A broad reading of the so-called inter-State link in the CJEU’s earlier case law, has mitigated the effects of this restriction, but has...
Article
In the Collins case the Europen Court of Justice ruled that work seekers may be entitled to a work seekers allowance, thus preventing Member States to apply a nationality requirement as sole criterium for determining a citizens of the Union's entitlement to such an allowance. Unfortunately the Court's ruling lacks an adequate reasoning justifying t...
Article
Het gelijkheidsbeginsel ligt ten grondslag aan de bevoegdheid van een ldistaat om, enerzijds, op het eigen grondgebied identiteitscontroles uit te voeren en, anderzijds, sancties op te leggen als niet aan deze verplichting is voldaan. Het Hof lijkt in Oulane de deur open te zetten voor uitzetting van personen die niet kunnen aantonen dat zij onderd...
Article
Full-text available
Belemmeringen van het vrije personenverkeer zijn er in alle sooreten en maten. In het arrest GArcia Avello bepaalt het Hof van Justitie EG dat een lidstaat niet zonder meer het nationale recht inzake naamgeving kan toepassen op kinderen die tevens een andere nationaliteit hebben. Kinderen met dubbele nationaliteit zouden, aldus het Hof, in hun late...
Article
Het begrip openbare orde en nationale veiligheid heeft van het Hof van justitie EG een restrictieve invulling gekregen als het gaat om de toelating en verblijf van onderdanen van de lidstaten in een andere lidstaat van de Europese Unie. Met de invoering van titel IV EG is de Gemeenschap bevoegd om maatregelen inzake visa, asiel en immigratie van bu...
Article
Full-text available
In de zaak Oteiza Olazabal geeft het Hof een nadere invulling van de openbare orde-exceptie en het vrije verkeer van personen. Het arrest verruimt de mogelijkheid van de lidstaten om minder vergaande maatregelen te nemen jegens een onderaan van een andere lidstaat die een gevaar vormt voor de openbare orde. Tot nu toe gold dat een lidstaat alleen t...
Article
Lidstaten hebben weliswaar een gerechtvaardigd belang om bij de toekenning van een wachtuitkering voor schoolverlaters na te gaan of er een werkelijke band bestaat tussen de aanvrager van de uitkering en de betrokken geografische arbeidsmarkt. De plaats waar het middelbareschooldiploma is behaald als enige voorwaarde, is echter te algemeen en exclu...
Article
In deze uitspraak erkent het Hof van Justitie EG dat het beginsel van gelijke behandeling wat de arbeidsvoorwaarden, beloning en ontslag betreft in de Europaovereenkomsten directe werking heeft. Ook het individu die een arbeidsovereenkomst heeft die dateert van voor de inwerkingtreding van de Europaovereenkomst kan zich op dit beginsel beroepen.
Article
In deze bijdrage wordt de toegang tot documenten die afkomstig zijn van de instellingen van de Europese Gemeenschap onder de loep genomen. Naast een historisch overzicht, waar de nadruk op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap ligt, worden de voorstellen voor Europese regelgeving aan een kritische analyse onderworpen.
Article
In deze bijdrage wordt gekeken naar de wenselijkheid en haalbaarheid om onderdanen van landen die geen lid zijn van de Europese Unie die in een van de lidstaten van de Europese Unie verblijven, deel te laten nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Na een analyse van de rol van het Europees Parlement, worden twee opties gepresenteerd...
Article
Bijdrage waarin de op 11 juli 2001 vastgestelde Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees PArlement over een open coördinatiemethode voor het communautaire immigratiebeleid (COM(2001) 387 def.) wordt besproken. In deze Mededeling zet de Commissie uiteen hoe het vindt dat de bevoegdheden die aan de Gemeenschap zijn overgedragen op het...
Article
Geheel tegen de verwachtingen in besliste het Hof dat studenten onder omstandigheden in de lidstaat waar zij uit hoofde van de studentenrichtlijn een verblifsrecht met als doel studie aan een erkende onderwijsinstelling hebben, in hun hoedanigheid van burger van de Unie in het gastland een recht op een bestaansminimumuitkering genieten. Vanuit het...
Article
Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht is iedere onderdaan van een lidstaat burger van de Unie geworden. Maar wat betekent deze status voor de burger zelf? In deze bijdrage wordt de rechtspraak van het Hof van Justitie EG waarin artikel 18, lid 1, EG in het gedant was geanalyseerd om vervolgens te kijken in hoeverre het Europees bur...
Article
Tien jaar na de instelling van het burgerschap van de Unie heeft het Hof van Justitie EG het aangedurfd om het reis- en verblijfsrecht in artikel 18, lid 1, EG directe werking toe te kennen. Onderdanen van de lidstaten kunnen zich dus voor de nationale rechter rechtsreeks op het EG-verdrag beroepen om hun reis- en verblijfsrecht veilig te stellen....
Article
Legaal in een lidstaat tewerkgestelde werknemers afkomstig uit de Russische Federatie kunnen zich op grond van het arrest Simutenkov in rechte beroepen op artikel 23, lid 1, Partnerschapsovereenkomst EG-Rusland indien zij op grond van hun nationaliteit gediscrimineerd worden inzake werkomstandigheden, beloning of ontslag.

Network

Cited By