Hasan Şahin

Hasan Şahin
Bursa Technical University · Industrial Engineering

PhD

About

40
Publications
18,728
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
120
Citations
Citations since 2017
30 Research Items
120 Citations
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
20172018201920202021202220230102030
Introduction
Hasan Şahin is an Associate Professor at Bursa Technical University, Department of Industrial Engineering. His research interests are supply chain management, production and service systems, industry 4.0, artificial intelligence. .

Publications

Publications (40)
Article
Full-text available
A healthcare resource allocation generally plays a vital role in the number of patients treated (pnt) and the patient waiting time (wt) in healthcare institutions. This study aimed to estimate pnt and wt as output variables by considering the number of healthcare resources employed and analyze the cost of health resources to the hospital depending...
Thesis
Full-text available
BİR OTOMOTİV ANA SANAYİ İŞLETMESİNDE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE İNCELENMESİ In this study, the errors that occur as a result of time-dependent changes in an automotive industry enterprise will be analyzed. The main subject of the thesis will be to examine these errors detected in the final examination and test controls, to...
Thesis
Full-text available
KAMÇI ETKİSİNİN AKILLI TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ EVALUATING OF THE BULLWHIP EFFECT USING INTELLIGENT FORECASTING METHODS Macro and micro changes in the markets are reflected as demand changes in the chain from the end consumer to the supplier and its supplier, and the effect of these changes is known as the bullwhip effect. It is imp...
Article
Bu araştırma Türkiye’de gerek kamu gerekse vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik personelin aşı okuryazarlığı seviyesini tespit etmek ve demografik özellikleri ile ilişkilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Ayrıca, Covid-19 salgını ve bu salgına karşı en önemli araç olan aşı konusundaki yaşama yansıyan tereddüt, aşı reddi ve aşı karşıtlığı incel...
Article
Full-text available
Deep learning is a sub-branch of machine learning that provides the opportunity to work with multidimensional data in multi-layered architectures using artificial neural network algorithms. Thanks to deep learning methods, natural language processing, image processing, visual object detection, drug discovery, etc. success rates have increased signi...
Article
Full-text available
Fire is a type of disaster that has caused significant loss of property and life from past to present. If the necessary measures are not taken, they cause serious property damage, interruption of processes, death and injury. Especially in industrial facilities, the density of flammable, explosive and hazardous chemicals, chimneys, hot surfaces, sta...
Article
Full-text available
The design of experiment (DoE) approach developed for experiments requiring cost and time is applied in many disciplines. Unfortunately, the insufficient use of the DoE technique in physics led to the emergence of this study. This study aims to demonstrate the applicability of the DoE technique in the field of physics with a case study. The most wi...
Article
Teknolojinin hızla gelişimi ve küreselleşen pazar koşulları rekabetin daha da artması ile işletmeler yeni pazarlama stratejileri geliştirerek müşteriyi merkezli bir anlayışla müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkararak müşteri sadakati oluşturmayı amaçlamaktadır. Günümüzde teknoloji; özel olarak bilişim teknolojileri hızlı bir şekilde gelişmekte...
Article
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi politikasının da etkisiyle en önemli hizmet kuruluşlarından biri haline gelen belediyeler, diğer kamu kuruluşlarından farklı olarak seçimle işbaşına gelmektedir. Belediyeler halkla iç içe olmaları ve seçimle iş başına gelmeleri sebebiyle sundukları hizmetlerin hemşerilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabil...
Article
Nowadays, supply chain management (SCM) has become one of the focal points of competition. The importance of information sharing in SCM is gradually increasing in terms of improving the business performance. In this study, an attempt to determine the effect of information sharing in the supply chain process (SCP) on cost, financial and business per...
Article
Supply chain management has become one of the focal points of competition nowadays. The importance of information sharing in supply chain management is also increasing in terms of business performance improvement. In this study, five different models were developed to investigate the effect of information sharing in the supply chain process of busi...
Conference Paper
Lojistik dünyada ve Türkiye’de hızla gelişmekte olan bir sektördür. Lojistik; kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanmasıdır. Üniversitelerin lojistik bölümlerinin amacı ise; lojistik sorunlarını an...
Article
Rekabetin zaman geçtikçe arttığı, teknolojinin hızla geliştiği globalleşen günümüz dünyasında işletmeler değişimi mecburi kılmışlardır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilmesi; bilgi teknolojilerinde, rekabette ve insan haklarında gelişmeler yaşanmasına neden olmuştur. Bu yüzden işletmeler iş gören temini sırasında ve sonrasında dikkat etmesi...
Article
Full-text available
Rekabetin giderek arttığı, teknolojinin hızla geliştiği globalleşen dünyada işletmeler değişerek gelişmek zorunda kalmışlardır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilmesi; bilgi teknolojilerinde, rekabette ve insan haklarında gelişmelere neden olmuştur. Bu yüzden işletmeler iş gören temini sürecinde ve işe alım sonrasında dikkat etmesi gereken uy...
Conference Paper
Bu çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimci bir kişiliğe sahip olup olmadıklarını tespit etmek ve girişimcilik eğilimlerinde etkili olan faktörlerinin neler olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde bir anket uygulanmıştır. Uygu...
Conference Paper
Bu çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimci bir kişiliğe sahip olup olmadıklarını tespit etmek ve girişimcilik eğilimlerinde etkili olan faktörlerinin neler olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde bir anket uygulanmıştır. Uygu...
Article
Full-text available
The increase in the importance of the health of the individuals has led to the widespread understanding of quality care services in health care services and the more selective treatment among the related organizations in the purchase of health care services. As well as the rich source richness among the health institutions, the presentation of the...
Article
Full-text available
Reklam bir mal ya da hizmeti geniş kitlelere tanıtmak, beğendirmek ve böylece o mal ya da hizmetin daha çok tercih edilmesini, satılmasını ve tutundurmasını sağlamak için sözlü, yazılı ve görsel medya araçları ile yapılan her türlü tanıtma çabası olarak ifade edilebilir. Günümüzde acımasız bir rekabetin yaşandığı piyasada reklam, mal ve hizmetlerin...
Conference Paper
Advertising can be expressed as any kind of promotional effort made with verbal, written and visual media tools to promote and appreciate a good or service and thereby make it more preferred, sold and promoted. In today's market where there is a cruel competition, advertising is an indispensable tool for promoting and promoting goods and services....
Conference Paper
Full-text available
Increasingly economically increasing countries are rapidly increasing their need for energy. For this reason, countries are exploring ways to benefit more from conventional energy sources while at the same time making more extensive use of renewable energy sources. In this study; the first investment for geothermal energy and natural gas and the an...
Article
Full-text available
Rapid development in computer and communication technologies and increasing competition conditions in the globalizing world is requried to companies using information technologies more intensively. We can define that information technologies as technologies that enable the data to be compiled, stored, processed and transformed to information by var...
Article
Teknolojideki gelişmeler ve ürün ve hizmetlerin globalleşmesi pazarların giderek daha dinamik hale gelmelerini sağladığı gibi tüketici taleplerinde artan oranda bir belirsizlik sergilemelerine de yol açmaktadır. Bugünlerde müşteriler daha fazla bilgiye sahip, daha fazla ürün ve hizmet seçeneğine ulaşma imkanı olan ve yeni ürün geliştirme süreçlerin...
Conference Paper
ÖZET: Teknolojideki gelişmeler ve ürün ve hizmetlerin globalleşmesi pazarların giderek daha dinamik hale gelmelerini sağladığı gibi tüketici taleplerinde artan oranda bir belirsizlik sergilemelerine de yol açmaktadır. Bugünlerde müşteriler daha fazla bilgiye sahip, daha fazla ürün ve hizmet seçeneğine ulaşma imkanı olan ve yeni ürün geliştirme süre...
Article
Full-text available
Günümüz küresel ekonomisinde, işletmeler hayatta kalmak ve yarışmak için üretime, bilgi ve bilişimi paylaşmaya, bunları günümüz dünyasına yaymaya şiddetle ihtiyaç duymaktadırlar. Pazar ve müşteri taleplerinin sürekli değişkenlik göstermesi, firmaların birbiri ile rekabet etmesinin yollarını değiştirmiştir. Artık rekabet, firmalar arasında olmaktan...
Article
As the countries grow up financially, their energy needs also increase fast. Therefore the countries are searching for both the ways to benefit from usual energy sources and how they can use the renewable energy extensively. Geothermal energy as an alternative source to supply increasing energy needs of countries which have suitable geological stru...
Article
Full-text available
Ülkelerin ekonomik açıdan giderek gelişmeleri enerjiye olan ihtiyacı da hızla arttırmaktadır. Bu nedenle ülkeler bir yandan alışılmış enerji kaynaklarından daha ekonomik yararlanma yollarını diğer yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarından daha kapsamlı olarak faydalanma şekillerini araştırmaktadırlar. Jeolojik yapısı uygun olan zengin jeotermal...
Article
Full-text available
Developing technology leads to improvement, new and different models on education area as like on every areas. Distance Learning is now a preferred education model not only under graduate or college but also graduate and higher education. E-Engineering Management graduate program (MSc) is the prominent program among these higher education programs....
Conference Paper
Full-text available
Developing technology leads to improvement, new and different models on education area as like on every areas. Distance Learning is now a preferred education model not only under graduate or college but also graduate and higher education. E-Engineering Management graduate program (MSc) is the prominent program among these higher education programs....

Questions

Question (1)
Question
Could you recommend some intresting book or paper?

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
“The impact of information technology on supply chain and firm performance”