Hasan Kizildağ

Hasan Kizildağ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Department of Turkish Language and Literature

MS, PhD
in illo tempore

About

27
Publications
19,108
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
9
Citations
Citations since 2016
27 Research Items
9 Citations
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
Introduction
Hasan Kizildağ currently works at the Department of Turkish Language and Literature, Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Their most recent publication is "Could the COVID-19 Messages Spread on Whatsapp be a New and Different Form of Chain Letters?".
Additional affiliations
January 2015 - present
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (27)
Book
Full-text available
Şamanizm, en arkaik dönemlerinden günümüze Türklerin kültürel kodlarında ve toplumsal yaşayışında büyük bir tesire sahip olan; araştırmacıların din veya inanç sistemi olarak iki farklı bakış açısıyla ele aldığı ezoterik dinsel bir sistemdir. Türkler, tarih boyunca birçok dine mensup olurken, kabul ettikleri neredeyse her dinde, Şamanizm’in izlerini...
Book
Full-text available
"Transhümanist bir gelecekte değişen insanla beraber kültür mevcudiyetini devam ettirebilir mi?, Cyborg, Homo Siberneticus hâlâ insan mıdır? Biyolojik bir varlık olan insanın radikal değişimiyle kültür nereye evrilecektir? İnsanın ölümsüzlük arayışının sonunda, insanlığı bekleyen gelecek nedir? Yapay zeka çipleriyle desteklenen biyolojik bir beyin,...
Book
Full-text available
Folklor, Popüler Kültür, Çocuk, Bilgisayar Oyunları, Dijital Kültür, Video Oyunlari, Siber Kültür
Book
Full-text available
Kızıldağ, H. (2021). İnançtan Aksesuara Ritüel Kıyafetlerinin ve Başlıklarının Başkalaşımı. İçinde Mustafa Dinç (Ed.), Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları II (119-148). Paradigma Akademi.
Book
Full-text available
Bu çalışmada neler var? Evlerin duvarına veya bahçelere asılan kafatasları, çocuk beşiklerine asılan kaplumbağa kabukları... Nazara karşı koruyuculuğuna inanılan kemikler, iskelet parçaları, kafatasları, kabuklar... Peki bunlar nazara karşı neden koruyucu olarak seçilmiştir? Bu tercihin ruh inancıyla ilgisi nedir? Ruh iskelette midir? Canlılığın v...
Article
Full-text available
Şamanizm, Türk kültürünün en arkaik unsurlarından birisidir. Türkler, tarih boyunca birçok dini benimsemiş, pek çok coğrafyaya göç etmiş ve farklı sosyo-kültürel özellikler taşıyan toplumlarla içli dışlı olmuşsa da Şamanizm’e ait keyfiyetleri kolaylıkla terk etmemiş, bilakis dâhil oldukları yeni kültür daireleri ve dinler içerisinde de nispeten yaş...
Article
Full-text available
Kültür, toplumların milletleşme ve bir arada yaşayabilme süreçlerinin temelinde yer alan, yine insanlar tarafından tarihî ve içtimâî süreçlerin sonucu olarak ortaya konan, toplumun bütün hususiyet ve kabullerini belirleyen maddî ve manevî değerler silsilesidir. Bu yönüyle kültürel unsurlar, kaynağını toplumun asırlar boyu taşıdığı birikimler, teamü...
Article
Full-text available
Atasözleri, toplumların yüzlerce yıllık tecrübe ve birikimlerinin kalıplaşmış abideleridir. Tarihin her dönemi için güncel olan atasözleri, toplumların asırlar boyunca olaylar ve olgular karşısında takındığı tutumların da bir tezahürü olmakla beraber, insanlara her türlü olumlu ve olumsuz koşulda yol gösterirler. Bu sebeple her çağda, bütün topluma...
Article
Full-text available
Zincir mektuplar, herhangi bir kişi tarafından gönderilen, belirli bir hikâyeyi aktararak alıcıya hitap eden ve alıcının belirli talimatları yerine getirmesini ve kendisine gönderilen içeriğin çoğaltılarak başkalarına gönderilmesini talep eden metinlerdir. Ortaya çıktıkları günden beri birçok farklı form ve muhtevada yazılan zincir mektuplar, alıcı...
Article
Full-text available
Mitler, en eski/arkaik dönemlerden beri insanların çevrelerindeki dünyayı ve evreni anlama çabalarının bir tezahürüdür. Dünyanın yaratılışından kıyamet anlayışına; bir varlığın yaratılışından eşyanın tabiatına kadar birçok sorunun cevabı, mitler aracılığıyla verilmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan mitler arkaik insanın felsefî, dinî ve bilimsel yaklaş...
Article
Full-text available
Laughing is an act as old as human history and it has a huge impact on human behavior and culture. Laughing with aesthetic and relaxing side, in the name of strictness in the social memory gives all flexibility. Thus, it makes social coexistence and cohesion possible. Today, humor magazines are one of the main media in which the elements of humor a...
Article
Full-text available
Gelenek, bir milletin tarih sahnesine çıktığı ilk andan başlayarak tarihî, içtimaî birikimler ve kültürel unsurlar çerçevesinde oluşturduğu, birtakım tekrar, sembol ve uygulamalara dayanan toplumsal kabullerdir. Bu yönüyle toplumu kuşatır ve topluluğun bütün unsurları üzerinde etki sahibidir. Toplumsal kabuller, geleneğin bağlayıcılığı neticesinde...
Conference Paper
Full-text available
Culture is a set of values that are based on the processes of nationalization and the coexistence of societies. Culture is created by people as a result of historical and social processes and is the sum of material and spiritual elements that determine all the characteristics and acceptances of society. In this respect, cultural elements derive the...
Article
Full-text available
Türk kültürü gerek yayıldığı geniş coğrafyalar gerekse tarihi kökenlerinin eskiliği bakımından binlerce yıllık bir birikime sahiptir. Bu birikimin en önemli yansımalarından birisi de Türk mitolojisidir. Türk mitolojisi, Orta Asya'dan Balkanlara, Sibirya'dan Anadolu'ya Türk topluluklarının tamamının ortak ve kendine özgü hüviyetleri çerçevesinde gel...
Article
Full-text available
Doğa, Türk dünya görüşünün kaynağı ve kökenidir. Doğal olaylar ve onların ahenkleri, herhangi bir bozulmaya uğratılmadan, Türklerin felsefî düşünce ve dünya görüşlerinin yapı taşı haline gelmiştir. Doğayı yaratanın Tengri olduğuna inanılmış ve doğaya özen gösterilerek saygı duyulmuştur. Bu süreç birçok milletin geleneklerinde hâlâ yaşamaktadır. Tür...
Article
Full-text available
People have been in an important relationship with cosmic elements since the early days of history, that is, sky, stars, planets, and objects that they dreamed and/or dreamed of in the sky before they moved to the modern age and the life-cycle of urbanization. However, the incredible change and development of urbanization, industry, and technology...
Article
Full-text available
Mitler, en eski/arkaik dönemlerden beri insanların çevrelerindeki dünyayı ve evreni anlama çabalarının bir tezahürüdür. Dünyanın yaratılışından kıyamet anlayışına; bir varlığın yaratılışından eşyanın tabiatına kadar birçok sorunun cevabı, mitler aracılığıyla verilmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan mitler arkaik insanın felsefî, dinî ve bilimsel yaklaş...
Article
Full-text available
Gelenek, bir milletin tarih sahnesine çıktığı ilk andan başlayarak tarihî, içtimaî birikimler ve kültürel unsurlar çerçevesinde oluşturduğu, birtakım tekrar, sembol ve uygulamalara dayanan toplumsal kabullerdir. Bu yönüyle toplumu kuşatır ve topluluğun bütün unsurları üzerinde etki sahibidir. Toplumsal kabuller, geleneğin bağlayıcılığı neticesinde...
Article
Full-text available
21. yüzyıl, ilerleyen teknolojinin her geçen gün yeni çığırlar açmasıyla bir dijitalleşme ve kolaylık çağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çağ, faydalı taraflarının yanı sıra küreselleşme ve tek tipleşme tehlikesini de beraberinde getirerek kültürel yozlaşma-lara zemin hazırlamaktadır. İnsanlığın içerisinde bulunduğu dijitalleşme ve teknoloji çağı...
Article
Full-text available
The religions of societies have created an interaction in the practice of believers throughout history, and the societies that change their religion have not easily abandoned their old beliefs. This is the case for Turks who have been in a neighborhood relationship with many different religions and cultures living in different cultural regions from...
Conference Paper
Full-text available
Gülme, insanlık tarihi kadar eski bir eylem olmakla beraber insan davranışları ve kültür üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Estetik ve rahatlatıcı yanıyla, toplumsal bellekte katılık namına ne varsa hepsine esneklik kazandırır. Böylece toplumsal birlikteliği ve kaynaşmayı mümkün kılar. Günümüzde güldürü öğelerinin basılı halde yansıtıldığı temel m...
Article
Full-text available
The evil eye exists as an important element affecting human life from the ProtoTurks to the present. The evil eye treatment was applied by Shaman/kam before the Islamic society. This treatment was continued after the adoption of the Islamic community by a number of changes, by people called “Ocaklı “ who had taken a master's treatment legacy. The p...
Article
Full-text available
Folktales are the symbolic products with relation dreams and reality in the middle of the real and fantasy world. In the depth of the obfuscation and symbols inside, it reveals different layers of meaning. Each of these layers of significance encompasses the elements belonging to tradition. Each image that is covered in the layers of meaning of the...
Article
Full-text available
Fuzuli BAYAT. Kadim Türklerin Mitolojik Hikâyeleri, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2017, ISBN: 978-605-155-568-3, 192 sayfa.
Article
Full-text available
Myths are symbolically form of expression that the world recognizes of archaic societies. At the earliest time of history, myths emerging response to questions of peoples. And it occupies an important place in human life and community memory. Cosmogony myths have an important prestige among other myths. Myths that in terms of including the oldest s...
Article
Full-text available
Dreams have kept an important place in human life and have been occupied people's minds since its existence. During the thousands of years of humanity's adventure, many people, belief systems, and thought streams dealt with different angles these symbolic sequences of dreams, studied in depth and tried to find answers to the reason for seeing these...
Article
Full-text available
Folk culture products take place in public memory as cut stones which shape our in today’s world coming through stages of maturing and change for thousands of years. These products that were transferred to the next generati-ons which live through in the minds of the public orally, gradually lose their place in oral culture in time. However, they ca...

Questions

Question (1)
Question
Is Shamanism a religion or belief?

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Project
COVID-19 and Folk Culture
Project
Caricatures and folklore
Project
Mawlawism