Hanna Rinne

Hanna Rinne
Kela - The Social Insurance Institution of Finland · Research Department

M.Soc.Sc.

About

38
Publications
1,789
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
40
Citations
Additional affiliations
March 2005 - present
Rehabilitation Foundation
Position
  • Researcher
January 2005 - March 2005
University of Helsinki
Position
  • Researcher
September 2003 - December 2004
University of Helsinki
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (38)
Article
Full-text available
Background The onset of unemployment may entail adverse health effects and, thus, increase the need for healthcare services. On the other hand, the onset of unemployment may weaken access to the healthcare services, which may as such decrease the overall use of healthcare services. The aim was to examine the use of outpatient healthcare services in...
Article
Full-text available
Background Even though employment and social services and rehabilitation are available to the unemployed, there is little information about their service paths after the onset of unemployment. The aim was to follow different service spells using sequence analysis among those who became unemployed. Methods The register-based data included all 18-59...
Article
Full-text available
Background In 2012, new sickness allowance checkpoints after 30, 60 and 90 sickness absence days were introduced in Finland to improve earlier detection of long-term work disability and to fasten return to work after illness. We examined whether the reform affected participation in rehabilitation and employment outcomes one year after the start of...
Article
OBJECTIVES: In 2012, new checkpoints were introduced in the Finnish sickness absence system to improve early detection of long-term work disability and hasten return to work after illness. We examined whether the reform affected participation in rehabilitation and labor market outcomes over a one-year period. METHODS: We used interrupted time serie...
Article
Full-text available
Aims: The aim was to examine the use of outpatient healthcare services in different sectors of healthcare before and after the onset of unemployment and to study whether job loss affected the use of these services. Methods: Longitudinal individual-level register-based data was utilized on all individuals living in the City of Oulu, Finland, who...
Article
Kuntoutuksen saaminen ei aina mahdollistu yhdenvertaisesti asuinalueesta riippumatta. Kuntoutukseen osallistumisen alueellisiin eroihin vaikuttavat todennäköisesti monet tekijät, joista ei toistaiseksi ole paljon tutkimusta. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme sairaanhoitopiirien välisiä eroja Kelan järjestämään kuntoutukseen osallistumisessa. Tarkas...
Article
Full-text available
Vocational rehabilitation may affect the frequency of health care use by improving the access or reducing the need for health care. We examined whether participation in rehabilitation effects the healthcare services use. Register-based data was utilized on all individuals aged 15–60 living in the city of Oulu, Finland, who started vocational rehabi...
Article
Full-text available
Background Because vocational rehabilitation is a separate service from other health services, there may be interruptions at their interface. We examined whether the use of health services changes before and after rehabilitation. Methods Longitudinal individual-level register-based data was utilized on all individuals aged 15-60 living in the city...
Article
Tutkimuksessa tarkasteltiin toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden sosioekonomisen perhetaustan (vanhempien koulutustaustan ja pääasiallisen toiminnan sekä lapsuudenperheen tulotason) yhteyttä opiskeluaikaiseen Kelan mielenterveyssyistä myönnettyyn kuntoutuspsykoterapiaan ja koulutuksena järjestettyyn ammatilliseen kuntoutukseen osallistumiseen. Li...
Article
Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan 16–19-vuotiaille, joiden työ- tai opiskelukyky tai ammatin valitsemisen mahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet ja joilla on tarve tehostetulle kuntoutukselle eli erityisille tukitoimille. Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta. Tutkimuksen tavoitteena oli ku...
Article
Full-text available
Background The aim of this study was to examine how the use of outpatient and inpatient health services differs by occupational groups, and whether the differences are explained by sociodemographic factors and health status. Methods We used register-based data on 25–64-year-old employees living in the city of Oulu, Finland, in 2018 ( N = 61,848)....
Article
Full-text available
Kuntoutukseen osallistumisen sosioekonomisista eroista on vain vähän tietoa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia eroja kuntoutukseen osallistumisessa on ylipäätään ja eri osajärjestelmissä koulutuksen, ammattiaseman ja tulojen mukaan sekä selittyvätkö kunkin sosioekonomisen aseman mittarin mukaiset erot muilla sosioekonomisen aseman mittareilla, s...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic has challenged rehabilitation professionals to provide therapy through telepractice. The aims of this study were to investigate and compare the uptake of tele-rehabilitation (TR) in Finland amongst different rehabilitation professions during the COVID-19 pandemic as well as potential differences between professions in carrying...
Article
Korkeakouluopiskelijoiden oppimisvaikeuksia ja koettuja oppimisen ongelmia ei ole Suomessa juuri tutkittu. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli tarkastella korkeakouluopiskelijoiden todettujen ja koettujen oppimisvaikeuksien yleisyyttä sekä oppimisvaikeuksien yhteyttä elämän eri osa-alueisiin. Aineistona tutkimuksessa oli kaksi korkeakouluopiskelijo...
Article
Full-text available
Artikkelissa tarkastellaan erityisoppilaiden ja koulussa heikosti menestyneiden yleisopetuksessa olleiden valmistumista ja opintojen jatkamista toisella asteella.Erityisopetuksessa olleet aloittivat toisen asteen opinnot ja valmistuivat sieltä harvem-min kuin yleisopetuksessa olleet. Perhetausta selitti osan eroista, kun taas mielen-terveyssairasta...
Article
Tiivistelmä Tieto kuntoutuksen kentän kokonaisuudesta ja erilaisten kuntoutuspalveluiden käytöstä samoilla ihmisillä on varsin hajanaista ja puutteellista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuntoutukseen osallistumisen yleisyyttä ja päällekkäisyyttä eri osajärjestelmissä Oulun asukkailla vuonna 2018 laajalla rekisteriaineistolla (N = 192 844). T...
Article
Aims Most high mortality-risk occupations are manual occupations. We examined to what extent high mortality of such occupations could be explained by education, income, unemployment or industry and whether there were differences in these effects among different manual occupations. Methods We used longitudinal individual-level register-based data,...
Article
Background: The aim was to identify specific manual occupations with high mortality and to examine whether there are differences in the role of alcohol in explaining the excess mortality among manual occupations with high all-cause mortality. Methods: A register-based study of employees aged 30-64 years, followed for mortality 2001-15. Age stand...
Article
Full-text available
Background: Seafarers are exposed to many occupational risk factors. Aims: To study whether there are differences in mortality between seafarers and other employees, whether there are variations in seafarers' mortality between different seafaring occupations and whether these differences can be explained by sociodemographic factors. Methods: A...
Poster
Full-text available
Background: High mortality is concentrated in low socioeconomic positions which may largely be explained by excessive use of alcohol. The aim was to identify specific manual occupations with high mortality and to examine whether there are differences in the role of alcohol in explaining the excess mortality among manual occupations with high all-ca...
Article
Background High mortality is concentrated in low socioeconomic positions which may largely be explained by excessive use of alcohol. The aim was to identify specific manual occupations with high mortality and to examine whether there are differences in the role of alcohol in explaining the excess mortality among manual occupations with high all-cau...
Book
Full-text available
Tiivistelmä Tausta ja tavoitteet Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että suurin osa korkean kuolleisuuden ammateista on työnte-kijäammatteja, alhaisen kuolleisuuden ammatit taas erityisasiantuntija-ammatteja (Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2004, 2012, SCB 2012). Ammatit, joista siirrytään keskimääräistä useammin työkyvyt-tömyyseläkkeelle ovat osi...
Article
Full-text available
Socio-demographic differences in functional ability among young adults in Finland Studies concerning functional ability often focus on ageing employees and senior citizens. Nevertheless, limitations in functional ability exist also among young adults and studies has shown that occurrence of limitations might be associated with socio-demographic ch...
Article
Full-text available
Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille Lääkärien mielestä kuntoutusta on parhaiten saatavilla potilaille, jotka sairastavat tuki-ja liikuntaelinten tai verenkiertoelinten sairauksia, metabolista oireyhtymää tai diabetesta. Heikoimmin kuntoutusta on tarjolla oppimishäiriöihin.
Article
Full-text available
Päälöydökset: • 20–34-vuotiaista nuorista aikuisista joka viides (22 %) koki terveytensä huonoksi tai keskitasoiseksi. Heikoimmaksi terveytensä kokivat Etelä-Suomen suuralueella asuvat miehet. Paras koettu terveys oli Uudellamaalla asuvilla naisilla. • Nuorten aikuisten yleisimmät sairaudet olivat mielenterveyden häiriöt ja selkäsairaudet. • Miehis...
Article
Full-text available
Ydinviestit • Joka viides nuori aikuinen koki terveytensä huonoksi tai keskitasoiseksi.Miehillä koettu terveys oli huonompi Läntisellä kuin Keskisellä sote-alueella. • Lähes joka kolmannella oli ollut 12 viime kuukauden aikana jokin lääkärin toteama sairaus, Itäisen sote-alueen naisista sairauksia oli ollut useammalla kuin joka kolmannella. • Lähes...
Article
Full-text available
Ydinviestit • Terveyskeskuslääkärillä käyntiä oli tarvinnut vuoden sisällä 20–59-vuotiaista naisista puolet ja miehistä 40 %. 60–74-vuotiaista terveyskeskuslääkäriä oli tarvinnut kaksi kolmesta. Tarve oli yleisintä Itäisellä ja harvinaisinta Eteläisellä sote-alueella. • Tyydyttämätöntä vastaanottokäyntien tarvetta koki 20–59-vuotiaista kolmannes ja...
Book
Pensola T, Shemeikka R, Kesseli K, Laihiala T, Rinne H, Notkola V, Employee, employer, unemployed. Mortality in Finland in 2001–2007. Helsinki: Rehabilitation Foundation, Research Reports 84/2012. Occupational differences in mortality reflect hazards in the workplace. However, the mortality rates of occupational groups reflect also, and to a greate...
Book
Full-text available
This research studies the association of sociodemographic and socioeconomic factors with applications for and admissions to rehabilitation organized by the Social Insurance Institution of Finland (SII), among men and women aged 5 to 59 years, by age group and by the statutory basis of rehabilitation in 2004. Association of morbidity with former...

Network

Cited By