Hakan Sarıçam

Hakan Sarıçam
Sivas Cumhuriyet University · Psychological Counselling and Guidance

Assoc. Prof.

About

315
Publications
165,132
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
939
Citations
Citations since 2017
62 Research Items
810 Citations
2017201820192020202120222023050100150
2017201820192020202120222023050100150
2017201820192020202120222023050100150
2017201820192020202120222023050100150

Publications

Publications (315)
Article
Bu çalışmanın amacı, Revize Edilmiş Ebeveynlik Davranışı Envanteri'nin (R-EDE) Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırmaya Kütahya, Sivas ve Uşak illerinden 1049 ebeveyn katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri test tekrar test, Cronbach alfa, açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve eşzamanlı ölçek g...
Article
Full-text available
Toplumsal cinsiyetin organik insan ilişkilerinden çok daha fazlasını etkilediği önkabulünden hareketle, bu çalışmada erkeksi davranışın sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil mezuniyet alanları ile olan ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca erkeksi davranışın cinsiyet, yaş aralığı, gelir düzeyi ve coğrafi bölge üzerinden farklılaşıp fark...
Article
Full-text available
Öz Toplumsal cinsiyetin organik insan ilişkilerinden çok daha fazlasını etkilediği önkabulünden hareketle, bu çalışmada erkeksi davranışın sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil mezuniyet alanları ile olan ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca erkeksi davranışın cinsiyet, yaş aralığı, gelir düzeyi ve coğrafi bölge üzerinden farklılaşıp f...
Article
Full-text available
A Scale Development Study: Psychometric Properties of the Cumhuriyet Subjective Sleep Quality Scale SUMMARY The goal of this study was to develop an instrument that could be used to assess sleep quality that was both valid and reliable. A two-part study group was included in the study. The study included 221 adults for exploratory factor analysis a...
Article
Full-text available
THE EXAMINING OF EMERGING ADULTS’ PERFECTIONISM AND PSYCHOLOGICAL VULNERABILITY LEVELS The aim of this study is to examine the perfectionism and psychological vulnerability levels of emerging adults in terms of various variables (gender, age, happy childhood life and perceived parental attitude). In this quantitative study, the predictive relationa...
Article
Full-text available
Abstract The purpose of this research is to develop the Child Molesters Knowledge and Awareness Scale (KACMS), and examine the psychometric properties of the scale. Two study groups were conducted among a total of 610 (366+244) Turkish adults aged from 18 to 49. According to explanatory factor analysis results, it was found that the KACMS had two-f...
Article
Full-text available
The purpose of this research was to examine the associations between self-esteem, perceived social competence , ostracism and loneliness among adolescent students. For the investigation of self-esteem and perceived social competence as key developmental constructs concerning negative experiences such as ostracism and loneliness, it is important to...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Erkeksi Davranış Ölçeği’nin (EDÖ) üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliğini sınamak ve bunun yanında, ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmada çalışma grubunu yaşları 18 ile 41 arasında olan toplamda 602 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Açıklayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre Erkeksi Davranış...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Düşünce Kontrol Yeteneği Ölçeği’nin (DKYÖ-25 ve DKYÖ-8) Türk kültürüne uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırma, üç farklı çalışma grubunda yer alan ve yaşları 18 ile 44 arasında değişen toplam 656 (204+255+201) yetişkin katılımcıdan oluşmaktadır. İlk çalışmada, açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına...
Article
Full-text available
The main purpose of this study is to examine the relationship between hope, intolerance of uncertainty and resilience levels in parents having disability children, and also to make a comparison of the levels of hope, intolerance of uncertainty and resilience between parents having disability children and parents having normal children. With ease of...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Güçlü Yönler Öz-yeterlik Ölçeğinin (GYÖYÖ) Türk katılımcılarda geçerlik ve güvenirliğini test etmek ve psikometrik özelliklerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamına yaşları 18 ile 39 arasında değişen üç farklı çalışma grubunda yer alan toplam 416 (252+154+110) katılımcı alınmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre S...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı rekreasyonel etkinliklere katılan ve katılmayan bireylerin mutluluk yönelimlerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu tesadüfi örneklemeyle seçilmiş Kütahya'da üniversite eğitimine devam eden 423 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada demografik bilgi formu ve mutluluk yönelimleri ölçeği kullanılıştır. Normal da...
Conference Paper
Full-text available
Çalışmada, Liu ve Ma (2018) tarafından geliştirilen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinin (SMBÖ) Türkiye'deki üniversite öğrencileri üzerindeki ilk psikometrik bulgularını test etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 171'i erkek, 263'ü kadın olmak üzere, toplamda 434 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş aralığı18-24 olup;...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın temel amacı, Kim, Brady ve Wolters (2018) tarafından geliştirilen Motivasyon Düzenleme Ölçeğinin (MDÖ-K) Türkiye'deki üniversite öğrencileri üzerindeki psikometrik bulgularını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye'deki farklı üniversitelerin farklı fakültelerinden 312 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Yaşları 18-33 aras...
Article
Full-text available
In this study, the first aim is to compare school anxiety and presenteeism levels in refugee and native Turkish children. A total of 200 elementary and middle school students who are enrolled in the Turkish public school were selected as the study group via a purposive sampling technique in different countries in Turkey. Not only refugee children w...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı Cho, Noh, Park, Ryu, Misan ve Lee (2018) tarafından geliştirilen Şefkat-Merhamet Ölçeğinin (ŞMÖ) ilk psikometrik bulgularını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu farklı üniversitelerden 310 beliren yetişkin oluşturmaktadır. Katılımcıların 83’ü erkek, 227’si kadın olup, yaş ortalaması 21.19’dur (SS=2.02). Ölçeğin psikomet...
Conference Paper
Full-text available
Özgünlük (otantiklik), ahlaki erdemlerin başında gelen kişilik özelliklerinden biridir. Bu çalışmada Bond, Strauss ve Wickham (2018) tarafından revize edilen Kernis-Goldman Özgünlük (Otantiklik) Ölçeği-Kısa Formu'na (KGÖÖ-KF) ait ilk psikometrik bulguları incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, farklı illerden 303 lisans üniversite ö...
Chapter
Full-text available
Çalışmanın bu bölümünde travma ile ilgili uluslararası kabul görmüş tanımlamalardan yola çıkarak travmaya kırılganlık oluşturan ve travmanın oluşturabileceği kırılganlık faktörlerinden bahsedilmiştir. Örneğin cinsiyet, yaş, medeni durum, başka travmalara maruz kalmış olma, travmatik olayın niteliği/türü, travma süreci, kronik tıbbi rahatsızlıklar y...
Chapter
Full-text available
Kitabın bu bölümünde genel hatlatıyla travmayla nasıl başa çıkarız, bu süreçte farklı stratejiler var mıdır ya da koruyucu faktörler neler olabilir sorularına cevap aranmıştır. Travma sonrası başa çıkmayı destekleyen ya da kolaylaştıran koruyucu faktörlerden sosyal destek, aidiyet duygusu, bağlanma stilleri, psikolojik sağlamlık/ psikolojik dayanık...
Article
Full-text available
This paper investigated the relationships between teachers' perceptions of their school managers' skills and their own self-efficacy levels. A total of 651 teachers working in Turkey participated in the current study. All the teachers filled in two questionnaires and subsequent quantitative data were analyzed through descriptive and inferential sta...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, üstün yetenekli ve normal öğrencilerin duyarlı sevgi ve sosyal güven düzeylerinde bir karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca üstün yetenekli öğrencilerde duyarlı sevgi ile sosyal güven ve memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla Balıkesir ve Ma...
Technical Report
Full-text available
Ebeveynlik Davranış Envanteri-Revize’nin (EDE-R) Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Article
Full-text available
Vengeance is negative structure for interpersonal relationship and personality. Therefore, alternative models should be developed for lessening it. The basic purpose of this study was to examine the probable relationships between forgiveness, positivity, happiness, vengeance in university students. Participants were 330 (167 females, 163 males) uni...
Article
Full-text available
The main purpose of this study is to compare the levels of emotional intelligence, perception of social values, and sense of community of gifted/talented students and their normal peers. The sample of research was consisted 122 gifted/talented students and 246 normal students who were selected by appropriate sampling in total 368 middle school and...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this study is to compare pre-interview and motivational levels of determination and persuasiveness of teacher candidates entering KPSS with a hope to resume their lives after an average of 16-17 years of education. The participants of the study consist of 471 (233+238) teacher candidates in 2014-2015 and 2017- 2018 academic year who...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study is to examine the possible relationship between emotional intelligence and social media addiction in emerging adults. The participants of the study consist of 570 emerging adults among university students and formation training students in Ağrı province. 253 of the participants are male, 317 are female. The ages of the partici...
Chapter
Full-text available
Önleyici rehberlik, psikolojik danışma ve psikolojinin nihai amaçlarından birinin koruyucu faktörleri oluşturmak, varsa arttırmaktır. Unutmamak gerekir ki bir koruyucu ve risk faktörünün de başka koruyucu ve risk faktörleri olabilir. Yukarıda yaşam kalitesini ve öznel iyi oluşu arttıran en önemli birkaç koruyucu faktör açıklanmaya çalışılmıştır, fa...
Chapter
Full-text available
Önleyici rehberlik, psikolojik danışma ve psikolojinin nihai amaçlarından biri risk faktörlerini önlemek ya da etkilerini minimize etmektir. Unutmamak gerekir ki bir risk faktörünün de başka koruyucu ve risk faktörleri olabilir. Yukarıda bir takım risk faktörleri açıklanmış olsa da daha fazla risk faktörleri olduğu unutulmamalıdır. Yaşamı olumsuz e...
Article
Full-text available
The study aimed to add new evidence to the research base by comparing gender, bullying, victimization, submissive behavior, and forgiveness between gifted and non-gifted students. Data were obtained from 284 (142 gifted, 142 non-gifted) middle school students in Turkey. The Submissive Acts Scale, Peer Bullying Scale-Child Form, and Trait Forgivenes...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the possible relationships between democracy perception, deontic justice, and social values, and to determine the effect of democracy perception and deontic justice on social values. In the quantitative research, a sub-type of the general survey model was used, which is known as relational-screening model. The sa...
Article
Full-text available
The present study aimed to test the reliability and validity of Social Media Disorder (SMD-9) Scale in Turkish adolescents and to examine its psychometric properties. Three study groups were conducted among a total of 586 (202+204+180) Turkish adolescents aged from 13 to 18. According to explanatory factor analysis results, it was found that the Tu...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı Kavikondala ve diğerleri (2016) tarafından geliştirilen Aile Uyum Ölçeği Kısa Formunu (AUÖ-KF5) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya 168 lise ve 204 üniversite öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, dilsel geçerlik, yapı geçerliği ve güvenirlik yöntemleriyle...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı Droutmana, Golubb, Oganesyana ve Read (2018) tarafından geliştirilen Ergen ve Yetişkin Bilinçli Farkındalık Ölçeğini (EYBFÖ) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 317 üniversite öğrencisi ve 200 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, dilsel...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı beliren yetişkinlerde Ahlaki Kimlik Ölçeğinin (AKÖ) Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmanın katılımcıları Ağrı ve Kütahya illerinden toplamda 608 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır oluşmaktadır. Katılımcıların 316’sı kadın 292’si erkektir. Ayrıca, katılımcılardan 400 kişi Pedagojik formasyon p...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeğinin (RDZÖ) Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmaya veri elde etmek için 566 gönüllü katılımcı dâhil edilmiştir. Ağrı’daki katılımcıların 314’ü eğitim fakültesindeki üniversite öğrencilerinden, 252’si pedagojik formasyon sertifika kursundaki öğrencilerden oluşmaktadır....
Conference Paper
Full-text available
Özet Son yıllarda özel eğitim ve kaynaştırma alanındaki çalışmalar hız kazanmıştır. Ancak alan yazındaki çalışmalara bakıldığında kaynaştırma uygulamaları hakkında akran görüşü alınanların sayıca yetersiz olduğu gözlenmiştir. İlkokul, kaynaştırmanın uygulanması açısından kritik dönemlerden biridir. Bu nedenle bu çalışma yasalarla çerçevesi çizilen...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Park, Dimitrov, Das ve Gichuru (2016) tarafından geliştirilen Kaynaştırma Uygulamaları Öğretmen Yeterlilik Ölçeği (KUÖYÖ) Türkçe sürümünün psikometrik özelliklerini incelemektir. Toplamda 319 gönüllü katılımcıdan veri toplanmıştır. Eğitim fakültesinden 218 öğretmen adayı (sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmeni adayları) ve 101...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeği’nin (SMKBÖ) Türk ergenlerde geçerlik ve güvenirliğini test etmek ve psikometrik özelliklerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma yaşları 13 ile 18 arasında değişen üç farklı çalışma grubundan toplamda 586 (202+204+180) ergenle gerçekleştirilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre SMKBÖ’...
Book
Full-text available
Bu kitabın ortaya çıkma nedeni bu konuda psikolojik danışma alanında önleyici çalışmalara odaklanma ve psikolojik danışman eğitiminde önleyici psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve yeterliklerini artırmaya yönelik alana katkı sağlamaktır. Bu kapsamda önleyici psikolojik danışma ve müdahaleye ilişkin kuramsal çerçeve, önleyici çalışmalar açısından...
Article
Full-text available
The main purpose of this study is to examine the possible relationships between academic locus of control, positive thinking skills and grit in high school students. The participants of the research are composed of 288 adolescents continuing their high school education from 4 different schools in Ağrı, Turkey which were selected with convenient sam...
Article
Full-text available
This paper presents the Turkish version of the Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) in health control and clinical samples, examined its psychometric properties. Construct validity and concurrent validity were conducted in validity studies. Depression Anxiety Stress Scale-42 (DASS-42) was used for concurrent validity. In reliability analysi...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı üstün zekâlı/yetenekli öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğ-rencilerin duygusal zekâ düzeylerini incelemektir. Çalışma, 137 (%51.70) üstün zekâlı/ yetenekli ve 128 (% 48.3) normal gelişim gösteren öğrenciler olmak üzere toplam 265 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Nedensel karşılaştırma modeli kullanılan çalışmada, ve-riler...
Conference Paper
Full-text available
Giriş: Engelli çocuğa sahip ailelerin çocuklarına tanı konmasıyla başlayan süreçte her ailenin yaşadıklarının birbirinden farklı olduğu ve çeşitli sorunlarla baş etmeye çalıştıkları bilinmektedir. Bu zorlu süreçte ailelerin çocuklarının daha iyi olacağı düşüncesine dayalı olarak gelecekle ilgili ümitvar ve iyimser olmalarının ailedeki rollerin yeri...
Article
Full-text available
Background Gifted children are marked by their unique personal, emotional, and social needs and characteristics as well as their superior abilities. In this context, the aim of study was to explore the relationship between bullying, victimisation, and revenge in gifted students and explain whether or how they are effected by intellectual functionin...
Book
Full-text available
Son 5 yılda, özellikle Ortadoğu ülkelerinden Türkiye’ye yapılan göçler toplumdaki çeşitliliği arttırmaya başlamıştır. Bu noktada, değerlerin kazanılmaya başlandığı okul öncesi dönemde; çeşitliliğe karşı hoşgörülü olma ve farklılıklara saygı duyma konusunda çocuklar için model olan okul öncesi öğretmenlerinin nasıl bir tutum sergilediği önemlidir. B...
Article
Full-text available
Metacognition is accepted as a process that affect learning of students directly and is composed of metacognitive skills such as planning of learning, use, regulation and evaluation of learning strategies as well as information on the individual, duty and strategy variables. Educational stress is defined as reactions given by all individuals in the...
Article
Full-text available
The aim of this research is the investigation of the families’ knowledge and awareness about effect of cartoon on children. In this research, phenomenological design as qualitative method was used. Re-search data was collected via semi-structured interviews. 25 parents who have children in preschool education in Kütahya. Participants were determine...
Article
Full-text available
It is a fact that the years of preschool is the foundation of gaining of character traits. The development of character starts in the family and continues authoritatively with school, for this reason the supporting each other of family and school is critical. For the determination of this supporting, the views of teachers and parents about this iss...
Article
Full-text available
The basic purpose of this study is to examine the mediating and moderating role of subjective vitality in relationship between rumination and subjective happiness. The participants were 420 university students. In this research, the Self-rumination Scale-SRS, the Subjective Vitality Scale and the Short Form of Oxford Happiness Questionnaire were us...
Chapter
Full-text available
Bu kitap, Rehberlik ve psikolojik danışma kavramının tarihsel gelişim süreciyle birlikte tüm yönleri ile ele almaya çalışmıştır. 18 bölümden oluşmakta ve her bölümü okurken ayrı tat alacağınız, alanında uzman kişilerce hazırlanmıştır. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere ve özellikle derlenmesinde büyük çaba harcayan Doç.Dr. Hakan Uşaklı'ya t...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı Kısa Azim Ölçeğini Türkçeye uyarlayarak ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Kütahya ve Ağrı illerinde üniversite eğitimlerine devam eden 186 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların 108’i kadın ve 78’i erkek olmakla birlikte yaşları 18 ile 27 arasında değişmekte olup yaş ortal...
Conference Paper
Full-text available
Problem Durumu Okul öncesi eğitiminin öneminin arttığı günümüzde okul öncesi öğretmenler bu eğitim sürecinde önemli bir yere gelmekte ve geçen zamanla birlikte okul öncesi öğretmenlerinden beklentiler giderek artmaktadır. Bu beklentilerin gerçekleşmesinde okul öncesi öğretmenlerin öncelikle kendini tanıması, kendine ve kurmuş olduğu ilişkilere yön...
Conference Paper
Full-text available
Problem durumu Demokrasi, " halkın halk tarafından yönetilmesi, egemenliğin millete veya halka ait olmasıdır " (Derdiman, 2006) olarak tanımlanan bir yönetim biçimi olmasının yanı sıra insanlarda davranış ve düşünme biçimi olarak kendini göstermektedir. Hatta felsefe literatüründe bir yaşam biçimi olarak tanımlanmaktadır. Demokrasinin gerçek manada...
Conference Paper
Full-text available
The main goal of the present study was to investigate the relationships between metacognitive awareness, educational stress and school anxiety in Turkish children. Participants were 392 middle school students. The Metacognitive Awareness Inventory for Children (Jr. MAI)-B Form (Karakelle & Saraç, 2007), the Educational Stress Scale (Çelik, Akın, &...
Conference Paper
Full-text available
Short Abstract The aim of current study was to examine the relationships between grit and test anxiety in Turkish children and adolescents. Participants were 576 secondary school students and high school students who completed the Short Grit Scale (Sarıçam, Çelik, & Oğuz, 2015), the Revised Test Anxiety Scale-RTA (Akın et al., 2013). The data were...
Conference Paper
Full-text available
Yaşamı boyunca birey tüm gelişim alanlarıyla bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bireyin gelişim alanlarını destekleyici bir şekilde oluşturmaya çalıştığı düzen, bireyin yaşadığı hayal kırıklıkları ile sekteye uğrayabilmektedir. Özellikle yaşamındaki ani değişimlerle yüz yüze gelen birey, psikolojik sorunlarından çok sık söz etmeye başlayabilme...
Conference Paper
Full-text available
University years not only provide positive contribution to young’s life with great knowledge, confidence, skills and equipment but also may face them with unfavorable events and experiences. Especially, problems with romantic partners, duty towards families, future uncertainty and expectations creates conflict and anxiety in life of young (Gündoğdu...
Conference Paper
Full-text available
Critical thinking is a very important cognitive process to make logical decisions and find the right path in opposition to argument and diatribe (Oğuz & Sarıçam, 2016). While critical thinking contains very different aspects than ordinary thinking, it also associated with high-level thinking skills such as problem solving, decision making, and crea...
Article
Full-text available
The main objective of the present study is to investigate the relationship between moral maturity and sense and behaviors of responsibility in gifted children. The secondary objective of the study is to compare the levels of moral maturity, sense of responsibility and behaviors of responsibility of gifted students (GS) and those of students with av...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitimi alan mülteci çocukların karşılaştıkları sorunları öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Araştırma nitel yöntem kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu Kütahya ilinde görev yapan ve sınıfında mülteci öğrenci bulunan 20 okul öncesi öğretme...
Conference Paper
Full-text available
Okula uyum; öğrencinin kendi benliği ve okulun bulunduğu şartları dengeleyebilmesi ve bu yeni şartlara uyum sağlayarak okul hayatını uyumlu bir şekilde devam ettire bilmesidir. Okula uyum problemi birçok öğrencide ortaya çıkabilen bir sorundur ve bu soruna çözüm bulmak adına birçok çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar genellikle okul öncesi e...
Conference Paper
Full-text available
Yaratıcılık birçok bilim insanı ve araştırmacılar için ilgi odağı olmuş, bundan dolayı yaratıcılık ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımlar, genellikle yaratıcılığın özellikleri ve yaratıcı bireyden beklentiler üzerine şekillenmektedir. Genel anlamda yaratıcılık, daha önce yapılmamış bir ürün oluşturmaktır. Yaratıcılık orijinal, pratik(akıc...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin iş becerikliliği ile öğretim doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Diyarbakır ilinde çalışan 450 sınıf öğretmenine kişisel bilgi formu, iş becerikliliği ölçeği ve öğretim doyum ölçeği uygulanmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama tekniği kullanılarak gerçekleşt...
Conference Paper
Full-text available
The main aim of this study is to examine the self-efficacy levels for the music education of teachers working in special educational institutions. The other purpose of this study is to examine opinions of teachers about music education. Mixed method was used in research and it also included general survey method and semi-structured interview techni...
Conference Paper
Full-text available
The main purpose of this research is to examine the self-competence levels for the visual arts course teachers of working in special educational institutions. The second objective of the research is to investigate teachers' thoughts about visual arts course and art education. Mixed method was used in research and it also includes general survey met...
Conference Paper
Full-text available
The aim was to examine the relation between bullying victim and vengeance in gifted students. Data was obtained from 300 (150 gifted, 150 non-gifted) volunteer secondary school students in Turkey. The Peer Bullying Scale Child Form and Vengeance Scale (VS) were used for data collection. While analyzing the data, Pearson product moment correlation a...
Conference Paper
Full-text available
Bilgi, teknoloji, eğitim gibi alanlarda meydana gelen gelişmeler yetişen bireylerin eleştirel düşünceye sahip, özgüvenli, öz eleştiri yapabilen, yaratıcı, aktif, üretken bireyler olmasını hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda eğitim sistemimizde yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiştir. Yapılandırmacı eğitim anlayışı, öğrenenin aktif, öğretenin...
Conference Paper
Full-text available
This study contributes to more effective and efficient organization of special training programs to be designed for gifted and talented students in Turkey where any significant scientific research has not been conducted yet. In this context, the main aim of this study is to investigate the relationship between compassionate love and social safeness...
Conference Paper
Full-text available
Vengeance is negative structure for interpersonal relationship and personality. Therefore, alternative methods should be developed for lessening it. The basic purpose of this study was to examine the relationships between forgiveness, positivity, happiness, vengeance in university students with structural equation modelling. Participants were 245 (...
Conference Paper
Full-text available
Refugee children are deprived of a healthy educational environment due mainly to unemployment, economic insufficiency, lack of social security and difficulties in communicating with anybody arising from not knowing the language. Acculturation trauma they had experienced, different life styles and different environments can create school anxiety and...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this research is determination of problems in parents who have children with special needs. The participants of the study were four different parents who have children with mental disabilities in Erzurum /Turkey. Primarily, while selecting families, content and purposes of research were explained to them. Then four voluntaries parent...
Conference Paper
Full-text available
Hope is a very important phenomenon for mankind, particularly for children. Hope has an effective role on communication skills, problem solving, personal safety skills, achievement goals and etc. in children. Many children are always faced with stressful life events such as educational stress, family pressure, peer bullying and etc. Psychological r...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this research was to examine the relationships between self-esteem, perceived social competence, ostracism and loneliness. Participants were 244 secondary school students who completed the Rosenberg Self-esteem Scale (Cuhadaroglu,1986), the Perceived Social Competence Scale (Saricam et al., 2013), and the Ostracism Experience Scale f...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı bilişsel esneklik düzeyini etkileyen faktörleri ve problem çözme düzeyi ile bilişsel esneklik arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde olup, çalışma grubunu Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan birinci sınıf ve son sınıf (üçüncü ve dörd...
Conference Paper
Full-text available
Multiculturalism is a remarkable concept for disciplines like the economy, education and psychology, as well as being an important sociological phenomenon particularly for the countries which are developed and developing. Multiculturalism always exists in countries referred to as immigrant countries such as the USA, Canada and Australia which canno...
Conference Paper
Full-text available
Kırsal ve kentsel yerlerde suç oranları karşılaştırıldığında kentsel yerlerde suç işleme oranları hemen hemen her suç türünde daha fazladır. Peki, neden kırsal kesimlerde suç oranları daha azdır? Bu çalışmanın temel amacı kentsel ve kırsal yerlerde yaşayan insanların doğayla ilişkili olma, affedicilik ve öfke düzeylerini karşılaştırmaktır. Çalışma...
Conference Paper
Full-text available
Amaç ve önem: Ülkemizin dört bir yanı doğal güzelliklerle donatılmış olmasına rağmen doğanın insan psikolojisi üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar hiç yok denecek kadar azdır. Bu çalışmanın temel amacı doğayla ilişkili olma, öznel zindelik ve manevi iyi olma arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Çalışma grubunu Dumlupınar Üniversitesi Eğ...
Conference Paper
Full-text available
1.Problem Durumu Çeşitli sosyal becerilere sahip olan bireyler toplumda etkili bir şekilde yaşamını sürdürebilmektedir. İletişim becerisi sosyal becerilerden biridir. Okul öncesi dönemden itibaren vereceğimiz beceri eğitimi ile öğrencilerimize iletişim becerileri kazandırarak içinde yaşadığı toplumda mutlu, üretken ve etkili bir insan olmasını sağl...
Article
Full-text available
Mobbing is the leading problem of organizations in developed countries and it has also become an important issue in Turkey. Especially, mobbing is very common problem in higher education. The main aim of the study is to examine the mediating roles of social safeness and pleasure in the relationship between the meaning of the work and mobbing. The s...
Conference Paper
Full-text available
Problem durumu Toplumun geleceği olan okul öncesi çocuklar, günümüzde yaygın olan, kendini sürekli yenileyen ve etkili bir kitle iletişim aracı olan televizyondan büyük ölçüde etkilenmektedir. Çünkü televizyon; hem görsel, hem işitsel ve bazı yönleri ile de eğitici bir araç olabilmektedir. Okul öncesi dönem; çocukların özdeşim kurabilecekleri, kend...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma sınıf öğretmeni adaylarında çok kültürlü kişilik ile farklılıklara saygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında amaçlı-kolay ulaşılabilir örnekleme ile seçilmiş; Mersin, Isparta, Sakarya, Edirne, Diyarbakır, Kilis, Zonguldak, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Afyo...
Conference Paper
Full-text available
Problem durumu Kişiliğin temellerinin atıldığı ve izlerinin yaşam boyu taşındığı ailede kardeş ilişkileri, anne-baba tutumlarından önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu etkileşim, kardeşin doğumundan önce başlayıp yaşam boyu devam eden bireylerin gelişimi ve sosyal yaşantısı üzerinde önemli etkileri bulunan belki de en uzun süreli insan ilişkisidir (Kı...
Poster
Full-text available
Amaç ve önem Presenteizm (presenteeism) sınıf, iş, ya da benzer ortamlarda bedensel olarak bulunup, zihinsel olarak var ol(a)mamayı içeren çok güncel bir kavramdır. İş ortamında örgüt psikolojisi kapsamında sıklıkla kullanılan presenteizmin eğitim ortamında kullanımı çok yenidir. Özellikle fiziksel yada ruhsal sağlık problemlerinden dolayı okula ge...