Gyöngyi Vörösmarty

Gyöngyi Vörösmarty
Corvinus University of Budapest · Department of Logistics and Supply Chain Management

About

47
Publications
16,550
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
370
Citations
Citations since 2017
28 Research Items
340 Citations
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (47)
Article
Full-text available
Considering ecological issues in supplier evaluation and management alongside business considerations is getting more recognition among firms. Data envelopment analysis (DEA) is one of those methods, which is frequently suggested by the literature to support management decisions. However, the data requirements of the method should be an important c...
Article
Data Envelopment Analysis (DEA) is a methodology that is widely used in business to measure efficiency and performance. The purpose of this literature review is to provide an overview of its areas of use and the most important methodological enhancements. The extensive literature on DEA will be reviewed with the help of previously published literat...
Article
DEA is a well-known tool for measuring the effectiveness of decision units. It is used to support a wide range of management decisions and is also widely used to support supplier assessment tasks such as selection, performance evaluation, and post-qualification. Ranking can be an important technique when making purchasing decisions such as selectin...
Article
Full-text available
A beszállító menedzsmentjének egyik kiindulópontja a beszállító teljesítményének és képességeinek értékelése. Ez elősegíti azt, hogy az a beszállító kerülhet be az aktív beszállítói állományba, amelyik képes bizonyos elvárásoknak megfelelni. A beszállítók menedzsmentje szempontjából fontos lehet az, hogy az aktív beszállítói állományban is különbsé...
Article
Full-text available
A Data Envelopment Analysis (DEA) módszere kevésbé alkalmazott a hazai gazdasági szakirodalomban, miközben a nemzetközi gazdasági folyóiratokban igen szép számú írás jelenik meg évről évre. Ez a cikk DEA-val kapcsolatos irodalomelemzésekből készít elemzést, annak érdekében, hogy feltárja a DEA legfontosabb alkalmazási területeit, s rendszerezze a D...
Article
Full-text available
Supplier evaluation is one of the most important fields of application for data envelopment analysis (DEA). Criteria may include negative data in both input and output factors. Data translation can solve this problem, but interpretation is not evident from the literature. Use of an additive model is one method of managing the problem of negative da...
Article
This paper offers a solution to the supplier selection problem and the problem of lot‐sizing decisions. Data Envelopment Analysis (DEA) is seldom applied to help solve multilevel supplier selection problems. The order allocation problem is reformulated as a linear programming problem in a novel way. First, a Data Envelopment Analysis/common weights...
Article
Full-text available
There is an expectation towards public policy to ensure efficiency in public procurement (manage public spending properly), ensure accountability and support the social, environmental and other economic and political goals. Increasingly complex regulation raises the question of whether its complexity helps or rather hinders the efficient spending o...
Article
Significant differences exist among companies in terms of their green purchasing practices. One of the explanatory factors for the former is company size. This article examines how to capture related differences in purchasing goals, corporate environment systems, purchasing and supply management tools, and motivation. The investigation of such comp...
Article
Full-text available
A kis- és középvállalatok (kkv) működése fontos témája a gazdasági szakirodalomnak, a megjelent kutatások számos aspektusból elemezték jellemzőiket. Ez a cikk azt vizsgálja, hogy mint fogyasztók (vevők) mennyire képesek beépíteni a környezeti tényezőket a beszerzési tevékenységükbe. Bár számos hasonló vállalati kutatás létezik, azok zömmel a nagyvá...
Article
Full-text available
This paper summarizes findings about papers involving supplier selection and evaluation using Data Envelopment Analysis (DEA) published between 2009 and 2018. It reviews how DEA, one of the most frequently used methods, supports the supplier selection and evaluation process and related management decisions. Its novelty stems from the fact that such...
Article
Full-text available
A dolgozat két területet kapcsol össze: a Data Envelopment Analysis (DEA) módszertanát és a beszállítómenedzsmentet. A beszállítómenedzsmentben a beszállító értékelése során gyakran merülnek fel az adatok minőségével problémák, mint például az adatok bizonytalansága. A beszállítók minősítésére és kiválasztására a DEA egy megfelelő eszköznek tűnik....
Article
Full-text available
A kkv-k (kis- és középvállalatok) működése fontos témája a gazdasági szakirodalomnak, a megjelent munkák számos aspektusból elemzik jellemzőiket. Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy a kkv-k mint fogyasztók (vevők) mennyire képesek beépíteni a környezeti tényezőket a beszerzési tevékenységükbe. Bár a témával számos vállalati kutatás foglalkozik, azo...
Article
Cikkünk beszerzési szempontból elemzi a koronavírus hatását hazánkban a közbeszerzésre. A cikket egy beszerzés-kutató és egy közbeszerzés-kutató jegyzi. Jelentősége van annak, hogy a hazai beszállítókat, piaci szereplőket és viselkedésüket mi befolyásolja, ezért a kérdést nem lehet csak és kifejezetten közbeszerzési szempontból elemezni. Meglátásai...
Article
Full-text available
A globalizálódó és hálózatosodó világban az ellátási láncok irányítása és a gazdasági tevékenységek környezetvédelmi, illetve fenntarthatósági szempontú értékelése és menedzsmentje egyre inkább összekapcsolódik. A tanulmány áttekintést nyújt a két terület metszetében létrejövő zöld ellátásilánc-menedzsment koncepció kialakulásáról és fejlődéséről a...
Article
Full-text available
A nyílt innováció (open innovation) koncepciójában kristályosodott ki az a régóta vallott tétele az innová-ciós irodalomnak, hogy a vállalatoknak lehetőleg az innováció legszélesebb forrásait kell igénybe venniük, s szoros együttműködésre kell törekedniük a tudomá-nyos szférával és piaci partnereikkel (Chesbrough, 2003). A piaci partnereket illetőe...
Article
Full-text available
The role of the supplier and relationship management with the supply base in purchasing is increasingly appreciated. This highlights the importance of pre- and post-qualification data, and the need for the focus to shift from selection to rating and mapping opportunities for development in the process of relationship management. From a decision-the...
Article
Full-text available
There is growing interest in identifying the drivers of and barriers to green purchasing, and many publications focus on motivational factors. However, the effects of these factors on the activities and means applied to sustainable purchasing are seldom investigated. This paper addresses this research gap and examines the impact of the motivational...
Article
Full-text available
Supplier selection is an important business decision. Beside traditional management criteria the environmental aspects are getting often recognition. In this paper the method of Data Envelopment Analysis (DEA) is used to study the extension of traditional supplier selection methods with environmental factors. The focus will be on the weight selecti...
Article
A közbeszerzések központosításáról szóló döntés komoly gazdasági hatású, éppen ezért fontos, hogy összetett elemzés előzze meg. A szerzők tanulmányának célja, hogy a vállalati gyakorlatban logikailag hasonló szervezeti centralizációval kapcsolatos kutatások eredményeiből kiindulva, és a közbeszerzési nemzetközi szakirodalom, valamint szakmai interj...
Article
This paper compares the green purchasing practices of the private sector with those of public procurement. Private sector purchasing in Western economies is often seen as a benchmark for public procurement in terms of efficiency, management processes and the management of spending. We present the results of a literature review and a survey about th...
Article
Full-text available
The role of the supplier and relationship management with the supply base in purchasing is increasingly appreciated. This highlights the importance of pre- and post-qualification data, and the need for the focus to shift from selection to rating and mapping opportunities for development in the process of relationship management. From a decision-the...
Article
Among the required skills of purchasers, communication is one of the most frequently mentioned ones. Information reception and processing are important elements of this skill. This paper focuses on how and through what channels purchasers process inputs and how they understand them. The literature revealed that there are differences in tasks betwee...
Article
In today's competitive and dynamic world, the importance of supplier evaluation has become more widely recognized. When considering measurement of supplier performance and supply impact the literature identifies two sets of criteria: management criteria and green criteria. Management criteria can be extended with process cost criteria, which then p...
Article
Full-text available
A vállalati gyakorlatban a beszerzési feladatok elvégzése szempontjából igen fontos szerepe van a csoportmunkának. A beszerző ilyenkor saját kollégáival, illetve az ellátásilánc-szemlélet erősödésével a beszállító szakembereivel dolgozik együtt. Ezek a csoportok jellemzően eltérő funkcionális és szakmai hátterű szakembereket foglalnak magukba, akik...
Article
Full-text available
The aim of our research is to investigate a company’s purchasing and manufacturing competitive priorities jointly in order to uncover any relationships between them and also their effect on the supply chain tools implemented by the company. We assume that the supplier selection criteria of the companies reflect the true goals of the purchasing func...
Article
A vállalatok zöldbeszerzési gyakorlatának különbözőségei számos kutatást indukáltak. Ezek a kutatások egyrészt motivációs, illetve gátló tényezők keresésével, másrészt racionális szakmai kritériumokkal magyarázzák a vállalati beszerzési gyakorlat eltéréseit. Ez a tanulmány a nemzetközi szakirodalmi háttér áttekintése után egy kérdőíves felmérés seg...
Article
Full-text available
Ethics is a critical element of business relationship. This is often narrowed down to corruption in the context of purchasing management, however it is a much more complex problem. Since the large scale research projects of the 1990s only a few studies have been devoted to investigate this topic. This paper aims to identify current ethical issues i...
Article
Az innováció nemzetközi irodalma mindig is nagy jelentőséget tulajdonított az innováció vállalaton kívüli forrásainak, a beszerzési irodalomban pedig újabban egyre több szerző foglalkozik azzal, hogy a beszerzési funkció miként vállaljon nagyobb szerepet az innovációban. Ebből kiindulva a szerzők tanulmánya a beszerzés szerepét elemzi az innovációb...
Article
Full-text available
Supplier assessment is widely studied in the literature as it is an important means of managing supplier relationships. Although some evaluation methods have been proposed in the literature to measure suppliers׳ green performance, they are not developed specifically to help other than strategic purchasing situation. Based on literature results our...
Article
Full-text available
A környezeti hatások rendszerint túlmutatnak egy vállalat határain, éppen ezért az ellátási lánc kontextusban a környezeti szempontok érvényesítése során fontos szerep jut a beszerzési döntéseknek is. Számos olyan példát lehetne említeni, amikor egy adott szempont szerint egy alternatíva környezetileg előnyös, de az ellátási lánc egészét nézve már...
Article
Full-text available
The classical economic order quantity model has two types of costs: ordering and inventory holding costs. In this paper we try to investigate the effect of purchasing activity on cash flow of a firm. In the examinations we use a cash flow identity similar to that of in inventory modeling. In our approach we analyze the purchasing and ordering proce...
Article
Full-text available
Tanulmányunk a fenntarthatóság beszerzésben való értelmezésével kapcsolatos vizsgálatához szeretne hozzájárulni. A Versenyképesség Kutatás korábbi fázisában a fenntarthatóság beszerzésben való megjelenésével, lehetséges értelmezéseivel, tartalmi elemeivel, azok strukturálásával és azokkal a motivációs tényezőkkel foglalkoztunk, mely a kezdeményezés...
Article
Full-text available
A dolgozat a beszállítónak az innovációban játszott szerepével kapcsolatos irodalmat rendszerezi, egy olyan kutatási keret kialakítása érdekében, amely túltekint a beszállítók innovációban szűken értelmezett szerepén. A szakirodalom elsősorban a beszállítók termékinnovációban játszott szerepével foglalkozik, ugyanakkor a beszerzési feladatok között...
Article
A tanulmány a szakirodalom azon egyre szélesedő részéhez járul hozzá, amely a kis és középvállalatok gyakorlatával, sajátosságaik vizsgálatával foglalkozik. Egy speciális aspektust emel ki, mely a hazai nagyvállalati működésben jelentős fejlődésen ment keresztül azzal, hogy a KKV-k beszerzési sajátosságainak megismerését célozza meg. Az áttekintő k...
Article
Számos hazai kutatás foglalkozik az innováció alacsony szintjével a hazai vállalatoknál. Az innováció nemzetközi szakirodalma a fejlődés egyik fő tendenciájaként emeli ki a nyitott innováció (open innovation), a korai bevonás (early involvement) és a párhuzamos fejlesztés gyakorlatát. Ezek a megoldások (kutatásunk szempontjából közelítve a beszerzé...
Article
A kis- és középvállalatok számottevő gazdasági tényezőt jelentenek. A cikk a szakirodalom azon egyre szélesedő részéhez szeretne hozzátenni, amely az ő gyakorlatuk, sajátosságaik megismerésével foglalkozik: a KKV-k beszerzési sajátosságainak megismerését és rendező modellben való bemutatását célozza meg. A modell felépítéséhez a nemzetközi szakirod...
Chapter
Full-text available
Sustainability issues in purchasing are receiving greater attention. Literature is rapidly growing, with several research programmes being initiated to investigate the topic. This study presents the results of a research project which aims to reveal and structure the motivating forces leading companies to make efforts in sustainability purchasing a...
Article
A kis- és középvállalkozások (kkv-k) a legtöbb országban, így Magyarországon is kiemelt szerepet töltenek be a gazdaság életében. A velük kapcsolatos kutatások elérkeztek abba a fázisba, amikor például a kisvállalkozás- fejlesztés és az ellátásilánc-menedzsment összekapcsolásával megismerhetjük egy adott vállalati funkció szerepét és helyét a célcs...
Article
A cikk a nagyvállalatok beszerzésében tapasztalható tendenciákat a közgazdaságtanból ismert hatékony piacok fogalmával a tökéletes versenyelméletének alapfeltételeivel való összevetésben elemzi. Kiemeli, hogy a tendenciák hatásaként a verseny logikailag a tökéletlen verseny felé mozdul el, melynek pozitív aspektusa, hogy az ellátási láncok együttmű...
Article
Full-text available
A fenntarthatóság kérdését a vállalati működésben számos kutatás elemzi. A vizsgálatokat azonban érdemes kiterjeszteni a vállalatokat beszállítóikkal összekötő kapcsolatrendszerre és az annak menedzseléséért felelős beszerzésre is, hiszen a nagy vállalatok beszerzési döntései jelentős értékükön keresztül fontos motiváló erőt jelentenek a beszállító...
Article
Full-text available
A klasszikus tételnagyság probléma két fontosabb készletezési költséget ragad meg: rendelési és készlettartási költségek. Ebben a dolgozatban a vállalatok készpénz áramlásának a beszerzési tevékenységre gyakorolt hatását vizsgáljuk. Ebben az elemzésben a készpénzáramlási egyenlőséget használjuk, amely nagyban emlékeztet a készletegyenletekre. Eljár...
Article
A ’90-es évek végén sokan hallatlan ütemű fejlődést jósoltak az elektronikus kereskedelemnek, ezek az eszközök azonban a gyakorlatban a vártnál sokkal lassabban terjednek el. Hasonló módon gyakori, hogy túlzott várakozások jelennek meg az IT beruházásokkal kapcsolatban. A beszerzés területén legtöbbször a megfelelő szakismeretek hiánya, a kezelt in...

Network

Cited By

Projects