Gülsüm Çalışır

Gülsüm Çalışır
Gümüshane Üniversitesi · Halkla İlişkiler ve Tanıtım

About

115
Publications
72,026
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
103
Citations

Publications

Publications (115)
Research
Full-text available
Çalışma, medya okuryazarlığı dersini alan öğrencilerin dersle ilgili görüşlerinin belirlenmesini konu edinmektedir. Çalışmanın amacı, öğrencilerin medyaya ve medya okuryazarlığı alanına bakış açıları, ders içerikleri ile ilgili görüşleri ve farkındalık geliştirip geliştirmediklerini belirlemektir. Medya okuryazarlığı dersine devam eden öğrencileri...
Chapter
Full-text available
Kamusal alan kavramı dünden bugüne tartışılagelen önemli konu başlıklarından birisi olmuştur. Bu bölümde kamusal alan kavramı üzerinde yapılan yorumlara ve görüşlere yer verilmiştir. Kamusal alan denilen kavram; bireyleri doğrudan ilgilendiren ve onların ortak paydada buluşmalarına olanak tanıyarak, birlikte akıl yürütmeleri ve bir arada tartışıp s...
Article
Full-text available
Teknolojik gelişmeler günümüzde insan yaşamının her alanına etki etmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle uzantısı olan yeni medya, bütün toplumları küresel köy haline getirmiştir. Bu doğrultuda marka ve marka kültürü de günümüzde işletmelere değer katan unsurlar olarak teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir. Sosyal medyada yer almak, birçok işletme...
Chapter
Full-text available
Sosyal ağ sitelerini; her ülkeden, bölgeden, kültürden, toplumdan, meslekten ya da diğer farklı gruplardan insanların bir araya geldiği sanal ortamlardan biri olarak ifade etmek mümkündür. Fotoğraf, video, klip ve GIF gibi görsel içerikli paylaşım yapma, arkadaşlarını takip etme ve etkileşim kurma gibi imkânlar tanıyan sosyal ağ siteleri, “sosyal m...
Chapter
Full-text available
Şiddet olgusunun insanlık tarihinin her döneminde var olduğu bilinmektedir. Fakat haber olarak paylaşılması ve araştırmalara konu edilmesi ancak 1970’lerden sonra gerçekleşmiştir. Pek çok şiddet türünün yanı sıra ön plana çıkan bir şiddet türü de “bireysel şiddet”, özelinde ise “aile içi şiddet” ve “kadına yönelik aile içi şiddet”tir. Toplumsal bir...
Chapter
Full-text available
Femvertising, reklamlarda yer alan kadın temsillerinin ve sunulan rollerin değişmesi gerektiğini savunan, geleneksel kadın imajına eleştirel yaklaşan reklamcılık türüdür. Günümüzde reklamlar, yalızca ürün tanıtımı, bilgi verme ya da satın almaya teşvik etme amaçlı olarak görülmemekte, aynı zamanda toplumda var olan kültürel ve ideolojik anlamların...
Chapter
Full-text available
İnsanların kendilerini ifade etme ve tanıtma gereksiniminden öte, aslında birbirinden bir adım önde olma çabası “kimlik” oluşumunu beraberinde getirmiştir. Günümüz koşullarında tıpkı insanlar gibi kurumlar arasında da rekabet söz konusudur. Pazarlama dünyasında, teknolojide, hedef kitle gruplarının ilgi, tercih ve memnuniyet durumlarında yaşanan de...
Article
Full-text available
İletişim kavramı tüm canlılar için geçerli olan evrensel bir durumdur. Kişilerarası iletişim ise duygu, düşünce ve bilgi alışverişinin insanlar arasında gerçekleştirilmesidir. Bu iletişim türünde araç, insandır. İnsanlar karşılıklı iletişim kurarak birbirlerini anlamaktadır. İletişimi doğru ve etkili biçimde gerçekleştirmek hem kendimizi daha iyi a...
Chapter
Due to the developments in internet technologies, internet space audiences have started to have a greater say on the content. These developments paved the way for the formation of new generation broadcasting platforms. As mentioned above, the basis of the broadcasting approach, which is also referred to as video streaming platforms, is the instant...
Conference Paper
Full-text available
Zorbalık, hayatın her aşamasında bireylerin hem zorba hem mağdur hem de zorba/mağdur olarak sıklıkla karşılaştığı bir problem olarak varlığını sürdürmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel bir biçimde, fiziksel zorbalığın dijital bir varyantı siber ortamda kendine bir alan bulmuştur. Fiziksel oyun çerçevesinde zorbalığı i...
Book
Full-text available
İnsanlık yaklaşık bir yıldır “yeni normal” denilen bir sürecin içerisinden geçiyor. Covid-19 salgını ile birlikte tanıştığımız bu süreç, hayatımızın hemen her alanını olduğu gibi iletişim alanını da derinden etkiledi. Adı geçen bu süreçte interneti aktif kullanma durumumuz arttı. Hemen her etkinliği bilgisayarın sağladığı olanaklarla internet üzeri...
Article
Full-text available
Çalışma, medya okuryazarlığı dersini alan öğrencilerin dersle ilgili görüşlerinin belirlenmesini konu edinmektedir. Çalışmanın amacı, öğrencilerin medyaya ve medya okuryazarlığı alanına bakış açıları, ders içerikleri ile ilgili görüşleri ve farkındalık geliştirip geliştirmediklerini belirlemektir. Medya okuryazarlığı dersine devam eden öğrencileri...
Chapter
Full-text available
Çeşitli duygu, düşünce, bilgi paylaşımı gereksinimiyle insanları bir araya getiren iletişim, sürecinin devamlılığına katkı veren birtakım öğelerle ilişkilidir. Bunlardan biri olan kültür, toplumların yaşam şekillerine karşılık gelmektedir. Gelenek ve göreneklerse kültürün temel taşlarını oluşturmaktadır. Milletin manevi değerlerinin merkezinde olan...
Chapter
nsanların kendilerini ifade etme ve tanıtma gereksiniminden öte, aslında birbirinden bir adım önde olma çabası “kimlik” oluşumunu beraberinde getirmiştir. Günümüz koşullarında tıpkı insanlar gibi kurumlar arasında da rekabet söz konusudur. Pazarlama dünyasında, teknolojide, hedef kitle gruplarının ilgi, tercih ve memnuniyet durumlarında yaşanan değ...
Article
Full-text available
Gülsüm ÇALIŞIR 2 "Teknoloji sayesinde insanlar, teknolojinin kendisi hariç her şeyi kontrol edebilecek güce sahip oldular." John Tudor ÖZ Günümüz değişen ve gelişen teknolojilerin varlığında, iletişim tarihi de eşdeğer olarak yeni bir nitelik kazanmıştır. İletişim teknolojilerinde sağlanan ilerleme ile geleneksel medyada yer bulan gazete, radyo ve...
Conference Paper
Full-text available
Article
Full-text available
Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte geleneksel medyanın kullanımın azaldığı ve sosyal medya kullanımının giderek arttığı görülmektedir. Çünkü sosyal medyada istenilen içeriklerin üretilebilmesi, geniş kitlelere ulaşılabilmesi, çift yönlü iletişimin olması, anlık geribildirim imkânı vermesi gibi avantajlar bulunmaktadır. Söz konusu...
Article
Full-text available
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yedi defa referanduma gidilmiştir. Birincisi, 1961 ikincisi 1982 Türkiye anayasa referandumu olarak yapılmıştır. Ardından gelen; 1987, 1988, 2007, 2010 ve 2017 referandumları anayasa değişikliği referandumları olarak tarihe geçmiştir. Bu referandumlar içinde özellikle 2017 referandumu diğerlerinden farklıdır. Çünkü Cum...
Article
Full-text available
Z Geçmişi Romalılara kadar dayansa da hamam kültürünün Osmanlı ile birlikte yaygınlık kazandığı ve kültürel bir miras olduğu bilinmektedir. Kültürümüzde temizliğin, şifanın, belki de hepsinden önce dinin bir özelliği olarak kabul gören hamamlar, aynı zamanda sosyalleşme ve eğlence mekânları olarak da kullanılmaktadır. Geleneklerimiz sayesinde dünde...
Conference Paper
Full-text available
Chapter
Full-text available
Halkla ilişkiler, günümüzde artık hemen her alanda yoğun şekilde kullanılan bir uygulama olmuştur. Özellikle de kamu kurum ve kuruluşları bünyelerinde halkla ilişkiler biriminin bulunmasına özen gösterir hale gelmişlerdir. Halkla ilişkiler denilen kavram, adı üzerinde halka kurulan bağ ve ilişki olarak kısaca özetlense de içerik olarak çok yoğun bi...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde şirketlerin değerli hale gelmesinde etkili olan unsurlardan biride manevi değerlere odaklanmasıdır. Küreselleşme ile birlikte uluslararası şirketlerin artması nedeniyle ürün hizmet kalitesi, ucuz fiyat gibi farklılık yaratacak unsurlar artık çok fazla önemsenmemektedir. Dolayısıyla şirketler bu küresel rekabet ortamında kendilerini diğerl...
Conference Paper
Full-text available
Bilgi çeşitliliğinin çok olması ve bilginin yayılmasının hızlı olduğu bu çağda sahte haberler bütün dünya için küresel bir sorun haline gelmiştir. Hem basılı hem de dijital medyada çarpıtılmış ya da yanlış bilginin kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılıp, yayılması dünyada ciddi etkileri yaratabilecek potansiyele sahiptir. Dolayısıy...
Conference Paper
Full-text available
Bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte dünya McLuhan’ın belirttiği gibi bir ‘küresel köy’ olmuştur. Bilgi teknolojilerinin gelişimi sayesinde hızlı, kolay haber alma ve ulaştırma gerçekleştirilmektedir. Bilgi teknolojilerinin gelişiminin insanlık için elbette birçok faydası olmuştur. Ancak bu faydaların yanı sıra egemen güçlerin ve iktidarlar...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde neredeyse her birey akıllı telefon ve internet kullanıcı olmuştur. Dolayısıyla bireyler artık zamanlarının çoğunu internet ve cep telefonlarının sağladığı ortamlarda geçirmektedir. Bu ortamlardan biri de sosyal medya mecralarıdır. Sosyal medya aracılığıyla bireyler video, fotoğraf ve kendi oluşturdukları içerikleri paylaşabilmektedir. Bu...
Chapter
Full-text available
İnsan yaşamında yer eden önemli duygulardan birisi de aşktır. Her insanın yaşamı boyunca en azından bir kez olsun aşık olduğunu söylemek çok yanıltıcı bir bilgi olmasa gerek. Bu açıdan bakıldığında dünya üzerinde aşka dair pek çok söz söylendiğini, birçok çalışmada aşk temasının işlendiğini görmek mümkündür. Aşkın herkes için farklı bir anlama geld...
Chapter
Full-text available
Bienaller, yüz yıllı aşkın süredir çağdaş sanatı dünyanın her kıtasına yaymakta ve kültür-sanat ortamını sürekli olarak beslemektedir. Küreselleşmenin sanata olan yansıması olarak gösterilebilecek olan bu çağdaş sanat ortamları, dünyanın her yerinde etkinlik sağlamış küresel sanat kavramını görünür ve bilinir kılmıştır. Bienaller, küresel olanı yer...
Conference Paper
Full-text available
Zamanın değişmesiyle birlikte aslında her alanda değişim yaşandığı görülmektedir. Söz konusu değişimin belirgin şekilde hissedildiği alanlardan birisi de yaşlılık ve yaşlı iletişimidir. Dünyada yaşam var olduğundan beri insanın yaşam süresinde de değişimler olmuştur. İstatistiki bilgilerin bize öğrettiğine göre dünyamızda yaşlı nüfusu giderek artış...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde değişen pazar koşullarının etkisiyle rekabet hızını daha da arttırmakta, birbiriyle aynı özellikleri taşıyan markaların birbirinden ayrışması zorlaşmaktadır. Bu sebeple marka imajını olumlu bir şekilde tüketicinin zihnine yerleştirme, marka sadakati oluşturma gibi konularda ekstra bir çaba harcamayan markalar başarısız bir konuma düşmekte...
Chapter
Full-text available
Toplumun en küçük birimlerinden birisi olan aile; ilişkilerin en samimi şekilde yaşandığı; sevgi, saygı, güven ve şefkatin en üst düzeyde hissedildiği; sosyal, ekonomik ve soyun devamı için gerekli olan cinsel ihtiyaçların karşılandığı en köklü sosyal birimdir. Sevgi ve saygı temeli üzerinde kurulu olan bu sistemde, zamanla değerlerdeki değişimler...
Article
Full-text available
İnsanlık var olduğu günden bu yana iletişim vardır. İletişimin devamlılığı da yine insanın varoluşuyla birlikte sözlü kültür ile sağlanmıştır. İnsanlık henüz yazmayı ve teknolojiyi kullanmayı öğrenmeden, konuşmayı öğrenmiştir. En eski iletişim şeklidir sözlü iletişim. Bu anlamda sözlü iletişim ile sözlü kültür arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. A...
Article
Estetik, salt bir güzel arayışı iken, sanat felsefesi hem güzeli, hem de çirkini içine almaktadır. Eco’ya göre çirkinin de bir estetik değeri vardır ve bu değer kıymetlidir. Mitolojik çağları temsil eden heykel ve resimlerde görülen canavar figürleri sanattaki çirkin kavramını içine almaktadır. Böylelikle ‘çirkinin mükemmel güzelliği’ kavramı sanat...
Article
Full-text available
Estetik, salt bir güzel arayışı iken, sanat felsefesi hem güzeli, hem de çirkini içine almaktadır. Eco’ya göre çirkinin de bir estetik değeri vardır ve bu değer kıymetlidir. Mitolojik çağları temsil eden heykel ve resimlerde görülen canavar figürleri sanattaki çirkin kavramını içine almaktadır. Böylelikle ‘çirkinin mükemmel güzelliği’ kavramı sanat...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde çoklu kullanım biçimi ile insan yaşamında yer bulan medya, özellikle çocuk ve gençleri etkisi altına almaktadır. Bu gruplar gündelik yaşamlarında cep telefonu, televizyon, tablet bilgisayar, internet ve bilgisayar oyunlarını yaygın olarak kullanmaktadır. 1960’lı yıllar, radyo dinlemek ya da televizyon izlemek için birbirine giden çocuklar...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz sosyal mecralar, hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Sosyal medyada gördüğümüz görseller, videolar, mesajlar bizim hayata bakış açımızda değişimlere sebep olmaya başlamıştır. Bu alanlarda bize yansıtılan içerikler ister olumlu ister olumsuz olsun kullanıcıları, tartışmasız etkileme gücüne sahiptir. Bu mecr...
Conference Paper
Full-text available
Markaların yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte sosyal medya araçlarının kullanımında gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Sosyal medya kullanımında markalar hedef kitlenin dikkatini çekebileceğini düşündüğü içeriklere yer vermektedir. Sosyal medyanın anlık fotoğraf, video sunumuyla iletişim kurması, hedef kitle ile arasında her an...
Article
Full-text available
siyasi parti liderlerinin resmi Twitter hesaplarını referandum sürecine kadar siyasal iletişim bağlamında kendi siyasal kampanyalarını nasıl yürüttükleri konusunda nitel söylem analizi çözümlemesi üzerine kurulmuştur. Araştırmanın sonucunda, referandumda 'EVET' cephesinde bulunan AKP ve MHP'nin Twitter' ı çok yoğun kullandığı tespit edilmiştir. Ayr...
Conference Paper
Full-text available
Günümüz ekonomik koşullarında küresel rekabetin temel dinamiklerinden birini markalar oluşturmaktadır. Tüketicilerin satın alma tutum ve davranışlarında belirleyici bir rol oynadığı görülen markaların bu bakımdan ürün ve hizmetlerin toplam değerine sağladığı olumlu katkı pek çok araştırma tarafından çarpıcı verilerle ortaya konulmaktadır. Bu durumu...
Conference Paper
Full-text available
Popüler kültür ürünü haline gelen televizyon dizileri, bir yandan modern hayatın yaşam biçimlerini temsil ederken, diğer yandan oluşturduğu karakterler ve işlediği konularla olması gerekeni göstermekte, topluma yaşam biçimi önermektedir. Dizilerde işlenen konular ve ön plana çıkan karakterler, zamanla toplumda konuşulan en önemli gündem maddesi hal...
Chapter
Full-text available
This volume is a collection of empirical and theoretical research papers in the social sciences regarding the Balkans and the Near East written by researchers from several different universities and institutions. The studies include a wide range of topics from economic, financial, political, agricultural, sociological, international relations to hi...
Conference Paper
Full-text available
Türkiye‟de “Ramazan Bayramı” ve “Kurban Bayramı” olmak üzere iki dini bayram bulunmaktadır. Hicri takvime göre iki ay ara ile önce Ramazan Bayramı, sonrasında da Kurban Bayramı kutlanmaktadır. Toplumu bir araya getirici görev üstlenen bu bayramlarda birlik, beraberlik ve yakınlık had safhada yaşanırken; kaynaşmak, paylaşmak ve yardımlaşmak duygular...
Conference Paper
Full-text available
Geçmişte insanlar ve markalar arasındaki iletişim süreci radyo, televizyon gibi geleneksel medya araçları ile yürütülmekteydi. Dinleyici veya izleyiciye yorum yapma hakkı sunmayan bu araçlar karşısında, onların düşüncelerini kurumlara fısıldayan sadece halkla ilişkiler birimiydi. Elektronik medyanın insan hayatına girmesiyle birlikte, marka iletişi...
Article
Full-text available
Tel: 0 456 233 75 97 Dahili: (2415) İngilizce Dil Editörü: Doç. Dr. M. Salih GÜRAN Yayın Türü: Yılda iki kez yayınlanan hakemli, süreli yayın Dili: Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Ancak, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazıların yayınlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır.
Article
Full-text available
Estetik, salt bir güzel arayışı iken, sanat felsefesi hem güzeli, hem de çirkini içine almaktadır. Eco’ya göre çirkinin de bir estetik değeri vardır ve bu değer kıymetlidir. Mitolojik çağları temsil eden heykel ve resimlerde görülen canavar figürleri sanattaki çirkin kavramını içine almaktadır. Böylelikle ‘çirkinin mükemmel güzelliği’ kavramı sanat...
Chapter
Full-text available
Every generation develops new definitions of femininity and masculinity during their era. These definitions begin with the birth of the person and continue throughout the life of the person. Our behaviors, attitudes, and looks are largely determined by society/community. Sex discrimination begins with the birth of the child and reflects itself out...
Conference Paper
Full-text available
Her ülkenin, her bölgenin, her yörenin kendine özgü bir kültürü vardır. İnsanlar, yaşadıkları alanda bir kültür oluştururlar ve bunu kuşaktan kuşağa da aktarırlar. Böylelikle sözlü kültür dediğimiz, bize miras bırakılan değerlerimiz ortaya çıkar. Adı geçen bu değerler de birbirinden farklılık gösterir; keza bunlar bizi biz yapan özümüzdür. Kültürel...
Conference Paper
Full-text available
Grafik tasarımı olgusu üzerinde iki önemli tartışma gerçekleşmektedir. Bunlardan biri; grafik tasarımın sanatın bir dalı olduğu görüşü ve diğeri, satış için bir reklam pazarlama aracı olduğunu düşünen iletişim-iş dünyası. Bu noktada tasarımın sanatsallığı tartışmaya açık bir konumda olup, ‘Tasarım nedir, ne içindir?’ sorusu akla getirmektedir. Graf...
Conference Paper
Full-text available
Grafik tasarımı olgusu üzerinde iki önemli tartışma gerçekleşmektedir. Bunlardan biri; grafik tasarımın sanatın bir dalı olduğu görüşü ve diğeri, satış için bir reklam pazarlama aracı olduğunu düşünen iletişim-iş dünyası. Bu noktada tasarımın sanatsallığı tartışmaya açık bir konumda olup, ‘Tasarım nedir, ne içindir?’ sorusu akla getirmektedir. Graf...
Conference Paper
Full-text available
Dedikodunun tarihi, insanlığın tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Neruda’nın da ifade ettiği gibi dedikodu, konuşmanın; yani insanların birbirleriyle gerçekleştirdikleri iletişimin bir parçası olarak günümüze kadar gelmiştir. Tarih boyunca konuşmanın bir uzantısı olarak, kişilerarası iletişimde kendine hep yer bulan dedikodu kavramı, aslında istenm...
Article
Full-text available
İnsanlar yaratılışından itibaren iletişim kurabilmek amacıyla farklı teknikler geliştirmiş ve geliştirmektedir. Mağara resimleri, dumanla iletişim, güvercinlerden başlayan bu serüven, günümüzde yoğun olarak kullanılan teknolojilerin de etkisiyle farklılaşmış ve daha da önemli bir duruma gelmiştir. İletişimin önemi ilk çağlardan beri ortaya çıkmakla...
Article
Full-text available
Toplumun en küçük birimi ailedir, ailenin en büyük yükünü taşıyan ise kadındır. Ne yazık ki toplumda yıllarca “öteki” olarak gölgede kalan kadın, zamanla kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiştir. Toplumsal cinsiyetin gölgesinde kendine yer edinmeyi öğrenen kadın, elini attığı her işte başarıyı yakalamayı da bilmiştir. Bu anlamda kadının ekonomid...
Conference Paper
Full-text available
Birbirine tezat olan savaş ve barış kavramları, insanoğlunun yaşamı boyunca hep yanı başında olmuştur. Adı geçen kavramlar, tarihsel süreç içerisinde içinde yaşadığı topluma ve doğaya ayak uydurarak hayatta kalmak isteyen insanoğlunun gerçekleştirdiği eylemlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tarihin ilk günlerinde gerçekleştirilen savaşlara bakı...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine perception of students who study at Gumushane University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Communication, Tourism about institutional reputation of Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD). Therefore a survey is conducted with the students who accept it and the results are analysed...
Article
Full-text available
Z Bu çalışmada Gümüşhane Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler, İletişim ve Turizm Fakülteleri'nde okumakta olan öğrencilerin Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) kurumsal itibarına yönelik algılarının ne yönde olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla araştırmaya katılmayı kabul edenlere konuyla ilgili anket soruları yöneltilmiş v...
Conference Paper
Full-text available
Efsane, yüzyıllardır yaşamın içinde olan ve kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelen öyküler bütünüdür. Efsane olarak nitelenen ve anlatılan olaylar kimi zaman gerçeküstü, kimi zaman da yaşanmış, izleri süren olaylara ve kişilere dayanmaktadır. Bu olay ve kişiler genellikle inandırıcı ve olağanüstü özelliklere sahiptir. Belirli bir üsluba v...
Article
Full-text available
Geçmişte “aile işletmesinin” gerçek yöneticisi olarak ifade edilen kadınlar, günümüzde artık aile dışına çıkarak, iş dünyasında kendisini göstermeye başlamıştır. Böylelikle hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlar duruma gelmiştir. Girişimcilik kapsamında kadınlar, küçük atölyelerde iş yapmanın yanı sıra büyük holdinglerde yönetim ku...
Conference Paper
Full-text available
Sözlü kültürün bir öğesi olan atasözleri, insanlığın dünden bugüne biriktirdiği deneyimleri sonucunda ortaya çıkan en değerli unsurlar arasında bulunmaktadır. Atasözleri, yaşanmışlıklar üzerine gerçekleştirilen gözlemler sonucunda söylenen sözler olarak bilinmektedir. Değerini bilenler için yol haritası niteliği taşıyan atasözleri, topluma ve insan...
Conference Paper
Full-text available
Küreselleşme sadece ekonomik alanda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da tek biçimliliği getirmektedir. İletişim teknolojisindeki gelişmeler küreselleşmeyi hızlandırmaktadır. Küreselleşmenin görünmez güçlerinin dünyanın tüm kadınlarını, ideal ölçülere sahip birer manken-model haline getirmeye çalıştığı ile ilgili endişeler gün geçtikçe artmaktadı...
Article
Full-text available
Element of violence which was seen almost every day in all media but in no way could be prevented is reflecting a bitter side of life. Today that we called age of information, technology rapidly improved, and thanks to this there found solutions for a lot of matters, we are unfortunately are living violence more heavy day by day. Consequently, elem...
Article
Full-text available
İletişim, insanların birbirini anlamasında kullandıkları en etkili yollardan birisidir. Böylelikle iletişim, kişileri birbirine yaklaştırır ve aralarında bir bağ kurulmasına yardımcı olur. Kişilerarasında kurulan iletişimde bağları güçlendiren ve iletişimin devamını sağlayan birtakım unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlardan birisi de geçmişten günümü...
Article
Full-text available
We invite high quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on social sciences, humanities, and sport sciences in a properly formatted file as per the author guidelines. We assure all the submissions to be evaluated through fast double blind review process by our international...
Article
Full-text available
The fact violence which found place to itself in the regularity of daily life, despite it is an undesired act model, is the expression of a situation unfortunately stil having its validity in almost all communities developed or undeveloped. As that’s the fact, there seen a contradiction in the process we came. Because the fact violence ever stands...
Article
Full-text available
Man’s being a social entity, is the result of his living together with others. In this way, we tend to recognize the world out of us as well as ourselves, by establishing relationships with them. By the help of this relationship, a communication medium becomes true. While the communication individual realized with the ones out of himself is called...
Article
Full-text available
Pek çok alanda olduğu gibi belediyelerde de halkla ilişkiler faaliyetleri adı altında sosyal ağlardan yararlanılmaktadır. Özellikle belediye başkanları, sahip oldukları sosyal ağ hesapları ile her gün hatta gün içersinde birden çok paylaşımda bulunarak, hedef kitlesi olan bölge halkına belediye ile ilgili bilgileri duyurmaktadır. Eskişehir’de 30 Ma...
Article
Full-text available
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte siyasi partiler de web sitesi kullanmaya başlamıştır. Siyasi partilerin halkla ilişkiler etkinlikleri çerçevesinde hedef kitlelerine teknolojinin bir uzantısı olarak web sitelerinden seslenme ve onları etkileyerek, kendileri lehine bir kamuoyu oluşturma çabasına girdikleri gözlemlenmektedir. Söz konusu ç...
Conference Paper
Full-text available
İnsanın toplumsal bir varlık olması, onun başkalarıyla birlikte yaşamasının sonucudur. Böylelikle kendimizi olduğu kadar kendi dışımızdaki dünyayı da onlarla ilişki kurarak tanıma yoluna gideriz. Bu ilişki sayesinde bir iletişim ortamı gerçekleşmiş olur. Kişinin kendi dışındakilerle gerçekleştirdiği iletişim “kişilerarası iletişim” olarak adlandırı...
Article
Full-text available
Günümüzde internetin yaygınlaşması ile birlikte, sosyal ağlar ve sosyal medya ortamları insanoğlunun vazgeçilmez paylaşım alanları olmuştur. Gelinen bu süreçte kişilerarası iletişim de yüz yüze yapılmaktan çok, sosyal medya üzerinden gerçekleşmeye başlamıştır. Dolayısıyla iletişim zamanla yüz yüze olmaktan çıkarak, sosyal medya aracılığıyla gerçekl...
Article
Full-text available
Medeniyetin hızla ilerlediği dünyamızda hala ne yazık ki şiddet gibi ilkel bir olgunun varlığından söz etmek mümkündür. Şiddet öğelerinin topluma kanıksatılmasında ve etkisini sürdürmesinde kitle iletişim araçlarının da yadsınamayacak oranda etkisi bulunmaktadır. Kitle iletişim araçları içinde toplumun çoğunluğuna sesleneni de televizyondur. Niteki...
Article
Full-text available
İçinde yaşadığımız toplum kadına ve erkeğe farklı farklı görevler yüklemektedir. Bu farklılıklar, farklı sorumluluk ve görevleri de beraberinde getirmektedir. Bu durum, biyolojik anlamdaki “cinsiyet” kavramının sınırlarını aşarak, yeni bir durum olan “toplumsal cinsiyet” kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu kavramdan daha da yeni olan bir b...
Conference Paper
Full-text available

Network

Cited By