• Home
  • Grzegorz Humenny
Grzegorz Humenny

Grzegorz Humenny
Instytut Badan Edukacyjnych / Educational Research Institute

M.A.

About

47
Publications
23,010
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
322
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
218 Citations
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
Education
October 1997 - December 2002
Jagiellonian University
Field of study
  • Sociology

Publications

Publications (47)
Article
Full-text available
Recently, research on customer engagement behaviour (CEB) has rapidly developed. However, comparative studies on the motivational drivers of CEB across different product contexts are lacking. This study aims to understand the nature of customer motivation (CM) and investigate how its elements and impact on CEB differ between product settings (tangi...
Conference Paper
Full-text available
Od 2013 roku funkcjonuje w Polsce system egzaminów zawodowych, opiera-jący się na potwierdzaniu kwali kacji zawodowych. Informacje gromadzone w ramach tego systemu nie były jednak wykorzystywane w celu określenia, jaka część osób przystępujących do egzaminów zawodowych zdobywa dyplo-my potwierdzające uzyskanie kwali kacji zawodowych. Celem artykułu...
Research Proposal
Full-text available
International prospective register of systematic reviews: A meta-analysis of the relationship between position in the peer network and loneliness among school-age children and adolescents
Article
Full-text available
Previous research shows that deficits in social relationships increase the risk of depression. This study tests the hypothesis that among early adolescents, their status in their peer network (likeability/dislikeability) will be associated with depressive symptoms but only indirectly, through the subjective perception of this status (positive/negat...
Article
Full-text available
The relationship between position in a peer network (liking, disliking, popular, unpopular), its perception (metaperception), and loneliness were studied in a sample of 629 pupils (221 from grade 5 and 408 from grade 6 of primary school). The analyses conducted (Multiple Indicators , Multiple Causes Models-MIMIC-and SEM) first of all showed that am...
Chapter
Full-text available
Tajemnica tajemnic, czyli o gotowości do ujawniania tajemnic w relacjach rówieśniczych przez uczniów na progu wczesnej adolescencji 1 Abstrakt W artykule zaprezentowano wyniki badań indywidualnych oraz związanych ze strukturą klasowych relacji rówieśniczych uwarunkowań gotowości do dzielenia się tajemnicami przez uczniów na progu wczesnej adolescen...
Chapter
Full-text available
Celem prowadzonych analiz było zweryfikowanie znaczenia jakości przyjaźni dla samotności młodych adolescentów z uwzględnieniem różnić międzypłcio-wych. Przeprowadzone analizy (n = 629 uczniów V i VI klas szkół podstawo-wych) wskazują, że: (1) jakość relacji przyjacielskich (przy kontroli informacji o liczbie przyjaciół i poziomie lubienia przez rów...
Chapter
Full-text available
Abstrakt Artykuł poświęcony jest relacjom między dwoma procesami zachodzącymi wśród uczniów kończących drugi etap nauki w szkole podstawowej: (1) włącza-niem osób innej płci w sieci koleżeńskie oraz (2) zmianami poczucia integracji rówieśniczej. Analiza przeprowadzona została w modelach latentnej krzywej rozwojowej (dynamika heterofilii) oraz laten...
Chapter
Full-text available
In this article based on a nationwide EWD longitudinal study - the following phenomenon was analysed: (1) diversity of peer relations based on gender of children in the third grade of a primary school, and (2) changes, to which it is subjected between the third and fifth grade. Using a variety of estimation methods (including the SAOM models) it wa...
Article
Full-text available
Research suggests that primary school teachers grade the reading and writing skills of girls higher than of boys, even when they have the same level of ability. In this article, we try to verify this hypothesis. We analysed (a) teachers’ grades (prepared particularly for the purpose of this research), and (b) achievement test results, which control...
Article
Full-text available
In this study – based on a Polish nationwide, representative sample of third grade primary school pupils – we analysed the relationships between position within the peer network, its structural features (cohesion, hierarchy) and preferences for heterophily (PH), i.e. the frequency of choosing children of the other sex as liked. The analysis used tw...
Article
Full-text available
This article presents the first study to have considered in one model the analysis of such social determinants of the satisfaction with studying abroad as discrimination, size of peer networks and loneliness. Statistical analyses were conducted in two stages. The preliminary stage was focused on analysis the factor structure of three tools: the Sat...
Article
The present investigation is the first examination of the factor structures, reliability, external validity, longitudinal invariance, and stability of the De Jong Gierveld Loneliness Scale (DJGLS), as used with early adolescents. It is based on a two-wave, large, representative sample of Polish primary school pupils. The results demonstrate that th...
Article
Full-text available
The article concentrates on the role of European Union (EU) structural funds in the development of small and medium enterprises (SMEs). The analysis presented in this paper is based on the results of computer-assisted telephone interviews conducted with 394 representatives of enterprises localized in three Polish Voivodships: the Podkarpackie, the...
Chapter
Full-text available
W tym rozdziale omówiono strukturę czynnikową skali Jenny de Jong Gierveld (Jong Gierveld i Kamphuls, 1985) na podstawie badania przeprowadzonego na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie uczniów piątych klas szkół podstawowych. W pierwszej części tekstu przedstawiono zarys teorii zjawiska samotności, korelaty subiektywnego wymiaru izolacji społecz...
Chapter
Full-text available
Podstawowym celem tego rozdziału jest przedstawienie praktycznego zastosowania wykrywania zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej (differential item functioning, DIF) metodą wielu wskaźników i wielu przyczyn (multiple indicators, multiple causes, MIMIC), na przykładzie pomiaru dokonywanego za pomocą skali stygmatyzacji Kwestionariusza piętna...
Chapter
Full-text available
W pierwszej części rozdziału przedstawiono koncepcję analizy czynnikowej oraz jej dwóch podstawowych odmian: analizy eksploracyjnej i konfirmacyjnej. Kolejna część dotyczyć będzie charakterystyki – stosowanych w ramach analiz czynnikowych – metod w przypadku analiz zmiennych dyskretnych (dychotomicznych lub porządkowych) oraz ich związków (wzajemna...
Chapter
Full-text available
W tej części zostaną omówione podstawowe informacje związane z przygotowywaniem danych i ich modelowaniem w Mplusie, w tym modeli wykorzystanych między innymi w rozdziale 21. Przybliżymy historię powstania tego programu, a następnie omówimy podstawowe zasady związane z przygotowaniem plików do analiz. Skupimy się na wyjaśnieniu budowy pliku poleceń...
Book
Full-text available
W socjologii, psychologii czy badaniach edukacyjnych zmierzamy do tego, aby dowiedzieć się czegoś, co nie jest bezpośrednio obserwowalne, badamy postawy, właściwości psychiczne i umiejętności. O ile eksploracyjna analiza czynnikowa jest narzędziem powszechnie stosowanym, o tyle konfirmacyjna analiza czynnikowa, modelowanie IRT czy modele klas ukryt...
Article
The article discusses the possibility of using low-stakes tests to assess teaching effectiveness measures (educational value-added, EVA) for primary schools in Poland. It was shown that EVA, calculated using results of the OBUT test for diagnosis of skills of third grade pupils, which is voluntary for schools, and the Sprawdzian – external examinat...
Article
Full-text available
Objective: The main aim of the current study was to investigate the links between ADHD diagnosis and the objective and subjective dimensions of social relationships among children from primary schools. Method: We used the data from 36 regular classrooms, consisting of 718 students, with each containing at least one child with an established clin...
Chapter
Full-text available
Krytycy wprowadzenia gimnazjów do polskiego sytemu oświaty, na mocy reformy z 1999 r., przypisują gimnazjom negatywne oddziaływanie na poziom nauczania i wychowanie. Rozpoczęcie edukacji w gimnazjum następuje w wieku 12-13 lat, czyli w momencie zapoczątkowania intensywnego rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego ucznia. Według obiegowych,...
Data
Full-text available
Metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD) jest jednym ze sposobów wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych do ewaluacji szkół. Jej wprowadzenie miało zracjonalizować proces ewaluacji, który początkowo opierał się przede wszystkim na nieprzetworzonych wynikach egzaminacyjnych. Prowadziło to często do krzywdzących ocen szkół, które efektywnie p...
Chapter
Full-text available
Individuals with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) are characterized by a number of social deficits. The aim of the current study was to investigate the associations between ADHD diagnosis and social relationships among children from primary schools. Findings revealed that ADHD may contribute to both objective (social isolation) and s...
Book
Full-text available
Wiedza na temat aktualnej sytuacji gospodarczej oraz znajomość czynników podażowych i popytowych mają kluczowe znaczenie dla przyszłości regionów. Analiza nowych trendów i uwarunkowań zewnętrznych, wpływających na zmianę pozycji konkurencyjnej branż oraz prognozowanie zmian gospodarczych na podstawie kształtowania się zjawisk w przeszłości, umożliw...
Article
Objective: There is a scarcity of well validated measures of the subjective experience of the stigma of mental illness. The aim of this paper was to evaluate the psychometric properties of the Stigma subscale of the Consumer Experiences of Stigma Questionnaire (CESQ). Methods: A secondary analysis of the data from two cross-sectional studies usi...
Article
The aim of this study was to translate into Polish and establish the psychometric properties of the 11-item De Jong Gierveld Loneliness Scale (DJGLS). The translation process followed the recent guidelines for the crosscultural adaptation of questionnaires and was tested through analysis of differential item functioning (DIF) by the use of the Poly...
Chapter
Full-text available
It is widely acknowledged that loneliness and depression are prevalent among university students and may contribute to poor academic achievements or higher probability of dropping out of university. However, the associations between these two phenomena are complex and not fully understood. In this paper we describe preliminary findings from a longi...
Article
Full-text available
This study examines patterns of change and stability in religious practices among Polish Catholics, based on a twenty-year longitudinal population-based study (1988-2008). Latent growth analysis confirms that the level of church attendance has decreased slightly, and this decrease is not the same for all respondents. Three different groups of traje...
Article
Full-text available
The aim of the article is to introduce the factors determining the careers of undergraduates of first-cycle full-time studies from the area of Podkarpackie Province based on panel survey. The analysis shows that careers are shaped multistage and the core factor is the type of university and the determinants of its choice, the economic situation of...
Chapter
Full-text available
Artykuł ten poświęcony jest zagadnieniu funkcjonowania odległości do szkoły/ uczelni, jako bariery w dostępie do edukacji. W pierwszej części znajduje się przegląd dotychczasowych prac badawczych poruszających tę tematykę. Omówione zostały między innymi zagadnienia związane z interakcją odległości i wysokości czesnego, przepływem studentów na pozio...
Chapter
Full-text available
Zasadniczym celem poniższego artykułu jest określenie czynników wpływających na wybór dwóch typów szkół średnich: techników oraz liceów ogólnokształcących oraz motywów i barier wyboru szkoły wyższej przez absolwentów obu typów szkół, a także wpływu tych motywów na realizację planów edukacyjnych w pół roku po ukończeniu nauki.
Article
Full-text available
Celem niniejszego artykułu było określenie efektywności naukowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego, poprzez (1) określenie dziedzin wiedzy, w ramach których są oni obecni w światowym obiegu nauki oraz (2) wskazanie tych, którzy funkcjonują w światowym życiu naukowym i/lub są postaciami najbardziej – pod względem naukowym – wpływow...
Book
Full-text available
Głównym celem projektu było zbadanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. Cel ten został osiągnięty poprzez identyfikację i analizę obszarów problemowych związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych, ustalenie kierunków inwestow...

Network

Cited By