Grzegorz Całek

Grzegorz Całek
University of Warsaw | UW ·  Institute of Applied Social Studies

About

40
Publications
3,273
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
21
Citations
Citations since 2016
32 Research Items
21 Citations
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
2016201720182019202020212022051015
Introduction
Z wykształcenia socjolog, polityk społeczny, administratywista, redaktor językowy, DBA. || Prezes Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera, dyrektor Instytutu Inicjatyw Pozarządowych. || Zainteresowania badawcze: 1) socjologia edukacji, rodzice w szkole, rady rodziców, edukacja zdalna 2) niepełnosprawność, zespół Aspergera, uczeń z niepełnosprawnością 3) sektor pozarządowy, NGOs, wolontariat.

Publications

Publications (40)
Book
Full-text available
Artykuły zaprezentowane w monografii są odpowiedzią na sytuację, jaka zaistniała w związku z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami odnoszącymi się zarówno do obecności technologii informatycznych we wszystkich obszarach życia społecznego, jak i powszechności ich wykorzystania. Celem publikacji jest więc zobrazowanie złożoności i dynamiki zachodząc...
Chapter
Full-text available
Organizacje pozarządowe w państwie demokratycznym są podstawowym pomostem pomiędzy działaniami instytucji rządowych i samorządowych a zaangażowaniem potencjału obywatelskiego. Często wykraczają one w swoich inicjatywach poza przyjęte w instytucjach państwowych ramy, szybciej i sprawniej diagnozują potrzeby swojego środowiska. Szczególne znaczenie m...
Book
Full-text available
Trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie państwa demokratycznego bez trójsektorowej współpracy. Dla redaktorów publikacji najważniejsze stały się jednak te z organizacji trzeciego sektora, które skupiają swoje działania wokół dziecka i tematyki dzieciństwa. Celem powstania książki była z jednej strony społeczna potrzeba pokazania wagi i zasięgu p...
Article
Full-text available
W publicznych szkołach w Polsce przyjmowane są corocznie programy wychowawczo-profilaktyczne, zawierające opis działań wychowawczych (skierowanych do uczniów) oraz działań o charakterze profilaktycznym (skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców). Programy te – zgodnie z ustawą Prawo oświatowe – uchwalane są wspólnie przez rady pedagogiczne or...
Book
Full-text available
W książce ukazano niepełnosprawność jako zagadnienie o charakterze interdyscyplinarnym, pozostające w polu zainteresowań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Znalazły się w niej rozdziały poświęcone: rozwiązaniom systemowym i politykom w obszarze niepełnosprawności, roli i znaczeniu instytucji w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, społe...
Chapter
Full-text available
Konstytucja RP gwarantuje osobom z niepełnosprawnościami nieskrępowane korzystanie z dóbr kultury. W celu ułatwienia korzystania z tego prawa ustawa o muzeach określa, że osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom przysługuje ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych, zaś ustawa o ochronie przyrody określa, że osoby z niepełnosprawnością m...
Chapter
Full-text available
Artykuł przedstawia codzienne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z zespołem Aspergera przez pryzmat (podwyższonego) ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji przez rodziców dotyczących różnych aspektów życia dziecka. W ten sposób zostały pokazane codzienne problemy takich rodzin, nieznane „zwykły” rodzinom, a związane w szczególności z diagnozowani...
Chapter
Full-text available
W artykule zostały przedstawione wnioski wynikające z badań Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera (2014-2019). Ich głównym tematem były kwestie związane z funkcjonowaniem dzieci w szkole. Najbardziej zaskakującym wnioskiem jest to, że rodzice mają czarno-biały obraz nauczycieli pracujących z ich dziećmi. Świetnie oceniają pedagogów specjalnych –...
Presentation
Full-text available
Graficzna prezentacja wybranych wyników badań, których celem było poznanie opinii rodziców uczniów na temat nauczania zdalnego w czasie pandemii COVID-19, w szczególności na temat form edukacji zdalnej, problemów z nią związanych oraz jej dobrych stron. W ramach projektu zostały przeprowadzone 4 badania CAWI według tego samego kwestionariusza: 1) „...
Book
Full-text available
Raport prezentujący wybrane wyniki szerszych badań, których celem było poznanie opinii rodziców uczniów na temat nauczania zdalnego w czasie pandemii COVID-19, w szczególności na temat form edukacji zdalnej, problemów z nią związanych oraz jej dobrych stron. W ramach projektu zostały przeprowadzone 4 badania CAWI według tego samego kwestionariusza:...
Book
Full-text available
Raport prezentujący wybrane wyniki szerszych badań, których celem było poznanie opinii rodziców uczniów na temat nauczania zdalnego w czasie pandemii COVID-19, w szczególności na temat form edukacji zdalnej, problemów z nią związanych oraz jej dobrych stron. W ramach projektu zostały przeprowadzone 4 badania CAWI według tego samego kwestionariusza:...
Book
Full-text available
Raport prezentujący wybrane wyniki szerszych badań, których celem było poznanie opinii rodziców uczniów na temat nauczania zdalnego w czasie pandemii COVID-19, w szczególności na temat form edukacji zdalnej, problemów z nią związanych oraz jej dobrych stron. W ramach projektu zostały przeprowadzone 4 badania CAWI według tego samego kwestionariusza:...
Book
Full-text available
Raport prezentujący wybrane wyniki szerszych badań, których celem było poznanie opinii rodziców uczniów na temat nauczania zdalnego w czasie pandemii COVID-19, w szczególności na temat form edukacji zdalnej, problemów z nią związanych oraz jej dobrych stron. W ramach projektu zostały przeprowadzone 4 badania CAWI według tego samego kwestionariusza:...
Book
Full-text available
Raport prezentujący wybrane wyniki szerszych badań, których celem było poznanie opinii rodziców uczniów na temat nauczania zdalnego w czasie pandemii COVID-19, w szczególności na temat form edukacji zdalnej, problemów z nią związanych oraz jej dobrych stron. W ramach projektu zostały przeprowadzone 4 badania CAWI według tego samego kwestionariusza:...
Article
Full-text available
The article presents the role in the education system of student social activities based on volunteering, taking place both at school and outside in non-governmental organizations. Further, problems and dilemmas concerning student volunteering and related to the system recognition of these activities during recruitment to secondary schools are also...
Chapter
Full-text available
Artykuł przedstawia problemy dotyczące pierwszych trzech miesięcy edukacji zdalnej, a więc edukacji prowadzonej w polskich szkołach od 25 marca do 26 czerwca 2020 r. – z perspektywy rodziców oraz nauczycieli. Wykorzystano w tym celu wyniki trzech badań internetowych (CAWI) przeprowadzonych w kwietniu, czerwcu oraz sierpniu 2020 r.
Article
Full-text available
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych wyzwań stojących przed dziećmi spowodowanych edukacją zdalną prowadzoną od marca 2020 r. w związku z pandemią COVID-19. Materiałem badawczym są wyniki trzech badań CAWI przeprowadzonych wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym (6–19 lat): pod koniec kwietnia 2020 r., a więc miesiąc po rozpoczęciu edu...
Book
Full-text available
Jak badać zJawisko niepełnosprawności szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością
Article
Full-text available
Artykuł jest zbiorem refleksji etycznych wynikających z doświadczeń autora w prowadzeniu badań z udziałem rodziców dzieci z zespołem Aspergera. Punktem odniesienia dla tych rozważań są wybrane zapisy zawarte w "Kodeksie etyki socjologa", w części dotyczącej relacji z uczestnikami badań. W szczególności zostały przeanalizowane problemy etyczne związ...
Article
Full-text available
Each day, the Google search engine is used to perform millions of searches by users around the world looking for relevant information. A lesser known service by Google is Google Trends, which allows to examine the popularity of certain keywords, or more precisely – shows trends at a specific time and in a specific area regarding the given word. The...
Preprint
W artykule zostały przedstawione wyniki badań ankietowych (CAWI) przeprowadzonych w okresie edukacji zdalnej związanej z epidemią koronawirusa: jednego – wśród nauczycieli (czerwiec 2020, N=1530) i dwóch – wśród rodziców (kwiecień 2020, N=8250 i sierpień 2020, N=2880), a dotyczących trudności dostrzeżonych przez te dwie grupy podczas nauczania zdal...
Article
Full-text available
Przez ostatnie trzy miesiące byliśmy świadkami niespodziewanego eksperymentu edukacyjnego na wielką skalę - edukacji zdalnej. Było to doświadczenie nowe dla wszystkich: dzieci, rodziców, nauczycieli, wymuszające zachowania niestandardowe, otwarcie się na nieznane rozwiązania. Jak poradziła sobie z nim szkoła? Co myślą o zdalnej edukacji rodzice? Mi...
Preprint
Konstytucja RP gwarantuje osobom z niepełnosprawnościami nieskrępowane korzystanie z dóbr kultury. W celu ułatwienia korzystania z tego prawa ustawa o muzeach określa, że osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom przysługuje ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych, zaś ustawa o ochronie przyrody określa, że osobom z niepełnosprawnością...
Article
Full-text available
W artykule przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych w publicznych szkołach i przedszkolach, spróbowano także określić, jaką wiedzę o organizacjach podejmujących współpracę ze szkołą chcieliby mieć rodzice – członkowie rad rodziców, które zgodnie z Prawem oświatowym opiniują wiążąco funkcjonowanie podmiotów trzeciego se...
Chapter
Full-text available
W artykule zostały przedstawione wnioski dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z ZA wynikające z badań Polskiego Towarzystwo Zespołu Aspergera. Główne badanie zostało przeprowadzone w 2014 roku, było to pierwsze w Polsce badanie sytuacji rodzin dzieci z zespołem Aspergera, wzięło w nim udział 153 rodziców. Ponadto w latach 2015–2017 przeprowadzo...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest wskazanie miejsca, jakie w systemie oświaty po reformie edukacji w 2017 roku zajmuje aktywność społeczna, szczególnie wolontariat uczniów na terenie placówek szkolnych. W tym celu przeanalizowano występowanie tych kwestii w najważniejszych aktach prawnych: prawie oświatowym, rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie p...
Book
Full-text available
Książka opisuje nowy pomysł realizowanego w szkołach budżetu uczniowskiego - wzorowanego na samorządowych budżetach obywatelskich.
Book
Full-text available
Poradnik składa się z dwóch części: w pierwszej przedstawione zostały formalności związane z uzyskaniem orzeczeń dających możliwości dziecku z niepełnosprawnością skorzystania ze szczególnych zasad edukacyjnych w szkole przewidzianych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także z istniejących ulg i udogodnień przewidzianych przepisa...
Book
Full-text available
W badaniu „Sytuacja dzieci z zespołem Aspergera w Polsce” wzięli udział rodzice dzieci z zespołem Aspergera. Ankietę wypełniły 153 osoby, co oznacza, że w badaniu wzięło udział 4% całej populacji. Dobór próby: dobór celowy. Wielkość próby: 153. Poziom ufności : 92%. Błąd maksymalny: 6,5%. Narzędzie: zestandaryzowany kwestionariusz wywiadu. Miejsce...
Book
Full-text available
Publikacja przedstawia sposób tworzenia i rozwoju stowarzyszeń rodziców - jako metody przezwyciężenia ograniczeń prawnych, które związane są z funkcjonowaniem rodziców w szkołach w formule rady rodziców (brak osobowości prawnej, niejasna sytuacja formalna i finansowa, brak możliwości pozyskiwania środków z grantów itd.). Ponadto została zaprezentow...
Book
Full-text available
Poradnik składa się z trzech części: w pierwszej przedstawione zostały formalności związane z uzyskaniem orzeczeń dających możliwości dziecku z zespołem Aspergera skorzystania ze szczególnych zasad edukacyjnych w szkole, a także z istniejących ulg i udogodnień przewidzianych przepisami prawa. W drugiej części zaprezentowana różnorodne terapie, któr...
Book
Full-text available
Publikacja jest napisana w konwencji odpowiedzi na pytania. Jest ich 61 i wszystkie dotyczą szczegółowych kwestii związanych z funkcjonowaniem w publicznych szkołach i przedszkolach w Polsce rad rodziców, będących obligatoryjnym, społecznym organem szkoły.
Book
Full-text available
Publikacja ta to opracowanie dotyczące funkcjonowania rad rodziców – obligatoryjnych organów społecznych działających w publicznych szkołach i przedszkolach w Polsce. Przedstawione w nim zostały podstawy formalne działania rady rodziców, zagadnienia dot. dokumentów i finansów rady rodziców, zaprezentowano też przykłady angażowania się rodziców w dz...
Book
Full-text available
W celu wzmocnienia systemowego podejścia do wolontariatu została opracowana „Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce”, zawierająca wytyczne i rekomendacje, które mają być brane pod uwagę w planowaniu polityk publicznych w następnych dwudziestu latach. Dokument ten został przygotowany z uwzględnieniem prawa krajowego i wspólnotowego, dost...
Book
Full-text available
Poradnik, oprócz części teoretycznej, zawiera szereg praktycznych wskazówek dotyczących promowania organizacji pozarządowych, m.in. identyfikacji wizualnej, promocji w sieci, sytuacji kryzysowej, kampanii 1%.
Book
Full-text available
Jest to praktyczny poradnik dla małych NGOs, w którym znajdujemy porady dotyczące m.in.: zakładania stowarzyszenia, promowania organizacji, współpracy z gminą, rozwoju organizacji, wolontariatu oraz motywowania wolontariuszy.

Network

Cited By

Projects

Projects (9)
Project
Celem projektu jest poznanie opinii rodziców uczniów w wieku szkolnym na temat różnych aspektów edukacji zdalnej prowadzonej w Polsce od marca 2020 r. w związku z pandemią COVID-19.