Gentjan Hykaj

Gentjan Hykaj
POLIS University · Department of Environment

PhD

About

32
Publications
1,564
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
108
Citations
Citations since 2017
3 Research Items
41 Citations
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214

Publications

Publications (32)
Article
Full-text available
Liqenasi goat, is an important local goat breed in South East of Albania. For the first time, we report the genetic diversity of this breed, using 30 microsatellite markers. Heterozygosis and gene diversity were estimated. A total of 236 alleles were distinguished for 30 microsatellite markers. The average observed and expected heterozygosity value...
Article
Full-text available
Sheep are an important livestock species in Albania. The study was conducted at the Agricultural Technology Transfer Center of Korca in South East area of Albania. This study is focused in two local sheep breeds that have the status as endangered, Shkodrane and Lara e Polisit and two imported breeds Awasi and Il de France reared in this region unde...
Presentation
The genetic variability and population genetic structure of a total 105 individuals from three local goat breeds (Velipoja, Dragobia and Smokthina) were analyzed by the use of fifteen microsatellite loci. All markers were polymorphic. The average number of alleles was 9.267. Polymorphism information content (PIC) was higher than 0.5 for each locus,...
Data
Full-text available
Goats play an important role for the Albanian farmer community of marginal area. Muzhake is one of local goat breeds distributed in Southeastern part of Albania. Genetic characterization of native breeds is very important in conservation strategy designing. The aim of the present study was to estimate the genetic variability of Muzhake goat breed u...
Presentation
Goats are one of the most important livestock species in Albania. The aim of this study is evaluation of genetic diversity, genetic structure and genetic distances between six Albanian local goat breeds, using three set of markers: 31 microsatellite markers, AFLP markers based on three primer combinations, and 26 SNP markers. A total of 185 individ...
Article
Full-text available
Goats are an important species for the Albanian livestock farmers. The present study intends to estimate genetic diversity and population structure of 6 local goat breeds using 26 SNPs. Therefore 185 unrelated individuals belonging to 6 local sheep breeds were analyzed. Genetic diversity measures and genetic distance were estimated. Population's st...
Presentation
Objective of this study is estimation of genetic structure and distances in six albanian goat breeds based on 30 microsatellite markers. This study was carried out within the framework of ECONOGENE project, intended to help molecular characterization of Albanian local goat breeds. Population structure analysis and the assignment of individuals to t...
Presentation
Goats play an important role for the Albanian farmer community of marginal area. Muzhake is one of local goat breeds distributed in Southeastern part of Albania. Genetic characterization of native breeds is very important in conservation strategy designing. The aim of the present study was to estimate the genetic variability of Muzhake goat breed u...
Article
Full-text available
The amplified fragment length polymorphism (AFLP) technique with three EcoRI/TaqI primer combinations was used in 185 unrelated individuals, representative of 6 local goat breeds of Albania, and 107 markers were generated. The mean Nei's expected heterozygosity value for the whole population was 0.199 and the mean Shannon index was 0.249, indicatin...
Article
In this investigation Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) markers have been used to assess genetic diversity and relationship among three local Albanian sheep breeds. A total of 93 unrelated individuals were analysed by three EcoRI/TaqI primer combination that produced 92 AFLP markers. Nei’s GST index was calculated to investigate the par...
Article
Full-text available
The amplified fragment length polymorphism (AFLP) technique with three EcoRI/TaqI primer combinations was used in 185 unrelated individuals, representative of 6 local goat breeds of Albania, and 107 markers were generated. The mean Nei's expected heterozygosity value for the whole population was 0.199 and the mean Shannon index was 0.249, indicatin...
Presentation
Goats comprise one of the most important domestic livestock species in Albania and play an important role for the farmer community of marginal area. Genetic characterization of native breeds is very important in conservation strategy designing. The aim of the present study was to estimate the genetic variability of Dukati goat breed using microsate...
Presentation
Sheep are considered as an important livestock species in Albania and Kosovo. A sample of 150 individuals, representing five local sheep breeds: "Bardhoka" of Albania, "Ruda", "Shkodrane", "Recka" and "Bardhoka" of Kosovo is genotyped for 6 microsatellite markers. A total of 101 alleles were found. Heterozygosity varied from 0.67 to 0.79. Mean alle...
Presentation
Objektivi i këtij studimi është vlerësimi i variacionit dhe diversitetit gjenetik në dhinë e Matit, e cila është një racë lokale e rëndësishme e përhapur në Veri të Shqipërisë, në zonën e Matit. Individët e kësaj race karakterizohen nga trupi me masë mesatare, trupi robust dhe i thellë, brirë të harkuar, kërmbë të forte, si dhe mantel me ngjyrë të...
Article
Full-text available
The domestic goat is one of the most important livestock species in mountainous area of Albania. In this study thirty microsatellite markers in 183 unrelated individuals from 6 local goat breeds are analyzed. Twenty nine markers had five or more alleles. All loci were polymorphic and a total of 331 alleles were detected. The average number of allel...
Presentation
Dhitë konsiderohen si një nga speciet e kafshëve bujqësore me shumë rëndësi në vendin tonë. Në total 91 individë që i përkasin 3 racave lokale të dhive: "Dukati", "Hasi" dhe "Mati" u gjenotipizuan për 30 markerë mikrosatelitë për të vlerësuar diversitetin gjenetik dhe faktorët që ndikojnë në të. Numri mesatar i aleleve për të 30 lokuset e analizuar...
Article
Local sheep breeds are important species for the Albanian livestock farmers. Nienty three unrelated individuals belonging to three local sheep breeds were analyzed for 36 single nucleotide polymorphisms. Results were used to assess population parameters. This study was carried out within the framework of ECONOGENE project, intended to help molecula...
Presentation
Për të vlerësuar diversitetin gjenetik dhe mardhëniet midis pesë popullatave lokale të dhive, është kryer analiza e Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP). U aplikuan kombinimi i primer-ave EcoRI/Taql në 155 individë të perzgjedhur rastësisht, dhe pa lidhje gjaku të cilët i përkitnin pesë popullatave lokale të dhive. Ne total lindën 29 banda...
Presentation
Gjatë një periudhe 3-vjeçare (shtator 2007-maj 2010), Departamenti i Biologji-Kimisë, Universiteti "Eqrem Çabej" dhe Gjimnazi "Asim Zeneli" Gjirokastër, eksperimentuan metoda bashkëkohore të mësimdhënies në lëndën e biologjisë duke përdorur multimendian dhe TIK në zhvillimin e orës së mësimit. Pikënisja lindi si nevojë për konkretizimin e proçeseve...
Presentation
Dhitë konsiderohen si një nga speciet e kafshëve bujqësore me shumë rëndësi në vendin tonë. Një kampjon prej 93 dhish që i përkasin 3 racave lokale: "Capore", "Muzhake" dhe "Liqenasi" është gjenotipizuar për 10 markerë mikrosatelitë. Numri i aleleve të hasur për të 10 lokuset është 102. Pasuria alelike ka një vlerë mesatare prej 8.623. Në total u h...
Article
Full-text available
Sheep are considered as an important livestock species in Albania. The genetic structure and relationships among 3 autochthonous sheep breeds have been inferred from 31 DNA microsatellite loci using F-statistics. The study carried out in the frame of the ECONOGENE project, contributes to the investigation of genetic diversity estimate in three auto...
Article
Full-text available
Dhitë konsiderohen si speciet e kafshëve bujqësore me shumë rëndësi në Shipëri. Në total 91 individë nga 3 racat lokale: “Dukati”, “Hasi” dhe “Mati” u gjenotipizuan për 30 markerë mikrosatelitë duke vlerësuar diversitetin gjenetik. Numri mesatar i aleleve për 30 lokuset është 10,1. Pasuria alelike ka një vlerë mesatare prej 8,1. Për tre racat u has...
Article
Full-text available
In this investigation Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) markers have been used to assess genetic diversity and relationship among three local Albanian sheep breeds. A total of 93 unrelated individuals were analysed by three EcoRI/TaqI primer combination that produced 92 AFLP markers. Nei's G ST index was calculated to investigate the pa...
Article
Sheep are considered as an important livestock species in Albania. An analysis of six microsatellite loci in 124 unrelated individuals was performed to define the genetic structure and variability of four local sheep breeds: "Bardhoka", "Ruda", "Recka" and "Shkodrane". 31 individuals were selected per each breed. Allele diversity, observed heterozy...
Article
Classifications of breeds in Albania are based mainly on phenotypic traits. It is important the determination of population structure for breed conservation. Thirty-one microsatellite markers are used for population structure analysis and for the assignment of the individuals to their reference population. It was carried out a direct assignment of...
Presentation
Sheep are considered as an important livestock species in our country. A sample of 93 individuals, representing three local sheep breeds: "Bardhoka", "Ruda" and "Shkodrane" is genotyped for 31 microsatellite markers. A total of 355 alleles were found. Heterosigosity varied from 0.71 (Bardhoka, Shkodrane) in 0.75 (Ruda). Mean alleles number per bree...

Network

Cited By