Fuat Şaroğlu

Fuat Şaroğlu
Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) · Jeoloji

About

76
Publications
34,212
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6,038
Citations
Citations since 2017
23 Research Items
2241 Citations
20172018201920202021202220230100200300400
20172018201920202021202220230100200300400
20172018201920202021202220230100200300400
20172018201920202021202220230100200300400

Publications

Publications (76)
Chapter
Full-text available
Dünyadaki hızlı değişime paralel olarak turizm etkinlikleri de değişmekte ve zenginleşmektedir. Turizm etkinliklerine katılan insan sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı ola�rak da turizm ülke ekonomilerinde daha önemli bir konuma sahip olmaktadır. Turizm sektöründe yapılan her türlü harca�manın, ekonomiyi hareketlendirme ve canlandırma e...
Conference Paper
Full-text available
Muş Havzası DKD-BGB uzanımlı uzunluğu yaklaşık 96 km, genişliği ise yaklaşık 18 km olan dar v e u zun t ektonik k ökenli b ir d ağ a rası h avzadır. K uzeyde T ersiyer y aşlı ç ökel k ayalar i le volkaniklerden meydana gelen Şerafettin Dağları, güneyde ise Bitlis Masifi olarak tanımlanan metamorfik kayalar ile granitlerden oluşan dağ silsilesi ile...
Article
History of mining in Anatolia goes back to the pre-pottery Neolithic in parallel to history of ancient civilizations in the region. Based on archaeological findings, native copper was the first metal used by humans, and right after, it was mined in central Anatolia. The mining of copper seemed to cause both the birth of metallurgy and powerful civi...
Conference Paper
Full-text available
z Bingöl Dağı; Karlıova (Bingöl), Hınıs (Erzurum) ve Varto ilçeleri (Muş) arasında yer alan Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı sönmüş bir yanardağdır. Bu yanardağın muhtemel kalderası Kuzey Anadolu Fayı (KAF) tarafından kesilerek sağ yönde ötelenmiştir. Drenaj ağı, yanardağın korunmuş kuzey bölümünü oyarak mevcut istifleri ortaya çıkarmıştır. Yanardağın ka...
Chapter
The Turkish–Iranian Plateau has an active tectonic deformation pattern including various tectonic structures (i.e., faults, thrusts, fissures) in various orientations. Regarding the origin of deformation in the plateau region, a roughly north–south directed shortening resulting from collision between the Arabian and Eurasian plates and their follow...
Chapter
In morphotectonics of Turkey, the Eastern Anatolian region lies east of Karlıova where the North Anatolian and East Anatolian faults meet. It is located between the Eastern Black Sea Mountains (Pontides Mountains) in the north and the Bitlis Mountains (Eastern Taurus Mountains) in the south. The region has been experiencing active N-S shortening te...
Article
Full-text available
Palu, Elazığ iline bağlı 2017 yılı TUİK’in adrese dayalı nufus verilerine göre 18.280 nüfuslu küçük bir ilçedir. Pliyo-Kuvaterner yaşlı büyük bir aşınım-birikim düzlüğünün güney sınırında Murat Nehrinin açtığı bir yarma vadinin tabanında bulunmaktadır. M.Ö. 8.000 yıllarına dayanan bir tarihi geçmişe sahiptir. Çok sayıda devletin egemenliğine girmiş...
Article
Full-text available
Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yapılan çalışmalar, genişliği 100 metreden 10 km ye kadar değişen bir zon içinde geliştiğini ve üzerinde bilimsel, eğitici ve mühendislik uygulamalarına yönelik önemli bilgiler içerdiğini ortaya koymuştur. Ender rastlanan, yok olduğunda yerine konulamayacak olan fakat korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gereken bu bi...
Article
Full-text available
We have updated the active fault map of Turkey and built its database within GIS environment. In the study, four distinct active fault types, classified according to geochronological criteria and character, were delineated on the 1:25,000 base map of Turkey. 176 fault segments not included in the former active fault map of Turkey, have been identif...
Article
The Çivril Graben System (ÇGS) is one of the important tectonic structures developed within the Western Anatolia extensional tectonic regime. The ÇGS has an arcuate geometry looking south, and comprises two main geometric sections of the NW-striking Dinar Graben and the NE-striking Baklan Graben, with a total length of 100 km. The main faults limit...
Chapter
GIRIŞ Türkiye dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya dağ sırası içinde, Doğu Akdeniz bölgesinde bulunur. Türkiye ve yakın çevresinde son yüzyılda büyüklüğü 6,0 ve üzeri olan 203 deprem kayıt edilmiştir (Kadirioğlu vd., 2016). Bu depremler arasındaki 72 yıkıcı deprem, bu coğrafyada yaşayan 90 binden fazla kişinin ölümüne ve t...
Article
Full-text available
There are a number of important geosites in terms of geotourism in Muş province and its surroundings. Hamurpet Lake is among important geosites in terms of volcanic and tectonic movements, which are effective in formation of the geosites, and it is located within the boundaries of Muş province. Fossils on Muş-Varto highway, Bingöl and Nemrutvolcano...
Article
Full-text available
In the last ten years, morphological abnormalities and colored tests have been observed in benthic foraminifera specimens collected from Aegean and Southwestern coasts of Turkey. Specific morphological abnormalities show distinct distribution patterns, suggesting the need for special environmental conditions facilitating the development of such abn...
Article
Full-text available
In this article, factors controlling the formation of tafoni on sandstones in Olur stream basin in the northeastern Turkey have been studied by using Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDX), X-Ray Powder Diffractometry (XRD) and X-Ray Flourescence Spectroscopy (XRF) analysis. Results revealed that the petrographic features and salt (sodium nitra...
Conference Paper
Full-text available
Muş ili sosyo-ekonomik koşullar bakımından Ülkemizin en geri kalmış illerinden biridir. Ekonomik anlamda tarım ve hayvancılığın öne çıktığı ilde turizm gelirleri Türkiye ortalamasının altındadır. 21. yy.da ülkelerin kalkınmasında turizm sektörü sanayi sektörü kadar ön plana çıkmıştır. Bu nedenle ülkeler güneş, deniz, kum sloganlı klasik turizmin ya...
Article
Full-text available
Geosites and the special type of geosite called geological heritage are tangible materials such as rocks, fossils, minerals, sedimentary sequences, or structures about which there are results and!or documents of significant events in the geological history. A Framework List deciphers the geological events of the past without mentioning the localiti...
Article
Along its track between Samsun and Adana, an oil pipeline was planned to cross two active faults among others: Gokçe Fault located at 7 km south of Tokat and Karayaka Fault located at 45 km northeast of Tokat. Geological investigations suggest that both faults reveal reverse fault properties. Determination of the dip angles of the fault planes is c...
Book
Full-text available
The Active Fault Map of Turkey (1:1,000,000 scale; Şaroğlu et al., 1992) was first published in 1992 by the General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) (Figure 1). This map consisted of three plates and the original run of 2000 copies was out of print in ten years. After the 1999 İzmit and Düzce earthquakes the need arose for more...
Conference Paper
Nüfus baskısının getirdiği yeni yerleşim yerleri, çeşitlenen mühendislik yapıları, hammadde ihtiyacı, kötü arazi kullanımı ve benzeri giderek artan insan faaliyetleri, jeolojik sitlerin (=jeosit) hızla ortadan kalkmasına yol açmakta olup, öyle ki, yakın gelecekte jeoloji eğitimi ve araştırmaları yapılamaz hale gelecektir. Sorun kayaçların tüketilme...
Article
Full-text available
Central Anatolia is quiet in terms of seismic activity, and rarely earthquakes up to magnitude 5.6 occur in the inner part of the Anatolian block or Anatolian platelet. Southeast of Ankara, the capital city of Turkey, two earthquake sequences with maximum magnitude of 5.6 occurred in 2005 and 2007. We discuss these shallow crustal deformation in th...
Article
Full-text available
Central Anatolia is quiet in terms of seismic activity, and rarely earthquakes up to magnitude 5.6 occur in the inner part of the Anatolian block or Anatolian platelet. Southeast of Ankara, the capital city of Turkey, two earthquake sequences with maximum magnitude of 5.6 occurred in 2005 and 2007. We discuss these shallow crustal deformation in th...
Article
There are several suggestions on the age of the North Anatolian Fault (NAF) from the Middle Miocene to latest Pliocene. Late/ latest Pliocene periods were inferred by the some authors of this paper in their previous studies. We present new geological and geomorphological evidence for the age and total offset of the NAF from the Gerede-Ilgaz section...
Article
Full-text available
Following the collision along the Bitlis–Zagros suture, a north–south convergence between the Arabian Platform and Laurasia has continued uninterrupted until the present. As a result, the continental crust has been shortened, thickened and consequently elevated to form the Turkish–Iranian high plateau. On the high plateau volcanic activity began du...
Article
Full-text available
In the region around the sea of Marmara, limited by the boundaries of the 1:500 000 scale Istanbul Quadrangle, the volcanism starting in Upper Cretaceous and intermittently continuing through the end of Upper Miocene has been differentiated into five different stages, namely Upper Cretaceous, Eocene, Oligocene, Lower-Middle Miocene and Upper Miocen...
Article
Full-text available
ÖZ. - Marmara denizi çevresinde, 1/500.000 ölçekli istanbul paftasinin kapsadiği alanda Üst Kretase'de başlayip Üst Miyosen sonlarina kadar aralikli olarak devam eden volkanizma Üst Kretase, Eosen, Oligosen, Alt-Orta Miyosen ve Üst Miyosen yaşli ol- mak üzere farkli 5 evreye ayirtlanmiş ve bu geniş alandaki volkanik yüzleklerin tümü yaşlarina göre...
Article
The East Anatolian Fault Zone (EAFZ), a left-lateral strike-slip active fault striking NE-SW between Karliova and Antakya, has been studied and described. Detailed mapping reveals that its segments lie in a zone varying between 10m and 4km wide and the fault is about 580 km long. It intersects the right-lateral strike-slip North Anatolian Fault Zon...
Article
Recurrence intervals of large earthquakes produced by slip on the North Anatolian fault zone have been inferred mainly from historical records, and included much ambiguity. It is therefore important to date individual earthquakes using geological and -geomorphological methods. We excavated an exploratory trench across the surface rupture zone assoc...
Article
Full-text available
The North Anatolian Fault (NAF) and the East Anatolian fault (EAF) meet near Karliova where topographic expression is a distinct depression bounded by these faults known as the Karliova basin. The basin began to form during the Plicoene, commencing in Eastern Anatolia with the complete elimination of the Neo-Tethyan ocean floor as a result of colli...
Article
Full-text available
Late Cenozoic volcanism in Eastern Anatolia extends in a broad SW - NE trending belt across the Arabia - Eurasia collision zone, from the Arabian foreland basin in the southwest and to the Kars Plateau and Lesser Caucasus in the northeast. Foreland volcanism is dominated by basaltic shield and fissure eruptions of transitional tholeiitic - alkaline...
Article
Full-text available
In Eastern Anatolia, the neotectonic episode commenced with the complete elemination of the neo-Tethyan ocean floor as a result of collision between Arabia and Eurasia during Early Miocene time. After the collision, continuing convergence initiated a new tectonic regime and coeval magmatic activity. The post-collisional convergence caused crustal s...
Article
Full-text available
Uses the tectonics of E Anatolia to exemplify many of the different aspects of collision tectonics, namely the formation of plateaux, thrust belts, foreland flexures, widespread foreland/hinterland deformation zones and orogenic collapse/distension zones. E Anatolia is a 2 km high plateau bounded to the S by the southward-verging Bitlis Thrust Zone...
Article
Full-text available
In the Eastern Anatolia, neotectonic regime beginning in Middle Miocene has considerably affected the geological evolution of the region. During the neotectonic episode, compressional tectonic regime, characteristic for the region, resulted in formation of folds, thrust and strike-slip faults, and large-scale extentional fractures. Under the contro...
Chapter
Strike slip on various scales and on faults of diverse orientations is one of the most prominent modes of deformation in continental convergence zones. Extreme heterogeneity and low shear strength of continental rocks are responsible for creating complex 'escape routes' from nodes of constriction along irregular collision fronts toward free faces f...
Article
Full-text available
A fault zone consisting of left-lateral strike-slip faults extends between Karliova and Hazar Lake, in Eastern Turkey. This major fracture zone must have been caused by the same compressional forces that formed the low-angle thrust faults belt in Southeastern Turkey. Between Hazar Lake and Genç the fault zone follows a primary zone of weakness. The...
Article
Full-text available
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÜZ. — Doğu Anadolu'da Karlıova ilçesi ile Hazar gölü arasında sol yanal atım özellikleri gösteren bir fay zonu bulunmaktadır. Bu fay zonunun Güneydoğu Türkiye'deki düşük açılı ters fayı da meydana getirmiş olan sıkıştırma kuv-vetlerinin etkisiyle geliştiği anlaşılmaktadır. Fay Hazar gölü ile Genç arasında büy...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Archived project
Updating of the Active Fault Map of Turkey and its database project was initiated in 2004 by General Directorate of MTA. This project was completed in 2011 and the active fault maps were produced in several different scales.
Project
Modeling of the creeping zone properties and mechanical behavior of a crucial transform fault forming a continental margin such as EAF and the modeling of creep depth and stress changes in other fault segments in the region because of the creep will provide a complete and new view of the earthquake hazard. This project work will be the first work in international literature in the scope of the subject.