Franc Zakrajsek

Franc Zakrajsek
The Academic and Research Network of Slovenia

About

19
Publications
654
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
22
Citations
Citations since 2017
2 Research Items
18 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345

Publications

Publications (19)
Article
Full-text available
Public libraries play a vital role in providing information, education, and cultural activities to local populations. Digitization and the Internet have changed the traditional functions of public libraries and caused them to become more community-centered and offer more diverse services. Agent-based geographical modeling is a method for simulating...
Chapter
The paper presents the development and the implementation of the Art Nouveau digital repository as a part of Art Nouveau Danube project. The digital repository functions as a common content point of Art Nouveau heritage in Danube region and is connected with other cultural portals. The repository supports the research, preparation of studies and ot...
Conference Paper
eCultureMap is a geographical knowledge map connecting and visualizing digital cultural objects. eCultureMap is an interactive online map and has been developed in the EU project Carare: Connecting Archaeology and Architecture in Europeana. The pilot map can be browsed at http://carare.eculturelab.eu/. eCultureMap currently displays and links over...
Book
Full-text available
The aim of the present e-book is to share the results of the project ‘ADAPT2DC - New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructures to demographic change in shrinking regions and cities of CE’ with the widest audience. The transfer knowledge to regional stakeholders and policy makers on demographic change especial...
Article
Full-text available
Predlog modela je računalniško podprt sistem za ocenjevanje vrednosti prostorske lokacije nepremičnin, tako zdajšnjih razmerij kot tudi simuliranje prihodnjih na osnovi domnevnih smeri razvoja, strateških ali konkretnih prostorskih odločitev. Model izhaja iz klasičnih metod množičnega vrednotenja nepremičnin, podprtega z geografskim informacijskim...
Article
Full-text available
The proposed model is a computer aided system for evaluating the value of spatial sites of properties, both present as well as simulations of future conditions following hypothetical directions of development, strategic or concrete spatial decisions. The model is built on classical methods of mass appraisal of property, which are supported by a geo...
Article
Prispevek na kratko opisuje štiri produkte podprojekta Geoinformacijska podpora planiranju in urejanju prostora na ravni lokalne skupnosti v okviru projekta ONIX. Produkti so rezultat celovitega pristopa k razvoju informacijske podpore, ki ga karakterizira enovita obravnava prostorskih aktov od prostorskega plana, izvedbenih aktov do postopkov loka...
Article
Full-text available
Informacijska in telekomunikacijske tehnologije čedalje bolj vplivajo na življenje in delo. Predvidevajo, da bo v naslednjih petih letih kar 80 % vsega poslovanja elektronskega, tako imenovanega e-poslovanja (»e-business«). Zadnje čase se že celo pri nas govori o »e-vladanju«. Usmerjali, želeli ali pa ne, virtualna omrežja spreminjajo urbane sistem...
Article
Full-text available
Information and tele-communication technology are increasingly affecting life and employment. According to predictions, more than 80% of all business operations will be carried out electronically through so called e-business. Recently even in Slovenia discussions have begun on “e-government”. Despite desired or undesired control, virtual networks a...
Article
Full-text available
The article gives a brief description of four products in the subproject Geoinformation support for physical planning and spatial management on the local level in the framework of the Onix project. The products are a result of a comprehensive approach to the development of information support, whose main features are unified dealing with planning a...
Article
Full-text available
Cilj projekta je podpreti razvoj, vzpostavitev, vzdrževanje in uporabo prostorskih podatkovnih baz v postopkih planiranja in urejanja prostora na lokalni ravni. Projekt je sestavni del slovenskega okoljskega projekta Onix. Tekoča faza je faza implementacije.
Article
Full-text available
The project objective is to strengthen the development, establishment, maintenance and use of the geographical data bases in the processes of physical planning and urban management on local level. It is a part of the Slovenian environmental project Onix. The current state is the phase of implementation.
Article
Full-text available
Franc Zakrajšek, Urbanistični inštitut Republike Slovenije MODEL ANALIZE REGIONALNEGA TRGA ZEMLJIŠČ Franc Zakrajšek, univ.dipl.inž.mat. Urbanistični inštitut Republike Slovenije Trnovski pristan 2 Ljubljana Telefon: 01 420 13 16 Elektronski naslov: franc.zakrajsek@guest.arnes.si Povzetek V referatu predstavljamo kratek povzetek delovne zasnove prip...
Article
V Republiki Sloveniji se sodobna informacijska podpora kulturni dediščini (npr. zbirni register dediščine) sistematično uvaja od leta 1990 dalje. Eden od sestavnih delov je geografski informacijski sistem dediščine (GISD). V prispevku so predstavljeni koncept GISD, informacijski podsistemi kulturne dediščine kot viri podatkov za GISD in prototipna...

Network

Cited By