Filip Bryjka

Filip Bryjka
Polish Academy of Sciences | PAN

Doctor of Philosophy

About

69
Publications
31,117
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
38
Citations
Citations since 2017
60 Research Items
38 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
Introduction
Filip Bryjka, political scientist, PhD in security studies. Assistant professor at the Institute of Political Studies of Polish Academy of Sciences (ISP PAN) and analyst at the Polish Institute of International Affairs (PISM). Specializes in the field of proxy wars, hybrid warfare and countering disinformation. Graduate of War Studies University in Warsaw, University of Wroclaw and Military Academy of Land Forces.
Additional affiliations
September 2014 - December 2022
Military University of Land Forces
Position
  • Professor (Assistant)
Description
  • Research-and-teaching fellow at the Faculty of Security Studies | Institutional Coordinator of Erasmus+ Programme
Education
October 2014 - September 2019
Akademia Sztuki Wojennej
Field of study
  • National Security
September 2013 - January 2014
T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi
Field of study
  • Economy and Administrative Sciences (Erasmus student exchange programme)
October 2012 - September 2014
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Field of study
  • National Security

Publications

Publications (69)
Article
Full-text available
Śmierć szefa Grupy Wagnera (GW) Jewgienija Prigożyna i jej głównego dowódcy Dmitrija Utkina w eksplozji samolotu 23 sierpnia br. zapowiada głęboką reorganizację Grupy. Bez względu na jej zakres część najemników pozostanie na Białorusi i będzie wykorzystywana do tworzenia zagrożeń dla państw NATO i UE. W celu zmniejszenia skuteczności takiego oddzia...
Article
Full-text available
The death of the head of the Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, along with the group's main commander, Dmitry Utkin, in a plane crash on 23 August could accelerate the military company's reorganisation. Regardless of the scope of the changes, some of its mercenaries will remain in Belarus and will be used to foster threats to NATO and EU countries. T...
Article
Full-text available
Działania wojenne na Ukrainie prowadzą do tak wysokich strat wśród wojsk rosyjskich, że problemem staje się ich uzupełnianie i rotowanie. By utrzymać zajęte terytoria, Rosja uzupełnia swój potencjał bojowy, m.in. zwiększając liczbę poborowych i żołnierzy kontraktowych, rekrutując ochotników i więźniów, a także przymusowo mobilizując ludność na tere...
Article
Full-text available
The hostilities in Ukraine are leading to such high losses among Russian troops that replenishing and rotating them is becoming a problem. In order to maintain the occupied territories, Russia is supplementing its combat potential by increasing the number of conscripts and contract soldiers, recruiting volunteers and prisoners, and forcibly mobilis...
Article
Full-text available
On 23 August, in Tver Oblast in Russia, Yevgeny Prigozhin and Dmitry Utkin were likely killed when their airplane crashed. The ends of the leaders of the Wagner Group should be linked to the unsuccessful rebellion carried out by Prigozhin two months ago. As a result of the attack, Vladimir Putin will temporarily strengthen his position, and Prigozh...
Article
Full-text available
23 sierpnia br. w obwodzie twerskim w Rosji w wyniku katastrofy samolotowej najprawdopodobniej zginęli Jewgienij Prigożyn oraz Dmitrij Utkin. Wyeliminowanie kierownictwa Grupy Wagnera należy wiązać z nieudanym buntem przeprowadzonym przez Prigożyna dwa miesiące temu. W wyniku zamachu Władimirowi Putinowi uda się czasowo umocnić swoją pozycję, a akt...
Book
Full-text available
The main intention of this publication is to fill a significant educational gap in counteracting disinformation (present in the vast majority of countries confronted with this threat). It has made an attempt to provide readers with a concise and linguistically friendly way to lead them through the genesis and difficulty of defining disinformation a...
Article
Full-text available
New EU regulations on critical infrastructure could strengthen the resilience of the Member States to hybrid threats from Russia and China. The main challenge, however, will be to develop and implement precise standards for the protection of such infrastructure jointly with NATO. It will be necessary to exchange experience in this regard among stat...
Article
Full-text available
Nowe unijne regulacje dotyczące infrastruktury krytycznej mogą wzmocnić odporność państw UE na zagrożenia hybrydowe ze strony Rosji i Chin. Głównym wyzwaniem będzie jednak wypracowanie i implementacja wspólnych z NATO precyzyjnych standardów ochrony takiej infrastruktury. Konieczna będzie wymiana doświadczeń w tym zakresie między państwami oraz na...
Article
Full-text available
The failures of the Russian armed forces in Ukraine have intensified disputes between Russian army leaders and the Yevgeny Prigozhin-led Wagner Group. Wagner has so far been useful in the fighting on difficult sections of the frontline in Ukraine, but it also has served the authorities by securing income and influence in Africa and the Middle East....
Article
Full-text available
Niepowodzenia rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie nasiliły spory między przedstawicielami rosyjskiej armii a Grupą Wagnera (GW) kierowaną przez Jewgienija Prigożyna. Dla rosyjskich władz GW była do tej pory użyteczna w walce na trudnych odcinkach ukraińskiego frontu, ale służyła także do pozyskiwania funduszy i wpływów w Afryce oraz na Bliskim Wsc...
Article
Full-text available
Russia’s invasion of Ukraine has increased the strategic importance of the Black Sea region for the security of NATO’s Eastern Flank. The activity of the Russian Black Sea Fleet, energy blackmail, and blocking of sea lines of communication pose a threat to the Alliance and its partner states (Moldova, Ukraine, Georgia). Although NATO’s ability to o...
Article
Full-text available
Inwazja Rosji na Ukrainę zwiększyła strategiczne znaczenie basenu Morza Czarnego dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Aktywność Floty Czarnomorskiej, szantaż energetyczny i blokowanie szlaków komunikacyjnych stanowią zagrożenie dla Sojuszu i państw partnerskich (Mołdawia, Ukraina, Gruzja). Chociaż zdolność NATO do działania na Morzu Czarnym o...
Article
Full-text available
Composed of mercenaries, the Wagner Group is being used by the Russian government to carry out operations in Ukraine and strengthen Russia’s influence in Africa and the Middle East. Its overt participation in the war in Ukraine has forced a change in the nature of the group from an elite unit carrying out special operations tasks to an organisation...
Article
Full-text available
Złożona z najemników tzw. Grupa Wagnera jest wykorzystywana przez rosyjskie władze do prowadzenia działań militarnych na Ukrainie oraz wzmacniania wpływów Rosji w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Otwarty udział w wojnie na Ukrainie wymusił zmianę charakteru Grupy z elitarnej jednostki realizującej zadania specjalne na organizację korzystającą z masow...
Article
Full-text available
Od 2015 r. Unia Europejska podjęła wiele kroków, by zwiększyć odporność państw członkowskich i ich społeczeństw na zagrożenia hybrydowe, zwłaszcza manipulacje informacyjne i propagandę. Jedną z pierwszych decyzji było powołanie w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (esdz) kierowanego przez Panią East StratCom Task Force. Na czym dokładn...
Article
Full-text available
Federacja Rosyjska od lat prowadzi wobec Zachodu wrogie kampanie dezinformacyjne i operacje wpływu. Ukierunkowane są one przede wszystkim na polaryzację zachodnich społeczeństw, ingerencję w procesy polityczne i podważenie społecznego zaufania do demokracji. Mają destabilizować sytuację wewnętrzną w poszczególnych państwach, a także osłabiać spójno...
Article
Full-text available
Głównym celem artykułu jest przedstawienie, jak w latach 2014–2022 znaczenie Grupy Wagnera ewoluowało w polityce zagranicznej Rosji. Korzystając z ogólnodostępnych źródeł, w tym upublicznionych materiałów wywiadowczych, wyników śledztw dziennikarskich, raportów ośrodków analitycznych i eksperckich, materiałów prasowych oraz dokumentów organizacji m...
Article
Full-text available
Zaplanowane na 18 i 25 grudnia br. nadzwyczajne wybory uzupełniające na północy Kosowa mają się odbyć dopiero w 2023 r. Zarówno ich ogłoszenie, jak i przełożenie terminu są kolejną odsłoną serbsko-kosowskiego sporu, która tym razem ma szerszy zakres i doprowadziła do kryzysu instytucjonalnego. Do zaostrzenia sporu doszło, gdy Kosowo czyni postępy w...
Article
Full-text available
Extraordinary by-elections in the north of Kosovo scheduled originally for 18 and 25 December of this year are now not due to take place until 2023. Both the original announcement and the postponement of the elections are iterations of the ongoing Serbia-Kosovo dispute. It was exacerbated by Kosovo’s progress in European integration, including its...
Article
Full-text available
Rosja wykorzystuje pogłębiające się problemy wewnętrzne w Bośni i Hercegowinie (BiH), zwłaszcza tendencje separatystyczne w Republice Serbskiej, do destabilizacji tego państwa metodami hybrydowymi i do utrudniania jego integracji ze strukturami euroatlantyckimi. Rosyjska inwazja na Ukrainę przyczyniła się do wznowienia debaty politycznej na temat c...
Article
Full-text available
The worsening internal problems in Bosnia, especially separatist tendencies in Republika Srpska, are being used by Russia in its hybrid methods to destabilise Bosnia and Herzegovina (BiH) and impede its integration into Euro-Atlantic structures. The Russian invasion of Ukraine has contributed to the resumption of the political debate in BiH about m...
Article
Full-text available
Since the beginning of the invasion of Ukraine, Russia has refrained from declaring a general mobilisation. It is trying to make up for the high losses of soldiers by, among other things, organising regional recruitment campaigns for volunteers. By the end of August this year, the authorities of the federation’s various entities are expected to hav...
Article
Full-text available
Od początku inwazji na Ukrainę Rosja powstrzymuje się od ogłoszenia powszechnej mobilizacji. Wysokie straty wśród żołnierzy stara się uzupełnić, m.in. organizując regionalne akcje werbunkowe dla ochotników. Do końca sierpnia br. władze poszczególnych podmiotów federacji mają przygotować do walk na Ukrainie ok. 34 tys. nowych rekrutów. Najprawdopodo...
Article
Full-text available
Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym jest jednym z głównych wymiarów Kompasu Strategicznego UE, który wyznacza kierunki rozwoju zdolności Unii w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. W dokumencie postuluje się połączenie rozwijanych od 2016 r. narzędzi zwalczania metod hybrydowych oraz nowych instrumentów i sposobów działania w EU Hybrid T...
Article
Full-text available
Countering hybrid threats is one of the main dimensions of the EU Strategic Compass, guiding the development of the Union’s capabilities in the field of international security. The document calls for combining the tools developed since 2016 to combat hybrid methods into an “EU Hybrid Toolbox”, which will also include new instruments and modes of ac...
Article
Full-text available
Od połowy kwietnia br. w obwodach południowej Ukrainy dochodzi do aktów dywersji i sabotażu przeciwko siłom okupacyjnym, ataków na lokalnych kolaborantów oraz akcji informacyjno-psychologicznych. Ich celem jest osłabienie morale wojsk rosyjskich, zniechęcenie lokalnej społeczności do kolaboracji i podtrzymanie jej determinacji do sprzeciwu wobec wł...
Article
Full-text available
Since mid-April this year, acts of sabotage and subversion against the occupation forces, attacks on local collaborators, and information and psychological operations have been taking place in the southern areas of Ukraine. Their aim is to weaken the morale of the Russian troops, discourage the local population from collaborating, and maintain thei...
Article
Full-text available
According to the strategy adopted by NATO in Madrid, preventing and responding to security crises in the Alliance neighbourhood remains one of its tasks. However, the experience of nearly three decades of missions outside the treaty area, especially Afghanistan, has contributed to a change in NATO’s approach to one that intends to engage more in pr...
Article
Full-text available
Zgodnie ze strategią przyjętą w Madrycie jednym z zadań NATO pozostaje zapobieganie i reagowanie na kryzysy bezpieczeństwa w sąsiedztwie. Doświadczenia blisko trzech dekad prowadzenia misji poza obszarem traktatowym, zwłaszcza z Afganistanu, przyczyniły się jednak do zmiany podejścia Sojuszu, który w większym stopniu zamierza angażować się w działa...
Book
Full-text available
Książka podejmuje wiele zagadnień badawczych dotyczących trzech grup problemów: 1. genezy i charakterystyki tytułowego zjawiska jako problemu bezpieczeństwa współczesnych państw, jego odmienności od innych typów informacji lub intencji towarzyszących ich wykorzystywaniu; 2. rozpoznawania dezinformacji i sposobów działania największych dezinformator...
Article
Full-text available
W wojnie przeciwko Ukrainie działania rosyjskich sił zbrojnych są wspierane przez siły separatystów, czeczeńskie oddziały Rosgwardii i najemników z Grupy Wagnera. Realizują one zadania operacyjne, wspierając i zabezpieczając rosyjskie wojska liniowe. Przed inwazją Rosja wykorzystywała te formacje do destabilizowania Ukrainy, zaprzeczając jednocześn...
Article
Full-text available
The Russian armed forces involved in the war against Ukraine are supported by separatist forces, Chechen Rosgvardia units, and mercenaries from the Wagner Group. Before the invasion, Russia used these proxy forces to destabilise Ukraine, while denying direct involvement in the conflict. The irregular forces are now carrying out operational tasks su...
Article
Full-text available
On 27 February, the EU made the unprecedented decision to finance arms supplies to the Ukrainian armed forces. Until now, military aid (arms, ammunition, military equipment, and supplies) had only been provided to Ukraine by some EU countries (including Poland), as well as the U.S., UK, and Canada. Recently, most EU states have joined the effort, i...
Article
Full-text available
27 lutego br. UE podjęła bezprecedensową decyzję o sfinansowaniu dostaw uzbrojenia dla ukraińskich sił zbrojnych. Dotychczas pomoc wojskową (broń, amunicję, sprzęt wojskowy i zaopatrzenie) dostarczały Ukrainie jedynie niektóre państwa UE (w tym Polska), a także USA, Wielka Brytania i Kanada. W ostatnim czasie dołączyła do nich większość państw UE,...
Article
Full-text available
Przygotowując operację wojskową przeciw Ukrainie, Rosja zintensyfikowała działania dezinformacyjne wymierzone w to państwo i kraje Zachodu. Przypisując ukraińskim siłom zbrojnym odpowiedzialność za eskalację sytuacji w Donbasie, a także oskarżając je o ludobójstwo, Rosja starała się sfabrykować uzasadnienie decyzji o uznaniu państwowości samozwańcz...
Article
Full-text available
In preparation for the military operation against Ukraine, Russia intensified its disinformation efforts against that country and Western states. By attributing responsibility for the escalation of the situation in the Donbas to the Ukrainian armed forces and accusing them of genocide, Russia has sought to fabricate a justification for its decision...
Article
Full-text available
Since August 2020, the political situation in Belarus has become one of the key elements of Russia’s information warfare against the transatlantic community. The main target of Belarusian and Russian information and psychological operations is Poland, repeatedly accused of interfering in the internal aff airs of Belarus, inspiring a colour revoluti...
Article
Full-text available
Rosja i Białoruś utrzymują spójną narrację w sprawie kryzysu granicznego. Oskarżają państwa UE i NATO, głównie Polskę i Litwę, o nieprzestrzeganie prawa międzynarodowego oraz brak humanitaryzmu. Ma to zdyskredytować struktury euroatlantyckie oraz osłabić wpływ Polski i Litwy na politykę wschodnią NATO i UE. Białorusko-rosyjska propaganda szczególni...
Article
Full-text available
The crisis at the Polish-Belarusian border provoked by the Belarusian regime of Alexander Lukashenka poses a challenge to European security. In the beginning of this year, Belarus eased visa regulations for people coming from the Middle East, and Belarusian travel agencies have been offering transportation as part of a “new migration route” to the...
Article
Full-text available
Wrześniowe incydenty na granicy Kosowa z Serbią zakończone skuteczną reakcją NATO i UE pokazują, że rozwój współpracy z partnerami ma kluczowe znaczenie dla skuteczności zaangażowania Sojuszu w działania stabilizacyjne. Doświadczenia i wnioski z natowskiej misji KFOR powinny wpłynąć na dyskusję na temat roli operacji reagowania kryzysowego w przysz...
Article
Full-text available
The September incidents on the Kosovo-Serbia border, which ended with an effective NATO and EU response, show that developing cooperation with partners is crucial to the effectiveness of the Alliance’s involvement in stabilisation operations. The experiences and lessons from the NATO KFOR mission should influence the discussion on the role of crisi...
Article
Full-text available
The primary purpose of this article is to explain the meaning and consequences of foreign fighters’ participation from Western Balkan countries (WB6) in armed conflicts in Syria and Iraq. In the first part, the issue of foreign fighters is discussed in historical terms. The author focuses on the examples of the Soviet inva-sion of Afghanistan and t...
Book
Full-text available
Wojny zastępcze (ang. proxy wars) stanowią zjawisko bogato reprezentowane w historii konfliktów zbrojnych. Ich charakter i specyfikę określa jednak nie sposób prowadzenia działań wojennych, tylko instrumentalizacja samego konfliktu (wojny) na potrzeby polityki państw niebiorących w nim czynnego udziału. Wspomniana instrumentalizacja może przy tym p...
Article
Full-text available
The intention of this paper is to clarify how state patrons control non-state proxy forces fighting on their behalf. In order to address the subject matter thoroughly, specific attention was paid to a number of questions including a) the criteria determining patron proxy relations, b) factors influencing the selection process of proxy forces, and c...
Article
Full-text available
The subject of research in this article is the phenomenon of foreign fighters participating in the Ukrainian-Russian armed conflict in the years 2014-2020. The author focused on the case of volunteers from Serbia, who are one of the most numerous national groups supporting pro- Russian separatists in Donbass. Their involvement in the conflict affec...
Article
Full-text available
Proxy wars are a phenomenon widely encountered in the history of armed conflicts. The character and particularity of a proxy war is not determined by direct warfare but by the orchestration of a military conflict serving the political needs of a third state without its direct involvement. This orchestration may assume a variety of forms, and the sc...
Chapter
Full-text available
Russian foreign policy towards Euro-Atlantic community is offensive and revisionist. “Active measures” is a wide spectrum of instruments to influence NATO and EU member-states. By using aggressive propaganda, supporting radical political parties and social movements, the Kremlin seeks to undermine the cohesion and solidarity of the Euro-Atlantic ar...
Article
Full-text available
Since 2014, the Russian Federation has seen an increase in the number of operations performed by private military „contractors”. Those who are de facto Moscow’s mercenaries are committed to carrying out a series of tasks, as they offer support for Moscow-backed separatists in Ukraine’s Donbas or guard military and oil infrastructure in Syria. Also,...
Article
Full-text available
Od 2014 r. Federacja Rosyjska – w coraz większym stopniu – korzysta z usług prywatnych kompanii wojskowych. Zatrudniani przez Kreml „kontraktorzy” – de facto najemnicy – nie tylko wspierają separatystów w Donbasie, czy ochraniają infrastrukturę wojskową i energetyczną w Syrii, ale także są wykorzystywani do ekspansji wpływów Rosji w Afryce i ochron...
Chapter
Full-text available
For years, the international community interest’s in Kurdish issue had been occasional and instrumental. The world’s attention towards this case was turned, when another armed con‐flict had been triggered. Then, Peshmerga fighters served as proxies for the western states. Kurdish fighters were a key US ally during both wars in the Persian Gulf. Cur...
Conference Paper
Full-text available
NATO is the most persistent alliance in the history. The source of its stability and credibility is based on common interests, determination to fulfill Treaty’s obligations, sharing responsibilities and contribution. These attributes made a way to maintain the Alliance in times of inside allied crises such as Suez (1956), Greek-Turkish dispute on C...
Chapter
Full-text available
Militaryzacja informacji jest jednym z kluczowych elementów rosyjskiej kultury strategicznej. Działania podejmowane przez Kreml w przestrzeni informacyjnej są wykorzystywane do manipulacji zagraniczną opinią publiczną i elitami, a także do wywoływania „fizycznych” zmian w postaci inspirowania niepokojów, protestów, zamieszek, zmian reżimów, rebelii...
Article
Full-text available
Russia’s revisionists policy is a crucial challenge for Euro-Atlantic community. Supporting separatism in Georgia (2008) and inspiring pro-Russian rebellion in the eastern Ukraine (since 2014), Moscow successfully blocked their accession process to NATO. Violating the international law Russia tries to maintain its sphere of influence in the so call...
Chapter
Full-text available
The increasing number of Ukrainians studying in Poland is a unique opportunity for shaping the worldview of these people. The impact of soft power should be treated as an investment, which may bring profit in the future building friendly relations between the nations. The aim of this article is to present the results of research conducted on Ukrain...
Chapter
Full-text available
The outbreak of war in eastern Ukraine significantly violated the architecture of European security. Rebellion fueled by Russia in the NATO and EU neighboring country has forced policy makers to reflect on the possible military assistance to the Ukrainian army. The main scientific problem of this paper is seeking answer for question what chances an...
Article
Full-text available
The geopolitical location of Yemen makes the country an area that has always drawn the attention of external actors interested in expanding their influences in the Arabian Penin-sula. During the period of the Cold War, the territory of today's Yemen was a theater of geopolitical rivalry, where the interests clashed between both superpowers and regi...
Article
Full-text available
Konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy przez jednych jest postrzegany jako konflikt wewnętrzny, w którym siły rządowe walczą z separatystami. Dla innych, jest to międzynarodowy konflikt rosyjsko-ukraiński. Głównym problemem badawczym tego artykułu jest poszukiwanie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Federacja Rosyjska jest zaangażowana w konflikt z...
Chapter
Full-text available
Saudi Arabia and Iran compete for the hegemony in the Middle East and in the whole Muslim world in a broader perspective. Both states, take advantage of religious-based internal conflicts for their political interests and strategic goals. Iran and Saudi Arabia are not interested in the involvement into direct military confrontation. Therefore they...
Chapter
Full-text available
W referacie przedstawiona została ewolucja polityki Turcji wobec konfliktu zbrojnego w Syrii w oparciu o metodę process tracing. Ponadto, autor dokonał analizy konsekwencji powstania tzw. Państwa Islamskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Turcji. W artykule omówiono główne cele, interesy i działania rządu w Ankarze wobec salafickiej org...
Chapter
Full-text available
Cyberprzestrzeń jest obok lądu, morza, powietrza i kosmosu piątym wymiarem walki. Ten specyficzny obszar stanowi płaszczyznę dla kooperacji negatywnej zarówno państw, jak i podmiotów pozapaństwowych (organizacji terrorystycznych, grup przestępczych, korporacji transnarodowych itp.). Głównym problemem badawczym niniejszego referatu jest poszukiwanie...
Chapter
Full-text available
The article presents the conditions of armed conflict in Syria, focusing on civilization factors (religious and ethnic) and geopolitical (historical and contemporary). An author analyzes the situation in Syria since March 2011 in three dimensions: internal, regional and global. The paper discusses the goals, interests and activities of the entities...
Chapter
Full-text available
Artykuł dotyczy sytuacji polityczno-społecznej w Libii po wydarzeniach " Arabskiej Wiosny ". Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: w jakim kierunku zmie-rza państwo libijskie? Analizie poddana została sytuacja wewnętrzna, regionalna i mię-dzynarodowa zarówno przed, jak i po obaleniu reżimu pułkownika Muammara Kaddafiego. Omówione zostały m.in....
Chapter
Full-text available
Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w erze cyfrowej. Autor koncentruje się na zjawisku whistleblowingu, które omawia na podstawie studium przypadku WikiLeaks i Edwarda Snowdena. Autor stawia tezę, iż pomimo wysokiej intensywności cyfryzacji zasobów informacyjnych, czynnik ludzki jest głównym...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia negocjacji policyjnych w sytuacjach kryzysowych. Artykuł koncentruje się na incydentach o charakterze terrorystycznym. Poruszone zostaną takie kwestie jak: strukturalne ujęcie negocjacji w systemie zwalczania terroryzmu, rola, cele i zadania negocjacji w sytuacjach terrorystycznych, a także przedstawio...

Network

Cited By