Ewelina Mączka

Ewelina Mączka
University of Warmia and Mazury in Olsztyn · Department of Philosophy and Anthropology

Doctor of Theology

About

13
Publications
411
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
0 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0

Publications

Publications (13)
Article
Full-text available
The article attempts to consider the issues of the position of marriage and family in the post-modern social space. Today's society is characterized by a hedonistic, consumerist lifestyle. Traditional values and religious worship are negated. Postmodernity develops the cult of individuality and presents man with an offer of multiplicity and various...
Article
Full-text available
Autorka podjęła próbę interpretacji systemu niewolnictwa i jego przejawów w haitańskiej kulturze na przykładzie zombie. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej omówiono zjawisko zombie. W drugiej przedstawiono kwestię niewolnictwa, jako doświadczenia granicznego. W ostatniej-ukazano zombie jako metafory traumy niewolniczej. Zwrócono przy ty...
Article
Full-text available
The purpose of this article is to illustrate the fact that it is a combination of safety and sustainability. For a better understanding of the essence of the subject matter, the general issues forming sustainable development and the objectives of security education as a transmitter between generations are presented. The key factors of education for...
Article
Full-text available
The presented article is an attempt to show the relationship between the emerging new forms of spirituality and the threat of sects. The authors analyze the contemporary cultural context in terms of widely understood spirituality. They then come to the conclusion that subjectivization of religion leads to destabilization of the religious life of a...
Presentation
Full-text available
Artykuł przedstawia spis treści i wstęp do książki pt. Święty Jakub Apostoł (Większy) w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna), pod redakcją Katarzyny Parzych-Blakiewicz i Eweliny Marty Mączki. Książka składa się z siedemnastu artykułów o tematyce jakubowej, których autorami są badacze reprezen...
Article
Full-text available
Problematyka wychowania chrześcijańskiego w ponowoczesnym społeczeństwie Wstęp Współczesne społeczeństwo w literaturze naukowej nosi miano pluralistycznego, charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, przez co nabiera charakteru pluralistycznego zarówno w kwestiach społecznych, jak i kulturowych. Pluralizm oddziaływuje na m...
Article
Full-text available
W artykule podjęto próbę przedstawienia fenomenu Zarwanicy (Ukraina) jako miejsca świętego, które jest ważnym ośrodkiem kultu maryjnego w Kościele greckokatolickim. Należy zwrócić uwagę, że miejsca odpustowe stanowią ogromną wartość duchową w ramach pobożności ludowej oraz całej wspólnoty kościelnej. Wierni pielgrzymują do tych miejsc, modlą się, a...
Article
Full-text available
338Roman Kordonskyy, Ewelina MączkaHistoriaUkrainie. W drugiej czêœci przedstawiono terminologiê oraz historiê pielgrzymowania, uwzglêdniaj¹crównie¿ jego wymiar teologiczny. W trzeciej czêœci scharakteryzowano Zarwanicê w ujêciu historycz-no-religijnym. Celem artyku³u jest przedstawienie Zarwanicy jako miejsca, w którym „prawda” jestspojeniem wielu...
Article
Full-text available
Ur. 1985 w Elblągu. Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 2010 tytuł magistra teologii; 2012 drugi tytuł magistra na podstawie pracy Voodoo w kulturze ponowoczesnej z dyscypliny: nauki o rodzinie. Zainteresowania naukowe: religie afrochrześcijańskie (zwłaszcza vodou i hoodoo), magia oraz zagadni...

Network