Ewa Izabela Stańczyk-Hugiet

Ewa Izabela Stańczyk-Hugiet
Wroclaw University of Economics and Business | WUE · Faculty of Business and Management

Professor of Management

About

74
Publications
51,986
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
407
Citations
Citations since 2016
34 Research Items
320 Citations
20162017201820192020202120220102030405060
20162017201820192020202120220102030405060
20162017201820192020202120220102030405060
20162017201820192020202120220102030405060

Publications

Publications (74)
Article
The paper aims at presenting a theoretical perspective of considering strategic groups and performance in retail. The specific aims are as follows: a) identifying the state of the art of SGs; b) identifying the core, secondary, and transient enterprises as well as their characteristics; c) identifying pure, hybrid, and mixed strategies in companies...
Article
Full-text available
Purpose: The paper aims mainly to present the results and consequences of measurement inaccuracies and to make recommendations for further research. Design/Methodology/Approach: We began our research by providing studies on the theoretical origins of constructs in survey questions. Specifically, we studied the theorems and related constructs. We th...
Article
Full-text available
The aim of the paper is to consider a different perspective of explaining and understanding the character (types) and intensity of orientation towards cooperation, competition, and coopetition amongst entities operating in selected sectors (especially high velocity ones) with the level of sectors’ maturity taken into account as well as of explainin...
Article
Full-text available
This paper explores the ambiguous nature of organizational routines in regard to generating innovation or innovation routine. Considering the dual character of routine, we conceptualize that routines have inherently a potential to drive changes, therefore, organizational routines should be considered as a trigger of innovation. In order to exploit...
Book
Full-text available
Natural evolution logic is being utilised increasingly in business and economics research where it provides the benefit of analysing a variety of organizational phenomena. Evolutionary Selection Processes: Towards Intra-Organizational Facets provides new insights into the endogenous mechanism and the factors that influence it. It links the evolutio...
Article
Full-text available
Aim/purpose - The aim of the paper is to review the routine aspect in strategizing process exposing strategizing routines. Consequently, the main aim is to enhance understanding of the commonness, meanings and dissemination of the concept and idea of the routine in strategizing process. Design/methodology/approach - Narrative, thematic literature r...
Article
Full-text available
This paper explores the ambiguous nature of organizational routines in regard to generating innovation or innovation routine. Considering the dual character of routine, we conceptualize that routines have inherently a potential to drive changes, therefore, organizational routines should be considered as a trigger of innovation. In order to exploit...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to discourse the essence and utility of (re)emergence theory as the starting point of understanding and interpreting organizational routines dynamics as well as to propose a conceptual framework reflecting both epistemological and methodological value as the keystone of analysing the rationale of organizationa...
Article
Full-text available
Relacje międzyorganizacyjne znajdują się w nurcie badań i zarządzania strategicznego i marketingu, a także wielu innych szczegółowych dyscyplin. Eksponuje się w nich często racjonalność dostępu do zasobów. To skierowało uwagę w kierunku teorii zależności od zasobów w celu przeanalizowania potencjału tej teorii w badaniach relacji. W rezultacie prze...
Chapter
Full-text available
Dyskusja dotycząca egzogenicznych vs. endogenicznych antecedencji zmian prowadzi do wielu propozycji koncepcyjnych. Jedną z takich konceptualizacji są zdolności dynamiczne stanowiące odnogę epistemologiczną podejścia zasobowego [Phelps, Fuller, 2015: 1–22]. Model zdolności dynamicznych, a nawet strategia jako zdolność dynamiczna wywodzi się z podej...
Chapter
Full-text available
Każde opracowanie powinno być osadzone w kontekście dotychczasowych badań. W przedstawionym studium zastosowałam w tym zakresie nieco przewrotne podejście osadzając rozważania na ustaleniach, które posłużyły mi do przygotowania dysertacji doktorskiej w 1997. Nie wchodząc w szczegóły, problematyka dysertacji koncentrowała się na procesie zarządzania...
Article
Full-text available
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie teorii i czy zarządzanie strategiczne bazuje na określonej teorii/teoriach. Dodatkowym celem jest wskazanie na tzw. proliferację teorii w zarządzaniu strategicznym i na wyzwania stojące przed badaczami w zakresie dyscypliny i rygoru naukowego w badaniach mieszczących się w zarządzaniu strat...
Article
The overarching aim of the paper is to find the commonalities amongst evolutionary economics, organisational evolution, and behavioural approach and more specifically to conceptually clarify the extent to which the driving forces of organisational change can be explained by those fields. The aim has been realised through extensive literature studie...
Article
Full-text available
The ability to adapt to a changing environment is necessary for the survival of organizations. The choice under uncertainty conditions is one of the central problems in managerial theories of choice. That is also the reason why evolutionary researchers seek a way of adapting to the environment, and one of the concepts embedded in an evolutionary st...
Article
Full-text available
The aim of the paper is to emphasize ontological, epistemological, and methodological challenges concerning specific organizational capabilities. The method that has been used is an extensive studies review. The key finding is that on one hand, organizational capabilities constitute the source of a number of ontological, epistemological, and method...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest konceptualizacja zależności między rutynami organizacyjnymi a relacjami współdziałania. Wykorzystując różne epistemologie, takie jak logika selekcji, logika adaptacji zaproponowano logikę quazi selekcji wiążąc rutyny organizacyjne z relacjami współdziałania. Dokonano także afiliacji rutyn i relacji współdziałania z perspektywy p...
Research
Full-text available
The paper analyses how pre - entry routines, i.e. organizational ones, influence a firm’s propensity to enter inter-organizational collaborative relationships. The general question this paper addresses is how organizational routines and inter-organizational relationships interfere. Hence, the aim is to present a theoretical and methodological propo...
Conference Paper
The paper analyses how pre - entry routines, i.e. organizational ones, influence a firm’s propensity to enter inter-organizational collaborative relationships. The general question this paper addresses is how organizational routines and inter-organizational relationships interfere. Hence, the aim is to present a theoretical and methodological propo...
Conference Paper
Full-text available
The aim of the paper is to conceptualize the construct ‘endogenous evolutivity’ as well as to refer that to the organizational adaptiveness phenomenon. The method that has been used is deepened literature study. We have envisaged that high endogenous evolutivity comprehended as organizational routines’ embeddedness would rather hinder organizationa...
Article
Full-text available
Od czasu publikacji Evolutionary theory of economic change (Nelson, Winter, 1982) ewolucyjna metafora w zarządzaniu, stanowi przedmiot zainteresowania i eksploracji wielu badaczy na całym świecie. Dowodem są na to konferencje tematyczne , oraz bloki tematyczne w ramach różnych konferencji . Przed wspomnianą publikacją odnotować trzeba także inne wa...
Article
Full-text available
W artykule uwaga skoncentrowana jest na poziomie mikroprocesów uczenia się. Podkreślono, że procesy uczenia się mają charakter wielopoziomowy i efekty uczenia się poziomu niższego powinny przekładać się na efekty uzyskiwane na poziomie wyższym. Głównym zagadnieniem analizowanym w artykule jest orientacja na cele, która może mieć charakter learning...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest konceptualizacja relacji między poziomem współzależności zadań a poziomem rutynizacji zadań z perspektywy efektywności zespołu i rutyn. W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano przypuszczenie, że między tymi konstruktami występuje zależność opisywana przez odwróconą krzywą U. Przeprowadzone badania pozwoliły na skonstruowani...
Article
Full-text available
Celem opracowania jest wskazanie istoty i potrzeby wielopoziomowego podejścia w badaniach problemów zarządzania. W artykule przedstawione zostały podstawowe założenia w badaniach wielopoziomowych. Przedstawione zostały także obszary badań wykorzystujące podejście multilevel, czyli organizacyjne uczenie się, przywództwo, rutyny, zdolności, zdolności...
Article
Full-text available
The purpose of the paper is to contribute to develop, illustrate, and apply the concept of space management using facility performance from the evolutionary perspective in the public & non-public business school in Poland. The retrospective case study has been used so as to establish the context of the studies. In the public business school, space...
Conference Paper
Full-text available
The main purpose of the paper is to explain the dynamics of organizational species from the space perspective. In this way, our focus is to extend space management approach adopting facility performance (FM) by the evolutionary perspective in the public & non-public business school in Poland. The main question in the study is: how do natural change...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to provide a conceptual scheme concerning intra-organizational determinants of primary selection. The authors present the evolutionary theory as appropriate background for the research approach. Consequently, this paper, stressing the importance of selection mechanism, reviews evolutionary achievements. There is also presen...
Conference Paper
The paper content is embedded in an evolutionary approach in management, in which the processes of selection, variation, and retention are significantly salient, however, the logic of selection and co-interrelated adaptation is primary. The paper focuses on external and internal selection. Moreover, the paper concerns co-evolutionary integrating re...
Chapter
Full-text available
The article context is embedded in an evolutionary stream in strategic management and constitutes the attempt to order different proposals of multilevel relationships in terms of an evolving organization. The method that has been used is comparable analysis of literature studies in concerning evolution processes within levels and amongst them as we...
Article
Full-text available
Na podstawie przegladu dorobku zarzadzania strategicznego wyeksponowano zainteresowania badawcze relacjami. Szczegolna uwage zwrocono na relacje wspoldzialania. Omowione zostaly trzy podstawowe relacje strategiczne: wspolpracy, konkurencji i koopetycji. Przedstawiono tak2e wyniki badari relacji straa tegicznych w populacji deweloperow z perspektywy...
Chapter
Full-text available
Kontekst artykułu zakorzeniony jest w optyce ewolucyjnej zarządzania i stanowi próbę uporządkowania różnych propozycji organizacyjnego kontekstu działań w odniesieniu do ewoluujących obiektów. Zastosowaną metodą jest analiza porównawcza różnych propozycji literaturowych, dotyczących typologii obiektów ewolucji oraz postrzegania i rozumienia otoczen...
Article
Full-text available
Strategicznie o ekosystemie biznesu W artykule przedstawiono koncepcje ekosystemu biznesu z perspektywy strategicznej. Wskazano podstawowe elementy konstrukcyjne ekosystemu oraz perspektywę tworzenia wartości i apropriacji wartości w ekosystemie. Przybliżono także zagadnienia związane z konkurencja miedzy ekosystemami. Strategically about the busi...
Article
Full-text available
W artykule na bazie studiów literatury dotyczących rutyn oraz podejścia relacyjnego poczyniono ustalenia dotyczące cech charakterystycznych rutyn międzyorganizacyjnych. W efekcie ustalono, że rutyna relacyjna, powstaje w relacji, jest specyficzna dla ściśle określonych partnerów, jest specyficzna dla kontekstu, jest efektywna, jeśli dochodzi do pow...
Article
Full-text available
Artykuł eksploruje wyjaśnienia ewolucyjne w polu badawczym relacji między-organizacyjnych, a precyzyjnie – w obszarze rutyn relacyjnych. Artykuł jest podzielony na trzy części. Pierwsza odwołuje się do dyskontynuacji, traktując ją jako podstawowy atrybut kontekstu funkcjonowania współczesnej organizacji biznesowej intensyfikujący relacje międzyorga...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucyjnego ujęcia procesu odnowy strategicznej ze szczególnym wyeksponowaniem adaptacji organizacji i selekcji ze strony otoczenia oraz koewolucji organizacji i otoczenia na podstawie badań literaturowych. Do zrozumienia odnowy strategicznej istotne jest wyjaśnienie charakterystyki otoczenia współczesnego biznes...
Article
Full-text available
The purpose of this article is to outline the cognitive model of organizational evolution taking into account the routines. Organizational evolution requires explanation and understanding of the mechanisms of development: variation, selection and retention. It is necessary also to define the object of evolution. The research results show that organ...
Article
Full-text available
Coopetition builds on the idea that firms – competitors cooperate to create values and to appropriate value. Despite extant research on this topic, our understanding about how firms are engaged in cooperative relationships with their rivals is still in its early stages. This paper explores the higher education sector in Poland from the perspective...
Article
Full-text available
Streszczenie: Poszukiwanie głównego wyznacznika strategii organizacji biznesowych nie ma oczywistego rozwiązania. Intuicyjnie wydaje się, że powinien to być klient, ale w praktyce zarządzania tym podstawowym kryterium, według którego rozliczany jest zarząd firmy, jest zysk ekonomiczny. Niemniej to klient, a raczej stopień zaspokojenia jego potrzeb,...
Article
Full-text available
The main aim is to demonstrate that the inter-organizational relationships form the framework of modern business. The common analysis of interfirm relationships is based exclusively on the relational view. Article is located in an evolutionary and relational view in management. In this respect, relationships are exemplified in the form of adaptatio...
Conference Paper
Full-text available
Evolutionary economics is a promising economic theory, particularly from the viewpoint of strategic management. Since adoption of evolutionary mechanisms in the task of explaining problems of strategic nature is not self-evident, this paper presents arguments for employing the evolutionary paradigm in the area of strategic management. A model of no...
Book
Full-text available
Nauki o zarządzaniu widziane z perspektywy poziomów zarządzania rozwinęły wiele dyscyplin, subdyscyplin i obszarów badawczych, wśród których lokuje się zarządzanie strategiczne. Samo zarządzanie strategiczne wciąż dynamicznie się rozwija w rozumieniu ewolucji poglądów i formowania paradygmatów. Jak twierdzą M. Romanowska i R. Krupski, zarządzanie s...
Article
Full-text available
W opracowaniu podjęto temat relacji międzyorganizacyjnych typowych dla ekosystemów biznesu z pespektywy kulturowej. Ekosystemy biznesu są kategorią coraz częściej pojawiającą się w literaturze przedmiotu i badaniach naukowych. Niestety kontekst kulturowy rzadko służy do wyjaśniania ich specyfiki funkcjonowania, utrzymywania się na rynku i rozwoju....
Article
Ekonomia ewolucyjna, choć nie jest uznawana przez ekonomistów głównego nurtu może być źródłem inspiracji poznawczej i metodologicznej w badaniach problemów zarządzania. W artykule zostały wyjaśnione podstawowe kategorie, takie jak ewolucyjna adaptacja i selekcja. Przedmiotem wyjaśnienia jest także działanie i efektywność organizacji w kategoriach e...
Article
Full-text available
Dynamic development of the resource-based view (RBV) approach and development of management practices makes sure management researchers are focused on the functioning and dynamics of inter–firm networks. Publications around the world increasingly expose the new paradigm in Management Sciences as a network or relation paradigm. This paradigm concern...
Book
Full-text available
Perspektywa koordynacji działań międzyorganizacyjnych oraz współpracy między organizacjami stawia problem funkcjonowania i efektywności sieci międzyorganizacyjnej w centrum zainteresowania całej teorii organizacji i zarządzania. Zasięg badań w tym obszarze znacznie się ostatnio poszerza i nie dotyczy już wyłącznie pozycji przedsiębiorstwa w sieci,...
Article
Full-text available
Prezentowany artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część rozważań zawiera prezentację i dyskusję istoty i treści współczesnej strategii. W części drugiej uwaga jest skoncentrowana na rencie ekonomicznej jako podstawie dokonywania wyborów strategicznych we współczesnym świecie biznesu. Rodzaje renty ekonomicznej są analizowane w odniesieniu do...
Article
Full-text available
Prezentowany artykuł koncentruje się na zagadnieniach koopetycji. Podkreśla się w nim wzrastające znaczenie w prowadzeniu badań problemów konkurencji, jednoczesnego występowania konkurencji i współpracy między konkurentami. Aby wyjaśnić generalną ideę koopetycji, w artykule wyjaśniono, dlaczego koopetycja występuje, a także są dyskutowane sytuacje,...
Article
The purpose of article is a presentation and attempt to explain the management process in perspective of leadership. Article is based on the empirical studies carried out in Poland and Lithuania in the managers’ population. It indicates the results of the research in this area carried out worldwide as well. The results of the studies give grounds t...
Article
Full-text available
The article illustrates how the diversification motive in the corporate decision making in the retail sector becomes the beginning of its success. The last turn of the century was a period of the significant growth of the transnational retail sector. The rapid emergence of the top retail players in the global economy is a result of their transnatio...
Article
Full-text available
Organizations nowadays are more and more involved in extracting the maximum value from the resources they possess. The interest in intellectual capital steadily grows, particularly focusing on knowledge-based capital. The conducted researches enabled us to confirm that theoretical assumptions on striving after perfection are still vital for these o...
Article
Celem artykułu jest zidentyfikowanie wartości i praktyk charakterystycznych dla kultury organiza-cyjnej sprzyjającej realizacji określonego rodzaju strategii wiedzy. Tak postawiony cel wymaga z jednej strony doprecyzowania pojęcia „strategia wiedzy” oraz zidentyfikowania szczegółowych rodzajów strategii wiedzy. Z drugiej strony konieczne jest zapre...
Article
Wyróżniono dwie strategie oddziaływania na zasoby wiedzy w organizacji. Pierwsza to orientacja na eksploatację posiadanych zasobów wiedzy oraz lewarowanie zasobów wiedzy szczególnie wartościowych do uzyskania celów strategicznych. Druga strategia oznacza orientację na eksplorację wiedzy, czyli odkrywanie lub uzyskiwanie wiedzy z zewnątrz. W artykul...
Article
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań własnych dotyczących zakresu stosowania w przedsiębiorstwach zaleceń i narzędzi wynikających z modelu organizacji uczącej się, a także poziomu świadomości istnienia i podstawowych charakterystyk organizacji uczącej się. W celu uniknięcia problemów komunikacyjnych na początku artykułu autorka wyjaśnia id...
Article
Full-text available
Całość rozważań dotyczących wiedzy i strategii, a raczej strategii i wiedzy, należałoby rozpocząć od odpowiedzi na pytanie czy wiedza jest zasobem strategicznym. Zanim jednak ta kwestia zostanie podniesiona kilka uwag dotyczących filozoficznego zagadnienia; co jest pierwotne strategia czy wiedza.
Article
Zarządzanie wiedzą a kreowanie wartości

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Dear Colleagues, This Special Issue of Economies aims to highlight contemporary research into business ecosystems in the environmental goods and services sector (EGSS). The importance of this economic sector has grown steadily since the beginning of the 20th century as environmental problems have become social and economic problems. The importance of EGSS became clear when it was discovered that there is no possibility to maintain the rest of the economy if there is no sustainable development based on EGSS. This conclusion brings many challenges due to the highly turbulent business environment, achieving, shaping, and above all, maintaining the competitiveness of enterprises involved in the business ecosystems in EGSS. Relations between business entities in EGSS create inter-organizational networks based on the complexity of relationships, green supply chains, responsibility, environmental protection, green job creation, and adaptation time to changing legal regulations, green taxes and fees, and, finally, business ecosystem transformations. Their role in these networks is still being researched because, in EGSS, there are different management directions (environmental management and environment management) and strategies that relate to different areas of economic activity – environment protection and resource management. Economies is inviting researchers and academicians to submit their work to a Special Issue dedicated to “Business Ecosystems in the Environmental Goods and Services Sector”. Some potential topics include transformations towards sustainable development, green jobs and green labor market, sustainable development, green innovations related to EGSS development, business ecosystem models, and environmental economy or green economy. The insights gained will be useful for students, practitioners, and policymakers. Dr. Adam Sulich Guest Editor details: https://www.mdpi.com/journal/economies/special_issues/Business_Ecosystem_Research_Environmental_Goods_Services_Sector
Archived project
[ENG] The business ecosystem of the Environmental Goods and Services Sector in the Lower Silesian Voivodeship [Pol] Ekosystem biznesu sektora dóbr i usług środowiskowych w województwie dolnośląskim
Project
A basic research question is: Is the influence of behavioural and cultural intra-factors micro-inert or macro-reorientating on the character of organizational routines? The research is to explain how primary selection (selection for) (the routines are the object of the selection) conditioned by intra-organizational factors determine the profile of adjusting an organization. Consequently, the aim of the research is to establish how behavioural and cultural factors are interdependent with the mechanism of primary selection (selection for) and as a result with the adaptation of an organization.