Esin Can

Esin Can
Yildiz Technical University · Department of Business Administration

About

23
Publications
5,001
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
180
Citations
Citations since 2017
20 Research Items
177 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
Introduction

Publications

Publications (23)
Article
Full-text available
This study investigates the effect of environmental conditions on firm performance in the Turkish logistics sector, in the context of the mediating role of strategic posture and interaction between the variables. The data set covering the Marmara region was expanded to cover all Turkey, and the hypotheses in the research model created by extending...
Article
Bu çalışmada, Türk lojistik sektöründe, çevresel belirsizliğin firma performansı üzerindeki etkisi özelinde, stratejik duruşun aracılık (mediator) rolünün varlığı ve değişkenler arası nasıl bir etkileşimin olduğu araştırılmıştır. Marmara bölgesini kapsayan veri seti Türkiye çapında genişletilmiş ve periyodu uzatılarak oluşturulan araştırma modelind...
Article
Full-text available
Kuruluşlarıyla beraber veya kuruluşlarını müteakip kısa süreler içerisinde uluslararasılaşan işletmeler, dünya çapında sayıca artmaktadır. Bu çalışma, yabancı pazarlarda önemli gelir akışları yaratabilen bu işletmelerin, başarılarının temel dinamiklerinden biri olarak görülen, “ağ ilişkilerine” odaklanmaktadır. Araştırmada, ağ ilişkilerinin işletme...
Article
Full-text available
The objective of this study is to contribute to Turkish literature by analyzing the innovations and the developments in the foreign literature regarding the manager resources—the key in the strategic success of multinational enterprises (MNEs) which are in the building block position of global economy. Additionally, it was also attempted to put for...
Article
Bu çalışma da, iş yaşamında cinsel yönelim temeline dayalı kimliğin rolü incelemekle birlikte, çalışanların farklılık iklimi algılarını ölçüp, cinsel yönelim farklılıklarının bireysel ve örgütsel çıktılar üzerindeki etkisinin geçerliliği ve geleceği tartışılmaktadır. Bu bağlamda araştırma modelimiz, farklılık iklimi algısını ölçüp, bireysel ve örgü...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to investigate all related studies that have been published between the years of 1989-2015 in the area of the born global (BG) phenomenon that enumerates the firms which are becoming active in the international market arena by using the methodology of thematic analysis. From the Web of Science Core Collection, 198 artic...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı Türk Çokuluslu İşletme (ÇUİ)’lerinin stratejik kadrolama faaliyetlerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, sektörün önde gelen, büyük ve kurumsal 8 Türk ÇUİ’si oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak anket çalışması seçilmiştir. 8 Türk ÇUİ’sinin her birinin üst düzey İnsan Kaynakları (İK) yöneticisi (Örneğin; İK’dan...
Conference Paper
Full-text available
Today, the importance of the identification of the expatriate evaluation and selection criteria for multinational enterprises (MNEs) is increasingly continuing. There are not enough studies in our country related to this topic which is frequently discussed in foreign literature. In this study, the literature is comprehensively reviewed and the expa...
Article
Full-text available
ZET Stratejik yönetim literatüründe özellikle son yıllarda misyon ifadeleri önemli ve popüler bir araç olarak dikkat çekmektedir. İşletmelerin yönetiminde stratejik yönetim anlayışıyla birlikte ortaya çıkan misyon ifadeleri oluşturulması aynı zamanda stratejik yönetimin ilk ve temel adımı olarak kabul edilmektedir. Açık bir şekilde tanımlamak gerek...
Chapter
Full-text available
The purpose of this chapter is to present a literature review of the published journal articles, from 1975 to 2016, related to the topic of expatriate staffing in foreign subsidiaries of MNCs. This chapter explains the main ideas, major findings and core limitations of the 37 articles searched via Web of Science™ Core Collection. Then, it gives the...
Article
While health sector grows every year both in Turkey and in the world, the importance of private hospitals has also increased in recent years because of applied new health policies. Particularly in the developed and economically strong countries, gradually aging population has contributed to the increase in health spending and development of global...
Article
Full-text available
Çalışmanın temel amacı, aile işletmelerini uluslararasılaşmaya iten nedenleri ve uygulanan stratejileri literatürden de yararlanarak örnek olay üzerinden ortaya koymaktır. Bu bağlamda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir Türk Aile İşletmesi olan “Saruhan Şirketler Grubu” birincil ve ikincil kaynaklardan da yararlanılarak örn...
Article
Full-text available
In the strategy literature, the effect of entrepreneurial orientation (EO) on firm performance has been investigated in many studies. The latest researches investigate the relationship between them by considering the effects of third variables which can be internal and external factors. Within this framework, our study focuses on the mediating role...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
http://imj.istanbul.edu.tr Başvuru: 01.02.2018 Kabul: 05.03.2018 Istanbul Management Journal, 29(84): 7–30 DOI: 10.26650/imj.2018.29.84.0001 Global dünyada var olan ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarla birlikte, sürdürülebilirlik dünyada ilgi gösterilen bir kavram haline gelmiştir. Günümüzde şirketlerin, varlıklarını sürdürebilmeleri için, sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte ele almaları gerektiği konusu üzerinde durulmaktadır. Bu sorumluluk bilincine sahip olan ülkeler ve şirketler, sürdürülebilirlik stratejileri oluşturmakta ve bu faaliyetleri de tüm paydaşlarına açık ve şeffaf bir biçimde sürdürülebilirlik raporlarıyla sunmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı; Fortune 500 Türkiye 2017 listesinde yer alan ihracatta ilk 100 içerisinde bulunan, uluslararası Türk şirketlerinin, sürdürülebilirlik raporları ve web sayfalarının/ faaliyet raporlarının ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetim boyutlarına ilişkin açıklamalarının içerik analizi yöntemiyle incelenmesidir. Örneklem grubu olarak ihracatta ilk 100 şirketin seçilmesinin temel nedeni; global ticarette yer alan çokuluslu şirketlerin faaliyetlerinin daha görünür olmasıdır. Tüm paydaşlar, bu işletmelerden kârlılık bağlamında ekonomik değer yaratmasını beklemenin yanı sıra, toplumun yaşam standartlarını artıran kaliteli mal ve hizmet üretmelerini ve sürdürdükleri faaliyetlerden dolayı neden oldukları sosyal ve çevresel etkileri en aza indirmelerini beklemektedir. Literatürde şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarına ait içerik analizi çalışmaları bulunmaktadır. Tüm çalışmaların ortak noktası; yayımlanan raporların içeriğinde ülkeye ve sektörlere göre farklılıklar tespit edilmiş olmasıdır. Çalışma, Türk ihracat şirketlerinin sürdürülebilirlik raporları ve web sayfalarındaki/faaliyet raporlarındaki kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili tüm bilgilerin analiz edilmesi açısından, özgün bir nitelik taşımaktadır