Erwin Heurkens

Erwin Heurkens
Delft University of Technology | TU · Faculty of Architecture

PhD MSc

Publications

Publications (70)
Book
Real estate development shapes the way people live and work, playing a crucial role in determining our built environment. Around the world, real estate development reflects both universal human needs and region-specific requirements, and with the rise of globalization there is an increasing need to better understand the full complexity of global re...
Article
Full-text available
In dit artikel proberen de auteurs aan te geven waarom meervoudige waardecreatie zowel lastig als kansrijk is.
Article
Full-text available
Experimenterend werken aan kansrijke innovatieve financieringsarrangementen als revolverende fondsen en gebiedsinvesteringszones. De huidige opgaven van gebiedstransformaties zijn onderling zo afhankelijk dat betrokken partijen niet zonder elkaar kunnen, ook wat betreft de financiering. We zoeken daarom naar nieuwe financieringsarrangementen waarb...
Article
Circular economy (CE), the new ‘buzzword’ in urban and regional studies and policy debates, is about shifting from a linear production process towards a circular one in which the generation of waste is minimised, materials circulate in ‘closed loops’, and waste is not considered a burden but rather a resource that brings new economic opportunities....
Article
Full-text available
The emergence of organic planning practices in the Netherlands introduces new, non-conventional, local actors initiating bottom-up urban developments. Dissatisfied with conventional practices and using opportunities during the 2008 financial crisis, these actors aim to create social value, thus challenging prevailing institutions. Intrigued by such...
Article
Full-text available
To understand and deal with real urban development problems, urban planners, designers, and managers need to combine and synthesize a variety of academic and professional knowledge. As our urban challenges grow more complex, learning how to do this effectively becomes ever more important. For educators, this means teaching students how to work in i...
Technical Report
Full-text available
Wie zich buigt over gebiedstransformaties, moet kennis van financiering in huis hebben. De financiering organiseren en toepassen is namelijk een van de belangrijkste voorwaarden om binnenstedelijke transformatieprojecten te kunnen realiseren. We kunnen immers wel mooie plannen bedenken om verouderde of onderbenutte industrieterreinen of kantorengeb...
Technical Report
Full-text available
In essentie gaat het bij gebiedstransformaties om aanpassingsvermogen. Verouderde industrieterreinen worden omgevormd tot aantrekkelijke woon-werkgebieden. Aan monofunctionele bedrijventerreinen worden woningen, nieuwe werkplekken, horeca en culturele voorzieningen toegevoegd. Oude fabriekshallen worden gesloopt of herbestemd. Gebieden die alleen b...
Article
Full-text available
Urban areas account for around 50% of global solid waste generation. In the last decade, the European Union has supported numerous initiatives aiming at reducing waste generation by promoting shifts towards Circular Economy (CE) approaches. Governing this process has become imperative. This article focuses on the results of a governance analysis of...
Technical Report
Full-text available
Hoe kunnen initiatiefnemers van stedelijke transformatie omgaan met versnipperd eigendom? Welke strategieën kunnen initiatiefnemer(s) hanteren bij versnipperd eigendom? Wat betekenen de strategieën voor grondtransacties, samenwerking, tempo en onderlinge afhankelijkheid van kavels?
Chapter
Full-text available
Het instrument stedelijke kavelruil ondersteunt het tot stand komen van een privaat-private overeenkomst over het ruilen van onroerende zaken op vrijwillige basis. Kortom, het ondersteunt private initiatieven en plannen voor de herontwikkeling, herstructurering en transformatie in bestaand stedelijk gebied. Dit sluit perfect aan op de filosofie van...
Article
Full-text available
Governing climate mitigation is complex, as the recurring gap between policy intentions and actions exhibits. Interventions at the urban scale represent an opportunity to implement energy policy targets. Urban development projects can function as carrier to implement innovative energy solutions as ‘by-product’. To do so, planners must proactively a...
Chapter
This chapter considers resilient urban redevelopment as the ability of public and private stakeholders to respond to changes in real estate market demand by adopting existing offices to new usages. It explores the various conceptual planning policy instruments that could assist in realising resilient urban redevelopment. Additionally, the effective...
Book
Real estate development shapes the way people live and work, playing a crucial role in determining our built environment. Around the world, real estate development reflects both universal human needs and region-specific requirements, and with the rise of globalization there is an increasing need to better understand the full complexity of global re...
Chapter
The role of the private sector in shaping the built environment is historically evident and seemingly increasing in contemporary urban development practice. Traditionally, real estate developers and investors play a crucial role in realizing and financing urban development and real estate projects. In addition, other private sector actors such as o...
Chapter
Full-text available
Consensus on effective strategies and partnerships for delivering sustainable urban redevelopment projects in the Netherlands has yet to be reached. Although there is growing expectance of developing real estate in compliance with BREEAM certifications, it seems that scaling up such projects to an urban area level, taking into account far more comp...
Book
Real estate development shapes the way people live and work, playing a crucial role in determining our built environment. Around the world, real estate development reflects both universal human needs and region-specific requirements, and with the rise of globalization there is an increasing need to better understand the full complexity of global re...
Article
Full-text available
An unsolicited private proposal, a flexible masterplan and land-use plan, a quality team that overtakes the role of the public aesthetics commission, and private quality safeguarding for plan judgement and construction supervision. These instruments and agreements are used by housing association De Alliantie, the Municipality of Amsterdam, and othe...
Technical Report
Full-text available
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/06/01/onderzoeksrapport-gebiedstransformaties-ruimte-voor-durf-en-diversiteit
Conference Paper
Full-text available
Strategies and partnerships for delivering sustainable private sector-led urban development projects are yet to be effectuated. Despite the fact that actors in real estate development increasingly incorporate sustainability features into decision-making, it seems that developing sustainable urban areas – taking into account more complex social, env...
Article
Full-text available
Nederlandse projectontwikkelaars zien (bij een terugtredende overheid) hun rol en verantwoordelijkheid in gebiedsontwikkeling langzaam aan belang winnen. Het is vrijwel onbekend hoe private gebiedsontwikkelaars zich kunnen committeren aan duurzame gebiedsontwikkeling, wat een nieuwe majeure toekomstige opgave voor steden en uitdaging voor ontwikkel...
Conference Paper
Full-text available
Across the globe sustainable private sector-led urban development projects (SPUDPs) in the built environment rarely commence as real estate developers face several institutional barriers which limit their capacity to develop economic-viable, social-responsible, environmental-friendly urban places. Hence, SPUDPs are a promising development strategy...
Article
Full-text available
At a time of public sector retrenchment in urban regeneration it has become increasingly important to understand how planners can help create better places. Recent studies suggest that planners must behave as market actors by strategically deploying planning tools to influence market behaviour. In this context, this paper examines how local plannin...
Article
Full-text available
Delft is a medium-sized city in the western part of the Netherlands with approximately 100,000 inhabitants. The city combines its historic features with a variety of distinctive technological industries, such as the Delft University of Technology, life sciences and material conglomerate DSM, and the well‐known Dutch scientific research institute TN...
Article
Full-text available
Door economische en maatschappelijke veranderingen lijkt ook in de vastgoedsector de noodzaak tot innovatie groter dan ooit. Dit geldt zeker voor vastgoedontwikkelaars, van wie verondersteld wordt dat de verandering van werkwijzen en producten een voorwaarde is voor de bedrijfscontinuïteit. Er is echter weinig empirisch-onderbouwde kennis beschikba...
Article
Full-text available
De faciliterende gemeente heeft de toekomst, horen we steeds vaker. Een gemeente die initiatieven van burgers en de private sector ondersteunt. Maar hoe dit nou precies werkt, blijft vaak in nevelen gehuld. Risicodragende publieke investeringen en gemeentelijke regie over het plan- en ontwikkelproces zijn nog zelden mogelijk. De nieuwe werkwijze va...
Chapter
Full-text available
Throughout history there has always been a clear distinction in the citymaking process between the role of the Administration as a planner and manager of public infrastructures and spaces and the role of private entities as property developers and builders. Following a general economic trend on privatization of public functions, in recent years we...
Article
Full-text available
De Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk verkeert in transitie. Academici en professionals pleiten voor alternatieve financieringsmodellen, zoals het veelbelovende verdienmodel gebiedsfonds. Desondanks is er weinig kennis beschikbaar over dit fenomeen. Dit artikel verkent de kenmerken en mechanismen van een Engels gebiedsfonds en trekt lessen vo...
Article
Full-text available
Dutch planning practice in recent decades witnesses the emergence of private sector-led urban development projects. Such projects are ‘led’ by property developers and ‘facilitated’ by local planning authorities aimed to realize both planning and market objectives. However, remarkably little academic attention has been paid to how public and private...
Conference Paper
Full-text available
Real estate development is a significant factor in shaping the built environment. It shapes the way people live and work, and by doing so determines and enables human activity to evolve. Real estate development within specific national geographies form a contemporary reflection of social, economic, environmental, and political forces that are occur...
Article
Full-text available
In de praktijk van de Nederlandse gebiedsontwikkeling komt de nadruk steeds meer te liggen op de (her)ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Terwijl publieke en private rollen verschuiven wordt de lange termijn belegger een centrale rol toegedicht. Uit dit onderzoek blijkt dat (Amerikaanse) belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling perspectief bi...
Article
Full-text available
Waar Friso de Zeeuw zijn bijdrage baseert op het perspectief vanuit de gemeente en grondbedrijven, blijft een blik vanuit de praktijk van private ontwikkelaars met betrekking tot grond- en gebiedsontwikkeling achterwege, alsmede de publieke-private rolverdeling die bij deze situatie hoort. Op basis van zijn promotieonderzoek geeft Erwin Heurkens ee...
Conference Paper
Full-text available
If context is everything, can a comparative approach produce any meaningful contribution? For research in real estate, focusing on the principles of real estate markets (e.g. Dent et al., 2012), real estate development (e.g. Miles et al., 2007; Peiser & Hamilton, 2012), and real estate finance and investment (e.g. Brueggeman & Fisher, 2010) are oft...
Book
Full-text available
Subject of study is Private Sector-led Urban Development Projects. Such projects involve property developers taking a leading role and local authorities adopting a facilitating role in the management of the development of an urban area, based on a framework of public requirements and a formal contractual public-private role division. Such a develop...
Book
Full-text available
Dit boek bevat een uitgebreide Nederlandse samenvatting van het proefschrift Private Sector-led Urban Development Projects: Management, Partnerships & Effects in the Netherlands and the UK (Heurkens, 2012). De reden om een aanvullende publicatie te schrijven ligt in de wens om de kennis over privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling te ontsluiten voor...
Article
Full-text available
American cities can be seen as exponents of neoliberal planning concepts implemented throughout the last half century. Also cities worldwide have followed similar or related urban development strategies for establishing economic growth. But are American cities still fit for the 21st century? Are they able to take the lead in building more sustainab...
Conference Paper
Full-text available
The management of urban development projects in the Netherlands has changed significantly in recent years. These projects have become mainly ‘led’ by developers as they manage the entire life cycle of development projects, while public actors mainly facilitate development projects. This changes the way projects are organized and managed and might r...
Article
Full-text available
What the public and private roles should be is one of the main issues in contemporary urban development. This paper builds upon findings from international-oriented Master and PhD studies at the TU Delft. It advocates for adaptive public leadership on a strategic level, and calls for committed private leadership on a tactical level. We argue that –...
Article
Full-text available
e stedelijke attractiviteit van metropoolregio’s hangt voor een belangrijk deel af van de aanwezige economische structuur, de bereikbaarheid en het leefklimaat. Dit artikel geeft inzicht in stedelijke attractiviteit van twee Amerikaanse metropolen – Chicago en Detroit – en trekt een vergelijking met de kersverse Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. B...
Article
Full-text available
Private sector-led urban development is often associated with planning in the UK and USA. However, in the Netherlands a tendency towards more private sector involvement can be noticed as well. So, it is extremely relevant to look at the development practice in these countries and to see what we can learn from it. This research shows that successful...
Article
Full-text available
De laatste twee decennia is de rol van marktpartijen bij gebiedsontwikkeling steeds groter geworden. In dit kader is er in het laatste decennium een toenemend aantal projecten uitgevoerd op basis van het concessiemodel. Deze ontwikkelingsstrategie kenmerkt zich door een strikte publiek-private rolverdeling waarbij een groot deel van de traditionele...
Conference Paper
Full-text available
This paper addresses the current status of a PhD research on changing public and private roles in urban area development in the Netherlands. Socioeconomic and organisational developments towards more Anglo Saxon principles, National spatial planning policy's emphasis on the planning development concept and coercive tendering procedures of European...
Article
Full-text available
Gebiedsconcessies zijn momenteel 'hot', ze staan sinds een jaar in ruime belangstelling van zowel professionals als wetenschappers. Diverse auteurs schrijven dit samenwerkingsmodel bij gebiedsontwikkeling kansrijke voordelen toe. Het instrument zou in theorie (kunnen) leiden tot een effectievere, efficiëntere en kwalitatief hoogwaardige gebiedsontw...
Conference Paper
Full-text available
Dutch urban area development is faced with an increased influence of the private sector and a decreased influence of government bodies in decision-making processes. This results in a decreasing manageability of urban area development processes which leads to a change in the role and strategic conduct of the parties involved. Public and private part...
Article
Full-text available
Urban area development is more and more characterised by interdependencies between actors. Not one stakeholder is able to decide about the outcome of a development as a number of different interests are involved. However, urban area development is part of a broader social-economic context in which a number of changes appear nowadays. One major chan...
Article
Full-text available
Gebiedsconcessies zijn een betrekkelijk nieuwe verschijning in de ruimtelijke ontwikkeling, Op initiatief van de praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling TU Delft discussieerden ontwikkelaars, wethouders, adviseurs en wetenschappers over deze contractvorm. Dit artikel bespreekt de eerste ervaringen met en succesfactoren van concessies in de Nederlands...
Conference Paper
Full-text available
The Urban Decision Room (UDR) should be placed in the tradition of urban design and planning discipline that is taught, and into which research is carried out, at the Faculty of Architecture at the Delft University of Technology. The UDR was developed at the faculty as one of the new design and planning methods with its own specific features. The U...
Article
Full-text available
De Olympische Zomerspelen zijn bij uitstek een evenement met een internationaal karakter. De afgelopen decennia is duidelijk geworden dat de organisatie van dit mega evenement vooral tot doel heeft steden, regio's en landen wereldwijd te promoten. Ook Nederland wil zich mogelijk kandidaat stellen voor de Spelen van 2028, dit vraagt echter om een do...
Book
Full-text available
This book is intended to give the reader a simple introduction to the Urban Decision Room (UDR) system in definitions and diagrams. It demonstrates the model-based construction of the UDR system in terms of urban planning, and focuses on its planning methodological function in design and decision-making activities which occur in the process of urba...
Chapter
Full-text available
With an integral approach, this book treats the relation of urbanism and water management in Dutch water cities. It also treats the financial aspects of the adjustment of existing water systems to meet the changes in the urban hydrological cycle. It presents the typology of typical current and future Dutch water cities, their urban function and the...
Chapter
Full-text available
With an integral approach, this book treats the relation of urbanism and water management in Dutch water cities. It also treats the financial aspects of the adjustment of existing water systems to meet the changes in the urban hydrological cycle. It presents the typology of typical current and future Dutch water cities, their urban function and the...
Conference Paper
Full-text available
This paper describes the development and experimental application of a land use planning tool based on Preference Measurement modelling. The paper focuses on the decision-making process in the orientation phase of the urban land use planning for a future Olympic Summer Games in the Netherlands. The aim of the project is the development of a decisio...
Article
Full-text available
Subject of study is the possible organisation of the Olympic Games of 2028 in the Netherlands, as seen from an urban development viewpoint. The project focuses on the decision-making process in the initiative phase. Aim of the project is the development of a decision support tool for the complex, interdisciplinary decision-making process which shou...
Conference Paper
Full-text available
Subject of study is the possible organisation of the Olympic Games of 2028 in the Netherlands, as seen from an urban development viewpoint. The project focuses on the decision-making process in the initiative phase. Aim of the project is the development of a decision support tool for the complex, interdisciplinary decision-making process which shou...

About

70
Publications
41,046
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
290
Citations
Introduction
I focus on studying changing public and private sector roles and state-market relationships in developing urban projects. My expertise: public-private partnerships, sustainable urban development, real estate development, international comparative methods, and Anglo-Saxon planning & development practices. Current research includes TranCiBo (Transition Circular Building sector), and professional research for the Dutch government-funded research programme Stedelijke Transformatie, amongst others.
Additional affiliations
October 2012 - present
Delft University of Technology
Position
  • Professor (Assistant)

Questions

Questions (2)
Question
I am preparing an international comparative study on the impact of planning policy instruments on the behaviour of private sector stakeholders in the sustainable development of urban waterfront locations.
Question
I am preparing to study the impact of planning policy instruments on the behaviour of private sector stakeholders in the sustainable development of urban waterfront locations.

Network

Cited By

Projects

Projects (8)
Project
Scientific partner for the Dutch government-funded programme Stedelijke Transformatie. This professional network focuses on exploring and finding ways to successfully redevelop Dutch inner-cities locations. Our role as Urban Development Management team focuses on conducting professional research on urgent themes, publishing essays, and contributing to interactive theme sessions.
Project