Engin Güvendi

Engin Güvendi
Gümüshane Üniversitesi · Department of Forestry

Doctor of Forest Engineering

About

32
Publications
6,451
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
8
Citations
Citations since 2017
28 Research Items
6 Citations
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
Introduction
Engin Güvendi currently works at the Department of Forestry, Gümüshane Üniversitesi. Engin does research in Environmental Science, Irrigation and Water Management and Forestry. Their most recent publication is 'Determination of stand structure in even-aged Oriental Beech Forests in Turkey'.

Publications

Publications (32)
Conference Paper
Full-text available
Arıcılık önemli bir yetiştiricilik faaliyeti olup, arı ürünleri dengeli ve sağlıklı insan beslenmesi açısından değerli bir gıda maddesi grubudur. Bunun yanı sıra arılar bitkilerde sağladığı tozlaşma ile de doğal denge ve tarımsal üretimde hayati öneme sahip bulunmaktadırlar. Arıcılık gelişmekte olan ülkelerde kırsal nüfusa istihdam, gelir ve sağ...
Conference Paper
Full-text available
Kooperatifçilik, ortak bir sonuca ulaşma gayesiyle bir araya gelen insanların oluşturduğu, demokratik olarak kontrol edilen, sermayesine adalet ve haklılık doğrultusunda katkıda bulunan, kar ve zararlara haklılık ve doğruluk ölçüleri içinde katılan özerk bir girişimdir. Modern anlamda 19. yüzyılın ilk yarısında başlayan kooperatifçilik, 19. yüzy...
Article
Full-text available
The forest assets of our country, known as 22,9 million hectares, are under various threats and the most important source of these threats is people. Most of the damages caused by human interventions in forests are caused by forest villagers living in rural areas. These actions, which are called forest crimes, are still seen in our country and stan...
Conference Paper
Full-text available
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ormanların süreklili�ğini tehdit eden tehlikelerin başında orman yangınları gelmektedir. İklim de�ğişikliği ile birlikte son yıllarda orman yangınlarının sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir. Gerçekleşen bu yangınlar ormanlara doğal felaketlerden daha çok zarar vermektedir. Çıkan yangınların...
Conference Paper
Full-text available
Ormanlar, karalar üzerinde yaşayan türlerin yarıdan fazlasına yaşanabilir bir ortam sunmanın yanı sıra, bitki örtüsünde ve toprakta büyük miktarlarda karbon depolayarak atmosferdeki karbon dengesini düzenlemekte, küresel ısınmanın yavaşlatılmasına olanak sağlamaktadır. Ormanlar, yerel ve bölgesel yağışın düzenlenmesine yardımcı olarak başta içme...
Conference Paper
Full-text available
Birçok ülkede ekonomik kalkınma ve büyüme parametreleri açısından önemli rol oynayan, insanoğlunun yaşamını ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan her dönem destekleyen orman tesis çalışmaları, günümüzün önemli konu başlıklarından biri olmakla birlikte gelecek kuşakların da en önemli tartışma konularından biri olmaya devam edecektir. Dolayısıyla sö...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde sayıları azalmasına karşın orman köyleri halen bulundukları yörelerdeki ormanlık alanları koruyan, önemseyen ve aynı zamanda zati ihtiyaçlarını buralardan sağlayan birer yaşam alanlarıdırlar. Nüfusları azalmasına rağmen yaz ve bahar aylarının sıcak dönemlerinde yaşamlarını orman köylerinde geçiren birçok aile orman işletmelerinin sağla...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde yerini alabilecek birçok ikame mal olmasına karşın odun hammaddesi, giderek farklılaşan kullanım alanları ve tasarımıyla halen önemini kaybetmemiştir. Bu nedenle Orman İşletmeleri bir yandan piyasanın kaliteli odun hammaddesine olan ihtiyacını karşılarken diğer yandan ise bu durumun sürdürülebilirliğini ve sürekliliğini sağlamalıdır. Ü...
Article
Full-text available
Kahyaoğlu et al.: In this study it was our aim to assess the amount of aboveground biomass and carbon stock of beech stands based on elevation. To achieve this, in the research area, 55 trial sites were chosen by selective sampling method depending on elevation climatic zones (400-600 m, 600-800 m, 800-1000 m). In these trial areas, 55 trees were c...
Article
Full-text available
ZET: Türkiye'de odun hammaddesine olan talep artışını karşılamak için ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Ağaçlandırma çalışmalarında genellikle kanaatkâr ve hızlı gelişen türlerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu itibarla, ülkemizde Sahilçamı (Pinus pinaster Ait.) endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılaca...
Article
Full-text available
ÖZET: Türkiye'de odun hammaddesine olan talep artışını karşılamak için ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Ağaçlandırma çalışmalarında genellikle kanaatkâr ve hızlı gelişen türlerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu itibarla, ülkemizde Sahilçamı (Pinus pinaster Ait.) endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılac...
Article
Türkiye’de odun hammaddesine olan talep artışını karşılamak için ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Ağaçlandırma çalışmalarında genellikle kanaatkâr ve hızlı gelişen türlerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu itibarla, ülkemizde Sahilçamı (Pinus pinaster Ait.) endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılacak iyi...
Article
Full-text available
Z Bu çalışmada ülkemiz ormanlarının % 9'unu, Sinop Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarının ise % 23,2'sini kaplayan asli ağaç türlerimizden olan saf Doğu Kayını meşcerelerinde ekolojik tabanlı mutlak idare sürelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma materyalini, topoğrafik haritalar (1/25.000 ölçekli), meşcere tipi haritaları (1/25.000 ölçekli),...
Conference Paper
Full-text available
Kalite ve kantite olarak verimli ormanların yetiştirilmesi amaçlı yapılan ağaçlandırmalarda uygun tür seçimi, yetişme ortamı koşulları ile nitelik ve nicelik bakımından kaliteli tohumların seçimi önemlidir. Bu hususlar doğrultusunda seçilen tohumlardan üretilen, kaliteli fidanların kullanılması dikimin başarısında önemli bir ölçüttür. Kaliteli fida...
Conference Paper
Full-text available
Turizme erken açılmış bazı kıyı bölgelerimiz hariç, henüz Türkiye'nin pek çok bölgesinde doğa bozulmamış ve bakirdir. Dolayısıyla ülkemiz, özellikle endemik türler açısından dünyada eşine az rastlanır bir zenginliğe sahiptir. Buna sosyo-kültürel değerler de eklenince, Türkiye ekoturizm konusunda oldukça yüksek bir potansiyele sahip olmaktadır. İnsa...
Conference Paper
Full-text available
Ağaçlandırma; yangın, zararlı biyolojik etkiler, kuraklık gibi doğal veya yanlış uygulamalar sebebiyle insan eliyle bozulan doğal orman alanlarında suni ormancılık faaliyetidir. Olumsuz iklim koşulları ile birlikte aşırı otlatma ve kırılgan ekosistemlerin tarım arazilerine dönüştürülmesi Anadolu'nun kurak bölgelerinde arazi bozulmalarına neden olmu...
Conference Paper
Full-text available
ZET Küresel ısınmanın en önemli nedenlerinden biri atmosferde biriken karbondioksit olup bu miktarın azaltılmasında ormanlar önemli bir paya sahiptir. Küresel ısınmanın sebebi olarak sanayileşme ve arazi kullanımı değişiklikleri sonucu atmosfere salınan CO2 miktarının artması gösterilmektedir. Ormanlar karbon havuzudur ve küresel ısınmanın etkisini...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada 2012-2018 yılları arasında Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün odunhammaddesi üretiminden elde ettiği gelirin tespiti hedeflenmiştir. Bu gelirin tespiti için bölge müdürlüğüne bağlı şehirlerde üretilen tomruk, tel direk, maden direği, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odun gibi ürünlerden ne kadar üretil...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, kâğıt hamuru örnekleri olarak ağartılmış uzun elyaf (UB), ağartılmamış uzun elyaf (UK), ağartılmış kısa elyaf (KB) ve ağartılmamış kısa elyaf (KK) üzerinde bazı kimyasal analiz işlemleri yapılmıştır. Kâğıt hamurları önce kimyasal analize alınmış ve içerikleri ortalama 3 tekrarlı deneylerle tespit edilmiştir. Uygun parçalara küçültülen...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada ofis kağıtlarının mürekkebinin giderilmesinde farlı enzim kullanılması ile elde edilen pH değerleri incelenmiştir. Bu amaçla ksilanaz, β-gluktonaz amilaz ve selülaz enzimleri belirlenen dozlarda kullanılmıştır. Yapılan işlemde öncelikle baskılı ofis kağıtları üzerinde hamurlaştırılma yapılmış, sonrasında bu süspansiyona çalkantılı su b...
Conference Paper
Full-text available
Türkiye'de genel olarak orman alanları genişlemekte ve bu nedenle yapılan ağaçlandırma faaliyetleri ve rehabilitasyon faaliyetleri daha fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olan illerde yapılan ağaçlandırma ve rehabilitasyon faaliyetlerinin ormanlık alanlar üzerindeki etkisinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Orma...
Conference Paper
Full-text available
Ozet Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde “Orman Muhafaza Memuru” olarak istihdamı son yıllarda artış göstermektedir. İlk 2002 yılında atama yapılmaya başlanmıştır. Atamalar “Orman Muhafaza Memurlarının Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” ne göre yapılmıştır. 2002 yılından günümüze kadar Bazen OGM’ nin yaptığı ve bazende Danıştay kararları ile yönetm...
Conference Paper
Full-text available
Ozet Günümüz ormancılığını, orman kaynaklarının sadece odun hammaddesi odaklı yönetiminin yanı sıra odun dışı orman ürünlerinin de önemli bir yer kapladığı bir yönetim anlayışı benimsemektedir. Bu nedenle odun dışı orman ürünlerinin envanterinin yapılması, satış ve pazarlaması gibi konular önemli bir yer kaplamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye ormanla...
Conference Paper
Full-text available
Ozet Ülkemiz, ormancılık faaliyetlerinin çeşitliliği nedeniyle genel olarak orman muhafaza memuru kavramıyla adlandırılan ağaçlandırma memuru, ölçme, kesim ve depo memuru, av koruma memuru gibi kadrolarda görev yapan teknik elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle bu elemanları yetiştiren meslek yüksekokullarındaki eğitim kalitesi, staj verimlil...
Conference Paper
Full-text available
Ozet Sürekli değişen ve gelişen iş dünyasında kişilerin doğru mesleği seçebilmesi ve seçtiği meslekte sürdürülebilir bir başarı sağlayabilmesi aldığı eğitimin yeterliliği ve kalitesi ile ilişkilidir. Türkiye' de belirli bir meslekte uzmanlaşmaya yönelik mesleki eğitim, yükseköğrenim düzeyinde, meslek yüksekokulları ve yüksekokullar tarafından veri...
Conference Paper
Full-text available
Ozet Meslek Yüksekokulları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3. maddesinde " Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur." biçiminde tanımlanmıştır. Meslek Yüksekokulları 5. seviye meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarıdır. Mezunları tekniker ve...
Conference Paper
Full-text available
Ozet Ülkemizde mesleki ve teknik eğitim, ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı denetimindeki mesleki ve teknik liselerde ve önlisans düzeyinde ise Yükseköğretim Kurumu bünyesinde yer alan meslek yüksekokullarındaki (MYO) önlisans programlarıyla verilmektedir. Ormancılık bölümü içinde yer alan ormancılık ve orman ürünleri programları meslek...
Article
Full-text available
The aim of this study is to determine the coarse root biomass and to reveal the relationship with some habitat and stand properties in the beech stands in Sinop. The study included 20 sample plots of natural pure beech stands in Sinop Forestry Chiefdom. Diameter at breast height, stand age, tree height and number of trees were measured and rooting...
Article
Full-text available
This study aimed at developing a stand yield model for even-aged and pure Oriental beech (Fagus orientalis) stands in Sinop Province, located in the north of Turkey. The data used in this study were obtained from 238 sample plots. The sample plots are 24-131 years of stand age range, 19.0-35.9 m of site index range, and 2.2-10.8 of stand density ra...

Network

Cited By