Emre Saygın

Emre Saygın
Eskisehir Osmangazi University | ESOGU · Department of Political Science and Public Administration

PhD.

About

54
Publications
12,348
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
16
Citations
Additional affiliations
January 2009 - November 2018
Independent
Position
  • Independent Scholar (orcid.org/0000-0003-2939-1562)
Education
September 2009 - December 2015
Marmara University
Field of study
  • FDI and Institutions in the MENA

Publications

Publications (54)
Chapter
Full-text available
11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) hedef alan terör saldırıları ile birlikte terörizme ilişkin tanımlamalar değişmiş; küresel düzeyde risk tehdidi oluşturması muhtemel terör örgütlerinin kabiliyet ve kapasitelerinin azaltılmasına yönelik çeşitli stratejiler hayata geçirilmiştir. Bu paradigma değişiminin en önemli çıktısı,...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada, Latin Amerika ülkelerinde siyasal, toplumsal ve ekonomik yönetişim kurumlarının kalitesi araştırılmıştır. Kurumlar bazen somut hukuki düzenlemeler yoluyla sosyal hayattaki muğlak/gri alanları azaltıp toplumsal aktörlerin öngörülebilirlik seviyesini arttırmakta; bazen ise mikro planda bireylerin beklentilerini şekillendirerek tercihler...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada, Afrika ülkelerinde yolsuzluk olgusu analitik bir perspektifte incelenmiştir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün nicel verileri etrafında yürütülen araştırma sonucunda, Afrika’daki yolsuzluk tecrübesi ile kıta ülkelerinin yakın dönem siyasal tarihleri arasında yakın bir bağın olduğu görülmüştür. Kolonyal dönemin izlerinin büyük ölçüde p...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada, Doğu Asya ülkelerinde siyasal, toplumsal ve ekonomik yönetişim kurumlarının kalite düzeyi incelenmiştir. Genel olarak ülkelerin tarihi tecrübelerinden beslenen kurumlar, bazen yazılı kurallar şeklinde günlük hayatı tanzim etmekte, bazen de bireysel ya da kolektif davranış kültürlerine yansıyarak sosyo-ekonomik ilişkilerin sıhhati üzer...
Article
Full-text available
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçiş süreci, sosyo-ekonomik temellerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir fırsat olarak görülmüşse de artan jeopolitik risklerin gölgesinde kalan yeni ekonomi yönetiminin istenilen performansı sergileyememesi dolayısıyla Türkiye ekonomisinin müzmin döviz kuru problemi oldukça sert ve vatandaşların refahını olum...
Article
Full-text available
Pandeminin ilk dönemlerinde öngörülen küresel tedarik zincirlerinin kopması riski, global üretim süreçlerinin parçalı ve kompleks yapısı sebebiyle gerçeğe dönüşmüştür. Olağan senaryoya göre çok uluslu işletmeler açısından küresel talebin yeterli seviyeye yükseldiği, yatırımların sonuçlarının öngörülebildiği, üretim ve ticaret süreçlerinin gerekli e...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Ortadoğu’nun istikrarsız fakat bölgesini etkileme potansiyeli bakımından önemli ülkelerinden Lübnan’da, toplumsal birlikteliğin ve politik istikrarın teminine yönelik olarak gerçekleştirilen seçim sistemi değişikliğinin, din/etnik grup temelinde kurgulanan devlet yönetiminde ortaya çıkaracağı muhtemel sonuçlar ile sistem değişi...
Article
Full-text available
“Bu, iki korkunç düşmanla karşı karşıya olduğumuz türden bir savaş: Panik ve bencillik. Panik, yurttaşlar ve ekonominin paydaşlarında mantıksız ve sorumsuz davranışlara yol açar. Bencillik, kaybet-kaybet ve komşuyu zarara sokma politikasının yanı sıra ayrımcı veya şüpheli eylemleri beraberinde getirir. İkisi de kabul edilebilir değil. Tam olarak, '...
Conference Paper
Küresel Riskler Karşısında Ayakta Kalmak: Ekonomik Güvenlik Mimarisi Arayışından Ekonomi Diplomasisi Pratiğine Küreselleşme süreci sonrasında belirginleşen çok kutuplu dünya sistemi ile birlikte politik ve ekonomik riskler yeni formlarda karşımıza çıkmaktadır. En başta, niceliği ve niteliği hızla genişleyen finans sektörünün ortaya çıkardığı yayılm...
Article
Full-text available
ABD’nin mevcut “dışlayıcı” politikalarında ısrar etmesi durumunda, yakın gelecekte olmasa da orta ve uzun vadede küresel kaosun süreklilik içeren bir hâle bürüneceğini öngörmek zor değildir. Bu durumda küresel sistemin ülkeleri birbirine bağımlı kılan yapısında gevşemeler görülecek, egemen devlet sınırları daha belirgin hâle gelecektir. Nihayetinde...
Article
Full-text available
Kadın nüfusu, küresel nüfusun yarısını, toplam küresel iş gücü miktarının ise yaklaşık yüzde otuz dokuzluk kısmını oluşturmak-tadır. Bu oranın, toplumsal hayatta son derece büyük dönüşümle-rin yaşandığı doksanlı yıllardan günümüze önemli bir değişiklik göstermemesi dikkat çekmektedir. Zira kadının siyasal, sosyal ve ekonomik hayata daha çok katılma...
Article
Full-text available
İran’da mevcut düzenin kodları; ulusal düzeyde politik/askeri yapının ağır bastığı “Devrim’in Gölgesi”, bölge planında dini bağlama oturan “Şii-Selefi Gerilimi” ve küresel düzelemde ise ekonomik arka planı bulunan “Ambargo Kıskacı” olmak üzere üç sacayağı üzerine oturmaktadır. İran’ın teo-politik ekonomisinin bu komplike özelliklerinin, günümüzdeki...
Article
Full-text available
The female population constitutes half of the global population and approximately thirty-nine percent of the total global labor force. It is noteworthy that this rate did not show a significant change from the nineties to the present day, when great changes and transformations took place in social life. On the one hand, more involvement of women in...
Article
Full-text available
15 Temmuz’dan bugüne Ak Parti ile MHP arasında kuvvetlenerek sür-dürülen ittifakın aritmetik bir beraberlik olmaktan ziyade, aynı mayadan yapılmış hamurların terkibi misalince köklü medeniyet mirasımızın temelleri üzerinde yükselerek dirayetli bir blok haline gelmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘piyasa’ ile imtihanından güçlenerek çıkabilmesi...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Abdullah Mesud Küçükkalay'ın İktisadi Düşüncede Faiz - Antik Yunan'dan Monetrizme (Konya: Çizgi Kitabevi, 2018, ss.200) adlı eserinin tanıtımı ve kritiği yapılmaktadır.
Article
Full-text available
Uluslararası ekonomik sistemin üretim ve ticaret odaklı doğası giderek küresel finansal ilişkilerin yoğunlaştığı, sosyo-kültürel etkileşimlerin hızlandığı, güç mücadelesi argümanlarının çeşitlendiği karmaşık bir yapıya evrilmektedir. Bu nedenle günümüz modern devletleri de ekonomik güvenlik mimarilerini güçlendirip potansiyel etki alanlarını genişl...
Article
Full-text available
McKinsey gibi aktörler vasıtasıyla, sistemin kendi silahlarının akıllı ve pragmatist şekilde kullanılması mümkündür. Ancak bunu yapabilmek için savunma odaklı reflektif zihniyetin prangalarından kurtulup, oyunun kurallarını belirleyebilmek yönünde çaba sarf eden ve aktif ekonomi diplomasisi kabiliyeti bulunan taarruz odaklı bir kurumsal altyapının...
Chapter
Full-text available
Latin Amerika ve Karayipler (LAK), başkanlık rejimleriyle yönetilen ve genelde kusurlu demokrasi olarak adlandırabileceğimiz siyasal yönetimlerin bulunduğu, bölgesel entegrasyonu girişimlerinin kısmen başarıya ulaştığı, genel olarak üst-orta gelir sınıfında bulunan ve piyasa ekonomisi sistemine entegre olma çabası gösteren ülkelerden oluşmaktadır....
Conference Paper
Full-text available
Basra Körfezi, kritik coğrafi konumu ve jeo-stratejik özellikleri nedeniyle, tarihin her döneminde politik güç mücadelesinin odağında yer alan bir bölge olagelmiş; bu durum, petrolün keşfi ve özellikle de temel bir üretim girdisi olarak öne çıkması ile birlikte daha da görünür bir hal almıştır. İmparatorlukların dağılma süreci ertesinde yaşanan kol...
Conference Paper
Full-text available
Resim Bu çalışmada; köklü devlet geleneği, çeşitli jeostratejik üstünlükleri, Fars-Şii sosyo-politiğine dayalı özellikleriyle Ortadoğu bölgesinde istisnai bir görünüm arz eden İran’ın, Devrim öncesi genel sosyo-ekonomik yapısı ile günümüzdeki stratejik riskleri karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve 2018 yılının ilk aylarında başlayarak ülke geneline...
Article
Full-text available
Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi genel olarak siyasal, toplumsal, hukuki, idari, ticari ve diğer birçok alandaki bireysel ya da kurumsal davranışlar üzerinde yolsuzluk ve benzeri olumsuz/bozucu nitelikte etkiler doğurma potansiyeli barındıran rantiyer ekonomilerden oluşmaktadır. Diğer yandan MENA, iktisadi kalkınma yolunda doğrudan yabancı s...
Article
Full-text available
Ağustos ayı içerisinde yaşanan büyük ekonomik türbülansın, bütün risklerine karşın Türkiye ekonomisinin gerçekliğiyle bir bağlantısının bulunmadığı; Türkiye’nin çok yönlü dış politika hamleleri ve stratejik girişimlerine karşı çeşitli bahanelere yaslanan maksatlı bir yıldırma ve teslim alma operasyonunun bir neticesi olduğu görülmektedir. Bu minval...
Article
Full-text available
24 Haziran’da yakın dönem Türk tarihinin en büyük dönüşümlerinden birisi gerçekleşmiştir. ‘Üçüncü Cumhuriyet’ olarak nitelendirilen yeni yönetim modelinde yasama-yürütme fonksiyonları arasındaki ayrımın zamanla belirginleşeceği ve parti genel başkanlığı-cumhurbaşkanlığı kimlikleri arasındaki geçişkenlik azalacağı değerlendirildiğinden, seçmen istek...
Article
Full-text available
Filistin, küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan Ortadoğu bölgesinin jeo-politik, jeo-ekonomik ve jeo-kültürel bir kavşak noktasında bulunan kadim bir topluluğun yurdudur. Osmanlı idaresinde uzun dönemler boyunca nispeten müreffeh bir bölge olan Filistin, Osmanlı İmparatorluğu’nnun parçalandığı yirminci yüzyıl başlarından günümüze kadar poli...
Article
Full-text available
Türk idare teşkilatı içerisinde denetim faaliyetinin mevcut yapısı, bir yanıyla gelenekten beslenen diğer tarafıyla modern yönetim tekniklerine adapte olma gayreti gösteren ikircikli bir görünüm arz etmektedir. Hâlihazırdaki durum denetim birimleri arasında görev-yetki karmaşasına/çakışmasına neden olması yanında, aynı zamanda kamu idarelerinin hiz...
Article
Full-text available
Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir dönemden geçmekte ve genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle herkes bu atmosferi iliklerine kadar solumaktadır. Bir yandan yakın dönemde Arap Dünyası’nda baş gösteren ve sosyo-politik etkileri halen devam eden isyan sürecinin ortaya çıkardığı sonuçlarla mücadele edilirken, diğer taraftan da oldukça mühim bir siyasal...
Article
Full-text available
Sanayi Devrimi sonrasında başlayıp çeşitli evreler geçiren küreselleşme olgusu, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte özellikle 90’lı yıllarda hız kazanmıştır. Bu süreçte sosyo-kültürel, politik ve iktisadi ilişkiler üzerindeki zaman ve mekân sınırları kalkmış, işlem maliyetleri azalmak suretiyle iktisadi faaliyet daha rekabetçi bir alan...
Article
Full-text available
Kripto para tartışmalarından ticaret savaşlarına uzanan geniş bir sahada krista-lize olan hegemonik çekişmelerin özünü, güven sorunları, ticari dengesizlikler ya da mülkiyet hakkı ihlallerinden ziyade Çin ve diğer yükselen piyasa ekonomilerin mevcut uluslararası düzen içerisinde elde ettikleri güçlü konumlarına yaslanarak Amerikan Doları’nın ‘küres...
Article
Full-text available
Literatürdeki çalışmalar, özellikle ekonomik performansın zayıf olduğu ülkelerde, silahlı kuvvetlerin yönetime el koyması eğiliminin yüksek olduğunu göstermektedir. Yine, darbelerin gerekçeleri açıklanırken de siyasal ve ekonomik istikrarsızlık ile toplumsal gerilimlere sıklıkla referans verilmektedir. Oysaki 15 Temmuz darbe girişimi, literatürün a...
Article
Full-text available
Çoğunluğun ortak kararı ile doğrudan seçilen bir başkanın toplumun ihtiyaçlarına daha etkin şekilde odaklanabileceği ve bu bağlamda seçkin çıkar gruplarının menfaatlerini tehdit etmesi nedeniyle darbelere muhatap olma olasılığının yüksek bir ihtimal olduğu hususu, Acemoğlu ve Robinson tarafından ifade edilmektedir. Bu riskin asgari düzeye indirilme...
Article
Full-text available
Zarrab davasının siyasi yanının ağır bastığına ve ABD'de süren yargılama neticesinde menfi ya da müspet her ne hüküm verilirse verilsin bu sonucun Türkiye Cumhuriyeti'nin doların hegemonyasına karşı yürüttüğü aktif ekonomi diplomasisini kırmaya matuf operasyonun bir merhalesi olacağına kuşku yoktur. Ancak bölgesel güç olma yolunda ilerleyen Türkiye...
Article
Full-text available
Siyasal iradenin, çoğu defa da haklı olarak faiz oranlarındaki yükseliş beklentisine karşı geliştirdiği sert reaksiyonların en azından kısa vadede ekonominin genel dengesini bozucu etkiler ortaya çıkardığının açıkça tecrübe edildiği bir ortamda, enflasyon-faiz arasında doğrusal ilişki bulunduğu tezinin piyasa gerçekliği karşısında tutunamadığı görü...
Article
Full-text available
Suudi Arabistan’da mevcut düzenin kodları, ulusal düzeyde politik eksenin ağır bastığı “hanedan-içi dengeler”, bölgesel düzeyde dini bağlama oturan “Şii-Selefi gerilimi” ve küresel düzeyde ise iktisadi ilişkileri öncülleyen “petro-dolar döngüsü” olmak üzere üç sacayağı üzerine oturmaktadır.
Article
Full-text available
Bu çalışmada; ideoloji-baskın, sosyal tansiyonu yüksek ve rant-odaklı bir ekonomi örneği olarak İran’da, ekonomik çeşitliliğin sağlanmasına ve öncelikli sektörlerin büyümesine olumlu katkı sağlaması beklenen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını cezbetmesi muhtemel faktörlerin mevcut durumunun tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda, Devrim’de...
Conference Paper
Full-text available
Uluslararası ekonomik sistemin üretim ve ticaret odaklı doğası, son yarım yüzyılda yerini, küresel finansal ilişkilerin yoğunlaştığı, sosyo-kültürel ve siyasal etkileşimlerin hızlandığı, güç mücadelesi argümanlarının çeşitlendiği karmaşık ve genel olarak istikrarsız bir yapıya bırakmıştır. Bu bağlamda günümüz modern devletleri, “ekonomi diplomasisi...
Article
Full-text available
Muhafazakâr ekonomi, muhafazakâr düşünce sisteminin klasik özellikleri itibarıyla inanç, ahlak, kültür, gelenek boyutlarının bir arada tahayyül edildiği bir değerler bütününden beslenmeli; öte yandan, muhafazakâr düşüncenin bir diğer temel hususiyetine bağlı kalarak, kurumsal yapıları ıslah ederken hızlı ve köklü değişimlerden kaçınarak, tecrübeler...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, doğal kaynaklar ve aktif işgücü miktarı bakımından oldukça zengin olmasına rağmen, özellikle 90’lı yıllardan sonra, kalkınmanın finansmanında en önemli dış kaynak olarak ortaya çıkan ve gerek teknoloji gerekse yönetim bilgisi transferi açısından önem arz eden küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımı akımlarından yeteri kadar pay alam...
Article
Full-text available
Ortadoğu, imparatorlukların dağılmasından Birinci Dünya Savaşı ertesindeki paylaşım sürecine kadar her anlamda müdahaleye maruz kalmış bir coğrafyadır. Sonraki dö- nemde ise yapay sınırlar, mozaik toplumlar ve baskıcı yö- netimler nedeniyle birlik ve bütünlüğünü sağlayamamış istikrarsız bir bölge olarak görünmektedir. Bu sürecin son halkasını oluşt...
Article
Full-text available
ABD’nin küresel hegemonyasını sürdürebilmesinin temel aracı olan ve oldukça düşük bir maliyeti bulunan dolar, karşılığı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın oldukça yüksek miktarlarda üretilmekte ve böylece anılan ülkeye oldukça yüksek, sürekli ve neredeyse “karşılıksız” satın alma gücü sağlamaktadır. İşte bu düzenin sürdürülebilirliği, ABD’nin hege...
Book
Full-text available
Enerji-merkezli ekonomik yapı, dengesiz demografik hareketlilik birbirini besleyen bölge-içi çatışmalar ve benzeri yönleriyle istikrarsızlığın kural, istikrarın ise istisna halini aldığı Ortadoğu’da, son olarak ’’Arap isyanları’’ süreciyle somutlaşan sosyal tansiyon herkesin malumu .Emre saygın Ortadoğu’da Kalkınmanın Finansmanında Ortadoğu’daki so...
Article
Full-text available
Ulusal varlık fonları, oldukça yüksek meblağlara ulaşabilen atıl kaynakların, risk-getiri dengesi de gözetilmek suretiyle; para ve sermaye piyasalarında genişliğin ve derinliğin arttırılması, yenilenemeyen kaynakların çeşitlendirilmiş likit varlıklara dönüştürülmesi, kalkınmaya yönelik makro altyapı yatırımlarının finansmanı gibi uygulamalar dahili...
Article
Full-text available
Genel olarak faiz, döviz kuru ve enflasyon eksenli tartışmalarda eleştiri oklarının odağına konulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kritik vaziyeti; mevcut küresel finansal yapı içerisinde kurumsal saygınlığını ve güvenilirliğini koruma güdüsünün getirdiği “sorumluluk bilinci” ile her ne kadar organik bağı oldukça gevşek de olsa, ulusal ekono...
Article
Full-text available
Bu çalışmada "KOEHLER, Benedikt (2016). İslam’ın Erken Döneminde KapitalizminDoğuşu. Tercüme: İsmail KURUN. Ankara: Liberte Yayınları, ss.352." künyeli kitabın tenkidi yapılmaktadır.
Thesis
Full-text available
Benzer coğrafi, sosyal, ekonomik, kültürel parametrelere sahip ülkelerin ekonomik performansları arasında ciddi farklılıklar bulunabilmektedir. Bu gerçeğe geçmiş dönemlerde çok çeşitli teorik açıklamalar getirilmekte ise de, son dönemde söz konusu ekonomik performans farklılıklarını, kurumları ön plana çıkarmak suretiyle açıklayan kurumsal iktisat...
Thesis
Full-text available
Bu çalışma; küresel finans piyasalarında meydana gelen istikrarsızlıkların kaynaklarının sistematik bir biçimde incelenmesini, küresel finansal istikrarsızlıkların olumsuz etkilerinin açıklanmasını ve yine bu bağlamda, küresel finansal istikrarın sağlanmasında önemli bir rol yüklenmesi beklenen IMF’nin yeniden yapılandırılması tartışmalarını göz ön...

Network

Cited By