Elske Wits

Elske Wits
IVO Addiction Research Institute

About

34
Publications
13,371
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
70
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
31 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468

Publications

Publications (34)
Research
Full-text available
In Nederland en andere landen zijn voor zorgprofessionals die in contact staan met rokende (COPD-)patiënten verschillende richtlijnen ontwikkeld. Deze richtlijnen doen aanbevelingen over hoe de zorgprofessional effectief kan bijdragen aan een succesvolle poging om te stoppen met roken. Hoofddoel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in wa...
Article
Full-text available
Toegang tot verslavingszorg is ingewikkeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en problematisch middelengebruik. Dit heeft verschillende oorzaken, waarbij de verwijzing naar de verslavingszorg, de intake en de samenwerking tussen verslavingszorg en gehandicaptenzorg instellingen een rol spelen. Om de verslavingszorg toegank...
Technical Report
Full-text available
"Deze eindrapportage beschrijft de ontwikkelen van een handreiking voor middelencontrole die door toezichthouders van de reclassering kan worden ingezet in de ambulante setting. In dit rapport is een verslag te vinden van de werkwijze, de resultaten van de literatuurstudie, de resultaten van het veldonderzoek, de uitkomsten van de praktijktoets en...
Technical Report
Full-text available
"In de ambulante praktijk van de reclassering is regelmatig sprake van controle op middelengebruik. De uitvoering van deze controles verschilt op belangrijke punten van de procedures in justitiële instellingen of klinische behandelsettingen. Deze handreiking beschrijft de verschillende afwegingen die gemaakt dienen te worden bij de controle op midd...
Article
Full-text available
Toegang tot verslavingszorg is ingewikkeld voor mensen met een lichte verstandelijke be- perking (LVB) en problematisch middelenge- bruik. Dit heeft verschillende oorzaken, waarbij de verwijzing naar de verslavingszorg, de in- take en de samenwerking tussen instellingen voor verslavingszorg en gehandicaptenzorg een rol spelen. Om de verslavingszorg...
Book
Full-text available
In deze handreiking staan concrete tips en adviezen om de toegankelijkheid van de verslavingszorg voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) te verbeteren. De handreiking bestaat uit drie onderdelen. Wat kun je doen om een LVB-cliënt binnen de verslavingszorg te krijgen en te houden? Wat kun je doen als je gaandeweg de intake ontde...
Article
Vulnerable youth is at risk to develop problems related to substance use. Mainstream institutions such as school and social welfare often lack knowledge and expertise to detect risky substance use at an early stage. A Rapid Assessment and Response (RAR) approach was evaluated in a pilot project, aimed at targeting addiction prevention for vulnerabl...
Article
Full-text available
In the last decade, so-called hard-core smokers have received increasing interest in research literature. For smokers in general, the study of perceived costs and benefits (or 'pros and cons') of smoking and quitting is of particular importance in predicting motivation to quit and actual quitting attempts. Therefore, this study aims to gain insight...
Article
This article describes a research and development project aimed at promoting recovery in addiction care and promoting the use of ‘tacit knowledge’ of addiction and service use. Four designated recovery projects in which professionals and service users collaborate are described systematically. In order to share experiences and learn from each other...
Data
Full-text available
The report describes four examples of Dutch projects, embedded in addiction care institutions, that provide recovery oriented services and in which professionals and service user collaborate. The report reflects on the impact of these projects on service users and addiction care organisations. The report presents a 'common agenda' for the developme...
Article
Full-text available
Kwetsbare jongeren worden gekenmerkt door een opeenstapeling van problemen, zoals middelenproblematiek, delinquentie en school-uitval. Al in een vroeg stadium moet aandacht worden besteed aan gemeenschappelijke oorzaken van dit soort problemen. Een overzicht van bestaande kennis op dit terrein geeft inzicht in de hiaten in pre-ventie en behandeling...
Article
Full-text available
De groep justitiabelen met een combinatie van problematisch middelengebruik, psychische stoornissen en een licht verstandelijke beperking is in Nederland nog nooit expliciet onderwerp van onderzoek geweest. Dit artikel beschrijft de kenmerken van deze doelgroep en de kenmerken van het zorgaanbod dat deze groep - als alternatief voor detentie - kan...
Book
Full-text available
Het project “Toeleiding dak- en thuislozen in Rotterdam” is een meerjarenproject. Fase II (2006) omvat het monitoren van de toeleiding van dak- en thuislozen met ernstige psychiatrische- en verslavingsproblematiek naar bemoeizorgprogramma’s van ggz/verslavingszorg. In deze fase werd gekeken naar het verloop van zorggebruik en psychosociale problema...
Article
De zorgbehoeften van langdurig verslaafden en het zorgaanbod zijn moeilijk op elkaar af te stemmen. Terwijl het juist bij dit soort moeilijk bereikbare groepen belangrijk is om aandacht te besteden aan de ervaren zorgbehoefte en aan problemen die de zorg voor hen ontoegankelijk of onaantrekkelijk maken. De auteurs beschrijven een Richtlijn Cliëntpr...
Article
In The Netherlands, a substantial part of the population of chronic hard drug users and alcoholics is reached by offering low-threshold services addressing basic needs such as shelter, health care and methadone substitution. It is known, however, that the needs of this category of addicts are more differentiated than can be demonstrated in the cont...

Network

Cited By