Ekin Oktay

Ekin Oktay
Yuzuncu Yil University · Department of Landscape Architecture

Doctor of Philosophy

About

35
Publications
23,303
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
38
Citations
Citations since 2017
18 Research Items
33 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Introduction
Ekin Oktay currently works at the Department of Landscape Architecture, Yuzuncu Yil University. Ekin does research in Landscape Architecture, Landscape Aesthetics, Environmental Psychology, Environmental Aesthetics, Design Philosophy, Design Education and Environmental Engineering.

Publications

Publications (35)
Article
Full-text available
Çalışma kapsamında kullanıcı ve peyzaj mimarlarının bitkisel tasarımlara ilişkin tercihlerini saptamak amacıyla anket çalışması yürütülmüştür. Bu bağlamda 400 kullanıcı anketi ve 51 peyzaj mimarı anketi gerçekleştirilmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde, yapılan regresyon analizleri göstermiştir ki, peyzaj mimarlarının bitkisel tasarım hakkında te...
Book
Full-text available
Kentlerin gelecek kuşaklara daha yaşanabilir ve daha dirençli bir şekilde aktarılması için hepimizin üzerine düşen bazı sorumluluklar var. Biz Peyzaj Araştırmaları Derneği olarak, buradan hareketle UNDP GEF SGP desteği ve farklı yerel paydaşlarla iş birliği içinde “açık veri, açık toplum” sloganıyla harekete geçtik ve özveri ile yürütülen bu proje...
Article
Full-text available
The word 'virtual,' which the entire world has become familiar with during the pandemic in 2020, was a phrase that is primarily applicable for higher education in various departments. However, for design students, the online learning medium is a new concept, and the question of how the virtual teaching environment affects the design capability of s...
Article
Full-text available
This study aims to find choices and a significant indicator which changes preferences of the doors of traditional Structures. Within the scope of this study, we investigated how the preference of entries, which is a transition interface between the urban space and structures, is affected by determined variables. As a result of the regression analys...
Chapter
Full-text available
The natural environment and the architectural environment are part of an integral whole. Coastal architecture is one of the areas where both natural and architectural environment merge. The coherence between these two environments is related to the effectiveness of visual quality. Keeping the spirit of architectural identities and spaces on the coa...
Article
Full-text available
Ecological crises have affected the architecture discipline, and different techniques, technologies, and design approaches have flourished. A theory about the effect of ecology on architectural design, formulated as ecological design, and its education has started in institutes. However, it is important that the practice of architecture is reflecte...
Article
Full-text available
This study was carried out to test prospect–refuge theory and the effect of external high-rise buildings on landscape preferences in a traditional Japanese daimyo (feudal lords) garden, namely, the Hama-rikyu Gardens located in Tokyo, Japan. Eight sites in the garden were selected to be tested with respect to their degree of openness, their degree...
Article
Full-text available
Even though heritage gardens have been preserved successfully in Japan, these gardens, especially the ones in Tokyo, have been surrounded by modern high-rise buildings that have entered the scenery of the gardens dramatically. This situation has become an issue from the perspective of cultural heritage preservation. This paper aimed to define the e...
Article
Full-text available
This study was carried out in a traditional Japanese garden namely Hama-rikyu Gardens which is one of the important heritage sites in Tokyo city. Hama-rikyu Gardens is a stroll type garden (kaiyu-shiki teien) which was originally designed to have borrowed sceneries (Shakkei) of nature elements in its surroundings. However, with the urbanization phe...
Conference Paper
Full-text available
Since 1976 Silifke Akkuyu Nuclear Power Plant had been discussing at the public opinion. Just now this study is on the planning part but as a result of substructure it seems to be on the award of contract. This research had been done to understand the environmental impact if a nuclear power plant is made to the region by this development but the ce...
Article
ZET İnsanlar var olduğundan beri, akarsuları kullanmışlardır. Nüfusun artışı ve teknolojinin gelişimi akarsuların insanlar tarafından kullanımını da çeşitlendirmiş ve geliştirmiştir. Günümüzde kent insanının akarsular ile doğrudan bağının kopmuş olduğu gözlemlenmektedir ve rekreasyonel kullanımlara izin vermeyen, bitki örtüsü tahrip olmuş, yüksek d...
Chapter
Full-text available
The development pressures in metropolitan cities constitute a risk on the urban green areas, historical and cultural areas which are allowing recreational possibilities to people. Urban green areas may act as hot spots of biodiversity in urban areas (Cornelis and Hermy, 2004) and can support the preservation of endangered and rare taxa (Kowarik, 19...
Article
Full-text available
Kentleri insan nüfusunun yoğun olarak yaşadığı mekânlar olarak tanımlamak mümkündür. Kentler tarihin farklı aşamalarında yaşadıkları değişimlerle günümüzdeki durumlarına gelmişlerdir. Tarihsel aşamaların hassasiyetlerine göre kentler farklı kullanım ve yerleşim planlarına sahip olmuşlardır. Kent ve açık alanlar arasında değişen bir ilişkinin olduğu...
Conference Paper
Full-text available
Meadows are slope, rough areas which has deep under water and growing on forage crops. Meadows are an important landscape character in agricultural landscape mosaic. Meadows are also important for landscape architecture about rehabilitation and management issues because meadows are valuable areas for both ecological balance and visual effectiveness...
Conference Paper
Full-text available
Landfills are still the most widely used solid waste disposal method used across the Turkish Mediterranean Cities. During dumping or after the capacity of the landfill has been reached, a decontamination and remediation program should be taken for the area. So, researches of vegetation dynamics on waste landfill are very important. The study was co...
Article
Full-text available
Günümüz tasarımcılarının, estetik değerlere sahip, modern kentler oluşturabilmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Donatı elemanları konusundaki araştırmalar da bu kapsamda önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Antalya kentindeki parklarda bulunan donatı elemanı uygulamalarının incelenmesi, tasarımların uzmanlar tarafından yorumlanm...
Conference Paper
Full-text available
Orchards which have importance in terms of the sustainability of urban ecosystems are essential for the planning of the Mediterranean cities. Urban vegetation in orchard increase property values improve privacy and provide many environmental benefits. They reduce heating and cooling costs, reduce pollution, take up carbon dioxide, produce oxygen, p...
Article
Full-text available
Antalya has been the centre of culture, art, architecture and mythology throughout its history. With its nature made up of dark blue seas, spectacular Taurus mountains, fervent waterfalls and world known holiday villages is what makes Antalya the capital of Tourism. Human impact on natural landscapes through urbanization era is becoming more and mo...
Article
Full-text available
The current operational practices in municipal solid waste landfills negatively impact environment due to uncontrolled land filling and other problems associated with solid waste disposal in developing countries. "Cover soil" application helps to control waste dispersion, release of gases and unattractive smell from landfills. One of the most impor...
Article
Full-text available
Antalya kenti son on yılda turizm yatırımlarından kaynaklan nüfus artışı ile birlikte kentleşme konusunda yaşanan hızlı gelişimle bir dünya kenti olmuştur. Bu hızlı gelişim beraberinde yoğun bir kentleşme olgusunun yaşanmasına yol açmıştır. Batıya doğru kentleşmenin sonucunda ortaya çıkan yeni yerleşimlerden biri olan Konyaaltı ilçesi doğal güzelli...
Conference Paper
Full-text available
zet Ġnsan faaliyetleri sonrasında ortaya çıkan atıklar ve bu atıkların yönetimi özellikle sanayi devrimi sonrasında kentler için bir sorun olmuĢtur. Ülkemizde de pek çok kentte atıkların geliĢigüzel depolandığı alanlar olduğu gibi, büyük kentlerimiz de de düzenli depolama alanlarının bulunması bu konudaki olumlu geliĢmelerden biridir. Ancak düzenli...

Network

Cited By